Voortzetting behandeling 2e Kamer van Wet bestuur en toezicht II | stichting en vereniging

Na enige tijd van stilte is de behandeling van het voorstel voor de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen hervat. Gisteren was er een wetgevingsoverleg in de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid.

Uit het ongecorrigeerd stenogram blijkt dat onder meer criminele stichtingen en professionalisering van bestuur en toezicht aan de orde zijn geweest. Hierna enige citaten uit het stenogram.

Criminele stichtingen

Vraag:

Ten slotte, voorzitter. De afgelopen tijd hebben we in verschillende onderzoeksrapporten gelezen hoe stichtingen een rol spelen in ondermijnende criminele activiteiten. Ik denk bijvoorbeeld aan het rapport van Tops en Tromp, “De achterkant van Amsterdam”, waarin verschillende voorbeelden worden genoemd van hoe stichtingen worden gebruikt om auto’s voor criminele activiteiten te registreren en ontmoetingsplekken zoals koffiehuizen te registreren. Verschillende wetenschappers hebben ons erop gewezen dat niet-ANBI-geregistreerde stichtingen vaak met niet-bonafide praktijken wegkomen en dat het toezicht vaak tekortschiet. Ik vraag de minister hoe hij daartegen aankijkt en of het niet een idee zou zijn om nu eens goed in kaart te brengen wat de voor- en nadelen zijn van verscherpt toezicht op stichtingen en andere niet-private rechtsvormen, bijvoorbeeld ook kijkend naar de Charity Commission in het Verenigd Koninkrijk. Daar zitten ook duidelijke nadelen aan. Dat vindt mijn fractie ook. Maar zou het niet goed zijn om de voor- en nadelen van zo’n verscherpt toezicht in kaart te brengen?

Antwoord minister (onder andere over goede doelen):

De heer Van den Berge vroeg naar het verscherpt toezicht waarbij hij verwees naar een aantal rapporten op het vlak van ondermijning die laten zien dat stichtingen soms ook gebruikt worden voor het wegsluizen van geld. Daarmee refereerde hij aan de Charity Commission die in het VK toezicht houdt op specifiek goede doelen en dus ook niet op alle stichtingen of alle rechtsvormen. In Nederland hebben we een iets ander stelsel, waarbij er ook sprake is van private vormen van toezicht. Dat is overigens niet het enige wat we doen. Er gebeurt ongelofelijk veel op dit terrein om te kijken hoe we misbruik van stichtingen kunnen tegengaan. Zo is het ministerie van Justitie betrokken bij een publiek-privaat samenwerkingsverband dat op dit moment plaatsvindt, het zogeheten project Malafide stichtingen, om te kijken waar de kwetsbaarheden zitten en wat we kunnen doen om een en ander te dichten. De eindresultaten daarvan worden binnenkort kenbaar gemaakt. Vorig jaar is er in de Kamer al uitvoerig gesproken over de aanpak van witwassen. Er lopen een aantal wetstrajecten die hier ook weer bij kunnen helpen, bijvoorbeeld het wetstraject rond het UBO-register en het wetstraject rond de transparantie van geldstromen, waar de heer Van Dam ook een vraag over stelde. Hij vroeg wat precies de relatie is met dat wetsvoorstel. Dat wetsvoorstel heeft betrekking op twee onderdelen. Het eerste deel is dat donaties van rechtspersonen aan rechtspersonen, stichtingen, verenigingen en kerkgenootschappen met bijvoorbeeld buitenlandse geldstromen beter en meer zichtbaar en kenbaar worden gemaakt. Maar het tweede deel ziet ook toe op de transparantie van de balans en de staat van baten en lasten van die rechtspersonen, die nog niet verplicht zijn om een jaarrekening in te dienen. (…)

Ik zie dat er verschillende trajecten lopen. Periodiek worden de risico’s op witwassen en terrorismefinanciering in kaart gebracht, waarbij ook specifiek wordt gekeken naar kwetsbaarheden bij stichtingen. De eerste risicobeoordeling heeft twee jaar geleden plaatsgevonden. De tweede volgt in de loop van dit jaar. Daarnaast is er een publiek-privaat samenwerkingsverband, genaamd project malafide stichting. Ik vermoed dat dat het meest tegemoetkomt aan wat u vraagt. Dat samenwerkingsverband kijkt wat de rol is van stichtingen, bijvoorbeeld op het gebied van ondermijning. Wat kunnen we doen om de kwetsbaarheden die daar zijn te ondervangen? Ik vermoed dat dat een heel eind uw richting opgaat. De eindresultaten verwachten wij binnenkort. Ik kijk even naar mijn ambtenaren. Ik ga ervan uit dat “binnenkort” vóór de zomer is. We kunnen aan de hand daarvan natuurlijk kijken of dat afdoende is en uw vragen beantwoordt, of dat dat wellicht nog om een vervolg vraagt.

Professionalisering bestuur en toezicht in de not-for-profit

De minister merkt hier het volgende over op:

Als we het hebben over maatschappelijke organisaties — ik geloof dat de heer Dam dat zei — dan heb je het toch ook over het cement in onze samenleving. Veel van die organisaties spelen een belangrijke rol als het gaat om het samenbrengen van mensen en het zorgen voor verbinding en verbondenheid tussen burgers, maar ook als het gaat om taken op het semipublieke terrein, bijvoorbeeld in de zorg en het onderwijs, en taken als het gaat om de kwaliteit van volkshuisvesting. Dat is belegd bij verenigingen en stichtingen. De kwaliteit van het werk hangt dan af van de inzet van bestuurders en goede, professionele toezichthouders.

(…) Het wetsvoorstel ligt er al een tijdje. In de tussentijd is het naar aanleiding van een aantal nota’s van wijziging wat aangepast. Als we even teruggaan naar de reden waarom het wetsvoorstel er nu ligt, vindt dat zijn oorsprong in grote incidenten en schandalen rond grote maatschappelijke organisaties die uiteindelijk op de fles gingen, zoals Meavita, Vestia en Amarantis. Ik geloof dat de partijgenoot van de heer Van den Berge, de huidige burgemeester van Amsterdam, er destijds een belangrijke rol in heeft gespeeld om eens na te gaan waar het in die instellingen fout is gegaan. Vaak zat het hem in het bestuur, dat onvoldoende zijn taken op zich nam, en in onvoldoende intern toezicht om erop toe te zien dat het hele stelsel goed werkte. Om die reden heeft een van mijn voorgangers in 2013 aangekondigd met een wetsvoorstel te komen om zo de kwaliteit van het bestuur en het toezicht in de semipublieke sector structureel te versterken. Vandaag hebben we het over dat wetsvoorstel. Er is wellicht een kleine opkomst, maar er is een groot belang.
Nu veranderen dit soort dingen niet alleen maar met een wet. Het is ook goed om te zien dat er in die hele sector van bestuur en toezicht eigenlijk al heel veel gaande is. Ik denk dat menig bestuurder of toezichthouder wel inziet dat, ook al opereer je in het maatschappelijk middenveld, dat niet een kwestie is van een erebaantje dat men er nog even bij doet, maar dat daar een grote verantwoordelijkheid bij komt kijken, zeker bij de toezichthouders. Dat is een heel goede beweging die we ook met dit wetsvoorstel een zet in de goede richting kunnen geven. Je zou kunnen zeggen dat we die ontwikkeling daarmee borgen of bestendigen. Is het dan nog nodig om met een aanvullend wetsvoorstel te komen? Mijn antwoord is “ja”, omdat je ziet dat die professionaliseringsslag nog niet overal is gemaakt. Ook nu nog, en in het afgelopen jaar, heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bij verschillende zorginstellingen geconstateerd dat er sprake is van een gebrek aan goed bestuur en intern toezicht. Wat dat betreft heeft dit wetsvoorstel niet aan actualiteit ingeboet.

 

Meer informatie:

Dit artikel verscheen eerder op het ondernemingsrechtweblog.

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht, Stichting en vereniging | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Klokkenluidersrichtlijn in het Europese staatsblad

Op 26 november 2019 werd de Europese klokkenluidersrichtlijn in het Europese staatsblad geplaatst. De richtlijn is op 16 december jl. in werking getreden en dient door EU-lidstaten uiterlijk op 17 december 2021 in de nationale wetgeving te zijn geïmplementeerd.

 

Meer informatie:

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: | Een reactie plaatsen

Dehumanisation of mankind, starting with corporations | Jaap Winter

Jaap de Winter wrote an interesting article on dehumanisation of the large corporation, supported by digitalisation, “Modern digital technologies, considering people only as bundles of data that can be exploited, increase dehumanisation“. What he describes is also coming to the SME’s, so read and shiver.

The abstract on SSRN:

The large corporation has become dehumanised, through a combination of developments like the one-sided shareholder value focus in the modern theory of the firm, capital markets that see companies as balance sheets, efficiency driven management practices that see humans as production tools, excessive regulation and control and failing remuneration sytems. Modern digital technologies, considering people only as bundles of data that can be exploited, increase dehumanisation. To re-humanise the corporation we need to reorient the purpose of the corporation, develop humane management practices, invent and improve corporate legal forms and first of all rediscover what it is to be human in our times.

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Rechtspersonenrecht | Tags: | Een reactie plaatsen

Beleidsregel maatschappelijke betamelijkheid trustkantoren in Staatsblad

De Beleidsregel maatschappelijke betamelijkheid trustkantoren is op 15 januari jl. in het Staatsblad gepubliceerd, html-versie, pdf.

Dit bericht verscheen eerder op de site van Compliance Platform Trustkantoren.

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Trustkantoren | Tags: | Een reactie plaatsen

Wijziging Beleidsregel geschiktheid 2012 | Wft, Wtt 2018

Op 14 januari jl. is het besluit tot wijziging van de Beleidsregel geschiktheid 2012 [*] in de Staatscourant verschenen. In het wijzigingsbesluit is onder meer de beleidsbepaler opgenomen op een bijzondere manier:

Onderdeel 1.1, sub a komt te luiden:

a) beleidsbepaler: een persoon die bij of krachtens de Wet op het financieel toezicht, het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen, het Besluit prudentiële regels Wft, de Pensioenwet of de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de Wet toezicht trustkantoren 2018, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de CSDR of de EMIR moet of kan worden getoetst op geschiktheid.

 

Uit de toelichting blijkt dat onder meer de inwerkingtreding van de Wet toezicht trustkantoren 2018 aanleiding was voor de wijzigingen. Er staat een verwijzing in naar de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zodat de beleidsregel ook gaat gelden voor aanbieders van cryptovaluta.

De actuele tekst van het besluit is in voormelde tekst na het wijzigingsbesluit vermeld en kan ook hier [**] worden geraadpleegd.

 

Noten

[*] Besluit van De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) en de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) van 12 december 2019 tot wijziging van de Beleidsregel geschiktheid 2012.

[**] Was toen ik er bij het afsluiten van deze tekst op 16 januari naar keek nog niet geactualiseerd.

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

FATCA-slachtoffers spreken leden Tweede Kamer | Accidental Americans

Vanmiddag hebben enige slachtoffers van FATCA, de maatschappelijk onbetamelijke Amerikaanse wet, de zgn. ‘Accidental Americans’ een gesprek met enige leden van de Tweede Kamer, aldus het bericht “De leden Omtzigt, Lodders en Van Weyenberg ontvangen in het kader van een bijzondere procedure een aantal genodigden inzake FATCA“.

Stand van zaken FATCA 13 december 2019
Op 13 december jl. werd door de Minister van Financiën de beantwoording van vragen (van leden van de Tweede Kamer) inzake FATCA bekend gemaakt. De gestelde vragen:

De leden van de D66-fractie vragen om een actualisatie van de ontwikkelingen ten aanzien van FATCA en de AVG. Deze leden vragen of de Nederlandse en Franse belastingdiensten informatie en kennis uitwisselen over deze problematiek. De leden van de D66-fractie vragen of het bericht van de Accidental Americans klopt dat FATCA bij de eerstvolgende Ecofinraad wordt besproken en zo ja, wat de Nederlandse inzet hierbij is.

Het antwoord:

In antwoord op de vraag van de leden van de fractie van D66 om een actualisatie van de ontwikkelingen ten aanzien van FATCA en de AVG kan ik aangeven dat ik geen informatie heb over de casus waaraan in het artikel gerefereerd wordt en waarin de vraag voorligt of het legitiem is dat bankgegevens verstrekt worden aan andere landen, in casu de VS.
Bij de totstandkoming van het Verdrag tussen Nederland en de VS tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van FATCA (NL IGA) in 2013 is veel aandacht besteed aan gegevensbescherming. Ook de andere EU-lidstaten hebben zorgvuldig gehandeld en hebben gezamenlijk advies gevraagd aan «article 29 working party on Data Protection» (WP29) van de Europese Commissie. WP29 heeft aangegeven dat een wettelijke basis noodzakelijk is om de gegevens uit te wisselen en heeft aanbevolen de af te sluiten IGA ter toetsing voor te leggen aan de nationale autoriteit gegevensbescherming. De NL IGA is dan ook voorgelegd aan het College bescherming persoonsgegevens (nu de Autoriteit persoonsgegevens). Het college heeft geoordeeld dat met de NL IGA de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) werd nageleefd. Inmiddels is de AVG van kracht maar die verschilt inhoudelijk niet van de (ingetrokken) Wbp.
Op de informatie-uitwisseling is in Nederland de Wet internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (WIB) van toepassing. In de WIB zijn de richtlijnen van de Europese Unie geïmplementeerd, evenals andere regelingen van internationaal recht op het gebied van de wederzijdse bijstand. Er is dan ook geen verschil tussen het uitwisselen van FATCA-gegevens en gegevens op basis van richtlijnen en verdragen. De informatie-uitwisseling zoals afgesproken in de NL IGA is gebaseerd op de inlichtingenbepalingen in het bilaterale belastingverdrag tussen Nederland en de VS. Zowel het belastingverdrag met de VS en het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken (WABB-verdrag) als de WIB bieden waarborgen voor internationale (automatisch) informatie-uitwisseling. In de memorie van toelichting bij de goedkeuringswet van de NL IGA is uitgebreid op deze materie ingegaan.
Alle inlichtingenuitwisselingen (die onder de bilaterale verdragen, MoU’s, TIEA’s, multilaterale afspraken zoals competente autoriteiten overeenkomsten CRS en CbC) vinden plaats met landen die ook zijn aangesloten bij het Verdrag Wederzijdse Bijstand in belastingzaken (WABB). Voordat een land kan toetreden tot het WABB-verdrag wordt door de OESO en het Global Forum gescreend of zij voldoen aan alle internationale afspraken, zoals dataprotectie. Een groep van experts vanuit verschillende Global Forum lidstaten toetst de landen op dat laatste.
Nederland zoekt regelmatig contact met de andere EU-lidstaten om tot een gezamenlijke aanpak te komen van de FATCA-problematiek. Dat heeft mede tot gevolg dat FATCA op voorspraak van Frankrijk en Nederland op de agenda stond van de High Level Working Party (HLWP) van 28 oktober en van 22 november jl. In deze vergaderingen heeft Nederland de huidige problemen rondom FATCA aangekaart en een oproep gedaan om gezamenlijk actie te ondernemen richting de VS. Dit heeft geresulteerd in de verzending van een gezamenlijke brief van de EU-lidstaten aan de VS. De hoge kosten van de procedure om afstand te doen van de Amerikaanse nationaliteit en de complexiteit van het Amerikaanse aangifteproces staan hierin centraal. Van belang is daarbij ook dat (meer) duidelijkheid wordt verschaft over de omstandigheden waaronder aan banken mogelijke sancties kunnen worden opgelegd. Dit in antwoord op de vraag van de leden van de fractie van D66. De Nederlandse inzet om tot een oplossing te komen voor «accidental Americans» blijft onverminderd groot. Ik verwijs hier graag naar de antwoorden op de Kamervragen die ik deze zomer aan uw Kamer heb gestuurd.

 

Meer informatie:
Meer informatie op dit blog over FATCA en de Accidental Americans op deze pagina. Een meer uitvoerige juridische toelichting staat in het artikel over Wwft en FATCA en in het artikel over de onderbouwing van de TIN-eis van de banken.


Aanvulling 23 januari 2020
Lees over de ontmoeting met leden van de Tweede Kamer ook het artikel van Helen Burggraf op American Expat Finance van 16 januari jl., Dutch Parliament to meet ‘accidental Americans’ next week, as banks continue freezing accounts. Overigens zijn Accidental Americans geen ‘expats’, het zijn echte Nederlanders.

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Openbaarmaking gegevens donateurs, hoe staat het er mee? | not-for-profit

Eerder schreef ik op dit blog over de consultatie waarin werd voorgesteld dat donateurs van goede doelen openbaar gemaakt werden en over de brief van 18 oktober 2019 met de reactie van de Minister van Rechtsbescherming op de consultatie.

De laatste informatie dateert uit november 2019. Uit een verslag van 28 november 2019 blijkt dat het Ministerie van Justitie en Veiligheid zich beraadde op de ontvangen consultatiereacties en dat de planning was dat een wetsvoorstel nog in 2019 naar de Raad van State voor advies zou worden gestuurd. Over de inhoud van dit wetsvoorstel is op het moment van afsluiten van dit bericht nog niets bekend.

Citaat uit het verslag:

De leden van de fractie van het CDA verwijzen naar het consultatievoorstel Transparantie maatschappelijke organisaties van Minister Dekker, in het bijzonder naar de daarin opgenomen verplichte publicatie van gegevens van grote donateurs. Zij wijzen op de kritiek op dat voorstel in het Fiscaal Tijdschrift Vermogen (FTV 2019/4).21 Zij vragen of ik het eens ben met de mening van de auteurs van dat artikel dat het voorstel van tafel moet en of het niet van belang is dat de verschillende maatregelen die moeten bijdragen aan meer transparantie van maatschappelijke organisaties/ANBI’s, met elkaar in verbinding worden gebracht door goed onderzoek te doen naar nut en noodzaak ten einde onder meer een stapeling van publicatieverplichtingen te voorkomen.
Het maatschappelijk belang van (particuliere) initiatieven zoals goede doelen, staat buiten twijfel. Het kabinet hecht dan ook aan het continueren van de giftenaftrek en de ANBI-regeling en heeft daarom in het regeerakkoord vastgelegd dat de Geefwet blijft. In het regeerakkoord is echter ook opgenomen dat moet worden voorkomen dat vanuit het buitenland via geldstromen naar politieke, maatschappelijke en religieuze organisaties onwenselijke invloed wordt gekocht en dat deze geldstromen daartoe meer transparant moeten worden gemaakt. Het conceptwetsvoorstel Transparantie maatschappelijke organisaties geeft op dit punt een uitwerking van het regeerakkoord. De internetconsultatie van dat conceptwetsvoorstel is inmiddels afgerond. De reacties vanuit de sector en ook in bijvoorbeeld het aangehaalde artikel in het FTV waren kritisch. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid beraadt zich op de ontvangen reacties. De planning is dat het wetsvoorstel nog dit jaar naar de Raad van State voor advies zal worden gestuurd. Over dat wetsvoorstel vindt ook overleg plaats met het Ministerie van Financiën, mede om een stapeling van publicatieverplichtingen te voorkomen.

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Jaarverslaggeving, not-for-profit | Tags: , | Een reactie plaatsen

Mogen banken Amerikaanse grondrechten-schendend regels aan Nederlanders opleggen?

De Verenigde Staten legt via banken haar regels op aan de hele wereld. Dat gebeurt niet alleen bij de ‘accidental Americans’ die te lijden hebben onder FATCA.
Ook de sanctieregelgeving van de Amerikanen is een groot probleem voor banken, aangezien die sanctieregels tegen ‘criminele regimes’ soms veel verder gaan dan grondrechtelijk acceptabel is. Een voorbeeld daarvan werd op 15 januari jl. via een artikel van Camil Driessen in het NRC bekend.

Volgens dit artikel zegt ING de bankrekening van een ondernemer op omdat hij begin 2016 is mee geweest met een handelsmissie naar Cuba en omdat zijn consultancy betalingen ontvangt van bedrijven die „gelieerd zijn aan partijen die handel doen met Cuba”. Dit zou in strijd zijn met de Amerikaanse sanctieregels (en is niet in strijd met Europees recht).

De handelswijze van ING geeft aan hoe ver de arm van Uncle Sam reikt, via extraterritoriaal werkende onbetamelijke regelgeving [*]. Banken zijn zo bang door de VS van het financiële stelsel te worden afgesloten, dat zij bereid zijn om grondrechten van burgers en ondernemers te schenden.

Lees over de angst van banken voor de VS ook mijn artikel Banken zijn doodsbang voor de VS | FATCA en de nieuwe discriminatie. Dat artikel gaat over FATCA, maar bij de sanctieregelgeving werkt het precies hetzelfde.

 

[*] De onbetamelijkheid zit onder in de veel te ruime reikwijdte.

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Sanctieregels | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Newest scandal UK-EU | UK not alerting the EU and stealing data

It looks as if the UK is an unreliable partner of the EU. This is already the case before Brexit, so what wil happen after…
The most recent scandal was revealed on 14 January by The Guardian: Revealed: UK concealed failure to alert EU over 75,000 criminal convictions. Dutch MEP Sophie in ’t Veld is angry about the UK behaviour.

Failure to alert:

 

Schengen database:

 

 

 

 

Data protection worries:

 

More information:

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Strafrecht | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Het juridische beroep in de toekomst | vergadering NJV 2020

De Nederlandse Juristenvereniging (NJV) vergadert op 12 juni a.s. over “De toekomst van de jurist, de jurist van de toekomst”. De onderwerpen zijn:

• Betekenis/aanzien/gezag van juristen
Auteurs: prof. mr. dr. Elaine Mak (hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschappen en Rechtstheorie aan de Universiteit Utrecht) en prof. dr. mr. Mark Bovens (hoogleraar bestuurskunde Universiteit Utrecht, en lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid)

• Integriteit/ethiek van juristen
Auteurs: prof. mr. dr. Anne Ruth Mackor (hoogleraar professie-ethiek aan de Rijksuniversiteit Groningen) en mr. Jos Silvis (procureur-generaal bij de Hoge Raad)

• Digitalisering en disruptie in het recht en de gevolgen voor de juridische professies
Auteurs: mr. dr. Anna Berlee (universitair docent privacy & data protection aan de Universiteit Utrecht) en prof. mr. dr. Eric Tjong Tjin Tai (hoogleraar privaatrecht Universiteit Tilburg).

Het valt te hopen dat ethiek en integriteit van de juristen die bij de overheid de regels maken en ons overspoelen met snel veranderende en ingewikkelde regels, op allerlei gebied, ook aan de orde komt, evenals de uitvoeringspraktijk van overheidsinstanties (zoals de Belastingdienst met de toeslagenaffaire). De Nederlandse overheid lijdt aan controlitis, lees recent weer Pauline Meurs over de zorgsector (FD, betaalmuur).

Meer informatie en aanmelding: site van de NJV, aanmeldingspagina bij CPO.

Geplaatst in Belastingrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen