Hoe zat het ook al weer met het burgerservicenummer (BSN)? | renseignering

Een van de pijnpunten – als mensen zich bij private partijen zoals banken moeten identificeren en is toegelaten dat er een kopie van het identiteitsbewijs wordt gemaakt – is het burgerservicenummer (BSN). Dat BSN mag worden afgedekt als de onderneming geen wettelijke plicht heeft het BSN te gebruiken.

Het BSN mag alleen door overheidsinstanties worden gebruikt voor in de wet aangegeven doelen, zo is ook in de toelichting door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) te vinden. Over private partijen (zoals banken en ondernemers in de zorg) schrijft de AP niet meer dan dat het gebruik door die partijen op de wet gebaseerd moet zijn. Een duidelijke lijst van instellingen en wat ze mogen trof ik op de site van de AP niet aan.

Wwft en BSN

Voor de identificatieplicht uit de Wwft mag de bank, verzekeraar of creditcardmaatschappij het BSN niet verwerken. Ook met een kopie van het identiteitsbewijs zonder BSN kunnen financiële ondernemingen namelijk aantonen dat ze aan de identificatieplicht uit de Wwft voldoen. Aldus de AP.

BSN gebruik in de financiële sector

In de financiële sector mag een organisatie het BSN alleen in specifieke op de wet gebaseerde gevallen registreren en gebruiken, onder meer:

 • Banken zijn in de Wet inkomstenbelasting 2001 aangewezen als één van de partijen die gegevens aan de Belastingdienst moet leveren ten behoeve van de belastingheffing (renseignering). Daarbij dient de bank het BSN te vermelden van degene op wie de gegevens en inlichtingen betrekking hebben. Zie hier onder nader.
 • Als het depositogarantiestelsel op een rekening van toepassing is, voert een bank een administratie, waarbij gebruik wordt gemaakt van het BSN van de depositohouder, aldus artikel 3:17 Wet op het financieel toezicht.
 • Bij de uitwisseling van gegevens tussen overheid en banken en betaaldienstverleners door middel van het verwijzingsportaal bankgegevens, wordt van het BSN gebruik gemaakt, aldus artikel 3:267i Wet op het financieel toezicht.
 • Financiële ondernemingen die ingevolge de Wet op het financieel toezicht in Nederland het bedrijf van bank mogen uitoefenen zijn gehouden aan de Belastingdienst kosteloos de volgende gegevens inzake bankrekeningen te verstrekken: het bankrekeningnummer en de naam, het adres en de geboortedatum van de houder van de bankrekening, alles voor zover die gegevens van belang zijn voor de uitbetaling van inkomstenbelasting of het afboeken van een door de ontvanger ontvangen betaling op een in te vorderen bedrag. De Belastingdienst kan bepalen dat het BSN wordt verstrekt. Aldus artikel 62bis Invorderingswet 1990.
 • De verplichting tot het gebruik van het burgerservicenummer geldt volgens artikel 1 van de Uitvoeringsregeling verplicht gebruik BSN (gebaseerd op de AWR) voor de betaaldienstverlener bij de uitvoering van de regels die van belang zijn voor voldoening aan de betalingsvordering, bedoeld in hoofdstuk IA van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. Dit lijkt te gaan over incasso van overheidsvorderingen.

Renseignering

Op grond van de Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB), mede gebaseerd op de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR), is een groot aantal ondernemingen aangewezen, die gegevens aan de Belastingdienst moeten leveren ten behoeve van de belastingheffing. Zij worden in het uitvoeringsbesluit als ‘administratieplichtigen’ aangeduid en moeten het BSN gebruiken bij de gegevensuitwisseling met de Belastingdienst.

In de per 1 januari 2021 geldende tekst zijn dat:

  • banken [*],
  • beheerders [*],
  • beleggingsinstellingen [*],
  • beleggingsondernemingen [*],
  • betaaldienstverleners [*],
  • elektronischgeldinstellingen [*],
  • financiële instellingen [*], in de Wft gedefinieerd als “financiële instelling als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel 26, van de verordening kapitaalvereisten“, waaronder een grote variëteit van ondernemingen valt, onder meer leningverstrekkers, financiële leasing, betalingsdiensten, vermogensbeheerders en verhuurders van safes.
  • levensverzekeraars [*],
  • natura-uitvaartverzekeraars [*],
  • schadeverzekeraars [*],
  • pensioenuitvoerders in de zin van artikel 1 van de Pensioenwet,
  • pensioenuitvoerders in de zin van artikel 1 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Stichting Notarieel Pensioenfonds, bedoeld in artikel 113a van de Wet op het notarisambt.

[*] In de zin van de Wet op het financieel toezicht.

De gegevensverstrekking van deze administratieplichtigen heeft  op dit moment betrekking op:

 • betaalproducten, spaarproducten en beleggingsproducten (te verstrekken gegevens onder meer waarde in het economisch verkeer aan het begin van het kalenderjaar, genoten rente);
 • schulden (te verstrekken gegevens onder meer waarde schuld einde boekjaar, rente, resterende maximale looptijd);
 • kapitaalverzekeringen;
 • spaarrekeningen eigen woning en beleggingsrechten eigen woning;
 • lijfrenten;
 • lijfrenterekeningen en lijfrentebeleggingsrechten;
 • recht als bedoeld in artikel 5.10, onderdeel a, van de Wet IB;
 • rechten op kapitaaluitkering uit levensverzekeringen;
 • aanspraken op periodieke uitkeringen of verstrekkingen;
 • premies als bedoeld in artikel 3.18 Wet IB;
 • bepaalde nettolijfrenten en nettopensioenen.

Het geeft aan hoe omvangrijk de dienstverlening van de financiële sector aan de overheid is.

De renseigneringsplicht wordt periodiek uitgebreid. Zo is het de bedoeling dat opdrachtgevers die inhoudingsplichtig zijn op grond van de Wet op de loonbelasting 1964 en collectieve beheersorganisaties met ingang van 1 januari 2022 aan de fiscus opgave gaan doen van nevenverdiensten (“uitbetalingen voor werkzaamheden en diensten die in de inkomstenbelasting doorgaans zullen behoren tot het belastbare resultaat uit overige werkzaamheden“). Nadere informatie staat in een wijzigingsbesluit van 7 juli 2021.

Eerder schreef ik op dit blog over Europese renseigneringsplannen voor platforms.

Tot slot

Als een onderneming om een BSN vraagt, is altijd goed om na te kijken of het type onderneming in een van bovenstaande categorieën valt. Als de onderneming niet genoemd wordt, is er aanleiding om te vragen om de wetsbepaling en de uitvoeringsregeling waarop het BSN-gebruik is gebaseerd.

Over Ellen Timmer

Weblog: https://ellentimmer.com/ ||| Microblog: https://mastodon.nl/@ellent ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s