Voorstel Wet beschikbaarheid basisbetaalrekening Nederlanders buiten de Europese Unie

De afgelopen jaren zijn Nederlanders buiten de EU in de problemen geraakt door opzegging door Nederlandse banken van hun bankrekening. Dit heeft onder meer bejaarde Nederlanders getroffen. Vandaag heeft lid van de Tweede Kamer Sneller een wetsvoorstel ingediend om er voor te zorgen dat Nederlanders die buiten de EU wonen een basisbankrekening kunnen aanhouden.

Er wordt voorgesteld de Wet op het financieel toezicht aan te passen:

De bank mag de rekening opzeggen als de in het land van verblijf van de Nederlander geldende regels voor het aanbieden “niet langer verenigbaar zijn met het Nederlandse recht“:

De indiener leidt zijn voorstel in de memorie van toelichting als volgt in:

Dit wetsvoorstel beoogt het hebben van een basisbetaalrekening voor alle Nederlanders mogelijk te maken, ongeacht of zij woonachtig zijn in de Europese Unie of daarbuiten. In de huidige samenleving is het hebben van een basisbankrekening een voorwaarde om mee te kunnen doen aan de samenleving. De afgelopen jaren werden door Nederlandse banken de betaalrekeningen van Nederlanders woonachtig buiten de Europese Unie steeds vaker eenzijdig opgezegd, met nadelige en soms gevaarlijke gevolgen voor deze mensen. Met dit wetsvoorstel wordt een wettelijke recht gecreëerd voor Nederlanders buiten de Europese Unie om een basisbetaalrekening bij een Nederlandse bank aan te vragen en aan te houden.

Lees voor de overige toelichting de memorie van toelichting, die in paragraaf 2.5 uitgebreid in gaat op de opzegging door banken van rekeningen van Nederlanders buiten de EU en de consequenties daarvan; van de ongunstige Kifid-uitspraken wordt melding gemaakt.

Het is een goede zaak dat dit wetsvoorstel wordt ingediend. Het is te hopen dat een wetsvoorstel die het recht van niet-consumenten op een betaalrekening snel volgt.

 

Meer informatie:

Wetsvoorstel
De officiële naam van het voorstel: Voorstel van wet van het lid Sneller tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het opnemen van het recht op een basisbetaalrekening voor Nederlanders woonachtig buiten de EU (Wet beschikbaarheid basisbetaalrekening Nederlanders buiten de Europese Unie)

 

Tweede Kamer
In 2020 beantwoordde de minister van Financiën kamervragen:
Antwoord minister van Financiën op vragen over het door banken weigeren van Nederlanders die niet in de EU wonen

 

Nederlanders buiten Nederland op dit blog
Op dit blog schreef ik al over dit onderwerp:

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Europees voorstel bestrijding brievenbusfirma’s is nieuwste boost voor belastingadviseurs

Een zorgelijke trend is dat de regelgevers steeds vaker vinden dat de burger zijn onschuld moet bewijzen of tegenbewijs moet leveren van ongewenste bedoelingen. Dat gaat van klein [1] tot groot. Bij bestrijding van financieel-economische criminaliteit is dit fenomeen vaker aan de orde [2].

ATAD3
Europa heeft weer een nieuwe variant voor het volk in petto. Het is een variant waarbij belastingadviseurs garen spinnen. Volgens een voorstel dat de Europese Commissie op 22 december 2021 heeft gedaan, bekend als ATAD3 [3], is een rechtspersoon bij bepaalde kenmerken een vermoedelijke brievenbusmaatschappij en kan alleen van fiscale faciliteiten gebruik maken als wordt bewezen dat de rechtspersoon geen brievenbusmaatschappij (‘shell’) is. Bij bepaalde omstandigheden wordt verondersteld dat de entiteit een ‘shell’ is. Verdacht zijn entiteiten die voldoen aan de ‘gateway conditions’ (onderstaand een deel van het artikel):

Dergelijke entiteiten moeten aan bepaalde substance indicatoren voldoen en als dat niet lukt is de entiteit – behoudens tegenbewijs – een ‘shell’. Onderstaand een passage uit het artikel over de substance indicatoren.

Humoristisch is dat de reikwijdte van het brievenbus-vermoeden (gateway conditions + substance indicatoren) zo ruim is, dat een geweldige serie van uitzonderingen nodig is, onder meer persoonlijke holdings en een hele serie gereguleerde financiële instellingen.

Paradijs voor belastingadviseurs
Het zal duidelijk zijn dat dit een belastingadviseurs-paradijs zal worden.

Ik blijf het apart vinden dat er door Nederlandse en Europese parlementariërs wordt afgegeven op belastingadviseurs en dat men vervolgens het vak bevordert door de regelgeving zo ingewikkeld te maken, dat je zonder belastingadviseur geen stap meer kunt zetten.

 

NB 1 De Europese ‘shell’ is een variant van de doorstroomvennootschap.

NB 2 Het voorstel zal grote gevolgen kunnen hebben voor trustkantoren, die als belangrijkste rol hebben dat ze als bestuurder van rechtspersonen en personenvennootschappen optreden.

 

Noten

[1] ‘Klein’ is bijvoorbeeld dat als er zwerfvuil op straat ligt met een sticker van een supermarkt er op (bijvoorbeeld een slingerende doos), de supermarkt een boete krijgt; er onder uit komen is heel lastig. Daarom worden de etiketten zorgvuldig van de dozen afgehaald, die men gratis aan klanten mee geeft. Daar is rechtspraak over, soms ontsnappen zielige burgers aan het boete-fuik.
[2] Een voorbeeld is de ‘hulpintermediair’ als bedoeld in de “Mandatory Disclosure Rules” (MDR), die vanwege een Europese richtlijn bekend als DAC6 bepaalde grensoverschrijdende constructies moet melden. Lees daarover dit artikel waarin is vermeld dat volgens de memorie van toelichting bewijs kan worden geleverd van de ‘onwetendheid’ van de potentiële hulpintermediair van diens betrokkenheid bij de meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie.
[3] Zie het nieuwsbericht van de Europese Commissie: Billijke belastingheffing: Commissie stelt voor een einde te stellen aan het misbruik van lege entiteiten voor belastingdoeleinden binnen de EU (pdf) en het voorstel. Zie in de media onder meer Politiek spel rond EU-aanpak van brievenbusfirma’s gestart, Taxlive 10 januari 2022; Richtlijnvoorstel aanpak brievenbusmaatschappijen binnen EU, Taxlive 27 december 2021.

Geplaatst in Belastingrecht, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Trustkantoren | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Bestuursrechtelijke procedure: gegevens ambtenaren mochten worden weggelakt | Awb, AVG

In een fiscale procedure oordeelde de geheimhoudingskamer van de behandelende rechtbank, Rechtbank Zeeland-West-Brabant, dat de inspecteur van de Belastingdienst de persoonsgegevens van de ambtenaren, die voorkwamen in overgelegde stukken, mocht weglakken. De rechtbank overwoog dat terughoudendheid is geboden:

2.8. Bij het geheimhouden van (delen van) op de zaak betrekking hebbende stukken moet de grootst mogelijke terughoudendheid wordt betracht. Slechts indien de door de inspecteur voor geheimhouding aangevoerde redenen zwaarder wegen dan het belang van belanghebbenden bij onbeperkte kennisneming van (delen van) de op de zaak betrekking hebbende stukken, is sprake van gewichtige redenen die geheimhouding rechtvaardigen.

In dit geval weegt het belang van privacy van de ambtenaren zwaarder dan het belang van belanghebbende bij kennisneming van de gegevens van de ambtenaren, aldus de rechtbank.

 

Meer informatie: de uitspraak.

Eerder schreef ik over Privacy in het wetsvoorstel nieuw bewijsrecht.

Geplaatst in Belastingrecht, Bestuursrecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Autoriteit Persoonsgegevens verzoekt overheid de eigen registers beter af te schermen ter voorkoming van misbruik

Het is hoog tijd dat de rijksoverheid minder naïef wordt inzake misbruik van openbare registers die dateren uit de pre-digitale tijd, zoals het handelsregister en het kadaster.
Gelukkig is dat bekend bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Vandaag publiceerde de AP het bericht AP: afscherming persoonsgegevens in Kadaster en Handelsregister nodig tegen doxing naar aanleiding van zijn advies over het doxing-wetsvoorstel. In dit bericht schrijft de AP:

Volgens een nieuw wetsvoorstel kunnen mensen via het strafrecht vervolgd worden voor het publiceren van iemands persoonsgegevens om diegene bang te maken. Maar om dit zogeheten doxing tegen te gaan, is het ook nodig dat de overheid zelf stopt met het zonder goede reden makkelijk toegankelijk maken van woonadressen via het Kadaster en het Handelsregister. Dat schrijft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in haar advies over dit wetsvoorstel. (…)
‘Informatie voor doxing kan overal vandaan komen. Maar de overheid moet ook de hand in eigen boezem steken en aandacht hebben voor de bronnen van gegevens die voor doxing worden gebruikt. De overheid zou wetgeving moeten aanpassen om te voorkomen dat gegevens uit haar eigen registers worden gebruikt voor doxing’, zegt Wolfsen. (…)

Over het handelsregister wordt opgemerkt:

De AP adviseerde het ministerie van Economische Zaken en Klimaat vorig jaar om de woonadressen van thuiswerkende zzp’ers voortaan af te schermen. Maar het ministerie nam dit advies niet over.

en over het kadaster:

Ook voor die royale inzagemogelijkheden ziet de AP geen noodzaak. De AP wees de regering er eerder al op dat het mogelijk is om te checken of iemand een goede reden heeft om gegevens uit het Kadaster op te vragen. 


Onrechtmatig handelende professionals

Helaas rijden ook professionals scheve schaatsen met handelsregister en kadaster. Vorig jaar was er een rel over een voormalige advocaat die illegaal gegevens uit het handelsregister opvroeg. Recent werd bekend dat een toegevoegd notaris illegaal gegevens uit het kadaster opvroeg en ook nog betrokken kantoor benadeelde.

Tot slot
Het is belangrijk dat de databescherming rondom de overheidsregisters nu echt volwassen wordt.

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Meldpunt voor schending algemene beginselen van behoorlijk bestuur door de overheid | Signaal

Twee advocaten hebben Stichting Signaal opgericht, met als doel – zo schrijven ze – om

vanuit de advocatuur gezamenlijk kabaal te maken richting politiek en media daar waar individuele advocaten zien dat de grondbeginselen van de rechtstaat met voeten getreden worden door de overheid en de rechtspraak burgers hiertegen geen bescherming biedt.

Signaal is een meldpunt waar advocaten vanuit verschillende rechtsgebieden, schendingen van algemene beginselen van behoorlijk bestuur door de overheid kunnen doorgeven, evenals uitspraken vanuit de rechterlijke macht waaruit blijkt dat deze beginselen niet (juist) getoetst zijn.

Doordat op laagdrempelige wijze meldingen gedaan worden, kan Signaal deze categoriseren en bundelen om ze vervolgens bij de juiste personen onder de aandacht brengen zowel bij de instanties zelf als bij de politiek en de media. Ook kan Signaal een bijdrage leveren door het voeden van bestaande lobby activiteiten vanuit de advocatuur, zoals door de NOVA en de verschillende specialisatieverenigingen van de advocatuur. Daarnaast zal Signaal jaarlijks een rapport uitbrengen waarmee de gesignaleerde schendingen onder de aandacht gebracht worden van alle betrokken stakeholders.

Signaal is opgericht naar aanleiding van de belastingtoeslagenaffaire, waarbij de rechten van tienduizenden ouders in Nederland met voeten getreden zijn door onterechte fraudeverdenkingen door de Belastingdienst met de kinderopvangtoeslag. Deze affaire heeft duidelijk gemaakt dat de uitvoerende macht, de wetgevende macht, maar ook de rechterlijke macht steken hebben laten vallen bij hun functie om burgers te beschermen tegen de almacht en willekeur van de overheid.

Duizenden gezinnen zijn meer dan een decennium lang vertrapt door de overheid zonder dat de  uitvoerende macht, de wetgevende macht, de rechtsprekende macht en de media er iets tegen deden.

Pas nadat een advocaat in 2017 de kat de bel aanbond en de politiek en de media inschakelde, ontstond er langzaamaan beweging en zagen rechters ook dat ze de overheid moesten stoppen.

Door als advocaten samen te werken en schendingen van de grondbeginselen van de rechtstaat die uit onze individuele zaken naar voren komen publiekelijk aan te kaarten, pakken wij onze cruciale rol op als bewaker van de rechtstaat.

 

Meer informatie bij de stichting:

Geplaatst in Bestuursrecht, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , | Een reactie plaatsen

Ubo-opgaven verdwenen bij Kamer van Koophandel | Wwft

Via een relatie bereikte mij het bericht dat inzake twee besloten vennootschappen de uiteindelijk belanghebbenden waren opgegeven en twee keer een eurocent was overgemaakt aan de Kamer van Koophandel, maar dat de digitale registratie foetsie is. De Kamer van Koophandel schreef aan degene die navraag deed omdat er geen bevestiging van de ubo-registratie was ontvangen, dat de hele opgave weer opnieuw moet gebeuren.

Of hier sprake is van een een datalek is nog niet opgehelderd.

Als lezers van dit blog gelijksoortige ervaringen hebben, hoor ik dat graag.

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Kamer van Koophandel, Ubo-register | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Report on prosecution of violation of sanctions | Eurojust, Genocide Network

Eurojust [1] hosts a European network, the ‘European Network for investigation and prosecution of genocide, crimes against humanity and war crimes‘ (‘Genocide Network’) [2]. This network in November 2021 published an expert report on sanctions: Prosecution of sanctions (restrictive measures) violations in national jurisdictions: a comparative analysis.

From the summary:

[1] European Union Agency for Criminal Justice Cooperation, ‘who we are‘, legal framework.
[2] Introduction on the Genocide Network on de Eurojust site. The network is introduced as follows: “The European Network for investigation and prosecution of genocide, crimes against humanity and war crimes (‘Genocide Network’) was established in 2002 and reinforced in 2003 by the Council of the European Union to enable close cooperation between the national authorities when investigating and prosecuting the crime of genocide, crimes against humanity and war crimes, known collectively as core international crimes.

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels | Tags: | Een reactie plaatsen

Raad van State adviseert over nieuw noodrecht

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft in december een ongevraagd advies uitgebracht over verbetering van het noodrecht. In de aankondiging worden de verbeteringsvoorstellen als volgt samengevat:

Gelet op het bestaande complexe stelsel van nood- en crisisrecht en de lessen die tijdens de coronacrisis zijn opgedaan, formuleert de Afdeling advisering in haar advies aanbevelingen voor het moderniseren van het nood- en crisisrecht.

De belangrijkste zijn:

* Start met een fundamentele bezinning op de verhouding tussen het staatsnoodrecht en ander nood- en crisisrecht.
* Zorg dat het bestuur met wettelijke vangnetvoorzieningen ruimte heeft om direct te handelen in het geval van onvoorziene omstandigheden.
* Zorg dat in de wet een duidelijke en werkbare wettelijke structuur wordt vastgelegd over de betrokkenheid en zeggenschap van het parlement bij het vaststellen, verlengen en afschaffen van crisismaatregelen.
* Voorkom zoveel mogelijk ad-hocwetgeving die grondrechten beperkt en ga na welke soorten beperkingen van grondrechten in crisissituaties nodig zijn zodat die in de wet kunnen worden vastgelegd.
* Is er sprake van een nationale crisis? Zorg dan voor een op inhoud, sturing en uitvoering samenhangende crisisorganisatie op rijksniveau.
* Zorg voor een goede afstemming tussen rijk, veiligheidsregio’s en gemeenten en onderzoek of de wet daarvoor moet worden aangepast.

 

Het advies is door de minister van Veiligheid aan de Tweede Kamer doorgezonden, met de mededeling dat het nieuwe kabinet zich er over zal buigen.

 

Meer informatie:

  • Aankondiging op de site van de Raad van State, 15 december 2021.
  • Advies Afdeling advisering Raad van State, 15 december 2021.
  • Brief minister van Veiligheid aan de Tweede Kamer, 15 december 2021.
Geplaatst in Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , | Een reactie plaatsen

De misdaadbestrijdende fintech start-up van Nederland | Wwft, TMNL

De mensen van de banken-joint venture Transactiemonitoring Nederland (TMNL) noemen zich “een dynamische fintech start-up met een duidelijke missie: We gaan collectief de strijd aan om financiële criminaliteit, zoals witwassen en terrorismefinanciering, te verslaan en daarmee de wereld veiliger en de toekomst mooier te maken!“. Dat klinkt een stuk positiever dan de ‘Met vuur spelende data-uitwisselaars’ , waar Ben van der Burg het in zijn artikel over heeft.

De inleiding over hun activiteiten ziet er onschuldig uit, TMNL verklaart privacy te respecteren en modellen verantwoord te gebruiken. Wat men wil mag nog niet, de wet moet even veranderd worden, zo schrijft men, en op dit moment wil men alleen zakelijke klanten screenen (straks zal dat bij iedere rekeninghouder gebeuren).

TMNL is er van overtuigd dat de wetswijziging door gaat, want er worden een groot aantal vacatures bekend gemaakt. Zo te zien gaat het om technische mensen die ook affiniteit met witwasbestrijding (AML) moeten hebben. Boekhoudkundige, fiscale en ondernemingsrechtelijke kennis lijkt niet nodig. Nu maar hopen dat die kennis op een andere manier wordt geleverd.

Aangezien ik nu al van alles zie mis gaan in de digitalisering van overheidsactiviteiten en bij de witwasbestrijding door banken, blijf ik grote zorgen houden.

 

Meer over witwasbestrijding op dit blog, onder meer:

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Niet iedereen kan misdaadvermoedens melden bij FIU-Nederland | Wwft

Op de site van FIU-Nederland verscheen een bericht waaruit blijkt dat niet alleen ondernemingen met een meldingsplicht op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) proberen misdaadvermoedens (‘ongebruikelijke transacties’)bij FIU-Nederland te melden. In het bericht worden voorbeelden genoemd van een deurwaarder, een bewindvoerder, een horeca-bedrijf, een reisbureau en medici.

FIU-Nederland adviseert bedrijven die niet onder de Wwft vallen te melden bij de politie of bij de bank en laat weten dat zij wel interesse hebben voor de meldingen, maar dan als signaal wat er in een sector aan de hand is.

Meer informatie: De niet-meldingsplichtige die toch iets te melden heeft, FIU-Nederland:

De niet-meldingsplichtige die toch iets te melden heeft
20-12-2021

Met enige regelmaat wordt aan de FIU-Nederland gevraagd hoe ondernemingen en natuurlijke personen die op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) niet meldingsplichtig zijn, toch een melding van een ongebruikelijke transactie kunnen doen bij FIU-Nederland. Het antwoord hierop is, vanuit de Wwft gemotiveerd, dat dit niet gaat, omdat zij niet met name zijn genoemd in deze wet. Enkele voorbeelden uit de praktijk:

• Een deurwaarder die aan de deur opeens veel cash krijgt aangeboden om op de valreep nog de schuld af te betalen. De deurwaarder heeft hier geen goed gevoel bij.
• De bewindvoerder die rekeningoverzichten van een onderbewindgestelde bestudeert en het vermoeden krijgt dat er transacties plaatsvinden die niet in de haak zijn.
• Een zalencentrum of horecagelegenheid waar een bruiloft heeft plaatsgevonden, krijgt de rekening voldaan in een enveloppe met daarin een groot contact geldbedrag. De bedrijfsleider kijkt hiervan op.
• Reisbureaus die contact opnemen met de FIU-Nederland omdat er behoorlijke sommen geld contant worden betaald.
• En plastisch chirurgen valt het op dat er soms flinke bedragen contant worden afgerekend.

In al deze gevallen kan men deze transacties niet melden bij de FIU-Nederland. Wanneer een instelling op grond van de Wwft niet wordt aangemerkt als meldingsplichtige instelling, kan bij de FIU-Nederland namelijk geen melding worden gedaan. De Wwft is bijvoorbeeld wel van toepassing voor kopers/verkopers van goederen, maar niet voor diensten.

Op basis van de Wwft hebben meldingsplichtige instellingen, wanneer zij te goeder trouw en juist, volledig en tijdig melden, strafrechtelijke vrijwaring en is men civielrechtelijk niet aansprakelijk omdat er een verplichting is om op basis van de indicatoren die voor die meldergroep van toepassing zijn te melden (zie art. 19 en 20 Wwft). Iemand die niet meldingsplichtig is, kan dus ook geen aanspraak maken op deze vrijwaring.

Wat kan er dan wel?
Als u niet kunt melden bij de FIU-Nederland en u heeft het vermoeden dat er een strafbaar feit is gepleegd, ligt het voor de hand om een melding te doen bij de politie. Overigens zijn er ook verschillende fraudeloketten waar melding gedaan kan worden van misbruik van bepaalde regelingen en/of uitkeringen. Meldingen kunnen eventueel ook gedaan worden via Meld Misdaad Anoniem.

Het komt in een aantal van de genoemde voorbeelden voor dat de bank (een) ongebruikelijke transactie(s) meldt van bijvoorbeeld grote hoeveelheden contante stortingen door een niet meldingsplichtige instelling. Het kan daarom zinvol zijn om uw bevindingen over deze contante transacties te melden bij uw bank. De bank weet namelijk niet wie deze contante betalingen aan uw bedrijf heeft gedaan en ook niet wat de feiten of omstandigheden van die betalingen waren. De FIU-Nederland krijgt echter door deze bankmeldingen wel inzage in sectoren waar regelmatig (grote) contante stortingen (mogelijk als gevolg van contante betalingen) plaatsvinden.

De FIU-Nederland waardeert uw informatie en ondanks dat wij die niet als een ongebruikelijke transactie kunnen registreren is het voor ons toch interessant. Het geeft ons inzicht in wat er speelt in bepaalde sectoren en waar mogelijke risico’s op het gebied van witwassen of financieren van terrorisme plaatsvinden. Bovendien kunnen uw signalen aanleiding zijn om deze, geanonimiseerd, met de wetgever te bespreken. De Wwft is een dynamische wet waar de afgelopen jaren, o.a. op basis van diverse Europese anti witwasrichtlijnen, nieuwe meldergroepen aan zijn toegevoegd.

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Strafrecht | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen