French Accidental Americans start court procedure against banks | FATCA

French Accidental Americans have filed complaints against French banks based on discrimination. The group is represented by a French law firm that on 7 July announced:

The Association of Accidental Americans is filing a complaint against the French banks
Dupond-Moretti & Vey represents several hundred people, members of the Association of Accidental Americans, who have decided to file a complaint with the Public Prosecutor of Paris against several online banks, including Boursorama and ING Direct. Their complaint shows in fact that the rejections by these banks of their applications to open accounts result solely from the fact that they have American nationality.

Some information is to be found in the articles mentioned below.

General information on this blog on the European victims of the United States is to be found on this page (in Dutch).

 

 

“Zelfs Superman wil zijn Amerikaanse nationaliteit opgeven”:

 

More information:

Some of the articles in the media:

L’Association des Américains Accidentels (AAA) is a French organisation that defends the interests of Accidental Americans in France. It also has a Facebook page with recent information. The chairman, Fabien Lehagre, has a youtube channel.

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Kennis is geen product – opinie AWTI-raadleden

Eerder meldde ik het interessante rapport van het Rathenau Instituut over kennismanagement bij de overheid. AWTI kondigt in de laatste nieuwsbrief een gelijksoortige opinie aan:

De overheid heeft in achterliggende jaren sterk bezuinigd op expertise en huurt nu veel externe experts in. Daardoor zijn de overheid, de regering en het parlement onvoldoende toegerust om de kennis van wetenschappelijke organisaties te identificeren, te integreren en te benutten voor beleid. Dat constateren drie AWTI-raadleden – Tim van der Hagen, Ellen Moors en Roshan Cools – in een opiniestuk. Ze pleiten voor een adequate kennisbasis voor politieke besluitvorming en beleid. Het artikel is verschenen in het Financieele Dagblad.

Lees het opiniestuk: Ministeries en politici moeten op eigen kennis kunnen varen.

Geplaatst in Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , | Een reactie plaatsen

Ritueel: Nederland loopt digitaal voorop – Nederland wordt digitaal bedreigd

Het lijkt op een rituele dans: de berichten over het digitaal voorop lopen van Nederland (eenoog in het land der blinden) en de digitale dreigingen voor ons land die elkaar periodiek opvolgen. Recent zag ik dat opnieuw:

  • op 23 juni schreef de Europese Commissie dat Nederland innovatie-leider is,
  • op 29 juni waarschuwde de Minister van Veiligheid voor digitale dreigingen.

 

Voorlopig houd ik het er op dat er digitaal nog zeer veel huiswerk te doen is en dat de tech-marketeers een toontje lager mogen zingen.

 

Meer informatie:

Geplaatst in ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Opleiding tot financieel-economisch crimineel | artikel 35 Wwft

Een van de fascinerende elementen van de Europese witwasbestrijdingsregels is dat medewerkers van banken en accountantskantoren geschoold moeten worden in criminele methoden.

Banken en accountantskantoren behoren tot de vele ondernemingen die financieel-economisch criminaliteit (= financieel voordeel van criminaliteit = witwassen) moeten opsporen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

De Wwft-opleidingen kunnen niet worden beperkt tot de juridische kant van de wet, maar moeten medewerkers van Wwft-plichtigen in staat stellen om criminaliteit te herkennen (“opleidingen genieten die hen in staat stellen een ongebruikelijke transactie te herkennen“). Dat betekent dat scholing in moderne criminele methoden nodig is, wat me ook interessant lijkt te zijn voor degenen naar wie de deelnemers van de opleidingen geacht worden op zoek te zijn. Dus het zal me benieuwen of de opleidingsinstituten die dergelijke opleidingen geven, hun deelnemers screenen.

Bij opleidingsorganisatie en particulier beveiligingsbureau SoSecure lees ik dat de deelnemers – doelgroep overheid en banken – een opleiding tot crimineel kunnen krijgen. Daarbij leren zij onder meer te zoeken met de Tor browser op het Dark Web en leren hoe zij hun eigen digitale sporen (‘digitale footprint’) kunnen uitwissen. De docenten van deze opleiding komen uit de hoek van de opsporing / politie, criminologie en banken. Uit de beschrijving blijkt niet of er voldoende deskundigheid op het gebied van ondernemingsrecht en fiscaal recht aanwezig is, iets waarmee onder meer bankmedewerkers vaak tobben.

Dat het geven van dit soort opleidingen aan bankmedewerkers niet zonder risico is blijkt uit dit bericht van Opgelicht?!: Ex-werknemer grote Nederlandse bank veroordeeld als kopstuk phishingbende.

SoSecure is een onderneming die meldt gespecialiseerd zijn in het voorspellen van crimineel handelen (‘predictive profiling’). Criminaliteitsliefhebbers kunnen er hun hart ophalen. Op deze pagina is informatie over hun klanten te vinden. Veel overheidsorganisaties doen zaken met SoSecure wat er waarschijnlijk mee te maken heeft dat directeur Leen van der Plas afkomstig is van de recherche, luister naar hem op Radio 1, waarin hij ook over predictive profiling spreekt.

Opleidingsverplichting
De huidige tekst van het artikel inzake de opleidingsverplichting, 35 Wwft, luidt:

Artikel 35
Een instelling draagt er zorg voor dat haar werknemers, alsmede de dagelijks beleidsbepalers voor zover relevant voor de uitoefening van hun taken en rekening houdend met de risico’s, aard en omvang van de instelling, bekend zijn met de bepalingen van deze wet en periodiek opleidingen genieten die hen in staat stellen een ongebruikelijke transactie te herkennen en een cliëntenonderzoek goed en volledig uit te voeren.

 

Berichten op dit blog over de opleidingsverplichting op grond van de Wwft zijn hier te vinden.

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

BaFin over Iran en Noord-Korea | Wwft, Sw, schurkenstaten

De Duitse witwasbestrijdingstoezichthouder, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), publiceerde vragen & antwoorden voor witwasbestrijdingsplichtigen onder haar toezicht (zoals banken) over de omgang met Iran en Noord-Korea. Deze twee landen staan zowel op de zwarte lijst van de Europese witwasbestrijding, als op de Europese sanctielijst en de FATF-sanctielijst, deze landen worden hierna als ‘schurkenstaten’ aangeduid.

Onder meer wordt de vraag behandeld welke zakelijke betrekkingen of transacties een meldplicht tot gevolg hebben. BaFin geeft aan dat er meldplicht is als de klant van de witwasbestrijdingsplichtige in een schurkenstaat is gevestigd, dan wel daar woont, dan wel als de uiteindelijk belanghebbende van de klant in de schurkenstaat woont. Verder, aldus BaFin, moeten zakelijke betrekkingen en transacties gemeld worden als de schurkenstaten op een andere manier betrokken zijn (“auf andere Art und Weise … involviert“), wat bijvoorbeeld het geval is als de transactie een vermogensbestanddeel in de schurkenstaat betreft.

Voorts wordt gevraagd of transacties waarbij personen betrokken zijn die de nationaliteit van een schurkenstaat hebben, gemeld moeten worden. Terecht geeft BaFin daar het antwoord dat de nationaliteit van iemand die een transactie aangaat niet relevant is, het gaat om de andere beschreven aanknopingspunten.

Dat is juist, want er wonen in west-Europa veel mensen die in Iran zijn geboren en als gevolg daarvan de Iraanse nationaliteit hebben, een nationaliteit die niet kan worden opgezegd. Het is in strijd met het discriminatieverbod om aan een nationaliteit consequenties te verbinden. Overigens ondervinden mensen met een relatie met Iran de nodige problemen, lees daar over de initiatiefnota voor de Tweede Kamer van het  kamerlid Paternotte, Bescherm Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit.

Interessant is dat als de klant van de witwasbestrijdingsplichtige een medewerker van de Duitse ambassade in een schurkenstaat is, deze medewerker volgens BaFin niet geacht worden in de schurkenstaat te wonen (“ansässig“) te zijn, omdat de ambassade extraterritoriaal gebied is.

Al eerder schreef ik dat de meldplicht in verband met schurkenstaten er toe heeft geleid dat transacties van Nederlanders, werkzaam op internationale locaties, die zaken en belangen vanuit de Nederlandse overheid en ten behoeve van Nederlanders in het buitenland behartigen, zoals personeel van ambassades, consulaten en militaire locaties, als mogelijke criminele transacties zijn gemeld aan FIU-Nederland.

BaFin merkt op dat de enkele omstandigheid dat een klant of een wederpartij een medewerker heeft die in Iran woont, niet leidt tot een meldplicht.

Het geeft maar weer aan tot welke excessieve bureaucratie de witwasbestrijding leidt.

 

Meer informatie:

 

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Sanctieregels | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Haal het betalingsverkeer weg bij de banken | gezamenlijke transactiemonitoring door banken | TMNL, Wwft

Gisteren maakte de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) bekend dat een nieuwe samenwerkingsorganisatie van start gaat. Volgens de mededeling van de NVB hebben vijf Nederlandse banken besloten een gezamenlijke entiteit, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), op te richten. Deze banken veronderstellen dat door middel van TMNL ongebruikelijke patronen in het betalingsverkeer kunnen worden opgespoord. De NVB schrijft hier over:

Uit het onderzoek is gebleken dat gezamenlijke transactiemonitoring criminele geldstromen en netwerken nog beter en scherper in kaart kan brengen, in aanvulling op wat banken individueel met eigen transactiedata kunnen doen. Daarnaast blijkt dat door het combineren van transactiedata nieuwe (interbancaire) inzichten ontstaan, die bruikbaar zijn voor de bestrijding van financiële criminaliteit.  Deze bevindingen zijn in de afgelopen periode ook met enkele betrokken publieke partijen besproken.

Een schriftelijke uitleg van het systeem is er niet. De enige informatie is opgenomen in een video onder aan het bericht. In de video wordt gezegd dat de transactiegegevens van de deelnemende banken beveiligd zullen worden opgestuurd aan TMNL en daar worden gecombineerd en geanalyseerd. Van anonimisering van de transactiegegevens is – anders dan onder meer FD en Trouw in hun artikelen veronderstellen – geen sprake. Als TMNL een transactie ontdekt die extra aandacht behoeft als mogelijke ‘ongebruikelijke transactie’ op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), wordt dit aan de betreffende banken gemeld, die vervolgonderzoek kunnen doen en melden bij FIU-Nederland.

Databescherming, AVG
De AVG zal worden gerespecteerd voor zover het de beveiliging van de persoonsgegevens betreft en het feit dat de banken de klantgegevens van de andere banken niet krijgen. Er zitten echter nog veel meer AVG-aspecten aan de samenwerking:

  • Hoe wordt omgegaan met profilering? De kern van de witwasbestrijdingswetgeving is dat van iedere klant risicoprofielen worden gemaakt en dat de transacties aan die risicoprofielen worden getoetst. De overheid heeft zich al flink gebrand aan risicoprofilering in de SyRI-zaak en de FSV (toeslagen) kwestie. Hoe wordt er voor gezorgd dat we straks geen nog grotere SyRI bij de banken krijgen?
  • Welke rechtsbescherming is voor de klanten van de banken tegen de ongewenste neveneffecten van risicoprofilering en transactiemonitoring? De huidige rechtsbescherming is volstrekt onvoldoende.
  • Hoe ziet de Privacy Impact Assessment er uit. TMNL gaat een interessante hotspot voor cybercriminelen worden.
  • Op welke manier worden cliënten en bij de cliënten betrokken natuurlijke personen (‘betrokkenen’ als bedoeld in de AVG) geïnformeerd en hoe worden die natuurlijke personen in staat gesteld hun AVG-rechten uit te oefenen.

Om met TMNL te kunnen werken, is wetswijziging nodig, zo schrijft de NVB. Voorts meldt de NVB dat nauw met de overheid wordt samengewerkt.

Voorstel: haal het betalingsverkeer weg bij de banken
Ten aanzien van het betalingsverkeer zijn banken zo nauw met de overheid verweven geraakt, dat zij zich niet meer onafhankelijk en kritisch kunnen opstellen. Mij lijkt dat nu het moment is gekomen om het betalingsverkeer weg te halen bij de banken en onder te brengen bij een onafhankelijke overheidsinstantie, met transparante regels, onder toezicht van de Autoriteit Persoonsgegevens en De Nederlandsche Bank en met democratische controle door het Nederlandse parlement.

Verder dient te worden zorg gedragen voor krachtige rechtsbescherming van de klanten van banken, ongeacht of het consumenten of organisaties betreft (in het kader van de de-risking praktijken van banken schreef ik daar al over).

 

Achtergrond: de rol van banken op grond van de Wwft

Banken zijn op grond van de Nederlandse crimaliteitsbestrijdingswetgeving (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, ‘Wwft’) verplicht om alle financiële transacties van hun klanten te monitoren op mogelijke criminaliteit. Die monitoringsverplichting heeft zowel betrekking op consumenten, als op bedrijven en organisaties en is een vorm van surveillance die uniek is in de geschiedenis en mogelijk wordt gemaakt door de ontwikkelingen in de IT. De monitoringsverplichting van banken richt zich op het financiële voordeel van criminaliteit, het onder zich hebben daarvan (eventueel voor een ander) wordt ‘witwassen’ genoemd.

De Nederlandse en Europese overheid zijn van mening dat banken geschikt zijn om via het monitoren van financiële transacties criminaliteit op te sporen. Of dat juist is, is voor mij de vraag. Een zorgelijk aspect bij deze taak is dat banken weinig afweten van de praktijk van ondernemingen, zowel financieel als juridisch, zo heb ik al kunnen ervaren via de vragen die bankmedewerkers aan mijn klanten stelden.

Op LinkedIn las ik iemand die schreef: “Een groot deel van de criminele economie heeft weinig of geen interactie met meldplichtige instellingen. Om Prof. Unger te citeren, veel crimineel geld verdampt rechtstreeks in de reguliere economie. Dit laat niet of nauwelijks sporen na in databronnen.

Als het geen sporen nalaat in databronnen, dan gaat het combineren van databronnen, betere analysetools, etc. waarschijnlijk geen nieuwe inzichten opleveren. Om met data te werken is het allereerst van belang om je bewust te zijn van de beperkingen.

Wat herbezinning op uitvoerbaarheid, effectiviteit en doelmatigheid kan geen kwaad.

 

Ik ga de ontwikkelingen rond TMNL met belangstelling volgen.

 

Meer informatie:

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

CBS en Commissie onderzoek interlandelijke adoptie en de privacy van geadopteerde mensen | AVG

Marlies van Eck bespreekt op haar blog in Hallo, dit is uw verleden! U wilt er misschien niet bij stilstaan, het CBS en de Commissie onderzoek interlandelijke adoptie wel hoe het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met privacy om gaat.

Ze beschrijft hoe men in het kader van een onderzoek naar adoptie zonder er over na te denken geadopteerde mensen heeft aangeschreven. Van Eck vindt de aanpak onverstandig en in strijd met de AVG. Zij zegt onder meer:

Want in de vele jaren die ik al doorbreng in het gegevensbeschermingsrecht heb ik nauwelijks een voorbeeld gezien dat zo goed het belang van gegevensbescherming illustreert. Een mens voelt zich gereduceerd tot lid van een doelgroep. Met een ‘anders’ zijn. Ondanks de goede bedoelingen van de commissie om erachter te komen of mensen zich gediscrimineerd voelen is precies dat bereikt: mensen voelen zich gediscrimineerd.

De CBS-pagina over het adoptie-onderzoek is hier te vinden.

De overheid heeft eerder excuus aangeboden voor fouten bij adoptie, aldus de NOS, Dekker maakt excuses voor fouten meldpunt gedwongen adoptie. Dergelijke excuses zijn hier ook passend.

 


Aanvulling 9 juli 2020
Onderstaand een correctie van Marlies van Eck, ik heb bovenstaande tekst daarom aangepast.

Geplaatst in Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Automated suspicion: The EU’s new travel surveillance initiatives | Statewatch online event 13 July

The EU is using new technologies to screen, profile and risk-assess travellers to the Schengen area, posing risks to civil liberties and fundamental rights. It is something that has to be followed carefully because the next step may be that EU-citizens are treated the same way.

Statewatch on 13 July from 15 – 16 BST organises an online event on launch of a report on the EU’s new travel surveillance initiatives, the announcement follows:

Automated suspicion: The EU’s new travel surveillance initiatives
by Statewatch

Normal people are increasingly being treated as suspects when they travel to the EU. What are the risks for civil liberties?

About this Event
Join us for the launch of a report looking at how the EU is using new technologies to screen, profile and risk-assess travellers to the Schengen area, and the risks this poses to civil liberties and fundamental rights.

By developing ‘interoperable’ biometric databases, introducing untested profiling tools, and using new ‘pre-crime’ watchlists, people visiting the EU from all over the world are being placed under a veil of suspicion in the name of enhancing security.

We will be joined by speakers from Foxglove, a UK digital rights organisation, and Gesellschaft für Freiheitsrechte (Civil Rights Association) from Germany, both of whom are involved in legal challenges against automated profiling tools already being used on visa applicants and travellers.

To find out more about these new data-gathering schemes and their implications for ordinary travellers, join us at 15:00 (BST) on 13 July.

 

Statewatch is a “non-profit-making voluntary group founded in 1991 comprised of lawyers, academics, journalists, researchers and community activists. Our European network of contributors is drawn from 18 countries. We encourage the publication of investigative journalism and critical research in Europe in the fields of the state, justice and home affairs, civil liberties, accountability and openness“; more on this page.

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Fair IT contracts with Microsoft | EDPS

The European Data Protection Supervisor (EDPS) on 2 July 2020 published a press release on Reinforcing cooperation for fair IT contracts in Europe. In this press release EDPS makes public a paper detailing its findings and recommendations on the use of Microsoft products and services by EU institutions. EDPS writes:

These findings may help any public administrations when contracting ICT services, because of the similarities between the General Data Protection Regulation (GDPR) and Regulation (EU) 2018/1725 which applies to the EUIs.

It might be useful for non-public organisations as well.

Read also EDPS’ press release of 21 October 2019, EDPS investigation into IT contracts: stronger cooperation to better protect rights of all individuals.

 

Posts on this blog on Microsoft, EDPS, GDPR.

Geplaatst in ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Update van de FATCA-informatie in de leidraad van de Belastingdienst

Op 2 juli jl. is een voor de slachtoffers van FATCA relevant document bekend gemaakt, te weten de nieuwe versie van de Leidraad FATCA/CRS met technische toelichting bij de NL IGA en de CRS-regelgeving, die als html-document en als pdf beschikbaar is gesteld.

In de gewijzigde leidraad accepteert de Nederlandse overheid klakkeloos de mensenrechten schendende Amerikaanse regelgeving, gebaseerd op de te ruime nationaliteitswetgeving van dat land. Zie bijvoorbeeld deze passage:

Elders wordt gezegd dat met ingang van 1 januari 2020 altijd een US TIN  nodig is.

Het komt er praktisch op neer dat Accidental Americans hoge kosten moeten maken om van hun Amerikaanse nationaliteit en de onereuze Amerikaanse belastingwetgeving af te komen.

Accidental American heeft recht op basisbetaalrekening
Gunstig is dat er expliciet staat overeenkomstig eerdere mededelingen:

De problemen van de Accidental Americans worden nog steeds niet opgelost.

Ik blijf vinden dat het niet correct is van de Nederlandse overheid om in het geval van Accidental Americans hand- en spandiensten aan de Amerikaanse overheid te verlenen. Bekijk voor inleidende informatie over FATCA en de Accidental Americans deze pagina.

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , | Een reactie plaatsen