Trustkantoren en de toekomst van de misdaadbestrijding | DNB-nieuws juli 2021

DNB heeft in juli jl. een nieuwsbrief uitgebracht die op de DNB-site is te vinden via deze drie artikelen: 1 aandachtspunten, 2 melden incidenten, 3 kort nieuws.

Aandachtspunten

Degenen die meer willen weten van de wonderlijke wereld van het cliëntenonderzoek door beroepsmatige statutair bestuurders (‘trustkantoren’), doen er goed aan het DNB-artikel met aandachtspunten te lezen.

Herkomst van het totale vermogen van de ubo
In het artikel met aandachtspunten valt op dat het trustkantoor volgens DNB de vermogenspositie van de uiteindelijk belanghebbende (ubo) van de doelvennootschap “met zoveel mogelijk zekerheid” zou moeten vaststellen. Dat is gebaseerd op artikel 27 lid 2 sub d. van de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018), wat daarmee veel verder gaat dan het cliëntenonderzoeksartikel van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Bovendien is het trustkantoor verplicht na te gaan of het vermogen dat de ubo bij de doelvennootschap heeft ingezet, alsmede het totale vermogen van de ubo, een legitieme oorsprong heeft. Uit de mededelingen van DNB blijkt dat het trustkantoor wordt geacht van de complete vermogenspositie bewijsstukken te hebben, dus dat kost goud geld. Hoewel dit een inspanningsverplichting is voor het trustkantoor, lijkt me dat het nog steeds een onuitvoerbare verplichting is. Verder is de vraag of het proportioneel is om deze eis te stellen met betrekking tot het complete vermogen van de ubo.

Als de wetgever onuitvoerbare eisen stelt, is logisch dat de subjecten van het toezicht (hier de trustkantoren) daar niet aan kunnen voldoen.

Trustkantoren bezitten wonderbaarlijke kwaliteiten als zij artikel 27 lid 2 sub c., d. en e. kunnen naleven. Het is maar goed dat deze verplichtingen niet voor alle statutair bestuurders van rechtspersonen gelden.

Relevante onderdelen van de structuur
Opmerkelijk is verder dat DNB voor relevante onderdelen van de structuur verwijst naar de memorie van toelichting, in plaats van dit soort informatie op een samenhangende wijze op de website vermelden.

Transactieprofiel

Net als Wwft-plichtigen moeten trustkantoren transactieprofielen maken. Uit de mededelingen van DNB blijkt dat zij denken dat een transactieprofiel een soort van schaduwadministratie is, nl. een overzicht van betalingsbevoegdheden, bankrekeningnummers en veel voorkomende betalingsrelaties (zoals betaling van de belastingadviseur). Dat is wel een heel merkwaardige opvatting, die uiteraard niet bestreden kan worden omdat DNB altijd gelijk heeft.
Bij het transactieprofielengebeuren wordt steeds beweerd dat het zo nuttig zou zijn voor de misdaadbestrijding. Enig onafhankelijk onderzoek daarnaar heb ik nog niet voorbij zien komen. Het is hoog tijd dat dit wel gebeurt, zodat zichtbaar is of de hoge kosten die onder meer banken en trustkantoren aan transactiemonitoring besteden wel iets opleveren.

Incidentmelding

In het artikel over incidentmelding geeft DNB enige voorbeelden. Het tweede voorbeeld is bijzonder, omdat het trustkantoor hier een incidentmelding doet die uitsluitend is gebaseerd op negatieve berichtgeving in de media.
Hoewel het nuttig is als media zoals Follow the Money en NRC over financiële criminaliteit schrijven, worden zij meestal niet gehinderd door kennis van zaken. Dus mij lijkt dat het trustkantoor onrechtmatig handelt door een incident te melden op basis van uitsluitend mediaberichten. Op zijn hoogst kunnen de mediaberichten aanleiding zijn voor nader onderzoek.

Tot slot

De ontwikkelingen in de regelgeving inzake trustkantoren geven aan waar het met de misdaadbestrijding naar toe gaat.

De trend geeft weinig reden tot optimisme, nu proportionaliteit niet relevant wordt geacht en de kosten evenmin een rol spelen. Misschien dat de klanten van trustkantoren de hoge compliancekosten kunnen betalen. Als gelijksoortige eisen gesteld gaan worden onder de Wwft en in de gemeentelijke misdaadbestrijding, kunnen we bij klanten (consument, mkb) uitkomen die deze kosten niet kunnen betalen.

 

Dit artikel is eerder verschenen op de site van Compliance Platform Trustkantoren

Geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Trustkantoren | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Uiteindelijk belanghebbende vraagt inzage bij de Belastingdienst | uitspraak Rechtbank Noord-Holland

De AVG maakt het ook mogelijk om inzage te vragen bij de Belastingdienst van de aldaar geregistreerde persoonsgegevens. Van die mogelijkheid maakte een burger gebruik, maar het verzoek werd door de fiscus afgewezen onder verwijzing naar de portals van de Belastingdienst.

Vervolgens gaat de burger (hierna: eiser) naar de rechter, want hij meent dat er meer informatie beschikbaar is dan door de Belastingdienst (verwerkingsverantwoordelijke) was verstrekt, onder meer nu de Belastingdienst stelt dat eiser ultimate beneficial owner (ubo) is van een aantal buitenlandse vennootschappen. Nu de Belastingdienst geen inzage verschaft, bestaat de kans dat er persoonsgegevens mogelijk onjuist en/of onvolledig en/of onrechtmatig worden verwerkt zonder dat daar een mogelijkheid tot controle en correctie op is, aldus eiser.

De rechtbank overweegt in de uitspraak:

7. In zijn algemeenheid geldt dat een verwerkingsverantwoordelijke mag vragen om precisering als hij een grote hoeveelheid gegevens verwerkt. Dat betekent echter nog niet dat een verwerkingsverantwoordelijke in alle gevallen precisering kan eisen alvorens een zoekslag te verrichten. Naarmate een verzoek meer concreet is, mag van de verwerkingsverantwoordelijke meer inspanning worden verwacht, maar ook bij een algemeen geformuleerd verzoek mag naar het oordeel van de rechtbank worden verwacht dat de verwerkingsverantwoordelijke een zoekslag verricht naar de meest gangbare persoonsgegeven (bijvoorbeeld aan de hand van de NAW-gegevens en het BSN-nummer) in de meest gangbare gegevensbestanden en/of computersystemen/applicaties. Dat zou slechts anders zijn als van de zijde van de verwerkingsverantwoordelijke inzichtelijk gemotiveerd wordt dat ook zo’n beperkte zoekslag onevenredig veel inspanning vergt.

8. Niet betwist is dat de Belastingdienst een grote hoeveelheid gegevens verwerkt. Ter zitting heeft verweerder toegelicht dat voor het doorzoeken van de vele systemen waarin de Belastingdienst persoonsgegevens verwerkt apart moet worden ingelogd door medewerkers en dat voor sommige systemen, zoals het systeem Fraude Signalering Voorziening (FSV), slechts een beperkt aantal medewerkers geautoriseerd is. Verweerder heeft met die toelichting echter onvoldoende gemotiveerd dat het niet mogelijk zou zijn een zoekslag naar de meest gangbare persoonsgegevens (NAW-gegevens en het BSN) te verrichten in een aantal van de grotere applicaties of systemen. De omstandigheid dat daarvoor per systeem of applicatie moet worden ingelogd of dat niet iedere belastingmedewerker toegang tot een systeem of applicatie heeft, rechtvaardigt zonder nadere motivering niet de conclusie dat dit een onevenredige inspanning vraagt van de Belastingdienst. Het bestreden besluit ontbeert daarmee een deugdelijke motivering en zal om die reden worden vernietigd.

Vervolgens draagt de rechtbank de Belastingdienst op om binnen zes weken een nieuw besluit te nemen, met inachtneming van de uitspraak.

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Zitting ubo-register-procedure Privacy First op 25 september

Eerder meldde ik hier dat Privacy First bezig is met een procedure tegen het ubo-register. Inmiddels is hun artikel naar aanleiding van het kort geding vonnis aangevuld met informatie over het door hen ingestelde hoger beroep. Op 27 september aanstaande vindt de zitting bij het hof plaats.

Actuele status volgens het artikel van Privacy First:

Het vonnis van de kort geding rechter staat hier: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:2457.

Update 15 april 2021: gisteren heeft Privacy First spoedappèl tegen het gehele vonnis ingesteld bij het Hof Den Haag. De appèldagvaarding vindt u HIER (pdf). Privacy First verzoekt het Hof o.a. om alsnog zelf prejudiciële vragen over het UBO-register te stellen aan het Europees Hof van Justitie en het UBO-register buiten werking te stellen totdat die vragen beantwoord zijn. Gezien de grote belangen die op het spel staan hoopt Privacy First dat het Hof Den Haag deze zaak op de kortst mogelijke termijn zal behandelen.

Update 17 augustus 2021: de rechtszitting in het hoger beroep (spoedappèl) van Privacy First tegen het vonnis zal op maandag 27 september as. bij het Hof Den Haag plaatsvinden.

 

Het vertrouwen in de databescherming door de Kamer van Koophandel van de ubo-gegevens en de vertrouwelijkheid van het ubo-register zal niet zijn toegenomen door de recent bekend geworden datalekken. Daarbij zijn persoonsgegevens van leden van de Tweede Kamer en bankbestuurders in verkeerde handen gekomen. Zie over deze datalekken onder meer:

 

 

 

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Handelsregister, ICT, privacy, e-commerce, Kamer van Koophandel, Ubo-register | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

FATCA in de Europese verzoekschriftencommissie PETI

Zoals ik eerder schreef is de extraterritoriaal werkende regelgeving van de VS (onder meer FATCA) vandaag in de Europese verzoekschriftencommissie PETI besproken. De opname van het deel van de vergadering waarin dit onderwerp aan de orde komt is via deze pagina terug te kijken.

Geplaatst in Belastingrecht, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Heads of Delegation | FATF

FATF has published a page with information on the heads of delegation of the countries that are members of this organisation.

In my part of Europe:

Belgium
Werner Van Noppen
mail
site: financien.belgium.be/nl/compliance/fatf

France
Eléonore Peyrat
mail
site: www.tresor.economie.gouv.fr/tresor-international/lutte-contre-la-criminalite-financiere

Germany
Chia Lehnardt
mail

Netherlands
Evert Houtman
mail
site: https://www.government.nl/ministries/ministry-of-finance/ site: Algemene Leidraad Wwft 2020

 

More information on these persons is to be found in their LinkedIn profiles:

 • Van Noppen is lawyer that is employed by FOD Financiën as from 2015.
 • Peyrat has had some shorter jobs before starting working for the French finance ministry in 2014.
 • Lehnardt is a lawyer and started working for BaFin in 2013.
 • Houtman is an economist who has worked for two banks from 1988-1995, moved to the Dutch finance ministry (1995-1998), at the same time was director of an airport and a seaport (1995-1998), worked for the IMF (1998-2000) and then returned to the finance ministry (2001 until now).
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , | Een reactie plaatsen

The surveillance society of FATF | the ‘new technologies’ document | AML, CFT

FATF, the non-democratic organisation that is creating rules in regard of anti-money laundering (AML) and countering terrorist financing (CFT) has officially declared that a surveillance society is necessary to combat crime.

Details are to be found in a summary published on LinkedIn and also via this page (summary):

HOW CAN NEW TECHNOLOGIES IMPROVE ANTI-MONEY LAUNDERING AND COUNTER-TERRORIST FINANCING ACTION?
Technology has the potential to make efforts to combat money laundering and terrorist financing faster, cheaper, and more efficient. It can process large volumes of information that go beyond human capability and provide data processing results in record time, releasing human resources for more critical work such as the analysis of complex ML/TF cases.

Private sector
Multinational financial institutions, retail and commercial banks and internet-based firms such as Fintech take the lead when it comes to implementing new technologies. The advantages for the private sector include:

• Better identification, understanding and management of ML/TF risks
• Process and analyse larger sets of data faster and more accurately
• Efficient digital on-boarding
• Greater auditability, accountability and overall good
governance
• Reduce costs and maximise human resources to more complex areas of AML/CFT
• Improve the quality of suspicious activity report submissions

Supervisors
Technology can also improve supervision through better live monitoring, exchange of information with counterparts, and a more informed oversight of regulated entities. The advantages for the supervisors include:

• Supervise a larger number of entities
• Better identify and understand the risks associated to the different sectors individual entities
• Live monitor compliance with AML/CFT standards and act in cases of non-compliance
• Communicate more efficiently with regulated entities and carry out additional information requests
• Store, process and report on larger sets of supervisory data
• Exchange information with other competent authorities

WHICH TECHNOLOGIES OFFER THE MOST POTENTIAL TO AML/CFT?

MACHINE LEARNING offers the greatest advantage through its ability to learn from existing systems, reducing the need for manual input into monitoring, reducing false positives and identifying complex cases, as well as facilitating risk management. The most useful applications of Machine Learning to AML/CFT include:

• Identification and Verification of customers through authentication AI, including biometrics, and liveness detection techniques (micro expression analysis, anti-spoofing checks, fake image detection, and human face attributes analysis)
• Monitoring of the business relationship and behavioural and transactional analysis by using Machine Learning algorithms to place customers with similar behaviour into cohesive groupings to monitor and alert scorings to focus on patterns of activity
• Identification and implementation of regulatory updates: Machine Learning techniques can scan and interpret big volumes of unstructured regulatory data sources on an ongoing basis to automatically identify, analyse and then shortlist it based on the institutions’ requirements.
• Automated data reporting (ADR) can make granular data available in bulk to supervisors.

DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT) may improve traceability of transactions on a cross-border basis, and even global scale, making identity verification easier. It may speed up the customer due diligence process, as consumers can authenticate themselves. They can even be automatically approved or denied through smart contracts that verify the data.
DLT continue to pose challenges from an AML/CFT perspective as they are decentralized in nature and enable un-intermediated peer-to-peer transactions without any scrutiny.

NATURAL LANGUAGE PROCESSING AND SOFT COMPUTING TECHNIQUES simulates human decision-making, as a result, it can take incomplete, ambiguous, distorted, or inaccurate (fuzzy) input and produce useful outputs. Like with all technological solutions, when they are integrated with broader monitoring systems, they should include an element of human analysis for specific alerts or areas of higher risk.

Application Programming Interfaces (APIs) connect customer identification software with monitoring tools, or risk and threats identification tools with customer risk profiles. An API will generate alerts or alter risk classifications as relevant. This can:

• Improve the interoperability between traditional banking data, moving away from siloed systems with fragmented frameworks.
• Increase automation and optimise resources and output accuracy.
• Supply an aggregated and normalized data feed, helping to build a more complete risk profile for new customers.

(…)

WHAT ARE THE CHALLENGES IN IMPLEMENTING NEW TECHNOLOGIES FOR AML/CFT? (…)

The unintended consequences of new technologies – such as ethical and legal issues, can arise from a misguided implementation of these tools.
New technologies must be adopted in a responsible, proportionate and risk-based approach manner, which maximises effectiveness gains whilst ensuring financial inclusion and the protection of underserved populations, data protection and privacy.
Operational risks and risk mitigants of new technologies, including unintended exclusion and privacy risks, are discussed in FATF’s Guidance on Digital Identity.

 

More information you will find in the full report Opportunities and challenges of new technologies for AML/CFT (pdf).

This means that the customer transactions (including all transactions by consumers) will be monitored in detail by advanced software systems, without any democratic or public scrutiny. FATF speaks friendly words in regard of care and inclusion, be aware as reality is different. We already know the major risks by the profiling systems of adtech companies. The risks of the systems of payment providers are higher and we already see the negative consequences of FATF-legislation in the de-risking practices of banks.

FATF lays the foundation for a surveillance society where there is no room for people.

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Onderzoek Bank for International Settlements naar corporate digital identity | handelsregister, witwasbestrijding

Op twitter kwam ik een bericht tegen van de Bank for International Settlements (BIS) over een onderzoek naar corporate digital identity:

 

 

Meer over de BIS Innovation Hub op deze pagina. Er wordt verwezen naar een vragenformulier op Google docs onder de naam ‘Bank for International Settlements Survey on Corporate Digital Identity‘.

Mijn zorgen:

 • dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met de verschillen tussen landen;
 • dat er onvoldoende wordt gewerkt aan verbetering van de bestaande registers en methoden, zoals verbetering van toegankelijkheid van basisinformatie in de handelsregisters, verbetering van de kwaliteit van de kadasters (niet overal is het kadaster even goed als in Nederland);
 • onvoldoende aandacht voor databescherming;
 • dat in de bankensector door wordt gegaan met concepten en methodieken die schadelijk zijn voor mkb en burger en die leiden tot een surveillance samenleving.
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Handelsregister, ICT, privacy, e-commerce, Kamer van Koophandel, Rechtspersonenrecht, Ubo-register | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Rotterdamwet | nieuw integriteitsinstrument geëvalueerd

Het nieuwste integriteitsinstrument van gemeenten is de ‘Rotterdamwet’, zo blijkt uit een artikel van VNG. Naast de VOG (screening om een beroep te mogen uitoefenen) en de Wet Bibob (screening om een vergunning te mogen krijgen) hebben we nu een screening om ergens te mogen wonen. Bij de rijksoverheid wordt deze nieuwe vorm van screening aangeduid als ‘selectieve woningtoewijzing’, gebaseerd op een wet die afgekort wordt als ‘Wbmgp’. Selectieve woningtoewijzing is mogelijk op grond van voornoemde bijzondere wet en is geëvalueerd.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de Minister van BZK dat de Rotterdamwet een nuttig instrument is om kwetsbare buurten en wijken te versterken. Zij schrijft onder meer:

Het zijn dan ook onorthodoxe en bijzondere maatregelen die gemeenten uitsluitend kunnen inzetten in wijken, straten of wooncomplexen waar de leefbaarheid en veiligheid onder druk staat. Daarom wordt dit middel slechts in uitzonderlijke omstandigheden ingezet, en is de inzet met veel waarborgen omgeven. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft dan ook geoordeeld dat toepassing van selectieve woningtoewijzing op grond van de Wbmgp geen schending is van het EVRM en dat de beperking van de vrijheid van vestiging gerechtvaardigd is.

 

Meer informatie:

 • Artikel van VNG over de Rotterdamwet, 13 augustus 2021.
 • Brief Minister BZK bij evaluatie selectieve woningtoewijzing Wbmgp, 12 augustus 2021.
 • Rapport Selectieve woningtoewijzing: Landelijke evaluatie van artikel 8, 9 en 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek, 29 maart 2021.
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Strafrecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

FATCA in the European PETI-commission on 2 September 2021 | are European residents entitled to protection against unlawful U.S. legislation?

In an earlier post I wrote about a European FATCA petition against discrimination of European residents by financial institutions based on American nationality. The petitioners yesterday sent a press release and informed the public that their petition on 2 September will be presented to the PETI-commission (Committee on Petitions) of the European Parliament.

 

More information:

Petition 0323/2021 by G.L. (French), bearing four signatures, on alleged infringement of certain rights of bi-national European/American citizens resultingfrom FATCA (In the presence of the petitioner) Petition 1470/2020 by Ronald Ariës (Dutch) on problems with FATCA following a change of bank (In the presence of the petitioner) Petition 394/2021 by Lee Nicholas (American) on exemption of US nationals from PRIIPS regulations due to FATCA (In the presence of the petitioner)

PRESS RELEASE FROM DUTCH ACCIDENTAL AMERICANS & THE COLLECTIVE OF BI NATIONAL EUROPEAN INVESTMENT BANKERS

RE: Presentation of petition 0323/2021 to European Parliament on September 2nd 2021 at 13:45 in public streaming (link below):

TOPIC: On discrimination by EU Commission/Euratom in the SURE and NextGenEU bonds that prohibit EU US bi nationals and solely US citizens to purchase those bonds due to FATCA.

The EU Commission and Euratom discriminate 1,2 million EU/US citizens and hundreds of thousands of solely US citizens by prohibiting “US persons” to purchase SURE and Next Generation EU/Green bonds in their prospectuses of December 2019 and June 2021.

In those EU regulated documents a “US Person” is defined by the US tax code of 1986 in which a “US Person” is a US citizen. This constitutes a gross breach of the Charter of Fundamental Rights (article 21.2) and the TFEU (article 18) which prohibit discrimination on the grounds of nationality.

As a result of the Capital Markets Union, all financial documentation is strictly regulated by EU law.

At least 21 of the world’s major asset management companies working in the EU follow the EU Commission & Euratom lead and discriminate us too with their total impunity.

The most important of our 14 requests to the European Parliament (EP) is to ask 1 – the vote a motion of censure to remove the discriminatory, fundamental rights violating von der Leyen Commission. 2 – as is its right, the EP order ESMA to investigate 11 National Competent authorities that tolerate discrimination in EU regulated documents namely KIDs, prospectuses, marketing material and websites in Luxembourg, Ireland, Spain, France, Italy, Belgium, the Netherlands, Germany, Austria, Sweden and Denmark

Our Petition 0323/2021 is available as well as direct access to the 1300 discriminating & EU law breaching documents of the EU & Euratom and those of major asset management companies at

https://eupetition-endfatca.eu

The second gross breach of EU law is that Member States, by considering bi nationals in the EU, US citizens because of FATCA, have stripped us of our EU citizenship.

Look please at our very complete website (URL above) which will provide you with all the documents you need as well as a recent (July 2021), but unforgiving editorial on EU/Euratom discrimination in the SURE bonds’ prospectus by Régis Bismuth, law professor at Sciences Po in Paris.

The presentation to PETI of our petition will be transmitted live on webstreaming at @13h45 CET on September 2nd and available to the public at:

https://www.europarl.europa.eu/committees/en/peti/meetings/webstreaming

 

Contact: eupetition.endfatca@gmail.com

Geplaatst in Belastingrecht, English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

It is time for a Millionaire Transparency Project (of course the Tech Transparency Project is useful also)

An organisation funded by a millionaire, the Tech Transparency Project, published the article ‘Find Out Which Groups Get Big Tech Funding‘, of course that is very relevant. However, it is just as relevant when states and millionaires are funding media and NGOs.

The organisation behind the Tech Transparency Project is financed (amongst others) by Open Society Foundations that describes itself as follows:

The Open Society Foundations, founded by George Soros, are the world’s largest private funder of independent groups working for justice, democratic governance, and human rights. We provide thousands of grants every year through a network of national and regional foundations and offices, funding a vast array of projects—many of them now shaped by the challenges of the COVID-19 pandemic.

Other donors of the project are mentioned here.

Time has come for a Millionaire Transparency Project

I am very interested to see how dependent NGOs and media in practice are on state sponsorship and sponsorship by millionaires. No problem when millionaires spend their money in a useful way, but the political influence may be large. So it is time for a Millionaire Transparency Project! That is much more relevant than the current activities of states in regard of small donors (thus hampering the not-for-profit sector, like in the Netherlands with a recent legislative proposal).

 

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , | Een reactie plaatsen