Consultatie over tijdelijke regels turboliquidatie

Tot 27 juli a.s. loopt een wetgevingsconsultatie over een ontwerp voor een Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie.

In het nieuwsbericht over de consultatie schrijft de rijksoverheid:

Turboliquidatie helpt ondernemers snel en eenvoudig stoppen
Nieuwsbericht | 25-06-2021 | 14:45

Ondanks de steunmaatregelen zal een toenemend aantal ondernemers willen stoppen met hun bedrijf, als gevolg van het COVID-19 virus. Dat moeten ondernemers snel en eenvoudig kunnen doen zodat ze niet blijven hangen in schulden. Dat kan met de turboliquidatie regeling: het snel ontbinden van rechtspersonen als er geen baten meer zijn. Om het gebruik van de turboliquidatie te faciliteren heeft de ministerraad op voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming ingestemd met het in consultatie brengen van het wetsontwerp Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie.

Als een onderneming niet langer levensvatbaar is en schuldeisers op termijn niet meer betaald kunnen worden, dreigt een faillissement. Dat kan betekenen dat ondernemers nog lang geconfronteerd blijven met schulden, wat ze natuurlijk willen vermijden. Sinds begin dit jaar biedt de Wet Homologatie Onderhands Akkoord ondernemers in bepaalde gevallen een helpende hand. Deze regeling is echter complex en niet geschikt voor alle ondernemers, zoals zzp’ers. De turboliquidatie is voor deze ondernemers een betrekkelijk snel en eenvoudig alternatief om de beëindiging te regelen.

Deze regeling komt er kort gezegd op neer dat rechtspersonen door middel van een ontbinding kunnen worden opgeheven als er geen baten meer zijn. De turboliquidatie biedt ondernemers daarmee de gelegenheid om het bedrijf af te bouwen, bijvoorbeeld door voorafgaand aan de ontbinding de laatste voorraden te verkopen en uit de opbrengst de schulden zoveel mogelijk te voldoen. Schulden lopen dan dus niet verder op, een faillissement kan worden afgewend en de ondernemer kan zowel zakelijk als privé weer door.

Ondernemers kunnen nu al gebruik maken van deze regeling. Het wetsvoorstel moet er echter voor zorgen dat het vertrouwen in dit instrument toeneemt, waardoor het toegankelijker wordt voor ondernemers. In het voorstel staan daarom maatregelen om de rechtsbescherming van schuldeisers bij turboliquidatie te verbeteren en misbruik tegen te gaan. Daartoe worden bestuurders die gebruik willen maken van de turboliquidatie straks verplicht om stukken bij het handelsregister te deponeren waarin zij financiële verantwoording afleggen. Ook moeten zij de betrokken schuldeisers hiervan op de hoogte stellen. Schuldeisers die menen dat misbruik wordt gemaakt van de turboliquidatie, kunnen hier dan tegen opkomen. Het niet naleven van de deponeringsverplichting wordt strafbaar gesteld in de Wet op de economische delicten. Verder riskeren bestuurders die misbruik maken van de turboliquidatie een bestuursverbod voor maximaal vijf jaar.

De maatregelen zijn van tijdelijke aard en duren twee jaar. Belangstellenden kunnen vanaf maandag, gedurende vier weken, op het voorstel reageren op http://www.internetconsultatie.nl.

De intro op de consultatiesite luidt:

Dit wetsontwerp voert tijdelijk wijzigingen door in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek omtrent de turboliquidatie. De wijzigingen betreffen de introductie van een financiële verantwoordingsverplichting voor bestuurders en de mogelijkheid om een civielrechtelijk bestuursverbod op te leggen in geval van misbruik. Doel hierbij is om het vertrouwen in de regeling te vergroten en de turboliquidatie op die manier een toegankelijker instrument te maken voor ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen. (…)

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen
Turboliquidatie is een regeling waarbij rechtspersonen betrekkelijk snel en eenvoudig kunnen worden beëindigd. De verwachting is dat een aanzienlijk aantal ondernemers die getroffen zijn door de uitbraak van het COVID-19 virus, op korte termijn hun bedrijf willen beëindigen door middel van de turboliquidatie. Deze toename brengt tijdelijk een verhoogd risico mee op misbruik van de turboliquidatie. De voorgestelde regeling beschermt de positie van schuldeisers, vergroot de transparantie en gaat misbruik tegen. Hierdoor wordt het vertrouwen in de turboliquidatie vergroot, zodat de regeling toegankelijker wordt voor ondernemers om toe te passen.

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht | Tags: | Een reactie plaatsen

“Artificial Intelligence in policing: safeguards needed against mass surveillance”

LIBE, a committee of the European Parliament published an article ‘Artificial Intelligence in policing: safeguards needed against mass surveillance“. Amongst others the committee writes:

The use of Artificial Intelligence in law enforcement and the judiciary should be subject to strong safeguards and human oversight, says the Civil Liberties Committee.
In a draft report adopted with 36 votes to 24, and 6 abstentions, MEPs highlight the need for democratic guarantees and accountability for the use of Artificial Intelligence (AI) in law enforcement.

Measures against discrimination
MEPs worry that the use of AI systems in policing could potentially lead to mass surveillance, breaching key EU principles of proportionality and necessity. The committee warns that otherwise legal AI applications could be re-purposed for mass surveillance.
The draft resolution highlights the potential for bias and discrimination in the algorithms on which AI and machine-learning systems are based. As a system’s results depend on its inputs (such as training data), it is important to take algorithm bias into account. Currently, AI-based identification systems are inaccurate and can wrongly identify minority ethnic groups, LGBTI people, seniors and women, among other groups. In addition, AI-powered predictions can amplify existing discrimination, a concern in the context of law enforcement and the judiciary.

It makes me wonder why LiBE is not paying attention to the surveillance practices in anti-money laundering, e.g. by banks.

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Europese Rekenkamer ondersteunt harmonisatie Europese witwasbestrijding

Ook de Europese Rekenkamer bemoeit zich met de witwasbestrijding. De Rekenkamer publiceerde eind juni jl. twee berichten.

In het ene bericht, ‘De EU heeft behoefte aan een sterker en coherenter toezichtkader voor witwasbestrijding‘ ondersteunt het de harmonisatieplannen van de Europese Commissie. Onder meer staat in het bericht:

“De tekortkomingen op EU-niveau met betrekking tot witwassen en terrorismefinanciering moeten worden aangepakt en de toezichthoudende rol van de EU moet aanzienlijk worden versterkt”, aldus Mihails Kozlovs, het lid van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor het verslag. “Er moet veel meer worden ondernomen om ervoor te zorgen dat de EU-wetgeving snel en coherent wordt toegepast. Om te beginnen moet de EU waar mogelijk gebruikmaken van verordeningen in plaats van richtlijnen, aangezien de wetgeving coherent moet worden toegepast op het niveau van de lidstaten.”

In het andere bericht maakt de Rekenkamer melding van het verslag (pdf) inzake bestrijding van witwassen in de banksector (bedoeld zal zijn: ‘bestrijding van witwassen door de banksector’), waarin het verslag als volgt wordt geïntroduceerd:

Witwassen van geld is de praktijk van het “legitimeren” van de opbrengsten van misdrijven door deze in de formele economie te laten sijpelen om de illegale herkomst ervan te verhullen. Gezien het belang van het EU-beleid ter bestrijding van het witwassen van geld en de rol van de bankensector zijn wij nagegaan of de maatregelen van de EU op dit gebied goed worden uitgevoerd.
Wij stelden institutionele versnippering en gebrekkige coördinatie op EU-niveau vast waar het ging om acties om witwassen te voorkomen en op te treden wanneer risico’s werden vastgesteld. EU-organen beschikken over beperkte instrumenten om efficiënte toepassing van AML/CFT-kaders op nationaal niveau te waarborgen. Er is niet één enkele EU-toezichthouder; de bevoegdheden van de EU zijn verdeeld over verschillende instanties en de coördinatie met de lidstaten vindt afzonderlijk plaats.
Wij doen aanbevelingen om deze kwesties aan te pakken.
Speciaal verslag van de ERK, uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, VWEU.

Speciaal verslag 13/2021: De EU-inspanningen ter bestrijding van witwassen in de bankensector zijn gefragmenteerd en de uitvoering ervan is ontoereikend

De voornoemde nieuwsberichten geven er geen blijk van dat de Europese Rekenkamer bekend is met de grote schade die de witwasbestrijding aan burgers en organisaties toebrengt, onder meer doordat banken via hun ‘de-risking’ policies ondernemingen, organisaties en burgers uitsluiten van het bancaire stelsel. Of het verslag wel melding maakt van de grondrechtenschendingen door banken, moet ik nog nagaan.

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Donateurstransparantie in de VS | Nonprofit Donor Disclosure Law

Wie zich afvraagt waar de ideeën over donateurstransparantie vandaan komen, hoeft alleen maar in de Angelsaksische wereld te kijken, waar de Nederlandse wetgever zoveel ‘goede’ concepten vandaan haalt.

In Californië is een ‘Nonprofit Donor Disclosure Law’ aangenomen, die echter door de Supreme Court ‘unconstitutional’ werd geacht.

Lees bij NPR: The Supreme Court Throws Out A State Law Requiring Nonprofits To Name Rich Donors, 1 juli 2021.

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Not-for-profit, Rechtspersonenrecht, Stichting en vereniging | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Koppeling van de ubo-registers in de EU | Duitse wet

De risico’s voor uiteindelijk belanghebbenden die in een Europees ubo-register zijn geregistreerd, zullen verder toenemen als gevolg van de koppeling van de verschillende registers, die door de EU is voorgeschreven.

In Duitsland is het wetsvoorstel nodig voor de koppeling van het Duitse ubo-register aan de overige Europese registers in februari jl. ingediend, onder de naam ‘Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz‘ [*]. Het voorstel bevatte ook andere wijzigingen. Inmiddels heeft het voorstel het parlement en de bondsraad gepasseerd en is op 30 juni jl. in het Duitse staatsblad verschenen. De wet treedt op 1 augustus a.s. in werking.

 

Meer informatie:

 

[*] Officieel: Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz)

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Drafts for AMLR and AMLD6: the compliance burden will increase and the surveillance society is on the way | AML

The drafts of the European Anti-Money Laundering Regulation, Regulation (AMLR) and the new Anti-Money Laundering Directive (AMLD6) are circulating. If these drafts will turn into final texts, they will create major changes in European anti-money laundering (‘AML’) legislation and will increase the compliance burden of all small and medium-sized companies (SMEs) that are ‘obliged entities’ under AML legislation.

As clients of obliged entities NGOs and SMEs will be affected negatively by the decreasing ‘risk appetite’ of these obliged entities, a trend that is already shown in the Netherlands.

Europe seems to be completely disinterested in the de-risking and exclusion practices that are the consequence of AML legislation. The impossible requirements and high compliance costs do not play any role for the European originators of these drafts. Data protection and cybersecurity are irrelevant as well. And all obliged entities are supposed to understand the complicated,  incomprehensible and quickly changing rules.

It will pave the way for IT-providers promising to make compliance ‘easy’. Only big companies with large compliance departments will survive as obliged entities.

Of course payment in cash is limited, according to the drafts. The surveillance society is inevitably coming, because of the AML-role of banks.

 

 

More information:

One of the articles:

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Sanctieregels, Trustkantoren, Ubo-register, Virtuele valuta | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Speciale tekst over ubo’s van ANBI’s | Wwft, ubo-register

Het blijft vreemd dat in het handelsregister ingeschreven statutair bestuurders als ‘uiteindelijk belanghebbende’ (ubo) in het ubo-register worden ingeschreven en het is al helemaal raadselachtig wat dat aan de bestrijding van de misdaad bijdraagt [*].

Statutair bestuurders in de not-for-profit krijgen hier mee te maken. De branchevereniging SBF van de ANBI’s heeft het voor elkaar gekregen dat personen die data uit het ubo-register willen opvragen een speciaal afgestemde toelichting ontvangen waarin staat dat bestuurders enkel vanuit hun functie zijn ingeschreven, zo valt in het bericht ‘UBO-data ANBI’s wordt vergezeld door met SBF afgestemde toelichting‘ op de site van Vakblad fondsenwerving te lezen.

Het vakblad schrijft ten onrechte dat het ubo-register aan de AVG zou voldoen. Daar wordt door velen anders over gedacht en was voor Privacy First aanleiding om een procedure aanhangig te maken, inmiddels is er een vonnis, waartegen hoger beroep is ingesteld.

 

[*] Mij lijkt het in strijd met de AVG en Europese fundamentele grondrechten, maar dat ter zijde.

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , , | Een reactie plaatsen

E-mail is zeer onveilig | Laat je niet hack maken

De overheid houdt het geheim, gelukkig is er goede voorlichting bij Laat je niet hack maken:

In tegenstelling tot veel chat-apps is e-mail 📨 juist niet veilig. E-mail bestaat uit een stel aan elkaar geknoopte technologieën die zorgen dat het werkt, maar niet dat het veilig of betrouwbaar is. We gebruiken e-mail omdat het zakelijk en algemeen geaccepteerd is, maar verstuur er zo min mogelijk gevoelige informatie mee.

Dus:

  • geen naam, adres, telefoonnummer
  • geen facturen
  • geen andere vertrouwelijke gegevens

Lees mijn algemene inleiding over veilige digitale communicatie.

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , | Een reactie plaatsen

The Accidental American Song

Paris-based Carlton Moody on YouTube sings The Accidental American Song in country & western style:

Geplaatst in Belastingrecht, English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Maatschappelijk onbetamelijk optreden banken: sluiting van boedelrekeningen faillissementscuratoren | Wwft

Gisteren schreef ik over de maatschappelijk onbetamelijke praktijken van banken, door organisaties en ondernemingen toegang tot het betaalsysteem te ontzeggen. Daarbij noemde ik ook de boedelrekeningen van faillissementscuratoren.

Vandaag bleek mij dat de curatorenorganisatie INSOLAD bij de internetconsultatie over de nieuwe algemene leidraad Wwft een reactie (pdf) heeft ingediend, waarin uitvoerig de problemen rondom de boedelrekening wordt uiteengezet, zie ook onderstaand citaat. De consultatiereactie wordt mede gegeven namens de expertgroep Recofa, het landelijk overlegorgaan van rechters-commissaris in faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringen.

Het geeft aan hoe ernstig de situatie is rondom het door banken sluiten van bankrekeningen.

Het is tijd voor het tot de orde roepen van banken en DNB.

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , | 1 reactie