De kosten van de witwasbestrijding worden onder de pet gehouden | Wwft, banken

Hoewel van algemene bekendheid is dat het betalingsverkeer voor betaaldienstverleners verliesgevend is vanwege de compliancekosten inzake de witwasbestrijding, wordt dit niet door het Ministerie van Financiën erkend, laat staan dat men zich de vraag stelt of het geld niet beter kan worden uitgegeven.

Dat valt te lezen in het antwoord dat onlangs werd gegeven op een vraag uit de Tweede Kamer:

Vraag 6
Kunt u aan de hand van een schatting inzichtelijk maken wat regulier antiwitwasbeleid banken jaarlijks kost? Zijn er onderzoeken bekend naar deze (gemiddelde kosten) en zo ja, kunnen deze onderzoeken met de Kamer worden gedeeld?

Antwoord op vraag 6
Ik beschik niet over schattingen van de kosten voor het anti-witwasbeleid of onderzoeken daar naar. Bij de introductie van wettelijke verplichtingen op dit gebied is in de memorie van toelichting telkens een inschatting gemaakt van de daarmee gepaard gaande regeldruklasten. Meest recentelijk zijn die inschattingen opgenomen bij de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn en de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn. Deze inschattingen gelden voor Wwft-instellingen in brede zin. Daarbij moet vermeld worden dat het verrichten van onderzoek naar cliënten al geruime tijd bestaat en dat niet op alle onderdelen een strikte scheiding is te maken tussen onderzoek dat in het kader van het voorkomen van witwassen wordt verricht en onderzoek dat hoe dan ook zou plaatsvinden bij het aangaan van zakelijke relaties. Daarbij speelt specifiek in relatie tot banken dat verschillende banken te maken hebben met hersteltrajecten die extra inzet vereisen. In haar brief van 4 mei 2021 naar aanleiding van de transactie van ABN AMRO met het Openbaar Ministerie, gaf DNB aan dat er met 28 banken afspraken lopen om geconstateerde tekortkomingen te herstellen.7

7 Kamerstuk 31 789, nr. 102.

 

NB Waarschijnlijk behoort de zogenaamde heridentificatie tot de in de laatste twee alinea’s genoemde ‘hersteltrajecten’. Ik ben nog steeds benieuwd naar de onderbouwing, zie onder meer dit artikel.

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , | 1 reactie

De onbarmhartige overheid van Thomas Sanders

Naar aanleiding van de toeslagenaffaire is veel geschreven over de onbarmhartige overheid. Onder meer is in maart 2021 een themanummer van het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht uitgebracht, waarin een groot aantal lezenswaardige artikelen is geplaatst. Één van die artikelen is van Thomas Sanders, met als titel ‘De boodschappenaffaire: de wetgever is het probleem, niet het bestuursrecht‘, waarin hij de perfide dynamiek pakkend beschrijft (exclusief noot):

Nu loopt de wetgevingscyclus namelijk ongeveer zo. Naar aanleiding van een incident maakt de wetgever wetgeving die ‘hard’ moet zijn. Op dat moment heeft het parlement geen behoefte aan bemoeizuchtige rechters. De rechter is namelijk veel te soft. De wetgever schrijft de wet daarom zo dat de rechter geen ruimte krijgt om in het individuele geval een belangenafweging te maken. Vervolgens respecteert de rechter de keuze van de wetgever. Op een gegeven moment komt het niet meer uit dat de wet is zoals de wetgever die heeft geschreven. Een exces leidt tot maatschappelijke verontwaardiging. De politiek gooit vervolgens, om het eigen vege lijf te redden, zonder pardoes de rechter onder de bus. Het is de rechter die niet heeft ingegrepen! Die had beter moeten weten! Had de stootkussens van de Awb toch gebruikt, meneer de rechter! In alle stilte wordt vervolgens de wetgeving aangepast om een individuele belangenafweging toch weer mogelijk te maken. En zo kan de wetgever én dwingend bepalen wat er moet gebeuren én de verantwoordelijkheid daarvoor bij iemand anders beleggen. Hetzelfde zie je nu gebeuren met het taakstrafverbod voor bepaalde delicten. De wetgever haalt alle ruimte voor strafrechters om maatwerk te leveren weg en gaat zich vervolgens op een later moment (let maar op) beklagen over het feit dat de rechter geen maatwerk levert.

 

Ik heb niet de indruk dat politiek en media er iets van hebben geleerd…

 

Geplaatst in Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , | 1 reactie

New briefer on understanding FATF standards and responding to their misuse in Africa | AML/CFT in the non-profit

The European Center For Not-for-Profit Law (ECNL) published briefer on understanding FATF anti-moneylaundering and anti-terrorist financing standards and responding to their misuse in Africa:

 • Announcement: New briefer on understanding FATF standards and responding to their misuse in Africa.
 • Briefer: Understanding and Responding to Government Over-Regulation based on Money Laundering and Terrorist Financing Restrictions.
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Not-for-profit | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Eindelijk maatregelen ter verbetering van de veiligheid van telefonie

Al eerder constateerde ik dat telefonie aanbieders weinig aan veiligheid doen en dat dit tot grote risico’s en schade leidt voor burgers en organisaties. Gelukkig gaat daar iets aan gebeuren want onlangs werden maatregelen aangekondigd.

Het bericht, dat hierna volgt, heeft alleen op mobiele aanbieders betrekking. Mij lijkt dat een en ander ook relevant is voor vaste telefonie, bijvoorbeeld als het gaat om het fingeren van telefoonnummers van anderen.

Nieuwsbericht:

Mobiele telecomaanbieders verplicht om aanvullende beveiligingsmaatregelen te nemen
Nieuwsbericht | 05-10-2021 | 13:57

Aanbieders van Nederlandse mobiele telecomnetwerken moeten voor 1 oktober 2022 aanvullende beveiligingsmaatregelen nemen. Het gaat om verhoogde wettelijke eisen aan het beschermen van kritieke apparatuur en gegevens, controle op incidenten, beheer door leveranciers en screening van personeel. Zo wil het kabinet deze netwerken weerbaarder maken tegen dreigingen als spionage en misbruik die de Nederlandse maatschappij en economie schade kunnen opleveren.

Minister Stef Blok (Economische Zaken en Klimaat) heeft de eisen, die in de ministeriële regeling veiligheid en integriteit telecommunicatie staan, vandaag gepubliceerd.

“Bedrijven en consumenten moeten in Nederland altijd en overal kunnen rekenen op betrouwbare en veilige mobiele telecominfrastructuur. Immers, de maatschappij en economie kunnen alleen functioneren als bijvoorbeeld onze data, financieel verkeer en communicatie veilig zijn. Deze concrete beveiligingseisen, die aanbieders binnen een jaar moeten nemen, versterken deze basis. De maatregelen zijn bovendien onderdeel van een breder kabinetsbeleid om onze digitale infrastructuur weerbaarder te maken”, aldus de minister.

Aanvullende beveiligingseisen in vijf categorieën
In de regeling staan vijf categorieën maatregelen voor de kritieke onderdelen van de mobiele telecomnetwerken en direct daaraan gekoppelde delen. Het gaat om de veilige configuratie van technische apparatuur zelf, zoals het geautomatiseerd en up-to-date beschermen tegen kwaadaardige software. Tweede categorie is de veilige inrichting van fysieke en virtuele infrastructuur, zoals het gericht versleutelen van kritieke gegevens.

De derde set maatregelen bevat de bewaking (monitoring) van technische infrastructuur, zoals het inrichten van voortdurende detectie van eventuele beveiligingsincidenten en het oplossen van kwetsbaarheden en incidenten. Vierde onderdeel is de veiligheidsborging op software en beheer. Een telecomaanbieder kan haar leveranciers per contract opleggen om vergelijkbare strenge beveiligingseisen te gaan hanteren en daarop toe te zien. Tot slot wordt structurele screening en achtergrondonderzoek verplicht bij medewerkers die beheerwerkzaamheden uitvoeren en toegang hebben tot de infrastructuur.

Breder kabinetsbeleid om digitale infrastructuur weerbaarder te maken
De ministeriële regeling is één van de ingezette acties van het kabinet om mobiele telecomnetwerken weerbaarder te maken tegen cyberdreigingen. Daarnaast heeft het kabinet in april aan de huidige (drie) aanbieders van Nederlandse mobiele telecomnetwerken beschikkingen opgelegd. Zij moeten hierdoor producten of diensten van gespecificeerde leveranciers uitsluiten binnen de kritieke onderdelen van hun netwerken.

Geplaatst in ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Letter by the PETI-commission after the meeting of 2 September 2021 | FATCA

On 2 September the problems caused by FATCA for residents of the EU were discussed in the  Committee on Petitions (PETI) of the European Parliament, there is a video recording.

The meeting was digitally attended by two Dutch victims of FATCA. After the meeting the following letter was sent to one of them by the chair of PETI, Ms. Dolors Montserrat (translation from Dutch):

Thank you for participating in the meeting of the Committee on Petitions of 2 September, during which we examined your petition in more detail, taking into account the written and oral information you provided and the information provided by a representative of the Commission.

Following the discussion, the Commission decided not to close the examination of this petition and has taken a number of measures to find a solution to the problem raised in it. Firstly, we will ask the European Commission to provide further and updated information on new initiatives to find solutions with the new US administration.

We will contact the relevant responsible Commissioners, namely the Commissioner for Finance, the Commissioner for McGuinness and Data Protection – Commissioner Reynders, and the High Representative/Vice-President Josep Borrell, responsible for transatlantic relations.

The Committee on Petitions has also decided to refer your petition to the European Council in order to ensure that the dysfunctional effects of FATCA on EU citizens are properly put on the political agenda.

Contacts will also be made with the European Parliament’s Delegation for relations with the USA and with the EU’s Ambassador to the United States to request their intervention in order to draw the attention of the US Administration to these problems, with a view to promoting constructive work to resolve the existing problems.

As soon as the Committee on Petitions receives the information you have requested, the examination of your petition will continue.

I will, of course, keep you informed of further action taken.

Yours sincerely,
Dolors Montserrat
Chair of the Committee on Petitions

 

More information:

 • Agenda of the PETI-meeting of 2 September (nr. 17), watch the video recording on the EU site or watch the youtube version, see below.
 • Americans Overseas wrote an article on the meeting, 8 September 2021.
 • The American Expat Financial News Journal reported on 1 September 2021 on the petition of an American resident in the Netherlands who is having problems with European financial regulations.
 • The Dutch original of the letter of Ms. Montserrat:

Hartelijk dank voor uw deelname aan de vergadering van de Commissie Verzoekschriften van 2 september, waarin wij uw verzoekschrift nader hebben bestudeerd, rekening houdend met de door u verstrekte schriftelijke en mondelinge informatie en de informatie van een vertegenwoordiger van de Commissie.

Na de discussie heeft de Commissie besloten de behandeling van dit verzoekschrift niet af te sluiten en heeft zij een aantal maatregelen genomen om een oplossing te vinden voor het probleem dat hierin aan de orde wordt gesteld. Ten eerste zullen wij de Europese Commissie vragen om nadere en actuele informatie te verstrekken over nieuwe initiatieven om samen met de nieuwe regering van de VS oplossingen te vinden.

Wij zullen contact opnemen met de relevante verantwoordelijke Commissarissen, namelijk de Commissaris voor Financiën, de Commissaris McGuinness en Gegevensbescherming – de Commissaris Reynders, en met de Hoge Vertegenwoordiger/vicevoorzitter Josep Borrell, verantwoordelijk voor de transatlantische betrekkingen.

De Commissie Verzoekschriften heeft ook besloten uw verzoekschrift door te verwijzen naar de Europese Raad om ervoor te zorgen dat de disfunctionele effecten van FATCA op EU-burgers naar behoren op de politieke agenda worden geplaatst.

Er zullen ook contacten worden gelegd met de Delegatie van het Europees Parlement voor de betrekkingen met de VS en met de ambassadeur van de Europese Unie bij de Verenigde Staten om hun interventie te verzoeken de aandacht van de Amerikaanse regering op deze problemen te vestigen, teneinde constructief werk te bevorderen om de bestaande problemen op te lossen.

Zodra de Commissie Verzoekschriften de gevraagde informatie heeft ontvangen, zal de behandeling van uw verzoekschrift worden voortgezet.

Ik zal u uiteraard op de hoogte houden van de stappen die verder worden ondernomen.

Met de meeste hoogachting,
Dolors Montserrat
Voorzitter van de Commissie verzoekschriften

 • My article of 30 August 2021 announcing the meeting is here.
 • Articles on FATCA on this blog (Dutch and English) are found here.

 

The video can be watched on the channel of Americans Overseas:

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Kifid gaat BKR-geschillen behandelen | kredietregistratie

De stichting Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid) is ook de geschilleninstantie voor klachten over de kredietregistratie door het Bureau Kredietregistratie (BKR) geworden, zo blijkt uit berichtgeving van het Kifid:

Kifid vanaf 1 oktober 2021 hét loket voor kredietregistratieklachten

Vanaf vrijdag 1 oktober 2021 is Kifid ook voor klachten over kredietregistraties het centrale loket. Het indienen van een klacht bij Kifid is gratis voor consumenten en zzp’ers. Kifid zal kredietregistratieklachten behandelen volgens het reglement dat al geldt voor overige financiële klachten van consumenten.

Consumenten en zzp’ers met een klacht over een kredietregistratie bij BKR leggen die in eerste instantie voor aan de kredietaanbieder die de registratie heeft gedaan. Komen zij er met elkaar niet uit? Dan kunnen consumenten en zzp’ers vanaf 1 oktober 2021 met hun kredietregistratieklacht terecht bij Kifid. Voor de behandeling van kredietregistratieklachten geldt het ‘Reglement Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, bemiddeling en (bindend) advies’ en het bijbehorende ‘Addendum – vanaf 1 oktober 2021’, beiden te vinden op de website van Kifid. Indien de Geschillencommissie beslist dat een zitting nodig is om partijen te horen over een klacht, dan zal deze online plaatsvinden of fysiek bij Kifid in Den Haag.

Nieuwe commissieleden met ervaring kredietregistratieklachten
Kifid vindt het belangrijk om de kennis en ervaring van de Geschillencommissie BKR te benutten. Het bestuur van Kifid is daarom blij dat zij vanaf 1 oktober 2021 zes nieuwe leden kan verwelkomen bij de Geschillencommissie van Kifid. Deze ervaren leden kunnen de kennis en ervaring met kredietregistraties vanaf 1 oktober inzetten binnen de kwaliteitskaders en reglementen van Kifid. Dit is in het belang van zowel consumenten als kredietaanbieders.

Uitzondering: Gemeenten en private autoleasebedrijven
Er zijn twee uitzonderingen. Gemeenten en private autoleasebedrijven hebben een eigen geschillenregeling. Voor klachten over kredietregistraties van gemeenten is er het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO). Voor klachten over kredietregistraties van private autoleasebedrijven aangesloten bij het Keurmerk VNA is er De Geschillencommissie.

Geschillencommissie BKR rondt tot 1 oktober ingediende BKR-klachten af
Consumenten met een klacht over hun kredietregistratie kunnen tot 1 oktober 2021 terecht bij de Geschillencommissie BKR. Kredietregistratieklachten die op 30 september 2021 daar nog in behandeling zijn, worden de komende periode onder verantwoordelijkheid van de Geschillencommissie BKR afgehandeld volgens het reglement van de Geschillencommissie BKR. Kifid heeft hier geen bemoeienis mee.

Zie ook het artikel bij Amweb (betaalmuur).

Kifid en BKR zijn beiden door de financiële sector gefinancierde stichtingen, die geacht worden onafhankelijk op te treden.

Naar mijn mening is het hoog tijd om de rechtsbescherming in de financiële sector volledig anders te organiseren, door geschillen bij de rechtspraak onder te brengen en door een onafhankelijke ombudsman voor de financiële sector in te stellen.

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , | Een reactie plaatsen

ENISA’s New Tool to secure the Digital Future of SMEs | cybersecurity

October is European Cybersecurity Month (ECSM). The European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) announced it intends to assist small and medium sized companies (SMEs) with their cybersecurity challenges:

ENISA’s New Tool to secure the Digital Future of SMEs

The European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) announced the creation of the “SecureSME Tool”: a practical and user-friendly tool facilitating SMEs to navigate to ENISA’s tips, guidelines and recommendation.

The “SecureSME” Tool has been created as a mean to raise awareness and help SMEs become digitally secure. The “SecureSME’’ tool is a one-stop shop for European SMEs, which provides related cybersecurity recommendations, guidelines and tips in a simplistic and user friendly manner. The goal of the tool is to support those businesses in securing their ICT services and infrastructure from cyberattacks and ensure business continuity.

ENISA’s ‘’SecureSME Tool’’ is a dedicated platform designed to support small and medium size businesses in their efforts to become digitally secure. This is achieved through the provision of practical and concise cyber tips and guidelines on how to secure ICT infrastructure.

The “SecureSME’’ tool presents the following main sections of particular interest to SMEs:

 • Cyber tips that include instructions on how to:
  • Protect Employees
  • Enhance Processes
  • Strengthen technical measures
  • Overcome Covid19 issues
 • Videos
 • Guidelines in relation to SME cybersecurity published by ENISA and Member States’ National Authorities
 • EU H2020 related projects

“SecureSME’’ tool comes as the next step following the publication of the “Cybersecurity for SMEs” report by ENISA last June. The report provides SMEs with advice on how to successfully cope with cybersecurity challenges, particularly those resulting from the COVID-19 pandemic.

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

DNB ontbreekt in het databeschermingssamenwerkingsverband in de financiële sector | AVG, Wwft

Vandaag maakte de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bekend dat de Autoriteit een samenwerkingsverband met een aantal financiële toezichthouders is aangegaan.

Opvallende afwezige is De Nederlandsche Bank (DNB), de witwasbestrijdingstoezichthouder op onder meer banken. In het kader van de witwasbestrijding worden grote hoeveelheden persoonsgegevens en andere vertrouwelijke gegevens verwerkt, zodat databescherming een belangrijk aandachtspunt hoort te zijn.

Simon Lelieveldt heeft daar een eenvoudige verklaring voor:

 

 

DNB heeft kennelijk niet zoveel op met de AVG. Lees over DNB en de AVG onder meer mijn artikel over heridentificatie, het artikel over inzagerecht van een klant van een bank, het artikel over risicoprofilering en mensenrechten en het artikel Banken overtreden de AVG door de betrokkenen niet individueel te informeren over CRS-/FATCA-gegevensverstrekking.

Het nieuwsbericht van de AP:

Nederlandse toezichthouders versterken toezicht op digitale activiteiten door meer samenwerking
Nieuwsbericht/13 oktober 2021

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Autoriteit Consument & Markt (ACM), de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het Commissariaat voor de Media gaan intensiever samenwerken om zo het toezicht op digitale activiteiten te versterken. Daarom zijn ze het Samenwerkingsplatform Digitale Toezichthouders (SDT) gestart.

‘Onze maatschappij is een van de meest gedigitaliseerde in Europa. In onze digitale wereld zijn bescherming van persoonsgegevens, consumentenbescherming, de integriteit van digitale inhoud en mededinging veel nauwer met elkaar verweven dan voorheen’, zegt Aleid Wolfsen, voorzitter van de AP. ‘Dus komen de verschillende toezichthouders elkaar eerder tegen in hun werk. Bovendien kunnen nieuwe Europese regels leiden tot verplichtingen bij bedrijven die gevolgen hebben voor meer dan één toezichthouder. Samenwerking is dus broodnodig.’

‘Het digitale landschap ontwikkelt zich snel en bepaalt steeds sterker hoe mensen werken en leven. Naast onmiskenbare economische en maatschappelijke voordelen brengt dat nieuwe vraagstukken en risico’s met zich mee die om optreden van toezichthouders vragen’, licht bestuursvoorzitter Martijn Snoep van de ACM toe. ‘Om effectief op het hoge tempo van de nieuwe ontwikkelingen te kunnen reageren, is een coherente en gecoördineerde aanpak nodig. Dat is in het belang van zowel de gebruikers als de aanbieders van digitale diensten.’

‘Het is belangrijk dat toezichthouders scherp voor ogen hebben waar de publieke belangen die we met elkaar bewaken in elkaars verlengde liggen of met elkaar conflicteren. Als we de toezichtstaken gezamenlijk afstemmen, schept dat ook helderheid en voorspelbaarheid voor bedrijven en consumenten. Daarnaast vind ik het een groot voordeel dat wij door samen te werken de kennis en expertise van onze mensen zo effectief mogelijk inzetten’, vult voorzitter Renate Eringa-Wensing van het Commissariaat voor de Media aan.

‘De AFM heeft al geruime tijd speciale aandacht voor de digitalisering op de financiële markten’, zegt bestuursvoorzitter Laura van Geest van de AFM. ‘Daar spelen we actief op in. Onderdeel hiervan is het structureel gebruik van data afkomstig van financiële instellingen in ons toezicht. We zien steeds meer nieuwe vormen van financiële diensten, waar behalve kansen ook risico’s aan zitten die raakvlakken hebben met ieders toezicht. In dit kader past de vandaag aangekondigde verdere intensivering van de samenwerking met andere toezichthouders, naast de diverse internationale gremia waarvan de AFM deel uitmaakt. We kijken ernaar uit om binnen dit platform onze ervaringen te delen en ook om te leren van de andere toezichthouders.’

Binnen het SDT gaan de toezichthouders samenwerken door het uitwisselen van kennis en ervaringen uit het de toezichtspraktijk op thema’s zoals kunstmatige intelligentie, algoritmes en dataverwerking, online design, personalisering, manipulatie en misleiding. Ook willen ze gezamenlijk investeren in kennis, expertise en competenties. Verder kijken de toezichthouders waar ze elkaar in handhavingstrajecten kunnen versterken, onder meer door gezamenlijk digitale marktproblemen aan te pakken.

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Tobben met het Wwft-cliëntenonderzoek door Robeco

Een lezeres schreef mij over haar ervaringen met het cliëntenonderzoek door Robeco op grond van de antiwitwaswet, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft):

Ik zag jouw website en alle nuttige dingen die daarop al over de heridentificatie en Wwft geschreven zijn. Ik ontving van Robeco One ook een aanmaning om me te identificeren op straffe van blokkering van mijn tegoeden. Helaas had ik me nog niet verdiept in de noodzaak tot identificatie cq al dan niet verplicht zijn. Dus heb ik braaf mijn gegevens aangeleverd.

Een paar zaken vielen mij op, die ik graag met je wil delen. Ik kon me alleen identificeren met een paspoort of ID kaart, terwijl een rijbewijs veel praktischer zou zijn en voor zover ik weet ook als officieel identiteitsbewijs is toegestaan.

Het tweede was, dat de vragen over herkomst van saldo en vermogen, gevolgd werden door een aantal marketing vragen over wat ik het komend jaar van plan was te gaan doen met mijn saldo: extra stortingen doen, geld opnemen of niks. En over mijn inkomen/vermogen was nog de vraag hoeveel geld ik nu zo beschikbaar zou hebben om te sparen of beleggen (<10.000, van 10.000-50.000 etc). Hoe langer ik erover na denk, hoe vreemder ik dit vind…

Ik heb me bij Robeco per mail overigens wel beklaagd over het verzamelen van al deze onnodige marketing info onder het mom van de Wwft. Overigens was er geen mogelijkheid om de betreffende vragen NIET te beantwoorden. Althans niet dat ik heb ontdekt.

 

Mijn reactie:

Dank voor het bericht:

Rijbewijs: mag op grond van de Wwft maar banken hebben zelf bedacht dat ze dat niet genoeg vinden.

Herkomst vermogen en toekomstig gebruik: kan door de Wwft komen, niet alleen moeten ze de herkomst van het vermogen natrekken, ook moeten ze een klantenprofiel van je maken, waarschijnlijk doen ze dat aan de hand van jouw informatie over wat je gaat doen. Ze moeten nl. jouw transacties monitoren, als die afwijken van het transactieprofiel dat ze van je hebben opgesteld, ben je verdacht en moeten ze nadere onderzoek instellen naar of je een crimineel bent. Naar ik begreep gebeurt dit bij alle klanten, dus niet alleen degenen die zeer grote vermogens hebben ingelegd. Het is de vraag of het wel proportioneel is…

 

Opvallend aan het cliëntenonderzoek dat financiële instellingen uitvoeren, is dat zij ook mensen die maar beperkte bedragen hebben ingelegd allerlei moeilijke vragen stellen. Mij lijkt dat dit niet proportioneel is en geen bijdrage aan de criminaliteitsbestrijding levert. De eigen toekomst voorspellen is voor de meeste mensen lastig en het is al helemaal vreemd als een financiële instelling aan onjuiste inschattingen consequenties zou verbinden. (Het past wel in de obsessieve controlegedachte achter de Wwft.)

Bovendien wordt er door de financiële instellingen allerlei informatie gevraagd, zonder dat behoorlijk wordt toegelicht waarom die vragen worden gesteld, zodat deze lezeres terecht denkt dat de financiële instelling hier bezig is marketingbehoeften te bevredigen.

Tot slot
Het is even wennen, maar op grond van de Wwft moeten financiële instellingen alle ondernemingen, organisaties en burgers als potentiële crimineel bejegenen. Het geven van een goede uitleg over de eigen criminaliteitsbestrijdingsverplichtingen is moeilijk voor financiële instellingen…

Overigens zou het beter zijn als het hele concept van criminaliteitsbestrijding door private bedrijven, zoals banken, op de schop zou gaan. Mijn indruk is dat het heel veel geld kost en zeer weinig oplevert. Mij lijkt dat er effectievere mogelijkheden zijn dan compliancedossiertjes samenstellen van iedere klant van een financiële instelling.

 

Meer informatie:

Over Robeco wordt veel geklaagd, onder meer op de Klachtenkompas website van de Consumentenbond, zoeken op ‘klachten Robeco Consumentenbond’ levert veel hits, zoals deze persoon die vindt dat onnodige privé-informatie wordt gevraagd.

Lees op dit blog over het Wwft-cliëntenonderzoek door financiële instellingen onder meer:

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Duurzaam ondernemen bij Vereeniging ‘Handelsrecht’

Op de agenda van de vergadering van de Vereeniging ‘Handelsrecht’ van 3 november a.s. staan duurzaam ondernemen en duurzaam transport. Op dat terrein zijn internationaal concepten ontwikkeld die vooral gericht zijn op grote ondernemingen, waarbij de vraag rijst of er reële verwachten zijn van de mogelijkheden het midden- en kleinbedrijf. Uit de inhoudsopgave van de preadviezen valt niet af te leiden of daar aandacht voor is.

In mijn praktijk kwam ik al tegen dat grote Amerikaanse ondernemingen hun mkb-leveranciers allerlei deugdzaamheidsverklaringen laten tekenen, waarmee ook meteen de aansprakelijkheid wordt verlegd. Daar wordt de wereld niet beter van.

Eerder schreef ik over de merkwaardige wet kinderarbeid die de Nederlandse wetgever heeft aangenomen, die wel leidt tot toneelstukjes maar waarschijnlijk niet tot iets leidt.

 

Meer informatie:

 • Site van Vereeniging ‘Handelsrecht’
 • Beschrijving van de inhoud van de preadviezen door de vereniging:

Duurzaamheid wordt veelal verbonden met drie specifieke aandachtspunten die zien op het effect van handelen op het milieu (Environment), mens en maatschappij, met inbegrip van mensenrechten (Social) en goed, evenwichtig bestuur (Governance). Deze ESG-aandachtspunten krijgen in de preadviezen ruimschoots aandacht.

Het eerste deel van de preadviezen analyseert hoe duurzaam ondernemen en de incorporatie van ESG-doelstellingen in ondernemingsbeleid kunnen worden ingepast. Het geeft een overzicht van de veelheid van juridische initiatieven en regelingen. Daarnaast worden ook kritische vragen gesteld vanuit diverse perspectieven, waaronder die van de wetenschap en de wetgever. Ook het perspectief van een belegger en dat van ondernemingen die met de vele bestaande en nog te verwachten duurzaamheidsinitiatieven worden geconfronteerd, worden uitgebreid belicht.

Het tweede deel van de preadviezen richt zich op de vraag hoe duurzaam transport kan worden gerealiseerd en welke uitdagingen daarbij overwonnen moeten worden. Op dit terrein zijn nog maar weinig publicaties verschenen. Het preadvies levert daarmee een unieke en vernieuwende bijdrage aan het debat over Sustainable Transport. Het belicht zowel de veelheid van relevante regelingen, aspecten en uitdagingen in de transportsector maar ontwikkelt ook een visie op de mogelijke aanpak van de grote uitdagingen op dat terrein.

Geplaatst in Handelsrecht, Internationale handel | Tags: , | 1 reactie