Fundamental change to international tax rules should include abolishment of Citizen Based Taxation | FATCA, financial fundamental rights, Europe

The European Parliament announced: MEPs ready plans for fundamental change to international tax rules.

When discussing outdated international tax rules, the Parliament should include abolishment of Citizen Based Taxation, a illegal and harmful practice of the U.S. that continuously harms European residents that have the nationality of the U.S. (like Accidental Americans). Strong measures are necessary against third countries that harm European citizens with extraterritorial working legislation.

The announcement of the European Parliament:

MEPs ready plans for fundamental change to international tax rules
On Wednesday, MEPs will debate resetting outdated international tax rules, including introducing a minimum effective corporate tax rate.
The debate will conclude with a vote on a resolution, which will clearly set out MEPs’ priorities on these rules, with changes coming at what may be a pivotal moment in the shift towards root and branch reform of global tax policy.
MEPs have long said that international tax rules designed in the early 20th century are wholly inappropriate for the digital age, leading to a significant loss in revenues for national governments. They have also repeatedly said that if international negotiations do not yield a satisfactory result, the EU should take the lead and go it alone.

Procedure: Own initiative resolution
2021/2010(INI)
Debate: Wednesday, 28 April
Vote: Wednesday, 28 April, result Thursday, 29 April

Further information 
Geplaatst in Belastingrecht, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Politieke ambtenaren

In De matties van de ministers schrijft Karin Spaink hoe de ambtenarij verpolitiseerd is en de politieke belangen van de minister dient.

Zou dat ook het geval zijn met de overheidstoezichthouders in de witwasbestrijding, zoals DNB en AFM? Al eerder zag ik dat BFT zich weinig onafhankelijk opstelt en het ministerie als ‘opdrachtgever’ beschouwt.

Geplaatst in Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Duitse witwasdefinitie gewijzigd

Een van de kenmerken van de Europese en nationale witwasbestrijdingsregels is dat de regels in een hoog tempo wijzigen en dat ook het midden- en kleinbedrijf geacht wordt de regels te begrijpen en de wijzigingen te volgen.

Zo ook in Duitsland waar op 18 maart jl. ingrijpende wijzigingen van kracht werden. Uit berichtgeving leid ik af dat de belangrijkste wijziging de witwasdefinitie betreft, zoals opgenomen in § 261 StGB. In de tekst van de bepaling wordt gesproken over ‘Gegenstand aus einer rechtswidrigen Tat‘ wat suggereert dat het om onrechtmatigheid gaat (en niet alleen strafbaarheid), maar volgens de berichten zou het alleen om strafbare feiten gaan. Deze ruimere definitie heeft gevolgen voor witwasplichtigen in Duitsland.

 

Meer informatie:

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , , | 1 reactie

Heridentificatie bij financiële instellingen | Radar

Het onderwerp heridentificatie door financiële instellingen volg ik met grote aandacht. Onder meer heb ik uitgelegd waarom heridentificatie niet nodig is op grond van de witwasbestrijdingswet Wwft, al doen financiële instellingen het voorkomen dat dit anders is.

Artikel Radar
Er lijkt zich een nieuwe ontwikkeling voor te doen, zo leid ik af uit een bij Radar verschenen bericht: Is de identificatie bij ICS verplicht en veilig voor bestaande klanten?

In dat bericht staat dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zich over de problematiek zou hebben uitgelaten. Een vindplaats van een uiting van de AP staat er niet bij en ook op de site van de AP is niets te vinden.

In het artikel wordt aangegeven dat volgens de AP de handelswijze van ICS juist zou zijn, omdat ICS haar cliënten moet identificeren. Dat klopt, maar dat is alleen aan de orde bij de aanvang van de zakelijke relatie. Daarna zou eventueel gevraagd kunnen worden om te identificeren maar is geen reden voor kopieën van identiteitsbewijzen, tenzij er een wettelijke grondslag is. De AP wordt geciteerd:

‘Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) moeten organisaties ervoor zorgen dat de persoonsgegevens die zij verwerken juist zijn. En dat zij de gegevens actualiseren als dat nodig is. In de AVG heet dit het juistheidsbeginsel.’

Dat lijkt me hier niet aan de orde, omdat een financiële instelling, zeker banken, het transactieverkeer van al hun klanten in detail kunnen volgen. Verder zijn er tussentijds vaak ook contacten waarin de klant de identiteit bevestigt.

Financiële instellingen beroepen zich bij heridentificatie op de Wwft als wettelijke grondslag. De beoordeling dient aan de hand van die wet plaats te vinden.

Juridisch antwoord van een bank
Inmiddels heb ik over dit onderwerp gecorrespondeerd met de functionaris gegevensbescherming van een van mijn banken en eindelijk een juridisch antwoord gekregen, dat ik deels kan volgen. Bij deze bank heb ik een spaarrekening en heb ik mij destijds geïdentificeerd door middel van ‘afgeleide identificatie’, namelijk door een bedrag vanaf een gewone bankrekening bij een andere bank over te maken op de nieuwe spaarrekening. Dit was destijds op grond van de Wwft een geldige vorm van identificatie.

De bank schreef mij dat ik mij weliswaar bij het openen van de bankrekening geldig heb geïdentificeerd door de afgeleide identificatie, maar dat de Wwft nu in artikel 33 lid 2 sub a onder 1 juncto lid 3 de eis zou stellen dat een bank bepaalde persoonsgegevens registreert, waaronder het nummer van het identificatiebewijs, waarmee de verificatie van de identiteit heeft plaats gevonden. Op grond van artikel 33, zo stelt de bank, zou zij alsnog het identiteitsbewijs moeten inzien en kopiëren [*].

Deze bank schrijft dat het alsnog identificeren gebaseerd zou zijn op een aanwijzing van De Nederlandsche Bank (DNB). Deze aanwijzing is helaas niet openbaar gemaakt, zodat de juridische juistheid van de aanwijzing niet getoetst kan worden.

De bank schrijft:

In 2018 heeft DNB een sectorbreed onderzoek verricht (…) DNB heeft (…) Bank een formele aanwijzing gegeven om de tekortkomingen in de naleving van de Wwft, alsook de Wft, te verhelpen.

Ons verzoek om een kopie ID op te sturen, is een van de maatregelen die wij in dit kader nemen.

Mij lijkt dat de bank geen enkele reden heeft om te twijfelen aan mijn identiteit en dat de naleving van de Wwft andere verplichtingen inhoudt dan een kopie van een identiteitsbewijs opvragen. Kennelijk is DNB een andere mening toegedaan en vinden zij dat er altijd een kopie van een identiteitsbewijs in de administratie van de bank moet zitten.

De AVG verplicht tot dataminimalisatie, het zo min mogelijk bewaren van onnodige gegevens, zeker als dat gegevens zijn (zoals een identiteitsbewijs, ‘ID’) die bij diefstal en dergelijke risico opleveren voor de betrokkene.

Juridische grondslag?
Dat is een standpunt waar ik nog wel een juridische noot over te kraken heb:

[1] Alleen bij het aangaan van de zakelijke relatie
Identificatie (ofwel ‘verificatie van de identiteit’) vindt op grond van de Wwft bij het aangaan van de zakelijke relatie plaats volgens de toen geldende regels. Nog steeds staat in de Wwft dat identificatie bij het aangaan van de relatie plaats vindt (artikel 3 lid 5, artikel 3 lid 2 sub a) en is er geen ander identificatiemoment, uitzonderingen daargelaten (artikel 4 leden 3 tot en met 6).

Volgens mijn bank zou het huidige artikel 33 lid 2 sub a. niet alleen gelden voor nieuwe klanten maar ook voor oude. Dat gaat er bij mij niet in, nu deze bepaling is gekoppeld aan het aangaan van de zakelijke relatie. Bij een bankrekening is dat: het openen van een nieuwe bankrekening.

Ook praktisch is er geen reden waarom een financiële instelling om identificatie zou vragen (tenzij er reden zijn om daar aan te twijfelen); daarmee wordt geen witwasbestrijdingsbelang gediend, zoals de banken en DNB weten.

Voor zover ik weet (nog na te kijken) is er geen overgangsrechtelijke bepaling in een Wwft-wijzigingswet waar dit op gebaseerd kan worden.

Mijn conclusie: het is bureaucratie voor de Bühne, waarvoor een grondslag ontbreekt, terwijl er wel cybersecurity risico’s voor de rekeninghouders aan verbonden zijn.

[2] De Wwft verplicht niet tot een kopie-ID
Artikel 33 Wwft schrijft niet voor dat er een kopie van een ID wordt gemaakt. Er staat slechts dat documenten en gegevens worden vastgelegd en dat het is toegestaan om een kopie van een ID in de administratie op te nemen (dat is de AVG-grondslag). Dit is echter niet verplicht.

In artikel 33 lid 2 sub a wordt gesproken over [1°.] de gegevens van de persoon (de geslachtsnaam, de voornamen, de geboortedatum, het adres en de woonplaats) “of een afschrift van het document dat een persoonidentificerend nummer bevat” en over [2°.] “de aard, het nummer en de datum en plaats van uitgifte van het document met behulp waarvan de identiteit is geverifieerd“. Dat betekent dat een kopie ID niet verplicht is en het noteren van de voorgeschreven gegevens volstaat.

Dientengevolg moeten Wwft-plichtigen aan hun klanten de keuze geven tussen hetzij inzage en het noteren van de gegevens als bedoeld in artikel 33 lid 2 sub a Wwft, of het maken van een kopie van het ID. Door die keuze niet te geven handelt de Wwft-plichtige in strijd met de AVG.

[3] De verificatie van de identiteit wordt onjuist uitgevoerd, soms zelfs op onveilige wijze
Opvallend is dat banken de verificatie vaak op onveilige wijze uitvoeren, bijvoorbeeld door het per post laten opsturen van een kopie van het ID. Daarbij stellen banken soms de eis dat de pasfoto zichtbaar moet zijn.

Ten eerste is het opsturen per post of per mail van een kopie-ID geen geldige wijze van verificatie, aangezien de bank niet weet of het een niet-gestolen kopie is. Er is maar één manier waarop verificatie geldig kan plaats vinden, dat is door de persoon en het ID te zien en daarna – als toestemming wordt gegeven – een kopie van het ID te maken.

Ten tweede dragen banken daarmee bij aan het ‘gewoon’ zijn van het opsturen van een kopie.

Ten derde is het opsturen van een kopie per e-mail onveilig omdat e-mail onderweg gelezen kan worden. Per post is eveneens niet fijn en biedt het identiteitsfraudeurs kansen.

Mijn bank schreef in mijn reactie op mijn kritiek op het kopie ID met pasfoto dat ik per post zou moeten opsturen, dat de pasfoto er aan zou bijdragen dat de bank zeker is van de verificatie. Mij lijkt dat de bank die verificatie nog steeds niet juist uitvoert, aangezien er nu eenmaal veel gestolen kopie-ID’s in omloop zijn, ook met pasfoto.

Deze bank vroeg om het per post opsturen van het kopie-ID, maar gaf naar aanleiding van mijn kritiek toe dat zij een meer veilige mogelijkheid hadden moeten bieden. Pas in de brief wordt melding gemaakt van een beveiligd webportaal en wordt aangegeven dat men de algemene werkwijze zal gaan aanpassen.

[4] Niet-voldoening aan de informatieplicht van de AVG
Financiële instellingen zijn erg zuinig met het voldoen aan hun informatieplicht op grond van de AVG (artikelen 12 en 13). Ik kan volgen dat de mededelingen aan de gemiddelde consument summier zijn, maar ik ben van mening dat in de eerste communicatie ook moet worden verwezen naar een meer uitvoerige uiteenzetting (bijvoorbeeld een pagina op de site), waarin alles netjes juridisch wordt uitgelegd, zoals:

  • De verwerkingsgrondslag.
  • De verwerkingsdoeleinden.
  • Meedelen van de gegevens van de functionaris voor gegevensbescherming.

Tot slot
Wat mij betreft is hier het laatste woord nog niet over gesproken. Ik ga broeden op een reactie aan mijn bank.

[*] Overigens is mijn indruk dat er ook banken zijn die identiteitsbewijzen opvragen bij klanten, die zich wel in persoon hebben geïdentificeerd bij het openen van de rekeningen. Verder hoor ik uit de financiële sector geluiden dat er mensen zijn die denken dat zij iedere vijf jaar een verse kopie-ID moeten opvragen, terwijl daar geen juridische grondslag voor is.

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , | 1 reactie

Het ene datalek na het andere – wie beschermt de burger? | AVG

Er is een tsunami van datalekken aan de gang en toch lijkt er niets te gebeuren. De databeschermingstoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, heeft onvoldoende middelen om krachtig tegen de inbreuken op te treden.
Zijn de burgers vogelvrij? Het lijkt er wel op al spreekt Europa stoere woorden:

 

 

De datalekken zijn niet zonder gevolgen, lees bijvoorbeeld Schade phishing en spoofing vervijfvoudigd tot €40 mln (FD, betaalmuur) en Sterke stijging cybercriminaliteit leidt tot meer schade (NVB).

Marcel Hijink adviseert in het NRC: Lieg eens wat vaker, voor je eigen bestwil.

Recente datalekken:

 

Geplaatst in Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Wordt de oorlog tegen witwassen gewonnen door iedereen 24 uur per dag te monitoren? | Wwft, surveillance

Onder de pakkende titel “The war against money-laundering is being lost. The global system for financial crime is hugely expensive and largely ineffective” verscheen een artikel in The Economist. In het artikel wordt de hoop gevestigd op meer gegevensuitwisseling tussen overheden en banken en op de ubo-registers, die een enorm risico voor de daarin geregistreerden vormen. Software aanbieders die het complete betalingsverkeer door middel van AI willen analyseren spinnen er garen bij; nieuwe SyRI- en toeslagenaffaires liggen op de loer.

Lees ook dit commentaar op LinkedIn (mogelijk alleen toegankelijk met registratie) met onder meer:

Het idee dat criminelen alles betalen via de bank is een illusie. Dat een crimineel zichzelf conform de Wwft als UBO laat registreren evenzeer. De meerwaarde van een UBO register is beperkt. (…)

Dat alles beter wordt dankzij het Biden regiem miskent dat compliance voor de VS geen middel is om de wereld te verbeteren maar een middel om de wereld te controleren, o.a. d.m.v. sancties.
Compliance professionals over de hele wereld als onbezoldigde handhavers van Amerikaans buitenlands beleid…

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Notarissen gehackt

Notarissenorganisatie KNB liet gisteren weten dat de leverancier van IT-diensten in het notariaat is gehackt: Aantal notariskantoren kan 19 april geen akten passeren door computerhack. De hack heeft gevolgen voor 96 notariskantoren, die als gevolg van de hack vandaag geen akten kunnen passeren.

Het geeft aan hoe belangrijk de keuze voor een IT-leverancier is.

Compleet bericht KNB:

Aantal notariskantoren kan 19 april geen akten passeren door computerhack
18-04-2021

96 notariskantoren kunnen maandag 19 april geen akten passeren. Zij zijn slachtoffer van een computerhack bij een ICT-leverancier van hen.
Deze notariskantoren proberen zo goed mogelijk hun klanten van die dag te informeren. Helaas is dat niet altijd mogelijk omdat ze door de hack geen toegang hebben tot contactinformatie van hun klanten. Klanten die niet benaderd zijn door hun notaris en die zelf ook geen contact krijgen met hun notaris kunnen bellen naar en/of mailen naar de KNB via 070 3307111 / communicatie@knb.nl

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Europese one-size-fits-all in het witwasbestrijdingstoezicht is geen goed idee | Wwft in de advocatuur

De wereld kent een informele wereldregering, die bekend staat onder de naam FATF. Deze ‘financial task force’ maakt op ondemocratische wijze criminaliteitsbestrijdingsregelgeving (ook wel bekend als witwasbestrijding) die in de hele wereld moet gelden. De ideeën van deze twijfelachtige internationale organisatie worden trouw door Europa uitgevoerd. Geïnspireerd door FATF wil de Europese wetgever ook niet-financiële ondernemingen zoals advocaten onder Europees witwastoezicht brengen.

Artikel Van der Hoeven
Rob van der Hoeven, voorzitter van de Adviescommissie Strafrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten, schreef voor het Advocatenblad het artikel ‘Europees toezicht op de advocatuur nodig?‘. Hij beschrijft dat de Europese Commissie bezig is met centralisatie van het witwastoezicht, wat is ingegeven door affaires bij banken. Van der Hoeven constateert terecht dat men nadenkt over Europees toezicht op de advocatuur, al is de rol van advocaten totaal anders dan die van banken.

Opvallend is overigens dat het actieplan van de Europese Commissie het landelijke toezicht op derdengeldenrekeningen van advocaten in Frankrijk noemt. Naar mijn idee is die derdengeldenrekening in Nederland voor advocaten niet belangrijk en kan het worden afgeschaft, zo heb ik tegen de auteur van het recente Advocatenblad-artikel over derdengelden gezegd.

Van der Hoeven signaleert aanzetten bij FATF tot centraal toezicht op de advocatuur. Hij plaatst het Wwft-toezicht op advocaten in het kader van de maatschappelijke rol van advocaten en het toezicht in het kader van de Advocatenwet. Zijn conclusie is dat de nationale zelfregulering moet blijven.

Slotopmerking
Overigens blijf ik me afvragen hoe uitvoerbaar de Wwft voor Wwft-plichtige advocaten is. In ieder geval kan de NOvA de informatievoorziening voor het Wwft-plichtige deel van de advocaten sterk verbeteren. Daarbij zal er op moet worden gelet dat een en ander niet vanuit het opsporingsperspectief moet worden benaderd (wat van toepassing is op de informatievoorziening van bijvoorbeeld de Egmont groep, FIU-Nederland en AMLC). Belangrijk is om te kiezen voor het advocatenperspectief. Verder dienen de inspanningen van advocaten proportioneel te zijn en moeten hoge extra kosten worden voorkomen, om advocatendiensten bereikbaar te houden.

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Wwft-discussie in de verzekeringssector | Adfiz-directeur over de Wwft

Ook verzekeringstussenpersonen kunnen in bepaalde gevallen met de witwasbestrijdingswet Wwft te maken krijgen. Op de site van brancheorganisatie Adfiz verscheen een kritisch artikel over de Wwft van directeur Enno Wiertsema, Heiligt het doel wel altijd de middelen?
Daarin schrijft Wiertsema dat in de witwasbestrijding de proportionaliteitsvraag gesteld moet worden:

Hoe proportioneel is het om van die ene adviseur in, pak ‘m beet, Appelscha, en die voornamelijk inwoners en plaatselijke middenstand tot zijn clientèle mag rekenen, te eisen dat hij bij elke uitkering aan de groenteboer tegenover hem nagaat of deze inmiddels niet in het UBO-register is opgenomen? En hoe proportioneel is het om van eenpitters en kantoren met een relatief klein team te eisen een Wwft vragenlijst in te vullen waar ze tijden mee bezig zijn en waarin ze tot in detail moeten aangeven hoe ze ervoor zorgen dat ze de wet naleven? Ik kan je vertellen, daar liggen ze wakker van, letterlijk!

Dit probleem geldt niet alleen voor verzekeringstussenpersonen, maar ook voor kleine administratiekantoren en vele andere Wwft-plichtigen. Deze kritiek hoor je meestal niet, ook al wordt het midden- en kleinbedrijf zwaar getroffen door deze voor hen niet uitvoerbare regelgeving. Iedereen is stil, bang om voor een mafiamaatje te worden versleten.

Lees ook WWFT-onderzoeken gaat MKB fatale schade toebrengen, een opinie die in Financieel Management verscheen.

Het is hoog tijd dat de witwasbestrijdingsconcepten ter discussie worden gesteld, waarbij opvalt dat de brancheorganisaties stil zijn.

 

PS 1 Bij Amweb verscheen een bericht (betaalmuur / registratie) waarin toezichthouder voor de verzekeringstussenpersonen, de AFM, wordt geciteerd, die zich niet in de kritiek zou herkennen. Op de site van AFM zag ik er niets over (12 april).

PS 2 Bij de financiële toezichthouders lijden ze aan een vragenlijstenziekte. De AFM vraagt adviseurs en bemiddelaars de Marktmonitor 2021 in te vullen. De vragenlijst bevat ook vragen over de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Zou dit de vragenlijst zijn waar bovenstaand citaat betrekking op heeft?

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , | 1 reactie

Duitse vrijwilligersorganisatie in opstand tegen ubo-register | witwasbestrijding in de not-for-profit

Witwasbestrijding zorgt voor permanente werkgelegenheid omdat in de toekomst burgers elkaar permanent in de gaten zullen houden en mogelijke criminaliteit melden bij de overheid (als het zo door gaat). De not-for-profit wordt door de bedenkers van de criminaliteitsbestrijdingsconcepten van de overheid als een hoog-risico sector beschouwd, daar schreef ik al eerder over [*].

Duitse ergernis
In de FAZ verscheen een artikel van Michael Reinsch, ‘Sportclubs onder verdenking. Ergernis over het ubo-register‘ [**], waarin de auteur zich boos maakt over de verplichting voor sportclubs om mee te doen aan de ubo-register-bureaucratie. De vrijwilligers de actief zijn voor clubs en verenigingen zijn – aldus Reinsch – in opstand gekomen tegen de verplichting om zich aanvullend te registreren, op straffe van flinke boetes, waarbij de vrijwilligersorganisaties ook nog moeten betalen voor de registratie.

Uit de tekst (eigen vertaling):

De organisaties klagen over “gebureaucratiseerd wantrouwen”. Meer dan de helft van de verenigingen in Duitsland heeft een jaaromzet van minder dan 10.000 euro; de meeste hebben niet eens een voltijds kantoor. Bovendien is het model van de vereniging zonder winstoogmerk, zoals het in Duitsland door de staat wordt gesteund, in de rest van Europa onbekend – waardoor de gretigheid om het te onderwerpen aan een Europese regeling die voor ondernemingen is gecreëerd, ronduit absurd lijkt. “Het demotiverende effect van het wantrouwen en de onevenredige bureaucratisering doen elke poging om een cultuur van erkenning voor burgerbetrokkenheid te creëren teniet”, klagen de organisaties.

Hoewel de Duitse regeringspartijen met de mond belijden dat zij het vrijwilligerswerk ondersteunen als dragende pijler van een goed functionerende gemeenschap, zo schrijft Reinsch, laten zij met de invoering van de ubo-register bureaucratie zien dat het niet serieus is gemeend. Vrijwilligers willen zich graag inzetten maar zitten niet te wachten op administratieve activiteiten die niet bijdragen aan de maatschappij. De vrijwilligersorganisaties ervaren het ubo-register als een belediging voor hun maatschappelijke inzet.

Schaf ubo-register af voor de not-for-profit
Zoals ik al eerder signaleerde zijn de propagandisten van het ubo-register niet bereid uit te leggen waarom zij niet voldoende hebben aan de inschrijving van de bestuurders van sportclubs in het handelsregister. Het is hoog tijd dat mevrouw Sargentini en haar kompanen komen uitleggen aan de not-for-profit sector waarom zij worden onderworpen aan de witwasbestrijdingsbureaucratie. Als er geen goede reden voor is (ik ben die nog niet tegen gekomen), zullen Europa en de lidstaten zo volwassen moeten zijn de regels aan te passen.

 

[*] Zie onder meer:
Not-for-profit opgelet! | Vragen Tweede Kamer over het voorstel Wet transparantie maatschappelijke organisaties (Wtmo), 9 maart 2021.
Parlementaire onkunde met betrekking tot de not-for-profit | de verdachte stichting, 27 januari 2021.
Not-for-profit in kwaad daglicht bij Europa | AML, CFT, 27 februari 2018.
Not-for-profit in het verdachtenbankje van de Europese Commissie, 27 juli 2017.

[**] Sportvereine unter Verdacht. Ärger um Transparenzregister, Michael Reinsch, FAZ 13 april 2021.

 

Meer informatie:

  • Oproep Duitse Olympische Sportbond DOSB tot aanpassing van de ubo-register regelgeving: bericht 14 april 2021.
  • Brief DOSB aan de Duitse bondsminister van financiën, 1 maart 2021.
  • Antwoord van de minister van 30 maart jl., waarmee DOSB niet gelukkig is.
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register | Tags: , , , | Een reactie plaatsen