Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen komt er aan | Wwft

Vandaag werd bekend gemaakt dat de ministerraad akkoord is gegaan met het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen. Belangrijke elementen:

Nieuwsbericht:

Ministerraad stemt in met wetsvoorstel plan van aanpak witwassen
25 september 2020 – 15:40

Contante betalingen vanaf drieduizend euro voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren zijn straks niet meer mogelijk, gegevensdeling door banken, andere financiële instellingen en notarissen wordt makkelijker en er komt een wettelijke mogelijkheid voor gezamenlijke transactiemonitoring door banken.

Dit staat in een wetsvoorstel waar de ministerraad op voorstel van minister Hoekstra van Financiën en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid mee heeft ingestemd. Op deze manier ontstaan er meer mogelijkheden om witwassen van crimineel geld en terrorismefinanciering effectief aan te pakken.
Verder worden in dit wetsvoorstel maatregelen getroffen om de integriteit van de trustsector te waarborgen. De afgelopen jaren is gebleken dat de wetgeving in deze sector nog niet volledig wordt nageleefd en er integriteitsrisico’s blijven bestaan. Dienstverlening waaraan bijzonder hoge integriteitsrisico’s zijn verbonden, wordt daarom verboden. Dit betekent dat er een verbod komt op dienstverlening waarbij derde-hoog risicolanden of op belastinggebied non-coöperatieve landen betrokken zijn en dat het aanbieden van doorstroomvennootschappen wordt verboden.

Minister Hoekstra en minister Grapperhaus hebben op 30 juni 2019 het plan van aanpak witwassen gepubliceerd. Hierin zijn maatregelen aangekondigd om witwassen en terrorismefinanciering effectiever aan te pakken. De maatregelen komen voort uit de bredere inzet van het kabinet om de integriteit van de financiële sector te vergroten.

Een belangrijk aandachtspunt in het plan van aanpak is de informatiepositie en onderlinge samenwerking bevorderen van instellingen die onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vallen. Op die manier kunnen deze instellingen hun poortwachtersrol effectiever vervullen.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. Het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State worden openbaar na indiening bij de Tweede Kamer.

 

Naar verwachting zal met dit wetsvoorstel een belangrijke bijdrage aan de surveillance-samenleving worden geleverd.

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , | 1 reactie

Franse boosheid over extraterritoriaal werkende regels VS

In het artikel “De nieuwe wereldoorlog van de Amerikanen” [*] maakt Raphaël Gauvain zich boos over de extraterritoriaal werkende regelgeving waar de Amerikanen zo goed in zijn. Voorbeelden daarvan zijn de sanctieregelgeving, FATCA en JASTA.

 

[*] La nouvelle guerre mondiale des Américains, Raphaël Gauvain, september 2020.

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Sanctieregels | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Verordening screening buitenlandse investeringen

Op 11 oktober a.s. treedt de de nieuwe Europese regelgeving inzake investeringen uit niet-EU staten (Foreign Direct Investments) in werking.

De nieuwe regelgeving zal het onderwerp zijn van de preadviezen voor de jaarlijkse vergadering van de Vereeniging Handelsrecht die op 3 december 2020 zal plaats vinden.

 

Meer informatie:

  • Verordening (EU) 2019/452 van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2019 tot vaststelling van een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Unie (screening of foreign direct investments into the European Union). De Nederlandstalige versie staat hier: html, pdf.
  • Europees wetgevingsdossier: parlement, EUR-lex.
  • Internetconsultatie over de Nederlandse implementatie, reeds gesloten.
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , | Een reactie plaatsen

Nederland en de Accidental Americans | FATCA

Enige vragen vanuit de Tweede Kamer over de problemen van Accidental Americans met FATCA werden op 18 september beantwoord. De behandelend staatssecretaris laat weten dat men opkomt voor de belangen van deze groep:

Op 11 december 2019 heeft Nederland samen met Frankrijk het initiatief genomen om in EU-verband een brief te sturen naar het Department of the Treasury waarin de problematiek voor Accidental Americans en banken nogmaals is aangekaart. In reactie hierop heeft de VS in de brief van de US Treasury aan de Europese Commissie van 12 maart 2020 aangegeven in overleg te zullen gaan met belastingdiensten alvorens over te gaan tot het aanwijzen van een financiële instelling (FI) als non-compliant. In de brief hebben zij nogmaals aangegeven dat het onnodig is om bankrekeningen te sluiten bij het enkel ontbreken van een Taxpayer ID number (TIN) of Certificate of Loss of Nationality (CLN). Ook nodigt de VS de banken in deze brief uit om in gesprek te gaan over de gevallen waar nog een TIN of CLN mist en over de inspanning die de IRS in dit kader van FI’s verlangt. Deze uitnodiging van de VS is onder de aandacht gebracht bij de Nederlandse banken en daarbij is aangeboden om de banken in contact te brengen met de Amerikaanse autoriteiten. Van de Nederlandsche Vereniging van Banken (NVB) hebben we begrepen dat zij open staan voor een gesprek als dit wordt georganiseerd in EU- verband en dat zij daaraan zullen meewerken, ervan uitgaande dat dit ook wordt ondersteund door de vertegenwoordigende organisaties van banken in Europa. Ik heb aangeboden hier een faciliterende rol in te willen spelen. Ook blijf ik de problemen van Accidental Americans onder de aandacht brengen bij de VS.

Naast de acties in internationaal verband is op 3 juli 2020 ook de nieuwe Leidraad FATCA/CRS gepubliceerd. Deze bevat een technische toelichting bij de Nederlandse IGA en de CRS-regelgeving en moet meer duidelijkheid verschaffen. In deze Leidraad is de versoepelde aangifte bij opzegging van de Amerikaanse nationaliteit, zoals gepubliceerd door de IRS in september 2019, verwerkt. Ook wordt er meer duidelijkheid verschaft over het begrip ‘significant non compliance’ en gaat de Leidraad in op de verplichtingen omtrent het aanbieden van een basisbetaalrekening.

Het lijkt er op dat de Nederlandse overheid voor lief neemt dat de Accidental Americans belastingplichtig zijn en dat het zeer kostbaar is om daar van af te komen (nl. door afstand te doen van de nationaliteit).

Verder wordt in de antwoorden op het blokkeren en sluiten van bankrekeningen ingegaan:

In de beantwoording van de Kamervragen van 19 maart 2020 heb ik aangeven dat ik van de NVB heb begrepen dat banken voor maart 2020 nog niet waren overgegaan tot het sluiten, blokkeren of bevriezen van de rekeningen van Accidental Americans die nog geen US TIN/SSN hebben aangeleverd. Uit navraag bij de NVB blijkt dat deze informatie afkomstig was van de vijf grotere Nederlandse banken. De NVB heeft aangegeven dat er per begin augustus een aantal grotere banken is dat samen in totaal twaalf rekeningen van Accidental Americans heeft geblokkeerd of gesloten met als reden het ontbreken van een TIN of omdat zij niet reageren op herhaaldelijke verzoeken van de bank om informatie aan te leveren. De NVB heeft daarnaast inmiddels ook aangegeven dat het in algemene zin mogelijk is dat er ook bankrekeningen van Accidental Americans zijn geblokkeerd of beëindigd, omdat er banken zijn die al sinds de introductie van de FATCA-regelgeving hebben aangegeven geen Amerikaanse cliënten te accepteren. (…)

Zoals ik in mijn antwoord hierboven aangeef, heb ik van de NVB begrepen dat een aantal grotere banken samen, per begin augustus 2020, in totaal twaalf rekeningen van Accidental Americans heeft geblokkeerd of gesloten met als reden het ontbreken van een TIN of omdat zij niet reageren op herhaaldelijke verzoeken van de bank om informatie aan te leveren. Dit betreft zowel tegenrekeningen als gewone betaalrekeningen.

Er kan door de NVB niet in worden gegaan op individuele zaken waarin sprake is van beëindigen van rekeningen of dreiging daarmee. Wel heb ik van de NVB begrepen dat het over het algemeen (kleinere) banken zijn die sinds de introductie van de FATCA-regelgeving, vanwege onder andere non-compliance risico’s, hebben besloten geen Amerikaanse klanten te bedienen. Uit navraag bij de NVB blijkt dat met speciale eisen van de IRS wordt gedoeld op de technische en administratieve eisen die door de IRS en de IGA worden gesteld aan een FATCA compliance raamwerk. Ik vermoed dat de geciteerde teksten (…) afkomstig zijn uit brieven van een dergelijke bank die geen Amerikaanse klanten bedient omdat zij niet verplicht wil worden aan deze vereisten te voldoen. Het gevolg is dat een dergelijke bank rekeningen van Amerikaanse klanten sluit, ongeacht of deze klant wel of geen SSN/TIN heeft aangevraagd.

Vooropgesteld wordt dat het in beginsel aan banken is om te bepalen welke klantengroepen zij willen bedienen. In dat kader mogen banken zelf bepalen of zij een betaalrekening met een bepaalde rekeninghouder al dan niet willen voortzetten, mits banken zich daarbij houden aan de geldende wet- en regelgeving. Als de betrokken cliënt het niet eens is met het oordeel van de bank om de dienstverlening te beëindigen kan hij hiertegen een klacht indienen bij de bank en vervolgens bij het Kifid dan wel de kwestie voorleggen aan de rechter. Het is aan het College voor de Rechten van het Mens om (desgevraagd) te beoordelen of er in deze gevallen sprake is van discriminatie op grond van nationaliteit. (…)

Ja, ik ben er mee bekend dat verschillende banken Nederlanders die ook de Amerikaanse nationaliteit bezitten, hebben bericht dat hun bankrekening kan worden gesloten of geblokkeerd indien de klant geen informatie heeft aangeleverd. Ik ben niet bekend met de geciteerde tekst die banken in brieven naar klanten zouden sturen.

 De NVB heeft aangegeven dat indien een klant voor langere periode niet reageert op het verzoek van de bank om informatie aan te leveren, dit een reden kan zijn voor de bank om te besluiten de relatie met een klant te beëindigen. In deze gevallen stuurt de bank de klant een brief, waarbij de bank de klant erop wijst dat deze voornemens is om de rekening(en) te beëindigen. Het is aan de bank zelf om te bepalen hoe zij in hun brieven communiceren naar hun klanten. Een bank is wel altijd verplicht om de klant te wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de bank via de interne klachtenprocedure, en indien de klacht wordt afgewezen, op de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan het Kifid. Daarnaast heeft de klant nog de mogelijkheid om de kwestie voor te leggen bij de rechter. Ik heb van de NVB begrepen dat als de klant een klacht indient bij het Kifid, de bank het beëindigen van de bankrekening(en) uitstelt.

Ik heb in de beantwoording van de Kamervragen van 19 maart 2020 aangegeven het voorbarig te vinden als banken rekeningen sluiten, blokkeren of bevriezen met als enige reden dat geen TIN is verkregen. Ik vind het belangrijk dat, ter voorkoming van sociale en financiële uitsluiting, in beginsel iedereen toegang heeft tot een betaalrekening. Om deze reden is het recht op een basisbetaalrekening ook wettelijk vastgelegd in de Wft.

Zoals ik in mijn eerdere beantwoording heb aangegeven moeten Nederlandse banken, als zij overgaan tot sluiten of blokkeren van rekeningen van individuele personen, de geldende wet- en regelgeving naleven. Ik kan niet ingaan op individuele zaken waarin sprake is van stopzetten van rekeningen, het blokkeren van rekeningen of dreiging daarmee. Als de betrokken cliënt het niet eens is met het oordeel van de bank kan hij hiertegen een klacht indienen bij de bank en vervolgens bij het Kifid dan wel de kwestie voorleggen aan de rechter. Zo heeft het Kifid recentelijk een uitspraak gedaan over het sluiten van bankrekeningen door de bank van een persoon met ook de Amerikaanse nationaliteit. In deze zaak concludeerde het Kifid dat de bank de bankrekeningen mag beëindigen en dat de bank zich, in dit individuele geval, mag beroepen op de uitzonderingsgrond van de richtlijn betaalrekeningen en het openen van een basisbetaalrekening mag weigeren. (…) Naast de opties voor individuele geschillenbeslechting kan de kwestie worden gemeld bij de AFM, die toezicht houdt op het recht op een basisbetaalrekening. Ik blijf in gesprek met banken over het stopzetten van rekeningen of het dreigen daarmee en het weigeren om een betaalrekening te openen.

Opvallend is dat hier wordt gewezen op het gedragstoezicht door de AFM. Voor individuele klachten wordt geadviseerd beroep te doen op Kifid en het College voor de Rechten van de Mens. Of dat iets gaat opleveren, is de vraag. Kifid heeft onlangs een opmerkelijke uitspraak gewezen, door Americans Overseas besproken. Ook schreven zij het bericht Kamervragen over opmerkelijke uitspraak Kifid. De tekst van de kamervragen is ook te vinden in het bericht op de pagina van het kamerlid Helma Lodders.

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Fraudecontrole van banken schiet door, ook bij consumenten | uitzending Radar; Wwft

Gisteren was er bij Radar (Avrotros) een tv-uitzending over consumenten die te maken kregen met het Wwft-cliëntenonderzoek van ABN Amro. Er werden twee situaties getoond waarin de bank de rekeningen van consumenten blokkeerde en ernstige schade veroorzaakte.

Lees het bericht Fraudecontrole van banken schiet door op de site van Radar. Er is een video van het item dat via het bericht kan worden bekeken.

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Rectificatie bericht pseudo-ubo | Wwft

Het artikel over de pseudo-ubo van gisteren pas ik aan want de oplossing staat in de tekst. De genoemde categorieën gelden alleen voor de ubo die dat is “op grond van het houden van aandelen, stemrechten of een eigendomsbelang”. Overigens lijkt me het bij stemrecht nog steeds een uitdaging het percentage te bepalen.

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Hacking the government and the end of Rule of Law | FinCEN leaks | AML, CFT

Yesterday the FinCEN-leaks have been made public by the same group of journalists that was responsible for Panama Papers. It has been silent to long, it seems. One of the most interesting aspects of the leaks is that journalists publish illegally obtained information from the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). After hacking private companies, hackers now have obtained a large quantity of data from a governmental authority.

Hacking the government
FinCEN is a U.S. governmental authority that has as its mission to:

safeguard the financial system from illicit use, combat money laundering and its related crimes including terrorism, and promote national security through the strategic use of financial authorities and the collection, analysis, and dissemination of financial intelligence

Is is quite extraordinary to steal from a governmental agency, as it may thwart judicial activities and harm people included in the files. The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) and their media partners are publishing the data. ICIJ does not explain why it is obstructing governments. Journalists writing on the leaks are not talking about this aspect either. Their stories are about the delicious information they found on globally working banks and exciting criminals, offering the journalists opportunities for bashing banks again.

FinCEN on 1 September published a statement on the leaks:

Statement by FinCEN Regarding Unlawfully Disclosed Suspicious Activity Reports

Immediate Release
September 01, 2020

The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) is aware that various media outlets intend to publish a series of articles based on unlawfully disclosed Suspicious Activity Reports (SARs), as well as other sensitive government documents, from several years ago. As FinCEN has stated previously, the unauthorized disclosure of SARs is a crime that can impact the national security of the United States, compromise law enforcement investigations, and threaten the safety and security of the institutions and individuals who file such reports. FinCEN has referred this matter to the U.S. Department of Justice and the U.S. Department of the Treasury’s Office of Inspector General.

According to the ICIJ the data were obtained from BuzzFeed News and transfered to them. ICIJ writes:

The documents were shared by BuzzFeed News with ICIJ and 108 media partners in 88 countries and include information on more than $2 trillion in transactions dated from 1999-2017 that had been flagged by the banks as suspicious.

Transparency
The FinCEN leaks show that transparency now is exacted from both governments and private parties. No parliamentary process is necessary, here rules the law of the jungle. Those with the best hacking capabilities will obtain data and decide which part of the data is made public. And they will probably sell the information also to dark parties.

Private parties, like hackers, are in the position to ignore legislation when obtaining information, in that they have a better position than enforcement authorities. The journalists only provide the results to the public (without giving account on the selection they made and on the accurateness). This gives journalists a comfortable position.

End of democracy and rule of law?
This hacking of governments has interesting consequences. Is this the beginning of the end of democracy and rule of law? Will the role of investigation of crime be taken over by journalists and will trial by the media become the new normal?

Will anti-money laundering data brokers profit from this and will the journalistic activities result in a surveillance society in which every citizen will scrutinize its fellow-citizens?

I think this will happen, as fraud is everywhere; the great marketing machine of ICIJ and its friends will march further, only showing interest in sensational crime stories and ignoring the difficulties of private and governmental crime detection and prevention.

 

More information:

FinCEN

Statement on the leaks: Statement by FinCEN Regarding Unlawfully Disclosed Suspicious Activity Reports, 1 September 2020.

ICIJ

ICIJ calls itself a U.S.-based nonprofit and has world wide media-partners, including Het Financieele Dagblad and Trouw (the Netherlands); De Tijd, Knack, MO*, Le Soir (Belgium); and NDR, WDR and Süddeutsche Zeitung (Germany).

On their site the annual accounts are supposed to be found here but when I tried to look at the 2019-accounts I got the message:

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
<Error>
<Code>PermanentRedirect</Code>
<Message>The bucket you are attempting to access must be addressed using the specified endpoint. Please send all future requests to this endpoint.</Message>
<Endpoint>www-s3-1.icij.org.s3.amazonaws.com</Endpoint>
<Bucket>www-s3-1.icij.org</Bucket>
<RequestId>0C0F7D051304D404</RequestId>
<HostId>YSHfICNBo02mX5k9tlBeva1eNwHQpBNlN78xgGapkSGctOmp+zDA61q90UycEv/gmwNoJ4gox6c=</HostId>
</Error>

 

No idea what to do with that. I am interested in a detailed specification on their donors and the contribution of each of them. They publish a list of donors, that include the famous Adessium Foundation (NL), the Nationale Postcode Loterij (NL), Soros’ Open Society Foundations and several American donors.

Under corporate documents I see no articles of association. The only refer to the legal regime (501(c)(3) non-profit organization in Washington, D.C.).

Some articles from others than journalists

Journalists proudly writing on the FinCEN burglary

Members of the FinCEN-leaks group:

Other journalists repeating the ICIJ-articles:

Other sources

  • The Dutch Anti-Money Laundering Centre (AMLC) on LinkedIn enthusiastically reported the Dutch part of the FinCEN leaks. They did not answer my question on leaking of Dutch police and FIU-NL information. Someone else commented that the FinCEN burglary is illegal and obstructs justice.

 


Aanvulling 22 september 2020
Op LinkedIn zijn twee reacties te vinden, de eerste van een belastingadviseur en de tweede van een opsporingsman.

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Het economisch belang van pseudo-ubo’s in het ubo-besluit | Wwft

Vandaag is het implementatiebesluit ubo-register [*] bekend gemaakt.

In de toelichting is vermeld dat het indelen in categorieën van economisch belang, zoals vermeld in het nieuwe artikel 35b lid 1 Handelsregisterbesluit 2008, niet voor pseudo-ubo’s geldt. Dat blijkt uit de tekst van de bepaling, die als volgt luidt:

In het geval een natuurlijke persoon wordt aangemerkt als uiteindelijk belanghebbende op grond van het houden van aandelen, stemrechten of een eigendomsbelang, wordt de omvang van het economisch belang van die uiteindelijk belanghebbende in het handelsregister aangeduid in een van de volgende klassen:

a. groter dan 25 tot en met 50 procent;
b. groter dan 50 tot en met 75 procent;
c. groter dan 75 tot en met 100 procent.

 

Voorts wordt verduidelijkt dat van ‘aanwijzen’ van pseudo-ubo’s geen sprake is: het volledige statutaire bestuur van een rechtspersoon, respectievelijke alle vennoten van een personenvennootschap zijn ubo (met een uitzondering voor commanditair vennoten).

Zoals bekend is raadselachtig welk nut het heeft dat pseudo-ubo’s in het ubo-register worden opgenomen.

[*] Officieel: Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten.

 


Aanvulling 20:30 uur
Op 18 september jl. werden over de pseudo-ubo kamervragen beantwoord.

Aanvulling 22 september 2020
De passage over de categorie-indeling van de pseudo-ubo is verbeterd.

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register | Tags: , , , | 2 reacties

Stand van zaken nieuwste wijzigingswet Wwft

Het Ministerie van Financiën zorgt voor verwarring in de witwasbestrijding door de regelgeving te snel te veranderen. Als ze iets vergeten zijn komt er een ‘herstelwet’ waarin niet alleen technische wijzigingen staan. De ‘Herstelwet financiële markten 2020’ gaat alleen maar over de Wwft.

In de besluitenlijst van de procedurevergadering van de vaste commissie voor Financiën van 9 september jl. stond bij het agendapunt Herstelwet financiële markten 2020 dat het wetsvoorstel wordt aangemeld voor plenaire behandeling als hamerstuk.

Tekst uit de besluitenlijst:

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag – minister van Financiën, W.B. Hoekstra – 2 juli 2020
Nota naar aanleiding van het verslag – 35440-6
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota van wijziging – minister van Financiën, W.B. Hoekstra – 2 juli 2020
Nota van wijziging – 35440-7
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Noot:
• De nota van wijziging bevat twee aanvullingen op het oorspronkelijke wetsvoorstel. De eerste ziet op een meer specifieke definitie van ‘uiteindelijk belanghebbende’ in artikel 3:9a van de Wet op het financieel toezicht (Wft). De tweede aanvulling zorgt ervoor dat de kennisgevingsverplichting van artikel 3:29 Wft ook van toepassing wordt op uiteindelijk belanghebbenden van wisselinstellingen in Nederland of met een bijkantoor in Nederland.
• Daarnaast is een verschrijving in het wetsvoorstel verbeterd en is een tweetal onjuiste verwijzingen hersteld.

Zaak: Nota van wijziging – minister van Financiën, W.B. Hoekstra – 13 augustus 2020
Tweede nota van wijziging – 35440-8
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Noot:
• Deze tweede nota van wijziging strekt ertoe om het wetsvoorstel Herstelwet financiële markten 2020 op enkele technische punten te verbeteren.

Zaak: Wetgeving – minister van Financiën, W.B. Hoekstra – 17 april 2020
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wet toezicht trustkantoren 2018 en enige andere wetten in verband met het herstel van gebreken en omissies bij de implementatie van Europese regelgeving op het terrein van de financiële markten (Herstelwet financiële markten 2020) – 35440
Besluit: Wetsvoorstel bij de griffie aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.

Noot:
• Dit wetsvoorstel voorziet in het herstel van gebreken en omissies die zijn opgetreden bij de implementatie van Europese regelgeving op het terrein van de financiële markten. Vanwege het technisch herstelkarakter van het wetsvoorstel, beperkt het zich tot hetgeen noodzakelijk is voor een goede en correcte implementatie. Dit betekent dat het alsnog toepassen van lidstaatopties geen onderdeel uitmaakt van dit wetsvoorstel.
• Het voorstel van wet gaf de Afdeling advisering van de Raad van State geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen (blanco advies).
• Het meest in het oog springende onderdeel van het wetsvoorstel betreft het invoeren van een verplichte reputatietoets voor uiteindelijk belanghebbenden van trustkantoren, wisselkantoren, kantoren voor het omwisselen van cheques, aanbieders van bewaarportemonnees en aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta.

 

Een overzicht van Wwft-wetsvoorstellen is hier te vinden.

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: | Een reactie plaatsen

Het trustkantoor en het rechtspersonenrecht | Cancun-uitspraak hof Amsterdam

Hoe belangrijk het is dat trustkantoren hun rol als statutair bestuurder serieus nemen, blijkt uit een groot aantal rechterlijke uitspraken, ook weer uit een recente uitspraak van Gerechtshof Amsterdam. In de uitspraak gewezen in een Cancun-zaak, waarbij een trustkantoor betrokken was werd het trustkantoor beschuldigd van onbehoorlijk bestuur. De vorderingen van de wederpartij waren door de rechtbank afgewezen, die het opnieuw probeerde in hoger beroep, maar ook daar mislukte de procedure.

Het hof gaf in overweging 3.9. aan dat voor het trustkantoor (Equity Trust) de normale principes van het rechtspersonenrecht gelden:

3.9. Het hof stelt voorop dat bij interne bestuurdersaansprakelijkheid ex artikel 2:9 (oud) BW, waarbij – zoals hier, gelet op de inhoud van de verwijten van Cancun II aan Equity Trust – de algemene gang van zaken aan de orde is, geldt dat indien het bestuur of een bestuur-der door de vennootschap vanwege zijn taakvervulling een ernstig verwijt te maken valt, álle bestuurders (collectief) jegens haar aansprakelijk zijn wegens onbehoorlijk bestuur, behoudens individuele disculpatie. Of sprake is van een ernstig verwijt dient te worden beoordeeld aan de hand van alle omstandigheden van het geval. Het bestuur alsmede elke bestuurder is gehouden om zich te richten naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en om zorgvuldigheid te betrachten jegens al degenen die bij de vennootschap en haar onderneming zijn betrokken, ongeacht op wiens voordracht een bestuurder is benoemd. De omstandigheid dat Equity Trust een trustkantoor is, maakt in beginsel niet dat aan haar taakuitoefening lichtere of andere eisen dienen te worden gesteld.
Het oordeel van de Ondernemingskamer dat sprake is geweest van wanbeleid brengt voorts niet zonder meer mee dat Equity Trust aansprakelijk is jegens Cancun II ex artikel 2:9 (oud) BW (of uit hoofde van de managementovereenkomst) of dat dit voorshands moet worden aangenomen. Dit wordt niet anders doordat de Ondernemingskamer Equity Trust en haar medebestuurders op de voet van artikel 2:354 BW in de kosten van het onderzoek heeft veroordeeld. (…)

Vervolgens bespreekt het hof de feiten en komt het tot de conclusie dat geen sprake is van een ernstig vrwijt of schending van de managementovereenkomst.

 

Dit artikel verscheen eerder op de site van Compliance Platform Trustkantoren.

Geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Rechtspersonenrecht, Trustkantoren | Tags: | Een reactie plaatsen