Volgens ambtenaren van het ministerie van Financiën zijn er “geen economische redenen” om het mkb te steunen in verband met de dramatisch gestegen energieprijzen

Op de site van De Ondernemer van 23 september jl. verscheen het bericht: “Advies aan minister Kaag: ‘Laat bakkers, slagers en cafetaria’s failliet gaan’“.
Het artikel is gebaseerd op een ambtelijke beslisnota van het ministerie van Financiën, waarin opwekkende passages staan als de onderstaande (gele markering door mij):

Een hoogst merkwaardige tekst, waaruit blijkt dat men niet bereid is rekening te houden met de positie waarin het mkb verkeert. Zoals de krappe marges waarmee vele mkb’ers werken, die ook bij gezonde bedrijven er voor zorgen dat het lastig is om bij onverwachte gebeurtenissen zoals enorme prijsverhogingen van energie de werkwijze aan te passen. Ik kan me niet goed voorstellen dat het mantra van de ‘gezonde marktdynamiek’ juist gaat werken.

Ik ben benieuwd wat onafhankelijke deskundigen hier van vinden.

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Wegens toeslagenaffaire vertrokken topambtenaar Hans van der Vlist is verantwoordelijk voor voorbereiding witwasbestrijdingsprogramma kabinet | Wwft

Op 25 september jl. werd de ‘Beleidsagenda aanpak witwassen’ bekend gemaakt door de ministers van Financiën en Veiligheid. In de stukken wordt zonder toelichting melding gemaakt van een ‘Hans van der Vlist’, zonder nadere uitleg wie dit is en waarom zijn rol relevant zou zijn [1].

Na enig zoekwerk constateer ik dat het antiwitwasprogramma van het kabinet wordt voorbereid door de topambtenaar die vanwege de Toeslagenaffaire bij de FIOD is vertrokken, zie een artikel van PWC van januari 2022, waarin wordt vermeld:

Sinds zijn vertrek in 2020 bij de FIOD werkt Van der Vlist als adviseur van de minister van Financiën. Hij is onder meer betrokken bij het opstellen van een nieuw plan van aanpak voor de witwasbestrijding

Over de rol van Van der Vlist [2] bij de Toeslagenaffaire werd in mei 2020 het nodige geschreven. Volgens de artikelen ontkent Van der Vlist persoonlijke betrokkenheid bij de wantoestanden. Organisatorisch is hij echter wel verantwoordelijk en rijst de vraag of hij wel voldoende heeft gedaan om de wantoestanden te voorkomen.

Enige artikelen uit 2020:

Het is de vraag of iemand die verantwoordelijk was voor de discriminatoire praktijken van de Belastingdienst wel geschikt is om de trekker te zijn van het antiwitwasprogramma van de ministeries van Financiën en Veiligheid, nu juist de antiwitwasregelgeving grote risico’s voor de grondrechten met zich mee brengt.

Mij lijkt dat hij niet de geschikte persoon is om deze voor de rechten van burgers riskante regelgeving voor te bereiden.

 

Noten

[1] Van der Vlist bracht een advies uit dat als bijlage bij de brief over de beleidsagenda is gevoegd: ‘Advies Van der Vlist – Een veelkoppig monster een kopje kleiner maken’. Uit het advies zelf blijkt niet wie de auteur is. Dat is alleen uit de titel van het advies, uit de brief van de ministers en uit de beleidsagenda af te leiden. Overigens wordt niet toegelicht wie Van der Vlist is en waarom zijn advies relevant zou zijn.

[2] Goed te onderscheiden van twee topambtenaren met dezelfde naam (1, 2).

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Accidental Americans schrijven aan de Tweede Kamer | FATCA

De Nederlandse Accidental Americans groep schreef op 22 september jl. het navolgende aan de commissie Financiën van de Tweede Kamer en aan een aantal andere overheidsinstanties:

Van: Accidental Americans <nl.accidental.americans@gmail.com>
Verzonden: donderdag 22 september 2022 19:30
CC: (…) Commissie Financiën <Cie.fin@tweedekamer.nl>; cie.eu@tweedekamer.nl; Commissie BUZA <cie.buza@tweedekamer.nl>

Onderwerp: Steeds meer bewijs: FATCA IGA met de VS voldoet niet aan de Privacy wetgeving

 

Geachte media,

Het bewijs stapelt zich op:
De FATCA IGA met de VS voldoet niet aan de AVG/GDPR regelgeving.
De Autoriteit persoonsgegevens stelt behandeling van klachten voortdurend met 3 maanden uit en het ministerie van Financiën verschuilt zich achter de AP, de EU en de VS.

Hoe kan het zijn dat geen enkele instantie zijn toegewezen taken uitvoert en de verantwoordelijkheid neemt om de Nederlandse staatburgers te beschermen.

Bijlage 1:
De DPA van Slowakije heeft als eerste de FACTA-IGA getoetst op de GDPR/AVG regels en deze afgekeurd.

Bijlage 2:
In opdracht van het Europees Parlement is opnieuw (sept 2022) een onderzoek gedaan naar de FACTA-IGA en wederom is vastgesteld dat deze niet voldoet aan de GDPR/AVG regelgeving.
Tevens wordt in dit rapport grote vraagtekens gezet bij de rol van de EU commissie, van de EDPB en van de Nationale DPA’s, als bewaker van de GDPR/AVG rechten van de Europese burgers.

Bijlage 3:
Nogmaals een historisch overzicht hoe dit probleem al jaren bekend is en hoe de verantwoordelijke instanties wegduiken voor hun taak en verantwoordelijkheid.

bijlage 4:
Het Nederlandse ministerie van Financiën wil de AP geen opdracht geven om de FATCA-IGA te toetsen omdat er al klachten in behandeling zijn (waaronder die van ons).
Het standpunt van MinFin is:

“Ik heb vernomen dat er momenteel individuele procedures in behandeling zijn bij de AP die raken aan dit onderwerp. Ik vind het belangrijk dat de AP de tijd krijgt voor oordeelsvorming en ik wil de lopende procedures niet doorkruisen”

Dan wordt het wel zaak dat de AP deze procedures op korte termijn gaat behandelen en niet wederom 3 maanden uitstel claimt.

Met vriendelijke groeten / Kind regards,
Nederlandse Accidental Americans groep
Saskia Bantjes, Jet Barendregt, Rob Gerretsen
t: +31(0)6 5495 7897
w: https://accidentalamericans.nl/

 

Bij het bericht horen de volgende bijlagen:

# Bijlage 1 – Slowaakse beslissing, vertaling en originele tekst.
# Bijlage 2 – Rapport voor de PETI commissie van het Europees Parlement, september 2022.
# Bijlage 3 – Brief van 22 september 2022 van Filippo Noseda aan prof. Gambarino.
# Bijlage 4 – Brief staatssecretaris van 29 augustus 2022, zie rijksoverheid.nl.

 

Het bericht was ook geadresseerd aan de Autoriteit Persoonsgegevens, DNB, NVB, de Nationale Ombudsman en een vertegenwoordiger van het ministerie van Financiën.

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Kamervragen over de Kamer van Koophandel en over trustdiensten

Het kabinet werkt hard aan de bijscholing van de leden van de Tweede Kamer, zo blijkt uit antwoorden op kamervragen over de taken van de Kamer van Koophandel en over trustdienstverlening. De vragenstelster lijkt niet de moeite te hebben genomen om zich in de onderwerpen te verdiepen en lijkt zich slechts te baseren op een artikel/podcast van NPO Radio 1.

In antwoord op de vragen wordt het bekende trustkantorenverhaal opgelepeld en wordt uitgelegd dat de Kamer van Koophandel een registratietaak en geen misdaadbestrijdingstaak heeft.

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Handelsregister, Kamer van Koophandel, Trustkantoren, Ubo-register | Een reactie plaatsen

Biedt de Wet politiegegevens een stelsel van ‘end-to-end’ privacywaarborgen?

In het Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht verscheen het artikel Biedt de Wet politiegegevens een stelsel van ‘end-to-end’ privacywaarborgen? (betaalmuur), geschreven door Bart Willem Schermer en Maša Galič.

Geplaatst in ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Marktwerking is verdwenen bij Nederlandse banken maar er gebeurt niets | bankenlandschapsbrief Financiën | Wwft, Wft

Op 6 september stuurde de Minister van Financiën een brief aan de Tweede Kamer over het ‘bankenlandschap’ waarin ontbreekt dat er de facto geen markt meer is in de bankensector. Zoals ook al in de FATF evaluatie is gesignaleerd, is het grootste gedeelte van de bankdienstverlening in handen van drie grootbanken. Het wisselen van bank is nauwelijks meer mogelijk vanwege de hoge kosten en de vele tijd verbonden aan het cliëntenonderzoek op grond van de Wwft [*]. Voorts doen veel banken aan cherry picking, zodat sommige personen en organisaties maar bij een enkele bank terecht kunnen. Het is dan ook vreemd dat op pagina 7 over consolidatie wordt gesproken (één Nederlandse grootbank?) en dat pas na nog verdere consolidatie de keuzevrijheid zou afnemen.

Ook is merkwaardig dat in de brief wel aandacht wordt gegeven aan vermeende onvolkomenheid bij de witwasbestrijding door banken (“Bij verschillende banken is op dit terrein nog sprake van herstelprogramma’s om gebreken uit het verleden op te lossen“) en niet aan de disproportionele kosten die de werkzaamheden met zich mee brengen, met een zeer beperkt resultaat.

Bij het ministerie is er een heilig geloof in digitalisering en ‘open finance’, waarmee banken nog onbereikbaarder worden voor hun klanten, als nu al het geval is. Over de risico’s voor  burgers wordt niet gesproken.

Het is een onbevredigende brief die ver staat van de werkelijkheid, waarin contant betalen door banken wordt afgeschaft (wat volgens de brief niet zou moet gebeuren, maar daar trekken banken zich niets van aan).

Het is hoog tijd om het betalingsverkeer weg te halen bij banken en betaaldienstverleners en onder te brengen bij een Nederlandse betalingsbank. Dan kan die ‘gezonde marktwerking’ waarover op pagina 2 wordt gesproken, ontstaan met alle overige producten die banken en betaaldienstverleners kunnen aanbieden.

 

[*] Alleen voor consumenten is het wellicht nog mogelijk om van bank te wisselen, tenzij je Accidental American bent.

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Rel over horizontaal toezicht convenant NOB | belastingaangifte

Het FD heeft begin september een leuk relletje rondom organisatie van belastingadviseurs NOB (Nederlandse Orde van Belastingadviseurs) gecreëerd in artikelen van 6 en 7 september jl. met lekker suggestieve titels (betaalmuur):

‘Top fiscus zwicht voor druk belastingadviseurs’, 6 september
‘Belastingadviseurs slaan met de vuist op tafel en krijgen hun zin’, 6 september
‘Fiscus had gesprekken met belastingadviseurs moeten stoppen’, redactioneel 7 september

Op basis van de titels van de stukken is mijn neiging om niet verder te lezen, want dit kan niets zijn. Ik ben toch maar gaan lezen om te zien waar het over gaat.

Het artikel van 7 september brengt me niet veel verder, er staan alleen nietszeggende algemeenheden in. Het tafelsla-artikel is iets concreter, het blijkt er om te gaan dat de fiscus convenanten sluit met organisaties van belastingadviseurs en dergelijke en dan verwacht dat de organisaties de aangesloten leden intensief toetst. Uit het artikel leid ik af dat NOB niet is ingericht op intensieve toetsing van de leden. Wat het ‘lichter toezichtregime’ van het zwichtingsartikel precies is, wordt me niet goed duidelijk.

Toelichting NOB
Op de site van NOB was bij het afsluiten van dit artikel alleen een bericht over een ledenbijeenkomst op 12 september te vinden, waarin deze uitleg staat:

Op 12 september vindt er een ledenbijeenkomst plaats die in het teken staat van Horizontaal Toezicht Fiscaal Dienstverleners.

In mei 2018 startte de Belastingdienst het project ‘Doorontwikkeling horizontaal toezicht fiscaal dienstverleners’ (HT FD). Voor de NOB rees de vraag of, en onder welke voorwaarden wij voor onze leden een koepelconvenant willen aangaan met de Belastingdienst. Sinds 2020 zijn wij daarover met de Belastingdienst in gesprek. Een besluit zal pas in het najaar worden genomen. In september wordt een ledenbijeenkomst georganiseerd om u verder te informeren.

Overleg met de Belastingdienst
In onze overleggen met de Belastingdienst hebben wij allereerst onze vragen en aandachtspunten met betrekking tot de invoering van een koepelconvenant volgens de Leidraad HT FD 2021 besproken met de Belastingdienst. Deze punten zijn vastgelegd in een memo en gedeeld met de Belastingdienst. Veel onderwerpen waren voor de NOB onvoldoende duidelijk of onvoldoende uitgewerkt. Verder was het onvoldoende duidelijk wat de voordelen voor onze leden waren bij deelname aan HT FD.

De afgelopen twee jaar hebben wij ons samen met de Belastingdienst ingespannen om deze punten te bespreken en onze verschillen van inzicht over de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan een koepelconvenant te overbruggen. Onze zorgen en bezwaren zijn inmiddels besproken met de Belastingdienst.

Uitgangspunten
Naar aanleiding van de gesprekken met de Belastingdienst hebben we de gezamenlijk geformuleerde uitgangspunten beschreven in de ‘Notitie uitgangspunten HT FD‘. Als blijkt dat daarvoor voldoende draagvlak is bij de leden, vormt deze notitie het uitgangspunt om tot formalisering van een koepelconvenant te komen.

 

Uit de twee memo’s van het NOB het laatste is van 3 mei 2022, blijkt dat de discussie met de belastingdienst gaat over de vraag of het wenselijk is dat er een extra laag (het NOB) wordt geschoven tussen de belastingadvieskantoren en de belastingdienst, waarbij het NOB zich intensief met de leden moet gaan bemoeien via een kwaliteitssysteem. Dat wijkt af van de huidige activiteiten van het NOB. Voorts gaat het dan niet om alle NOB-leden, want een deel van hen heeft al een rechtstreeks convenant met de belastingdienst afgesloten:

In welke mate de in het memo van 3 mei 2022 beschreven werkwijze afwijkt van de afspraken die worden gemaakt met belastingadvieskantoren die rechtstreeks een convenant aangaan, is uit het memo niet af te leiden.

Overigens is vreemd dat belastingadvieskantoren alleen via het werken met het systeem van het convenant deze ‘voordelen’ krijgen:

Logischer is dat een fatsoenlijke overheid dit altijd biedt. Al met al ziet het er anders uit dan de suggestieve artikelen in het FD doen vermoeden.

 

 

NB Op LinkedIn roept fiscaal hoogleraar Van der Streek dat het beroep van belastingadviseur gereguleerd moet worden, terwijl dit mij meer het vraagstuk lijkt of je tussen hebelastingadvieskantoor en de fiscus een extra laag moet schuiven (te weten de NOB).

Geplaatst in Belastingrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Onoriginele ‘onderzoeksjournalisten’ over witwasbestrijding door onderwijsinstellingen | Wwft marketing

Onderzoeksjournalisten leveren een substantiële bijdrage aan het creëren van een surveillance samenleving, waarin iedere burger zijn buurman controleert op criminaliteit. Zo ook het artikel in De Groene door Gidi Pols en Jochem van Staalduine onder de pakkende titel ‘Witwassen op de universiteit. Een web van fout geld‘, dat begint met:

Nederlandse universiteiten controleren niet op witwasrisico’s of corruptiebetalingen via collegegeld van buitenlandse studenten, blijkt uit onderzoek van De Groene Amsterdammer.

Het is overigens de vraag of het wel proportioneel is om aan onderwijsinstellingen een witwasbestrijdingsonderzoeksverplichting op te leggen (die er nu juridisch niet is) nu het niet om miljoenen gaat, bij de inleg van studenten.

De auteurs constateren dat universiteiten wel de sanctieregelgeving naleven, in:

Het enige waar sommige universiteiten zelf op letten zijn internationale sanctielijsten.

Dat is juist, sanctieregelgeving geldt voor ‘een ieder’, terwijl de witwasbestrijdingsregels gelden voor aangewezen ondernemingen zoals banken en accountants.

De auteurs zijn niet origineel: in het VK wordt al langer geschreven over vermeende witwasbestrijdingsverplichtingen van onderwijsinstellingen, zoals de auteurs zelf ook signaleren (het zal ze op het idee voor het artikel hebben gebracht). Daar houden de onderwijsinstellingen zich kennelijk wel bezig met witwasbestrijding, ik heb geen idee of dat een wettelijke verplichting is of dat men dat vrijwillig doet. Het valt overigens op dat de auteurs veronderstellen dat de Engelsen een voorbeeld voor ons zouden zijn, terwijl het land ook een traditie heeft op het gebied van het schenden van grondrechten.

Het stramien van het artikel kennen we al van de OCCRP artikelen en berichten van andere politieke journalisten, met mooie suggestieve feiten over het nichtje van de dictator (Bashar al-Assad) en kinderen van Russische oligarchen.

Na een inleidend deel over onderwijsinstellingen volgt een verhaal over de witwasbestrijding in het algemeen met in de media vaker geciteerde personen zoals Ferwerda en Van Koningsveld en met informatie over samenwerking van banken en dergelijke (gelijksoortig aan waar Follow the Money eerder over schreef).

Het artikel bevestigt mijn indruk dat er een politieke journalistiek is ontstaan, die gestuurd worden door bepaalde partijen (bijvoorbeeld vermogende financiers zoals Adessium en bekende miljonairs, genoemd in dit FD-artikel, betaalmuur) om hun politieke agenda te vermarkten.

Met dit soort vette artikeltjes schieten we niet veel op.

Het is hoog tijd dat er weer een echte kwaliteitskrant of ander medium komt, zonder afhankelijkheid van sensatie en waarin wordt geprobeerd juridisch en anderszins correcte informatie aan de lezer te verschaffen.

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

‘Invoering UBO-register opnieuw maanden uitgesteld’ | FD-flater

Bij het FD begrijpen ze niet zoveel van financieel recht, zo is met enige regelmaat te constateren. En ze vinden het ook te moeilijk om juridische kennis in te huren.

Zo ontstaan flaters als de kop ‘Invoering UBO-register opnieuw maanden uitgesteld‘, die boven een FD-artikel van 29 juli jl. stond (ook op de inhoud is het nodige aan te merken, wel klok horen luiden maar de klepel…). Een gelijksoortige kop stond boven een artikel van de NOS, die dan wel geen kwaliteitsmedium pretendeert te zijn (zoals het FD) maar waarvan je toch ook goede research mag verwachten.

Wwft-specialisten zullen er over gegrinnikt hebben, al is het ubo-register een treurige geschiedenis, die veel geld kost, de gegevensbeschermingsrechten van ubo’s schendt en niets oplevert.

 

NB Voor degenen die minder goed op de hoogte zijn: de regelgeving inzake het ubo-register is op 27 september 2020 in werking getreden, zie deze pagina met verwijzing naar enige inleidende artikelen. Er was een overgangsregeling die in dit artikel wordt beschreven en die inhield dat bestaande entiteiten nog achttien maanden de tijd hadden voor registratie van hun ubo’s, dus tot 27 maart 2022.

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: | Een reactie plaatsen

E-mail is onveilig maar niemand weet het | cybersecuritytips van de NOvA

E-mail is onveilig, dat weten ze bij banken en toch vragen zie hun cliënten om allerlei vertrouwelijke gegevens, inclusief persoonsgegevens, per e-mail aan ze op te sturen [*]. Tja, het is niet hun eigen cybersecurity, tenslotte. Het aanbieden van een beveiligd communicatiekanaal vinden ze te moeilijk.

De Nederlandse Orde van Advocaten wijst advocaten periodiek op de onveiligheid van e-mail. De tips zijn niet alleen voor advocaten relevant. Recent gebeurde dat in het Advocatenblad van september 2022 (artikel). Opnieuw staat het er luid en duidelijk:

 

Het artikel bevat voorts algemene tips inzake IT-beheer en het gebruik van systemen en diensten. Overigens had wel iets duidelijker vermeld kunnen worden dat een zorgvuldige selectie en screening van IT-dienstverleners belangrijk is, aangezien hun fouten aan de opdrachtnemer worden toegerekend.

Eerder maakte ik met assistentie van IT-deskundigen een pagina over veilige communicatie voor het mkb.

 

[*] In het kader van het cliëntenonderzoek dat ze moeten doen vanwege hun criminaliteitsbestrijdingsverplichtingen (Wwft).

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , | 2 reacties