Anti-spam wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer

Op 25 maart jl. is een anti-spam wetsvoorstel [*] bij de Tweede Kamer ingediend. Vertrekpunt is dat telemarketing gericht op natuurlijke personen alleen is toegestaan na voorafgaande toestemming (opt-in). Daarnaast wordt voorgesteld om in aanvulling op het opt-in-systeem de mogelijkheid op te nemen om bij algemene maatregel van bestuur een termijn te stellen aan de tijd dat de klantrelatie als basis kan dienen voor telemarketinggesprekken.

De kern van het wetsvoorstel wordt gevormd door een nieuwe versie van artikel 11.7, die als volgt moet komen te luiden:

Artikel 11.7

1. Het gebruik van automatische oproep- en communicatiesystemen zonder menselijke tussenkomst, faxen en elektronische berichten voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden is verboden, tenzij de verzender kan aantonen dat de desbetreffende eindgebruiker daarvoor voorafgaand toestemming heeft verleend.
2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op het gebruik van andere dan de in het eerste lid bedoelde middelen voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan natuurlijke personen. Bij het gebruik van andere dan de in het eerste lid bedoelde middelen voor het met toestemming overbrengen van deze ongevraagde communicatie aan natuurlijke personen, geeft de verzender de desbetreffende natuurlijke persoon bij iedere boodschap duidelijk en expliciet de gelegenheid om kosteloos en op gemakkelijke wijze verzet aan te tekenen tegen het gebruik van zijn contactgegevens.
3. In afwijking van het eerste en tweede lid, is geen voorafgaande toestemming vereist voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan een rechtspersoon of een natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, indien:
a. de verzender gebruik maakt van elektronische contactgegevens die door de desbetreffende eindgebruiker voor het ontvangen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden zijn bestemd en bekendgemaakt en deze worden gebruikt in overeenstemming met de door de eindgebruiker aan de contactgegevens verbonden doeleinden, of
b. de desbetreffende eindgebruiker is gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte en voldaan wordt aan de in het desbetreffende land geldende voorschriften met betrekking tot het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden.
4. In afwijking van het eerste en tweede lid, kan een verzender die kan aantonen dat hij gebruik maakt van elektronische contactgegevens die hij heeft verkregen van zijn klanten in het kader van de verkoop van een product of dienst, die elektronische contactgegevens gebruiken voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële doeleinden ten behoeve van eigen gelijksoortige producten of diensten, mits de verzender de betreffende eindgebruiker duidelijk en expliciet de gelegenheid heeft geboden om kosteloos en op gemakkelijke wijze verzet aan te tekenen tegen het gebruik van die elektronische contactgegevens:
a. op het ogenblik dat zij worden verzameld, en
b. ingeval de abonnee of gebruiker zich bij de verzameling niet tegen het gebruik heeft verzet, bij elke verzonden boodschap.
5. Het vierde lid is van overeenkomstige toepassing op contactgegevens die ideële of charitatieve organisaties hebben verkregen in het kader van een schenking aan die ideële of charitatieve organisatie.
6. Op het gebruik van elektronische berichten voor de in het eerste lid bedoelde doeleinden zijn de vereisten van artikel 15e, eerste lid, onderdelen a tot en met c, van boek 3 van het Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing en bedoeld gebruik bevat geen aanmoedigingen informatie op het internet te raadplegen die in strijd is met dat artikel. Bij dat gebruik dienen te allen tijde de volgende gegevens te worden vermeld:
a. de werkelijke identiteit van degene namens wie de communicatie wordt overgebracht, en
b. een geldig postadres of nummer waaraan de ontvanger een verzoek tot beëindiging van dergelijke communicatie kan richten.
7. Bij het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden met gebruik van een openbare telefoondienst, maakt de verzender geen gebruik van de mogelijkheden tot blokkering, bedoeld in artikel 11.9, eerste lid, onderdeel a.
8. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over het gebruik van contactgegevens en het bieden van de gelegenheid verzet aan te tekenen tegen dat gebruik, bedoeld in het tweede, vierde en vijfde lid.
9. Bij algemene maatregel van bestuur kan een termijn worden gesteld gedurende welke de contactgegevens, bedoeld in het vierde en vijfde lid, ten hoogste kunnen worden gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan natuurlijke personen met gebruik van andere dan de in het eerste lid bedoelde middelen. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen verschillende soorten ongevraagde communicatie en middelen voor het overbrengen van die ongevraagde communicatie.

De Autoriteit Consument & Markt [ACM] maakte op de site bekend over het voorstel te hebben geadviseerd en laat weten positief te zijn over het voorstel.

 

[*] Officieel “Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met het invoeren van een opt-in-systeem voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan natuurlijke personen“.

 

Meer informatie:

Geplaatst in ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , | 2 reacties

KNB: geef niet zomaar ubo-verklaringen af | Wwft

In een bericht van 16 maart jl. waarschuwt notarissenorganisatie Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) dat banken hun witwasbestrijdingsverantwoordelijkheid niet op notarissen kunnen afschuiven:

KNB: geef niet zomaar UBO-verklaringen af
16-03-2020

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) waarschuwt om niet lichtvaardig UBO-verklaringen af te geven. Notarissen kunnen niet met zekerheid vaststellen wie de ultimate beneficial owner (UBO) van een rechtspersoon is. Alleen de rechtspersoon zelf kan deze informatie geven.

Instellingen zoals banken vragen notarissen om UBO-verklaringen af te geven. Sommige banken dwingen die rechtspersonen een notariële UBO-verklaring aan te leveren voordat zij deze rechtspersonen als cliënt accepteren en van een bankrekening voorzien. Notarissen kunnen echter geen sluitende UBO-verklaringen afgeven. Bovendien kunnen de banken hun eigen verantwoordelijkheid niet op de notaris afschuiven.

Schijnzekerheid
De KNB waarschuwde eerder voor het lichtvaardig afgeven van UBO-verklaringen. Notarissen kunnen de identiteit van UBO’s van rechtspersonen niet met zekerheid vaststellen. Als er zekerheid is over het aandeelhouderschap, staat daarmee de identiteit van de UBO nog niet vast. Het kan zijn dat iemand anders de feitelijke zeggenschap in de entiteit heeft. Dit is iets wat de notaris niet kan toetsen. Alleen de rechtspersoon zelf kan daarover informatie verschaffen. De notaris die een UBO-verklaring afgeeft zonder daarbij een voorbehoud te maken voor gegevens die hij niet kan controleren, loopt het gevaar daarmee schijnzekerheid in het leven te roepen.

Advies
Werk niet mee aan verzoeken om organogrammen af te tekenen. Geef ook geen ongeclausuleerde UBO-verklaringen af als u de inhoud hiervan niet hebt kunnen verifiëren. Beperk u tot (geclausuleerde) verklaringen waarvoor u kunt instaan. Geef banken duidelijkheid over de grenzen van uw onderzoeksmogelijkheden en wijs ze op hun eigen verantwoordelijkheid.

 

Naar verwachting zullen niet alleen notarissen worden benaderd met het verzoek om een ubo-verklaring op te maken. Mogelijk dat ook advocaten en accountants met gelijksoortige aanvragen worden geconfronteerd.

Voor hen geldt dezelfde waarschuwing.

Dit bericht verscheen ook op het ondernemingsrechtweblog.

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register | Tags: , , , | 2 reacties

Databescherming in de zorg | internetconsultatie wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg

Datalek-meldingen beginnen zoiets als het weerbericht te worden: iets waar je dagelijks bericht over krijgt. Het grote verschil met het weer is dat iedere burger last kan hebben van een datalek, aangezien daarmee vertrouwelijke persoonsgegevens in handen van criminelen terecht kunnen komen, die daarmee onder meer identiteitsfraude en andere vormen van cybercrime kunnen plegen. Naïeve verhalen in de zin van “ik heb toch niets te verbergen” moeten daarom met argwaan worden bekeken.

Een topsector op het gebied van vertrouwelijke persoonsgegevens is de zorg, zo is in de datalekken-rapportage 2019 door de Autoriteit Persoonsgegevens te lezen, die schrijft: “Ook staat sinds de invoering van de meldplicht datalekken de sector openbaar bestuur samen met de sector zorg en de financiële sector steevast in de top 3 van sectoren met de meeste meldingen“.

In de zorg wordt al lang gesproken over meer uitwisseling van persoonsgegevens, om de kwaliteit van de zorgverlening te verhogen, wat op zich een nobel doel is. Dat betekent echter niet dat cybersecurity en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens uit het oog moeten worden verloren. Daarom is er alle reden om de ontwikkelingen inzake de gegevensuitwisseling met aandacht te volgen.

Op 10 maart jl. is een internetconsultatie gestart, die als onderwerp een wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg heeft. In de aankondiging staat onder meer:

Dit wetsvoorstel draagt bij aan een functionerende elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgverleners, door verplichtingen op te leggen aan zorgaanbieders en eisen te stellen aan IT-producten of –diensten. Het wetsvoorstel ziet op het elektronisch delen en benaderen van gegevens tussen zorgverleners in aangewezen gegevensuitwisselingen binnen de zorgdomeinen. Door te regelen hoe gegevens moeten worden uitgewisseld, kunnen de randvoorwaarden worden gesteld om goede zorg te verlenen. (…)

Dit wetsvoorstel ziet op de uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners. Goede en tijdige gegevensuitwisseling tussen zorgverleners is nodig voor goede kwaliteit van zorg. Door te verplichten dat gegevens elektronisch uitgewisseld worden, en eventueel eisen aan taal en techniek te stellen, worden zorgverleners beter in staat gesteld goede zorg verlenen.

De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor materiële middelen waarvan gebruik wordt gemaakt en voor de organisatie van de informatiehuishouding. Met dit wetsvoorstel wordt de verplichting om bij een aangewezen gegevensuitwisseling gegevens elektronisch uit te wisselen, daarom aan de zorgaanbieder opgelegd. Er kunnen ook eisen aan taal en techniek worden gesteld en aan de zorgaanbieder opgelegd, met uitzondering van de technische eisen die aan IT-producten worden gesteld en waarvoor verplichte certificering geldt.

Cliënten merken van dit wetsvoorstel dat zij hun verhaal minder vaak hoeven te vertellen, geen onnodige onderzoeken hoeven te ondergaan en er minder kans is op foute diagnoses of niet passende behandelingen.

Aanbieders van informatietechnologieproducten of -diensten die de aangewezen gegevensuitwisseling ondersteunen, worden met dit wetsvoorstel verplicht om deze producten of diensten te doen certificeren.

Het is te hopen dat het wetsvoorstel er toe zal leiden dat het aantal datalekken in de zorg afneemt.

 

Meer informatie:

Consultatie:

Databescherming in de zorg, onder meer:

Geplaatst in Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Cooperation between national tax authorities on exchanging information to prevent tax fraud and evasion

The European Commission announced an European consultation, that had as subject Tax fraud and evasion – better cooperation between national tax authorities on exchanging information and mainly focuses on new business models such as the digital economy.

This public consultation ends 6 April 2020. The subject is explained as follows:

Why we are consulting
This public consultation is the first step to prepare a potential initiative which the Commission is considering in the context of further improving cooperation between tax authorities of the Member States. In addition to addressing some identified shortcomings to existing elements of the Directive on Administrative Cooperation in Direct Taxation, this initiative should provide tax administrations with information on taxpayers who generate income (revenues) through digital platforms. For the purposes of this consultation, the expression “digital platform” is to be interpreted as encompassing a wide range of activities whereby digital platforms facilitate transactions between individuals and/or entities. This includes for example rental or transportation services. This aims at ensuring the adequate taxation of such revenues while streamlining and updating exchange of information more generally. It also will ensure consistency with ongoing work at EU and international level on taxation of the digital platform economy.

 

It will be interesting to see if Europe will be able to prevent the shadow sides of exchange of information between governments as is seen in the case of the Accidental Americans (reed the FATCA posts on this blog). There undesirable legislation from a foreign country (the US) is exported to EU-countries.

 

Read more:

Geplaatst in Belastingrecht, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , | Een reactie plaatsen

Pas op met onjuiste SBI-code in het handelsregister

Soms zijn organisaties en ondernemingen met een onjuiste SBI-code bij het handelsregister geregistreerd. Lees over SBI-code controleren en wijzigen deze pagina bij het Ondernemersplein. Bij inschrijving door de KvK wordt de SBI-code door de KvK toegekend, let er op of dat juist gebeurt. Als een bedrijf meerdere activiteiten heeft, kan er aanleiding zijn voor meerdere SBI-codes.

Een onjuiste SBI-code kan financiële consequenties hebben. Ook als een onderneming meerdere activiteiten met het bedrijf uitvoert, is het van belang dat dit goed geregistreerd staat. Onjuiste codes of niet goed geregistreerde codes kunnen ervoor zorgen dat een bedrijf jarenlang te veel verzekeringspremie betaalt of dat de bank de rekening blokkeert, aldus het Ondernemersplein.

Informatie over de SBI-codes met de bijbehorende omschrijvingen is te vinden bij het CBS.

Staan de bedrijfsactiviteiten correct vermeld, maar is de bijbehorende SBI-code niet goed? Een correctie van de SBI-code(s) kan volgens Ondernemersplein telefonisch worden doorgeven aan KvK. Deze wijziging is gratis.

Geplaatst in Handelsrecht, Handelsregister | Tags: | Een reactie plaatsen

Consultatie guidelines over internationale doorgifte-instrumenten overheid | AVG

De Autoriteit Persoonsgegevens kondigde op 6 maart jl. een Europese consultatie aan over internationale uitwisseling van persoonsgegevens door Europese overheden met overheden buiten Europa.

Dit is een thema dat in het kader van FATCA interessant zou kunnen zijn, want daar gaat het om gegevensverstrekking van persoonsgegevens van Europese burgers aan de Amerikaanse belastingdienst, waarbij die burgers ook nog door de Europese banken gedwongen worden om een Amerikaans bsn aan te vragen (lees de FATCA-pagina en de berichten met de FATCA tag).

Het nieuwsbericht van de Autoriteit Persoonsgegevens:

Consultatie guidelines over internationale doorgifte-instrumenten overheid
Nieuwsbericht / 6 maart 2020

De European Data Protection Board (EDPB) heeft guidelines opgesteld over de manier waarop overheden binnen de Europese Economische Ruimte (EER) persoonsgegevens kunnen delen met overheden buiten de EER. De openbare consultatie loopt tot en met 6 april 2020 en heeft als doel om de guidelines waar nodig aan te vullen en te verrijken om deze zo praktisch mogelijk te laten zijn.

Twee ‘doorgifte-instrumenten’
Specifiek gaan de guidelines over de volgende 2 internationale ‘doorgifte- instrumenten’:
• Een juridisch bindend en afdwingbaar instrument tussen overheidsinstanties of –organen (Art. 46 lid 2 sub d AVG); en
• Bepalingen die moeten worden opgenomen in administratieve regelingen tussen overheidsinstanties of –organen, waaronder afdwingbare en effectieve rechten van betrokkenen (Art. 46 lid 3 sub b AVG).

Deze instrumenten zijn níet bedoeld voor internationale doorgifte van persoonsgegevens:
• tussen overheidsinstanties en –organen die beiden binnen de EER gevestigd zijn;
• op het gebied van openbare veiligheid, defensie of staatsveiligheid;
• door bevoegde autoriteiten die zich bezig houden met strafrechtelijke handhaving, in lijn met de Richtlijn gegevensbescherming politie en justitie, evenals de Wpg en de Wjsg; en
• van een overheidsinstantie of –orgaan aan een particuliere partij of vice versa.

Openbare consultatie
Heeft u opmerkingen of suggesties over de Guidelines 2/2020 on articles 46 (2) (a) and 46 (3) (b) of Regulation 2016/679 for transfers of personal data between EEA and non-EEA public authorities and bodies? Dan kunt u deze tot en met 6 april 2020 doorgeven aan de EDPB.

Op de website van de EDPB vindt u praktische informatie over hoe u kunt reageren op de consultatie.

Meer informatie
• Voor meer informatie over internationale doorgifte van persoonsgegevens tussen overheidsinstanties en –organen, zie: Internationaal gegevensverkeer, Overheid, Politie en justitie en Financiën.
• Voor een overzicht van alle guidelines van de EDPB tot nu toe, zie: AVG-guidelines.
• Voor meer informatie over de EDPB, zie: European Data Protection Board.

Geplaatst in Belastingrecht, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Deense privacy autoriteit onderzoekt banken | AVG

Onlangs las ik dat de Deense privacy autoriteit, Datatilsynet, onderzoek instelt naar de verwerking van persoonsgegevens door banken, met name inzake het automatische betalingsverkeer tussen banken, waarbij kennelijk datalekken zijn opgetreden.

De aankondiging van de Deense autoriteit van 26 februari jl. is helaas in het Deens. Uit de ruwe vertaling leidt ik af dat het onderzoek betrekking heeft op het verplichte meezenden van persoonsgegevens bij iedere betalingstransactie, de toepassing van de AVG en de relatie met de witwasbeschermingsregels.

Het is interessant om te zien wat hier uitkomt en of het ook voor Nederland van belang is.

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , | Een reactie plaatsen

De psychologie van de wetgever | idee voor nieuwe leerstoel

De AFM maakte bekend dat deze organisatie samen met Universiteit Utrecht een leerstoel ‘Psychologie van Toezicht’ introduceert. Opvallend is dat op dit moment de aandacht alleen uitgaat naar cultuur en gedrag van toezichtsubjecten, zoals banken en accountants. Ook bij deze nieuwe leerstoel zal dit het geval zijn.

Er zijn de nodige affaires bij de overheid geweest waaruit is gebleken dat cultuur en gedrag bij die overheid te wensen overlaat. Toch krijgt dit onderwerp geen aandacht. Het is hoog tijd voor een leerstoel ‘Psychologie van de wetgever’, waarin het gedrag van leden van het parlement, ministers en staatssecretaris, toezichthouders (zoals DNB, AFM en BFT) en hun medewerkers, alsmede ambtenaren onderwerp zijn van bestudering.

 

Meer op dit blog over cultuur en gedrag van de wetgever in de berichten met als tag cultuur en gedrag.

Geplaatst in Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Een reactie plaatsen

AML/CFT sources

When you are looking where anti-money laundering (AML) and anti terrorist financing (CFT) come from, a list is to be found on the site of the Council of Europe.

Under the title “AML/CFT” standards a list of sources is to be found:

  • FATF
  • Council of Europe
  • European Union
  • international conventions

Note there are no independent discussions or reviews on the quality of these sources. In a time these so-called ‘standards’ are of growing importance, the need is growing to test their quality and to stop the political marketing.

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Strafrecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Als banken en Big 4 accountantskantoren over ‘vuil geld’ gaan spreken, mag de burger wel oppassen | criminaliteitsbestrijding

Tegenwoordig spreken ook banken over ‘vuil geld’ (‘dirty money’), daar schreef ik gisteren over.
De Big 4 accountantskantoren spreken daar eveneens over, lees bijvoorbeeld dit rapport van accountancygrootmacht Deloitte. Daarin wordt taal gebezigd die je ook bij Transparency International (TI) kunt vinden, zoals ‘illicit finance‘:

There is growing consensus that the current global framework for fighting financial crime is not as effective as it could be, and that more needs to be done at the international, regional and national levels to help identify and stem the flow of illicit finance – an activity which supports some of the worst problems confronting society today, including terrorism, sexual exploitation, modern slavery, wildlife poaching and drug smuggling.

 

Niet alleen de gelijkenis met TI geeft bij mij zorgen.

Opvallend aan dit rapport is dat daarin de geijkte dooddoeners uit de witwasbestrijding worden herhaald, zo te zien overgeschreven uit documenten van niet-democratisch gecontroleerde internationale organisaties zoals FATF, die ook nog documenten van matige kwaliteit produceren. Over de schending van de mensenrechten die een gevolg is van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering wordt niet gesproken.

Als banken en Big 4 accountantskantoren, die een grote rol bij vuil geld hebben gespeeld en wellicht nog spelen, nu over ‘vuil geld’ gaan spreken, mag de burger zich zorgen gaan maken. Want dan zien deze grote ondernemingen een verdienmodel. Het zou heel goed kunnen dat mensen en menselijkheid daarin geen rol spelen.

Oppassendheid is geboden.

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen