Witwasbestrijding bij Nederlandse politieke partijen en het controleprotocol van de accountant

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is ook doorgedrongen in het domein van de financiering van politieke partijen, zo kan worden vastgesteld aan de hand van het advies van de Commissie toezicht financiën politieke partijen (Ctfpp) met betrekking tot het verantwoordingsjaar 2020.

Controleprotocol
De aanbeveling van de Ctfpp dat de naleving van de Wwft moet worden betrokken bij de accountantscontrole in de Wet financiering politieke partijen (Wfpp) doet een beetje vreemd aan. Politieke partijen zijn geen Wwft-plichtige entiteiten. De accountant die de controle doet is dat wel, maar dat zijn de eigen verplichtingen van die accountant. Het is mij een raadsel waarom het controleprotocol daarover iets zou moeten bevatten. De minister van BZK schrijft naar aanleiding van het advies:

Op zijn hoogst moet de politieke partij op grond van de handelsregisterwet de uiteindelijk belanghebbenden (ubo’s) aan de Kamer van Koophandel opgeven, maar dat is iets anders.

Gevaarlijke PEPs
Raadselachtig is dat de accountant zegt “niet in staat te zijn om volledig invulling te geven aan” de Wwft, waarin is bepaald dat bestuursleden van politieke partijen als hoog risico (‘politiek prominente persoon’, ‘ PEP’) zijn (aldus de brief van de minister). Wat zou de accountant daarmee bedoelen? Dat hij geen inzicht heeft in het betalingsverkeer van de bestuurders van de politieke partij, zodat hij niet kan nagaan of de bestuurders zich met criminele zaken bezig houden? Het fenomeen van de PEP is überhaupt een van de merkwaardigste onderwerpen uit de Wwft.

De passage uit de brief van de minister doet vermoeden dat men niet goed begrijpt wat de Wwft inhoudt:

Oordeelonthouding
Mogelijk wordt dit door de Ctfpp veroorzaakt, die even cryptisch is. Overigens begrijp ik ook niet waarom de accountant tot een oordeelonthouding komt vanwege niet kunnen naleven van het PEP-gedeelte van de Wwft. Het gaat bij de beoordeling toch om de juistheid van de cijfers? Lees deze passage:

Dubbele petten
Bij de ondertekening van het advies komen we een bekende naam tegen van de man met de vele dubbele petten, prof.dr.mr. M. Pheijffer, prominent aanwezig op een dubbele petten conferentie. Samen met mevrouw mr. H. Neppérus en drs. E.W. Anker vormt hij de commissie.

Als hij in de commissie zit moet het wel goed komen met de witwasbestrijding.

 

NB De dubbele petten van Neppérus en Anker heb ik niet nagetrokken.

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Ronald Pol: “Anti-money laundering: The world’s least effective policy experiment? Together, we can fix it”

Ronald F. Pol wrote the paper “Anti-money laundering: The world’s least effective policy experiment? Together, we can fix it“, published on Taylor & Francis Online.

From the abstract:

It finds that the anti-money laundering policy intervention has less than 0.1 percent impact on criminal finances, compliance costs exceed recovered criminal funds more than a hundred times over, and banks, taxpayers and ordinary citizens are penalized more than criminal enterprises. The data are poorly validated and methodological inconsistencies rife, so findings cannot be definitive, but there is a huge gap between policy intent and results. The scale of the problem not addressed by “solutions” repeatedly “fixing” the same perceived issues suggest that blaming banks for not “properly” implementing anti-money laundering laws is a convenient fiction. Fundamental problems may lie instead with the design of the core policy prescription itself.

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Alliantie tegen kleptocratie | hoe Nederland klakkeloos achter de Amerikanen aanloopt

In het ontwikkelingsland de Verenigde Staten, een land met een mislukte democratie dat op grote schaal mensenrechten schendt, bedenkt men de meest fascinerende dingen. En Nederland loopt er klakkeloos achter aan, zo blijkt uit een besluitenlijst van een procedurevergadering van de commissie Financiën van de Tweede Kamer:

 

Agendapunt: Verzoek van het Amerikaanse Congres tot deelname aan een interparlementaire alliantie tegen kleptocratie

Zaak: Brief derden – te – 24 november 2021
Verzoek van het Amerikaanse Congres tot deelname aan een interparlementaire alliantie tegen kleptocratie – 2021Z21440

Besluit: De commissie besluit aan het begin van het nieuwe kalenderjaar de bespreking van de vraag of binnen de commissie Financiën (en eventueel binnen andere commissies, zoals de commissie J&V) belangstelling bestaat om zich bij dit Amerikaanse initiatief aan te sluiten ter hernemen. De commissiestaf zal nadere informatie trachten te vergaren over aard en omvang van de werkzaamheden die zouden behoren bij de voorgestelde interparlementaire alliantie.

Noot:
• Uit navraag bij de contactpersoon van het Amerikaanse Congres is gebleken dat dit initiatief is voorbereid door de US Congressional Caucus against Foreign Corruption and Kleptocracy, de UK All Parliamentary Group against Corruption en de Intergroup on Anti-Corruption van het Europees Parlement.
• Deze interparlementaire alliantie streeft ernaar twee maal per jaar bijeen te komen, voor het eerst in juni 2022. Zij is bedoeld als “a coordinating body to fight transnational kleptocracy and illicit financial flows”.
Volgcommissie(s): J&V, CGVK

 

Wordt het niet eens tijd om bij de Amerikanen er op aan te dringen dat zij mensenrechten een keer serieus gaan nemen, bijvoorbeeld door:

  • toe te treden tot internationale verdragen inzake het respecteren van grondrechten (de VS doet vrijwel nergens aan mee en heeft wel grote verhalen);
  • het mensenrechten schendende systeem van Citizenship-Based Taxation (ten uitvoer gelegd via FATCA) eens af schaffen (inleiding, berichten);
  • te stoppen met andere extraterritoriaal werkende regelgeving waarmee grondrechten worden geschonden.

Als de VS het huiswerk heeft gedaan, kan worden gedacht aan kleptocratische allianties.

 

Meer informatie:

  • Besluitenlijst procedurevergadering commissie Financiën van de Tweede Kamer van 1 december 2021: pagina, bestand (pdf).
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

De rol van de bedrijfsrevisor bij de bestrijding van het witwassen van geld | België

In heel Europa zijn de criminaliteitsbestrijdingsconcepten van FATF doorgedrongen, zo ook in België, waar de bedrijfsrevisoren behoren tot de beroepsgroepen die zich aan de internationale wetten moeten houden. De brancheorganisatie van deze beroepsgroep bracht een informatiebrochure uit.

Daaruit kan worden geleerd dat België de internationale regels van FATF die via de EU aan de lidstaten heeft voorgeschreven, in dat land heeft omgezet via een preventief luik (de antiwitwaswet) en en een repressief luik (artikelen van het Strafwetboek).

De bedrijfsrevisor dient alert te zijn op de zgn. ‘atypische verrichtingen’, omschreven als verrichtingen die, gelet op het profiel van de cliënt en het doel en de aard van de zakelijke relatie, niet alledaags lijken te zijn. Dergelijke verrichtingen moeten aan de antiwitwas compliance officer (anti-money laundering compliance officer, ‘AMLCO’) van het kantoor worden doorgegeven, die beoordeelt of er een vermoeden is van een verband met witwassen of terrorismefinanciering. Als deze meent dat dit het geval is moet de verrichting worden gemeld aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI).

Overigens kan de Belgische uitwerking van de FATF/EU regels afwijken van de regeling in Nederland. Ga er dus nooit van uit dat de Belgische regels overeenkomen met de Nederlandse en vice versa.

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Eerste Kamer heeft wetsvoorstel ubo-register voor trusts en fondsen voor gemene rekening aangenomen | Wwft, witwasbestrijding

Op 23 november heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies aangenomen.

Aandachtspunt is dat het register niet alleen betrekking heeft op trusts maar ook op andere juridische structuren die niet in het gewone ubo-register zijn opgenomen, zoals fondsen voor gemene rekening.

 

Meer informatie:

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , , | Een reactie plaatsen

De vragen over de Wwft blijven komen [2]

Al eerder constateerde ik dat het een hobby van Tweede Kamerleden is om vragen over de Wwft te stellen. De vragen die Van Dijk stelde over het bericht ‘Een miljoen ongebruikelijke transacties, maar weinig aanhoudingen’ werd op 1 december beantwoord. Wellicht dat het Ministerie van Financiën voor het antwoord kunstmatige intelligentie heeft ingezet, want ik kwam veel bekende passages tegen. Zoals de ongegronde veronderstelling dat de activiteiten van de bankmedewerkers preventief zouden werken.

Uit de beantwoording blijkt dat de capaciteit aan overheidskant wordt uitgebreid en heeft men grote verwachtingen van de inzet van technologie.

Effectiviteit?
Het antwoord op de vraag naar de effectiviteit is diplomatiek:

Zoals hierboven reeds aangegeven, volgt het systeem van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) de internationale standaarden van de FATF en de Europese anti-witwasrichtlijn. Het systeem wordt wereldwijd gezien als het meest effectief om te voorkomen dat criminelen het financiële stelsel gebruiken voor witwassen, de onderliggende delicten en het financieren van terrorisme.

De Minister van Financiën zegt niet wie dan wel tot dat oordeel inzake effectiviteit komt en hoe dat is gebeurd. Ik heb zo’n vermoeden dat een beoordeling ontbreekt en dat dit niet meer dan een politiek standpunt is. De dooddoener dat het systeem effectief is want “Het zijn immers Wwft-instellingen die het directe zakelijke contact hebben met criminelen die hun illegaal verkregen inkomsten proberen wit te wassen” heb ik ook al vaker gelezen. Dat er inmiddels iets is bereikt op het “vergroten van de effectiviteit van de poortwachtersfunctie en het toezicht” heb ik niet kunnen waarnemen.

Het Ministerie van Financiën blijft doorgaan op de verkeerde weg.

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Vragen over de Tuchtraad | rechtsbescherming in het verzekeringsrecht

In de verzekeringssector bestaat het fenomeen ‘Tuchtraad financiële dienstverlening‘, waar ik al eerder over schreef.

Begin november werden over die Tuchtraad vragen gesteld in de Tweede Kamer [*]:

Vraag 1
Herinnert u zich uw eerdere antwoorden op mijn vragen over wettelijk tuchtrecht voor verzekeraars en heeft u kennis genomen van de blog «Had Hoekstra wel de juiste documenten toen hij antwoord gaf aan Van Nispen». Zo ja, bent u na het lezen van het blog nog steeds van mening dat verzekeraars de mogelijkheid tot het indienen van (directe) tuchtklachten niet hebben willen beperken?1, 2

Vraag 2
Bent u het, na het lezen van bovengenoemd blog, met mij eens dat afschaffing van het directe klachtrecht van consumenten door het Verbond van Verzekeraars tegen de zin van de Tuchtraad heeft plaatsgevonden? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3
Hoe verklaart u dat in de periode 1 januari 2008 tot 1 april 2009 geen enkele klacht van verzekerde consumenten direct bij de Tuchtraad is binnengekomen, terwijl dat in die periode nog wel tot de mogelijkheden behoorde en de Tuchtraad in eerdere jaren, aldus vóór die periode, ook daadwerkelijk regelmatig klachten binnenkreeg? Heeft het Verbond van Verzekeraars wellicht in feite het klachtrecht per 1 januari 2008 afgeschaft, echter zonder het reglement per die datum aan te passen?

Vraag 4
Erkent u dat, net als de Tuchtraad zelf constateerde, het Verbond van Verzekeraars met de afschaffing van het directe klachtrecht de onafhankelijkheid van de Tuchtraad heeft aangetast? Zo nee, waarom niet?

1 https://www.amweb.nl/branche/blog/2021/11/had-hoekstra-wel-de-juiste-documenten-toen-hij-antwoord-gaf-aan-van-nispen-101132272
2 Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2020–2021, nr. 4012

 

Tip voor het ministerie van Financiën:
het is hoog tijd de lappendeken van private regelingen in de financiële sector af te schaffen (zoals BKR, Kifid en de Tuchtraad) en:

  1. de geschillenbeslechting en het tuchtrecht bij de onafhankelijke rechter of een andere onafhankelijke instantie onder te brengen en
  2. een financiële ombudsman voor de gehele financiële sector te creëren, die op een gelijksoortige wijze als de Nationale Ombudsman onderzoek kan doen en aanbevelingen kan geven.

 

[*] Vindplaats: 2021Z19790 Tweede Kamer.

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Procesrecht, rechtspraak | Tags: | Een reactie plaatsen

GDPR enforcement by the Irish DPC under attack

The Irish data protection supervisor, the Data Protection Commission (DPC), responsible for enforcement of GDPR rules against (amongst others) big tech, is under fire.

Recently Max Schrems’ privacy organisation noyb was quarreling with DPC, read their article Irish DPC removes noyb form GDPR procedure – Criminal report filed.

EurActiv published European Commission accused of maladministration over GDPR enforcement regarding the procedure by the Irish Council for Civil Liberties (ICCL). ICCL complains that the European Commission has not held DPC accountable for failing to apply GDPR.

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, ICT, privacy, e-commerce | Tags: | Een reactie plaatsen

Vaccination and trust

Is the European Union naive about vaccination? It appears so when I read the European Commission’s communication of the 1st of December.
According to the document the covid-19 vaccines are completely safe (even though a lot of medical studies are published saying the contrary [1]) and those who do not want to take vaccines are all misinformed, read e.g. chapter III:

Nevertheless, there are certain common elements which the EU and its Member States – as  well as global partners such as NATO – could continue to work on together, not least the huge  amount of misinformation and disinformation about vaccines which has been put into the  public sphere. The Commission has set up a dedicated process to facilitate a swift response to  disinformation. A Rapid Alert System allows for effective cooperation with Member States,  with a dedicated COVID-19 Cooperation Space bringing together pandemic-related  disinformation analysis and responses. The Commission has also offered direct bilateral  support to those Member States with the lowest vaccine uptake rates, also reaching out to  healthcare professionals in those countries [5]. This could now be expanded to mobilise other  community leaders (such as business, trade union, religious, and sporting leaders). The  Commission is also engaging with online platforms to motivate them to offer space for  communication campaigns and promotion of expert views, as well as to monitor disinformation  and to share data.

[5] The EU Coalition for Vaccination brings together European health professionals’ and students’ associations to advocate for vaccination in their daily work with patients and fellow health professionals.

This is a wrong way of looking at vaccine hesitancy.

The main reason for not wanting to vaccinate is concern about side effects and long-term effects of the medication. These concerns are real and need a different response from the authorities. Healthy people do not want to take a vaccine that may pose risks to their health. Fundamental rights, like the one regarding integrity of the body, should be taken seriously [2].

Both the European and national governments need to enter into a mature discussion with the public about the way in which side effects are investigated and made transparent. People from the scientific world are saying that research into the reports of virological and epidemiological advisers of the governments is made impossible by the lack of source information, considerations and underlying data [3]. Given the major social consequences of the measures and the restrictions on fundamental rights, this must change.

Restoration of trust
Because of the disinformation that governments such as the Dutch have spread about corona [4], trust can only be restored by seriously addressing side effects and long-term effects of vaccination and not waving away concerns. The same applies to other measures taken.

The authorities should be transparent about the scientific basis of their proposals and decisions and should engage in serious discussion with those members of the public who ask relevant questions.

 

[1] It is already known that the effects of vaccination wane quickly (not only in the elderly). There are many critical publications on possible side effects, should be assessed by medical experts, that give concern. For instance a UK report, saying:

In response to this and other elements of the report certain experts write that vaccinated people will become more vulnerable because of vaccination.

[2] Not only covid certificates should respect common human rights and rule of law standards (read the COE article). The same applies to the duty to vaccinate. The precautionary principle requires well-established certainty before fundamental rights are restricted.
Maxim Februari wrote the article Wees héél voorzichtig met vrijheid, alsjeblieft (Be very careful with freedom, please):

Wees met rechten alsjeblieft even voorzichtig en precies als met besmettingen. Recht op integriteit van het lichaam is niet zomaar een grondrecht dat we hooguit meesmuilend, met rollende ogen, toestaan aan mensen die niet goed bij hun hoofd zijn.

Machine-translation:

Please be as careful and precise with rights as with infections. Right to integrity of the body is not just a fundamental right that we at most meekly, with rolling eyes, allow to people who are not right in the head.

[3] Amongst others:

# Pleidooi voor onafhankelijke toetsing RIVM-cijfers (Plea for independent review of RIVM figures), Artsencollectief 2 December 2021.
# Article by Thomas Bollen and Jannes van Roermund for Follow the Money: Regering en OMT onderbouwen QR-code met onbetrouwbare modellen (Government and OMT substantiate covid-19 certificate with unreliable models).
# Meer bescheidenheid zou medische wereld passen; ook inzake corona (More modesty would befit medical world; also regarding corona). Aart Nederveen en Lukas Stalpers, podcast De Nieuwe Wereld: Apple.
# Public Health and Medical Professionals for Transparency (here): “Four days after the Pfizer vaccine was approved for ages 16+, we submitted a Freedom of Information Act Request to the FDA for all of the data within Pfizer’s COVID-19 vaccine biological product file. We have now sued the FDA for not releasing the data“.

[4] Example of desinformation: in the Netherlands, it was suggested that covid-19 could be controlled by vaccination, which is incorrect since it has become endemic and vaccinated people are also contagious. It was further suggested that the vaccine would be long-lasting, which is not the case. Vulnerable vaccinated people were not informed that they must take additional measures (such as keeping their distance).

 

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , | 2 reacties

Voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken geïnterviewd over de Wwft

Gisteren werd Medy van der Laan, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) op Radio 1 geïnterviewd door Niels Heithuis over de de-risking praktijken van banken. Het fragment is via deze pagina te beluisteren.
Opvallend is dat de voorzitter in het interview een praktijk beschrijft die niet op de witwasbestrijdingswetgeving (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, Wwft) is gebaseerd.

Ten eerste is onjuist dat toekomstige klanten van banken bewijs zouden moeten leveren van het feit dat zij geen crimineel zijn, zoals de voorzitter tijdens het interview opmerkt. De Wwft schrijft een cliëntenonderzoek voor, aan de hand waarvan de bank een risicoprofiel vaststelt en de klant accepteert (tenzij er bezwaren zijn). Dat houdt in dat de bank voldoende gegevens verzamelt inzake de toekomstige klant, niet dat de klant bewijs moet leveren van onschuld. Er wordt gezegd dat de klant informatie over de toekomstige patronen zou moeten leveren: dat is bijzonder, want klanten kunnen hun eigen toekomst niet voorspellen. Het is juist de bank die transactieprofielen moet opstellen en daarmee de toekomst lijkt te moeten voorspellen, gebaseerd op wat de Wwft van hen eist. Kennelijk proberen banken die verplichting aan hun klanten uit te besteden.

De voorzitter zegt dat banken zeker zouden moeten weten dat de klant geen crimineel is en dat als ze dat niet zeker weten, ze de klant mogen weigeren. Dit is onjuist, alleen al vanwege het feit dat dergelijke zekerheid niet is te verkrijgen. Het is omgedraaid: de bank dient gegevens te verzamelen en mag diensten weigeren als er redelijke criminaliteitsvermoedens zijn. Dat is iets anders dan het bewijzen van onschuld, waar de banken op aansturen.

Het weigeren door banken van bankrekeningen aan klanten die geen vermoedelijke criminelen zijn, is simpelweg maatschappelijk onbetamelijk.

Boetes
Mevrouw Van der Laan wekt de indruk dat banken boetes kunnen krijgen als zij ten onrechte bankrekeningen openen. Dat is onjuist. De boetes kunnen betrekking hebben op het onvoldoende doen van cliëntenonderzoek, zowel voorafgaand aan het verschaffen van de bankrekening als tijdens de relatie; verder kunnen de boetes betrekking hebben op het ten onrechte niet melden van ‘ongebruikelijke transacties’ (= gefundeerde vermoedens van witwassen of terrorismefinanciering).

100% zekerheid
Tot slot valt op dat Van der Laan versoepeling van de regels voor bankrekeningen bepleit en dat zet tegenover het perspectief van ‘100% zekerheid’ dat van criminaliteit geen sprake is. Dat is illusiepolitiek, waarschijnlijk geïnspireerd door toezichthouder DNB die het onmogelijke van banken verwacht. Die 100% zekerheid is niet mogelijk, ook niet met het huidige klantenbestand van banken.

Verdacht
Het werd door de NVB-voorzitter ontkend toen Heithuis het vroeg: het komt er op neer dat iedere klant verdacht is tot het tegendeel is bewezen.

Intussen worden de onbetamelijke praktijken van banken veroorzaakt door het ministerie van Financiën en DNB en is het hoog tijd dat zij realistischer eisen aan banken en andere Wwft-plichtigen gaan stellen. Het roer moet om!

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , | 2 reacties