Financieel recht

Één van mijn interessegebieden is het financiële recht in brede zin. Gezien de omvang van dit rechtsgebied, is het niet mogelijk in de volle breedte bezig te zijn. Ik heb gekozen voor een aantal deelterreinen, waarvan ik hierna enkele noem.

Een onderwerp dat steeds belangrijker wordt is financiële privacy.

 

FATCA en de Accidental Americans
FATCA is een Amerikaanse wet, die sinds omstreeks 2013-2014 via door de Verenigde Staten (VS) gesloten verdragen doorwerkt in de hele wereld. Door middel van die verdragen wordt het afwijkende systeem van belastingplicht, Citizenship-Based Taxation, dat de VS kent opgelegd aan burgers van onder meer Europa, die geen Amerikaans paspoort hebben, de zgn. ‘Accidental Americans’. Dit zijn mensen die geboren zijn in de VS uit buitenlandse ouders en die kort na de geboorte terug zijn gegaan naar Europa (of elders); verder omvat deze groep de mensen die buiten de VS geboren zijn en een Amerikaanse ouder hebben. De Accidental Americans moeten in de VS aangifte doen over hun wereldinkomen. Ook fiscale inwoners van Nederland die geen Accidental American zijn, ondervinden grote schade van de bejegening door de Amerikaanse overheid. Lees meer op de FATCA-pagina.

 

Privatisering van de bestrijding van criminaliteit (Wwft, sanctieregelgeving)

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft); 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn; AML Package; sanctieregelgeving

Deze regelgeving behoort tot het financiële recht, maar ik heb dit ondergebracht in de aparte rubriek ‘Privatisering criminaliteitsbestrijding‘ met onder meer juridische Wwft-vindplaatsen.

 

Overig financieel recht
Op dit blog besteed ik aandacht aan deelonderwerpen uit de Wet op het financieel toezicht (Wft).
Verder volg ik de ontwikkelingen rondom de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018), merkwaardige wetgeving omdat daarin het zijn van statutair bestuurder en verlenen van domicilie vergunningplichtig wordt gemaakt. De aanbieders van deze activiteiten worden trustkantoren genoemd. Zie over het onderwerp deze aparte pagina en de berichten in de rubriek trustkantoren. Ik verleen mijn medewerking aan het Compliance Platform Trustkantoren door een nieuwsberichtenservice te verzorgen. Belangstellenden kunnen zich via de site abonneren.

 

Rechtspersoneninformatie
Bekijk de pagina.