Leidraad Wwft voor leasemaatschappijen

De Nederlandse Vereniging van Leasemaatschapppijen, NVL, heeft een Wwft leidraad (pdf) voor leasemaatschappijen uitgebracht.

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: | Een reactie plaatsen

De Wwft-voorstellen bij de Eerste Kamer en wat er in aantocht is

De witwasbestrijding is ingewikkeld en wordt steeds ingewikkelder, onder meer door de wetgevende versnippering. Momenteel zijn er drie wetsvoorstellen bij het parlement in behandeling en een vierde voorstel is in aantocht.

De huidige drie voorstellen, die in behandeling zijn bij de Eerste Kamer, zijn de volgende.

Ubo-register
Officiële naam: Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten

Status behandeling: Op 10 december 2019 door de Tweede Kamer aangenomen met alleen PVV en DENK tegen. Het is onbekend wanneer plenaire behandeling in de Eerste Kamer zal plaats vinden, aangezien de Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) in afwachting is van het antwoord van de Raad van State op een vraag om voorlichting bij brief van 12 maart 2020. De aanvraag van FIN betreft uitsluitend de opname van kerkgenootschappen in het ubo-register.

Wetgevingsdossier: overheid.nl, Eerste Kamer.
Berichten op dit blog: rubriek ubo-register, tag Wwft-voorstellen 2019-2020.

Wijziging Wwft
met als belangrijkste onderdeel de vergunningplicht voor aanbieders van virtuele valuta
Officiële naam: Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn

Status behandeling: Op 10 december 2019 door de Tweede Kamer aangenomen met alleen PVV tegen. De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) bepaalt op 7 april 2020 de nadere procedure van behandeling.

Wetgevingsdossier: overheid.nl, Eerste Kamer.
Berichten op dit blog: tags cryptovaluta, Wwft-voorstellen 2019-2020.

Verwijzingsportaal bankgegevens
Officiële naam: Wet verwijzingsportaal bankgegevens

Status behandeling: Op 10 december 2019 door de Tweede Kamer aangenomen met alleen PVV tegen. De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) bepaalt op 7 april 2020 wanneer het voorstel plenair behandeld kan worden.

Wetgevingsdossier: overheid.nl, Eerste Kamer.
Artikelen op dit blog: tag Verwijzingsportaal Bankgegevens, Wwft-voorstellen 2019-2020.

 

Binnenkort te verwachten:

Wet plan van aanpak witwassen
Een vierde wetsvoorstel is aantocht. Er is een consultatie  gehouden, waarin ik heb deelgenomen. Berichten over de plannen zijn te vinden via deze tag.

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register, Verwijzingsportaal Bankgegevens, Virtuele valuta | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Noodwet over elektronisch vergaderen bij rechtspersonen | coronavirus

Bij de meeste Nederlandse rechtspersonen is in de statuten geen voorziening opgenomen voor het elektronisch houden van vergaderingen. Nu als gevolg van de coronavirusmaatregelen vergaderen met grotere aantallen deelnemers niet meer mogelijk is, levert dat is vooral bij rechtspersonen met veel vergadergerechtigden problemen op. Voorbeelden daarvan zijn beursgenoteerde vennootschappen en verenigingen en coöperaties met veel leden. Soms zijn er wel juridische oplossingen te bedenken als een vergadering nodig is. Dat is echter niet altijd het geval.

Daarom is het een goede zaak dat het Ministerie van Veiligheid vandaag in een nieuwsbericht bekend heeft gemaakt dat er een noodwet wordt voorbereid met het oog op de vergaderplichten bij rechtspersonen. In het bericht staat onder meer:

Zo wordt het op verschillende terreinen mogelijk om, waar nu nog fysieke overleg- en besluitvormingsprocedures zijn voorgeschreven, tijdelijk via elektronische middelen te communiceren. Dan gaat het bijvoorbeeld om beursvennootschappen en verenigingen die jaarlijks een algemene vergadering moeten houden. Door het coronavirus is het fysiek bijeenkomen onwenselijk.

Het bestuur van rechtspersonen kan straks bepalen om een algemene vergadering te houden die uitsluitend via livestream (audio of video) te volgen is. Voorwaarde is wel dat de leden en aandeelhouders tijdens die vergadering of van tevoren vragen kunnen indienen, die uiterlijk op de vergadering zelf worden beantwoord. Mocht een lid of aandeelhouder niet optimaal hebben kunnen deelnemen aan zo’n vergadering, dan zijn de genomen besluiten toch rechtsgeldig. Ook kan het bestuur de termijn voor het houden van een algemene vergadering en de termijn voor het opmaken van de jaarrekening uitstellen.

 

Dit bericht verscheen ook op het ondernemingsrechtweblog.

Geplaatst in Coöperatie, Kapitaalvennootschappen, Rechtspersonenrecht, Stichting en vereniging | Een reactie plaatsen

Staatssecretaris van Financiën laat Accidental Americans in de kou staan | FATCA

In februari jl. stelden leden van de Tweede Kamer vragen over de ‘Accidental Americans’ en FATCA, zie mijn eerdere bericht. In maart jl. werden de vragen beantwoord door de Staatssecretaris van Financiën.

Geen TIN/SSN dus een witwasser?
Gevraagd werd onder meer of het correct is dat banken de bankrekeningen van Accidental Americans blokkeren of sluiten als deze geen Amerikaans bsn (TIN/SSN) aan de bank verschaffen. Die Accidental Americans hebben dat TIN/SSN niet, omdat zij op een bijzondere manier de Amerikaanse nationaliteit hebben verkregen. Naar aanleiding van de vraag schrijft de Staatssecretaris onder meer:

DNB heeft aangegeven dat banken niet kunnen weigeren om een betaalrekening te openen, dan wel geopend te houden, vanwege het enkele feit dat een Amerikaanse cliënt geen TIN/SSN nummer verstrekt.

Helaas wil de Staatssecretaris zich er niet duidelijk over uitlaten of het door de banken gehanteerde Wwft-argument – kort door de bocht dat als er geen TIN/SSN is dit een vermoeden van witwassen oplevert – juist is. Wel schrijft hij:

Het enkel ontbreken van een US TIN/SSN kan op zichzelf niet leiden tot het oordeel dat een rekeninghouder een onacceptabel risico vormt in de zin van de Wwft, op grond waarvan een basisbetaalrekening moet worden geweigerd vanwege het niet voldoen aan de eisen van de Wwft.

en in het antwoord op een andere vraag:

Het enkel ontbreken van een TIN in combinatie met de nationaliteit van een persoon kan op zichzelf niet leiden tot het oordeel van een bank om het openen van een bankrekening te weigeren dan wel een bestaande rekening te beëindigen wegens het niet voldoen aan de eisen van de Wet op het financieel toezicht (Wft) ten aanzien van integere bedrijfsvoering of wegens het niet voldoen aan de eisen van de Wwft.

Dat is een klein stapje in de goede richting.

Rechtmatigheid FATCA-implementatie in Nederland
De Staatssecretaris verkondigt dat banken zich aan FATCA zouden moeten houden, ook als het om Accidental Americans gaat (die niet specifiek in de desbetreffende tekst van de Staatssecretaris worden genoemd). Of Nederland klakkeloos mensenrechten schendende buitenlandse regelgeving (met belastingplicht voor mensen die geen fiscale ingezetene zijn) mag implementeren, stelt hij niet aan de orde.

Ten aanzien van de juridische implementatie van het FATCA-verdrag door middel van de de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (WIB) stuurt de Staatssecretaris de lezers met een kluitje in het riet. Hij negeert dat de WIB in het leven is geroepen om gegevens uit te wisselen inzake fiscale ingezetenen.

De Staatssecretaris zegt dat hij zich inspant om de positie van de Accidental Americans te verbeteren, maar zo te zien betekent het nog steeds dat zij jarenlang in de VS belastingaangifte moeten doen (met hoge kosten voor inschakelen van Amerikaanse belastingadviseurs) en veel geld moeten uitgeven aan het opgeven van de nationaliteit.

Geconcludeerd kan worden dat de Nederlandse overheid niet bereid is  op te komen voor de eigen burgers, die worden geconfronteerd met het afwijkende belastingsysteem van de Verenigde Staten en met mensenrechten schendende praktijken van dat land.

 

Meer informatie:

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

The US answer to the European FATCA-letter of December 2019

On 12 March 2020 a representant of the US Department of the Treasury wrote a letter regarding FATCA to the European Union, read it here (pdf).
It’s a reply to a European letter written in December, see my post of 14 December 2019.

Accidental Americans are very unhappy with the American reply of 12 March. Read for instance Accidental Americans react, as U.S. Treasury official’s unyielding response to EU FATCA concerns emerges by Helen Burggraf, American Expat Financial News Journal, 31 March 2020, and US Treasury plays down global impact of Fatca by Cristian Angeloni, International Adviser, 31 March 2020.

Agence Europe writes that the US tax authorities clearly have no intention of further easing the tax and banking obligations of Accidental Americans. Read also the article at Bloomberg, Treasury Offers Little Wiggle Room on Foreign Bank Reporting (1), 30 March 2020.

 

More on FATCA and the Accidental Americans on this page and in the articles with the FATCA-tag.

Geplaatst in Belastingrecht, English - posts in English on this blog, Europa, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Mag de bank alles van mijn financiën weten? | Wwft-cliëntenonderzoek bij een consument

Ook consumenten kunnen te maken krijgen met het cliëntenonderzoek door de bank dat is voorgeschreven door de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In deze wet staat dat ondernemingen de overheid moeten helpen bij het bestrijden van criminaliteit.

Vraag consument
Onlangs belde een consument mij op met de vraag of zij verplicht was om telefonische vragen te beantwoorden van iemand die zich voordeed als medewerker van de bank.
Zij meende dat die persoon echt van de bank was, omdat de beller allerlei privé gegevens kende, maar het telefoonnummer was door haar niet geverifieerd. Zij had geen brief van de bank gehad over het onderzoek, wel e-mail berichten, maar zij kon niet zeggen of die berichten daadwerkelijk van de bank afkomstig waren.

Antwoord
Op haar vraag of de bank ook bij particulieren een Wwft-cliëntenonderzoek mag instellen, heb ik bevestigend geantwoord. Daarbij geldt wel dat degene die zich namens de bank bij een rekeninghouder meldt, moet kunnen aantonen dat hij/zij daadwerkelijk bij de bank werkzaam is en deze vragen mag stellen.

Zoals bekend is uit allerlei soorten fraudegevallen, zijn er criminelen die mensen opbellen en op naam van een bank e-mailen, om onrechtmatig gegevens te ontfutselen en daar misbruik van te maken. Lees over dit onderwerp onder meer deze pagina bij veiligbankieren.nl (over ontfutselen van inloggegevens, maar ook andere gegevens zijn voor criminelen interessant). Het is goed mogelijk dat een crimineel het Wwft-cliëntenonderzoek misbruikt om aan interessante gegevens over doelwitten te komen. Het is dus zaak voorzichtig te zijn met telefonische contacten en e-mail correspondentie. Het is aan te bevelen om van de medewerker van de bank te verlangen dat deze via een beveiligde manier aantoont dat de medewerker daadwerkelijk aan de bank verbonden is en de vragen mag stellen. Het beste is als een gesprek op kantoor van de bank plaats vindt.

Voorts hoort het Wwft-onderzoek proportioneel te zijn in relatie tot het risico dat de rekeninghouder vertegenwoordigt. Het juiste moment voor dat onderzoek is bij het openen van de rekening. Als de rekening recent is geopend, hoort de bank een consument alleen vragen te stellen als er sprake is van betalingstransacties die doen vermoeden dat er criminaliteit in het spel is. Ten slotte weet de bank door middel van het betalingsverkeer al heel veel over de rekeninghouder.

Incidentele transacties zijn geen vermoedelijke ongebruikelijke transacties
Let op: de bank moet op zoek naar criminaliteit en moet ‘ongebruikelijke transacties‘ melden bij een afdeling van de politie, FIU-Nederland. Dat begrip ‘ongebruikelijke transacties‘ moet niet letterlijk worden gelezen. Het gaat hier om transacties waarvan redelijkerwijs door de bank kan worden vermoed dat deze met criminaliteit of terrorismefinanciering verband houden.

Bij een rekeninghouder minder vaak voorkomende transacties (zoals bijvoorbeeld de ontvangst van een erfenis of ontvangst van de verkoopopbrengst van een auto), zijn voor de rekeninghouder wel een ‘incidentele transactie‘ maar zijn geen ‘ongebruikelijke transactie‘. In het kader van de zorgplicht hoort de bank niet op willekeurige wijze naar incidentele transacties te vragen.

 

Eerder schreef ik over consument en Wwft het artikel Gewone burgers slachtoffer van Wwft en sanctieregelgeving? | #machinedenken.

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Bewegingsarmoede

Corona is op dit moment Volksziekte Nummer 1.

Zorgelijk is dat de ‘social distancing’ maatregelen tegen corona binnenkort zullen gaan leiden tot een nieuwe volksziekte, die ongetwijfeld straks de eerste plaats zal gaan bezetten: bewegingsarmoede.

Overigens vind ik het begrip ‘social distancing‘ het meest verschrikkelijke woord van 2020. Ik hoop dat het snel in de ban zal worden gedaan.

 

PS 1 Als ik de overheid goed begrijp is het juist de bedoeling dat iedereen corona krijgt, alleen liever niet allemaal tegelijk, zodat de ziekenhuizen het aan kunnen. In de media wordt soms de indruk gewekt dat we niet ziek moeten worden en straks allemaal een vaccin moeten krijgen. Verwarrende tijden.

PS 2 Zou er iets gedaan gaan worden aan het overspringen van dierenziekten op mensen (zoönosen)? Bijvoorbeeld door minder dieren voor het voedsel gebruiken? En door te zorgen dat mensen gezonder gaan leven?

PS 3 Dit is geen grap en zeker geen 1-april-grap.

Geplaatst in Diversen | Tags: | 1 reactie

Trustkantoren zijn moeilijk voor de Minister | Wwft, Wtt 2018

De Minister van Financiën tobt met het fenomeen ‘trustkantoor’, zo blijkt een recent verslag van een algemeen overleg (AO) inzake de financiële sector [1], waarin de Minister het hardnekkig over ‘trusts‘ heeft, terwijl hij toch zou moeten weten dat dit een Angelsaksische rechtsvorm is. De eerder tijdens het AO door leden van de Tweede Kamer gestelde vragen gingen over trustkantoren.

Enkele passages uit het verslag waarin de Minister aan het woord is:

Dan relatief kort over de trusts. De Kamer is het in grote lijnen met mij eens, dus er is weinig reden om vragen te stellen, laat staan om mij te complimenteren. Ik voel het toch maar alsof er relatief brede steun is voor de drie specifieke onderwerpen rond de trusts. Voor die steun wil ik de Kamer danken.
(…)
Voorzitter. Daarmee hebben we het gehad over het tijdpad. Ik wilde nog tegen de heer Nijboer zeggen dat dit allemaal zaken zijn waarvoor hij eerder indirect of direct aandacht heeft gevraagd. Ik dank hem dus voor zijn steun. Ik heb hem eerder ook weleens kritisch gehoord over de sector en over wat er verder kan. Misschien mag ik nog één dilemma schetsen, ook in zijn richting? Het ingewikkelde met deze sector is natuurlijk wel dat als je de sector verbiedt – in de woorden van de heer Nijboer – je niet meteen van al die activiteiten af bent. De puzzel is dus best complex, maar ik ben ook op latere momenten graag beschikbaar om te debatteren over wat er kan. Een van de redenen om de duimschroeven echt verder aan te draaien, is voor mij niet alleen gelegen in de rapportage over de integriteit, maar ook in het witwassen en in de enorme problematiek die dat geeft voor de samenleving. We moeten daar heel eerlijk over zijn: we hebben dat nu allemaal veel scherper in het vizier dan een jaar geleden. Volgens mij heb ik daarmee de trusts gedaan, voorzitter.

 

De onbekendheid met de regelgeving straalt ook af in het antwoord van de Minister op kamervragen [2], dat op 3 maart jl. werd gegeven. Naar aanleiding van een vraag over een rechtspersoon van Isabel dos Santos (Luanda Leaks), die door de vragensteller als ‘brievenbusfirma’ wordt aangeduid, antwoordt de Minister dat die rechtspersoon “geen trustkantoor” is. Kennelijk is hij niet bekend met het verschil tussen een trustkantoor en een doelvennootschap.

Doorstroomvennootschappen
Terug naar het verslag van het AO: er wordt breedvoerig door de Minister gesproken terwijl het eigenlijk alleen over de ‘doorstroomvennootschap‘ onder de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) gaat. Voor zover mij bekend wordt deze dienst niet meer of nauwelijks nog aangeboden door trustkantoren.

Noch bij de Tweede Kamer, noch bij de Minister lijkt het kwartje gevallen te zijn als het gaat om het fenomeen ‘doorstroomvennootschappen’. Zo spreekt lid van de Tweede Kamer Ronnes over “Trustkantoren die enkel als doorstroomvennootschap functioneren, voegen weinig tot niets toe aan onze samenleving“, het is wel duidelijk dat hij niet begrijpt wat een Wtt 2018-doorstroomvennootschap is.

Als het over doorstroomvennootschappen gaat, betreft dit veelal de fiscale doorstroomvennootschap, die binnen concerns wordt toegepast en waarvan misbruik via fiscale regels wordt bestreden. Deze moet goed worden onderscheiden van de Wtt 2018-doorstroomvennootschap.

Tot slot
Trustkantoren worden door het Ministerie van Financiën tegen beter weten in neergezet als ‘beheerders van vermogen’ , terwijl het juister zou zijn de trustkantoren, wiens kerntaak het besturen van rechtspersonen is, aan hun rechtspersonenrechtelijke verplichtingen te houden. Hier schreef ik al eerder over (onder meer 1 en 2).

Geconcludeerd kan worden dat zowel in het parlement als bij de betrokken ministeries juridische kennis inzake trustkantoren ontbreekt. Daar waar zij spreken over ‘kwaliteit‘ bij banken, trustkantoren en accountants, zou het goed zijn als de eigen kwaliteit ook flink omhoog ging, dat kan de kwaliteit van de regelgeving ter bestrijding van misbruik van rechtspersonen ten goede komen en is goed voor de samenleving.

[1] Verslag van een algemeen overleg, dossier 32 013 Toekomst financiële sector, vastgesteld 6 maart 2020.
[2] Antwoord op kamervragen inzake het Marginal da Corimba-project in Angola.

 

Dit artikel verscheen eerder op de site van Compliance Platform Trustkantoren.

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Bevriezen van bankrekeningen van ‘Accidental Americans’ op Reporter Radio | FATCA

Het lot van de ‘Accidental Americans’ (meer info hier) heeft mijn belangstelling, omdat de overheid van de Verenigde Staten via Nederlandse banken naleving van Amerikaans recht afdwingt, onder meer de Amerikaanse ‘FATCA’ wet. Deze problematiek geeft aan dat de internationale gegevensuitwisseling door overheden ook schaduwzijden heeft.

Reporter Radio besteedde op zondag 22 maart jl. aandacht aan de problemen van de Nederlanders die achtervolgd worden door de Amerikaanse overheid. Zelf kom ik kort in deze aflevering voor.

Luister naar het item ‘Bevriezen rekeningen onrechtmatig’ uit de Reporter Radio aflevering.

 

Meer informatie op dit blog:
FATCA
financiële mensenrechten
extraterritoriaal werkende regelgeving

 

 

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Anti-spam wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer

Op 25 maart jl. is een anti-spam wetsvoorstel [*] bij de Tweede Kamer ingediend. Vertrekpunt is dat telemarketing gericht op natuurlijke personen alleen is toegestaan na voorafgaande toestemming (opt-in). Daarnaast wordt voorgesteld om in aanvulling op het opt-in-systeem de mogelijkheid op te nemen om bij algemene maatregel van bestuur een termijn te stellen aan de tijd dat de klantrelatie als basis kan dienen voor telemarketinggesprekken.

De kern van het wetsvoorstel wordt gevormd door een nieuwe versie van artikel 11.7, die als volgt moet komen te luiden:

Artikel 11.7

1. Het gebruik van automatische oproep- en communicatiesystemen zonder menselijke tussenkomst, faxen en elektronische berichten voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden is verboden, tenzij de verzender kan aantonen dat de desbetreffende eindgebruiker daarvoor voorafgaand toestemming heeft verleend.
2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op het gebruik van andere dan de in het eerste lid bedoelde middelen voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan natuurlijke personen. Bij het gebruik van andere dan de in het eerste lid bedoelde middelen voor het met toestemming overbrengen van deze ongevraagde communicatie aan natuurlijke personen, geeft de verzender de desbetreffende natuurlijke persoon bij iedere boodschap duidelijk en expliciet de gelegenheid om kosteloos en op gemakkelijke wijze verzet aan te tekenen tegen het gebruik van zijn contactgegevens.
3. In afwijking van het eerste en tweede lid, is geen voorafgaande toestemming vereist voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan een rechtspersoon of een natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, indien:
a. de verzender gebruik maakt van elektronische contactgegevens die door de desbetreffende eindgebruiker voor het ontvangen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden zijn bestemd en bekendgemaakt en deze worden gebruikt in overeenstemming met de door de eindgebruiker aan de contactgegevens verbonden doeleinden, of
b. de desbetreffende eindgebruiker is gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte en voldaan wordt aan de in het desbetreffende land geldende voorschriften met betrekking tot het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden.
4. In afwijking van het eerste en tweede lid, kan een verzender die kan aantonen dat hij gebruik maakt van elektronische contactgegevens die hij heeft verkregen van zijn klanten in het kader van de verkoop van een product of dienst, die elektronische contactgegevens gebruiken voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële doeleinden ten behoeve van eigen gelijksoortige producten of diensten, mits de verzender de betreffende eindgebruiker duidelijk en expliciet de gelegenheid heeft geboden om kosteloos en op gemakkelijke wijze verzet aan te tekenen tegen het gebruik van die elektronische contactgegevens:
a. op het ogenblik dat zij worden verzameld, en
b. ingeval de abonnee of gebruiker zich bij de verzameling niet tegen het gebruik heeft verzet, bij elke verzonden boodschap.
5. Het vierde lid is van overeenkomstige toepassing op contactgegevens die ideële of charitatieve organisaties hebben verkregen in het kader van een schenking aan die ideële of charitatieve organisatie.
6. Op het gebruik van elektronische berichten voor de in het eerste lid bedoelde doeleinden zijn de vereisten van artikel 15e, eerste lid, onderdelen a tot en met c, van boek 3 van het Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing en bedoeld gebruik bevat geen aanmoedigingen informatie op het internet te raadplegen die in strijd is met dat artikel. Bij dat gebruik dienen te allen tijde de volgende gegevens te worden vermeld:
a. de werkelijke identiteit van degene namens wie de communicatie wordt overgebracht, en
b. een geldig postadres of nummer waaraan de ontvanger een verzoek tot beëindiging van dergelijke communicatie kan richten.
7. Bij het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden met gebruik van een openbare telefoondienst, maakt de verzender geen gebruik van de mogelijkheden tot blokkering, bedoeld in artikel 11.9, eerste lid, onderdeel a.
8. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over het gebruik van contactgegevens en het bieden van de gelegenheid verzet aan te tekenen tegen dat gebruik, bedoeld in het tweede, vierde en vijfde lid.
9. Bij algemene maatregel van bestuur kan een termijn worden gesteld gedurende welke de contactgegevens, bedoeld in het vierde en vijfde lid, ten hoogste kunnen worden gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan natuurlijke personen met gebruik van andere dan de in het eerste lid bedoelde middelen. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen verschillende soorten ongevraagde communicatie en middelen voor het overbrengen van die ongevraagde communicatie.

De Autoriteit Consument & Markt [ACM] maakte op de site bekend over het voorstel te hebben geadviseerd en laat weten positief te zijn over het voorstel.

 

[*] Officieel “Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met het invoeren van een opt-in-systeem voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan natuurlijke personen“.

 

Meer informatie:

Geplaatst in ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , | 2 reacties