Financieel recht

Één van mijn interessegebieden is het financiële recht in brede zin. Gezien de omvang van dit rechtsgebied, is het niet mogelijk in de volle breedte bezig te zijn. Ik heb gekozen voor een aantal deelterreinen, waarvan ik hierna enkele noem.

 

Wet Normering Topinkomens (WNT)
De WNT is een nieuwe loot aan de stam van het financiële recht. Het is een wet met aspecten op het gebied van accountancy, arbeidsrecht, loonbelasting en sociale verzekeringen, civiel recht en bestuursrecht. Hier volgt uit dat een multidisciplinaire aanpak essentieel is.
Pellicaan Advocaten heeft in samenwerking met alliantiepartner Mazars een multidisciplinaire expertgroep samengesteld, waar ik deel van uitmaak. Meer informatie over de expertgroep is te vinden op deze locatie. Contactpersonen zijn Xander Alders (Pellicaan) en Martin Aandewiel (belastingadviseur bij Mazars).
Op dit weblog zijn berichten over de WNT te vinden onder de tag WNT.

 

Wet toezicht trustkantoren (Wtt)
Een specifiek domein is dat van de trustkantoren, zie deze aparte pagina en de berichten in de rubriek trustkantoren.
Ik verleen mijn medewerking aan het Compliance Platform Trustkantoren, onder meer door een nieuwsberichtenservice te verzorgen, die momenteel nog gratis is. Belangstellenden kunnen zich via de site abonneren.

 

FATCA en de Accidental Americans
FATCA is een Amerikaanse wet, die sinds omstreeks 2013-2014 via door de Verenigde Staten (VS) gesloten verdragen doorwerkt in de hele wereld. Door middel van die verdragen wordt het afwijkende systeem van belastingplicht dat de VS kent opgelegd aan burgers van onder meer Europa, die geen Amerikaans paspoort hebben, de zgn. ‘Accidental Americans’. Dit zijn mensen die geboren zijn in de VS uit buitenlandse ouders en die kort na de geboorte terug zijn gegaan naar Europa (of elders); verder omvat deze groep de mensen die buiten de VS geboren zijn en een Amerikaanse ouder hebben. De Accidental Americans moeten in de VS aangifte doen over hun wereldinkomen. Lees meer op de FATCA-pagina.

 

Privatisering van de bestrijding van criminaliteit (Wwft, sanctieregelgeving)

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft); 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn; sanctieregelgeving

Voorts maken de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de sanctieregelgeving deel uit van het financiële recht.
De hoofdpagina op dit blog over de Wwft staat hier. Er wordt verwezen naar een pagina met een korte historie en actualiteiten. Verder heb ik pagina’s gemaakt met algemene informatie over de Wwft, de 4e antiwitwasrichtlijn.
Weblogberichten over de Wwft zijn te vinden via de tag Wwft of door in de rubriek fraudebestrijding c.a. te kijken.

Ubo-register
Één van de gevolgen van de richtlijn is dat er een ubo-register moet komen. Informatie daar over heb ik bij elkaar gebracht op dit weblog.

 

Wet op het financieel toezicht
Ik adviseer over specifieke deelonderwerpen uit de Wet op het financieel toezicht (Wft)