Internetconsultatie Implementatie verdere aanpak ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering | Wwft, AMLD5

Vandaag werd een consultatie aangekondigd die betrekking heeft op verdere implementatie van de Europese antiwitwasregels. In het nieuwsbericht wordt met name gesproken over virtuele valuta, maar uit de tekst van het consultatiedocument blijkt dat er meer gebeurt.

Wwft-plichtigen
Niet alleen worden een aantal betrokkenen bij virtuele valuta onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gebracht. De omschrijving van ‘vergelijkbare activiteiten’ in artikel 1a Wwft wordt aangepas. De definitie van bemiddelaars verandert en ondernemingen in de kunsthandel worden onder de Wwft gebracht. Het gaat in de kunsthandel om personen die opslaan of handelen als verkoper of koper van kunstvoorwerpen.

Cliëntenonderzoek
Ook artikelen inzake het cliëntenonderzoek worden aangepast. Daarbij wordt al vooruitgelopen op het ubo-register, want in een nieuw lid van artikel 4 staat:

Bij het aangaan van een nieuwe zakelijke relatie met een cliënt als bedoeld in artikel 3, derde of vierde lid, beschikt de instelling over een bewijs van inschrijving van de uiteindelijk belanghebbende van de cliënt in het register, bedoeld in artikel 2 van de Handelsregisterwet 2007.

Vertaling: een Wwft-plichtige moet bij het aannemen van een opdracht van iemand die geen natuurlijke persoon is een bewijs van registratie van de uiteindelijk belanghebbende in zijn dossier opnemen.

In de nieuwe tekst van artikel 9 wordt aangegeven wat een cliëntenonderzoek in hoog-risico-situaties moet inhouden. Het zal een belangrijke stimulans zijn om van alle hoog-risico-cliënten afscheid te nemen. Interessant is dat bij hoog-risico-cliënten in de not-for-profit sector de bron van het vermogen van de statutair bestuurders (die daar ubo zijn) zal worden onderzocht.

Geheimhouding en gegevensuitwisseling
Het geheimhoudingsartikel (artikel 22) wordt aangepast. In nieuwe gegevensuitwisselingsartikelen (artikel 22a en 22b) worden de mogelijkheden voor de overheid om gegevens uit te wisselen vergroot. Ook in de Wet toezicht trustkantoren 2018 wordt een nieuw informatieuitwisselingsartikel (58a) opgenomen.

Virtuele valuta 
Opvallend is dat de vergunningplicht voor volgens het consultatievoorstel in de Wwft wordt opgenomen, terwijl het onderbrengen in de Wet op het financieel toezicht (Wft) meer voor de hand ligt.

Meer informatie:

Internetconsultatie Implementatie verdere aanpak ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering
Nieuwsbericht | 11-12-2018 | 15:52

Aanbieders van diensten met virtuele valuta, ook wel crypto’s of cryptovaluta genoemd, hebben voortaan een vergunning nodig om deze diensten aan te mogen bieden. Zo wordt het witwassen van geld uit criminaliteit of de financiering van terrorisme, via het financiële stelsel, verder aangepakt. Bij de vergunningverlening zal worden getoetst of de aanbieders kunnen voldoen aan hun Wwft-verplichtingen. DNB gaat hier toezicht op houden. Dit staat in het wetsvoorstel ter implementatie van de wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn dat vandaag is aangeboden voor internetconsultatie.

Het ministerie van Financiën heeft samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid op 11 december 2018 een publieke consultatie geopend van het wetsvoorstel voor de implementatie van de wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn. De implementatie van deze richtlijn wijzigt voornamelijk de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Met deze consultatie wordt eenieder geïnformeerd over de voorgenomen wijzigingen en de mogelijkheid geboden om hierop te reageren.

Virtuele valuta gaan gepaard met een hoge mate van anonimiteit en maken het mogelijk om transacties te verbergen. Het anonieme karakter van virtuele valuta maakt de kans groot dat zij worden gebruikt voor witwassen of terrorismefinanciering. In het wetsvoorstel wordt daarom geregeld dat aanbieders van diensten met virtuele valuta, zoals aanbieders van omwisseldiensten en bewaarportemonnees onder meer cliëntenonderzoek moeten gaan verrichten en ongebruikelijke transacties moeten melden bij de FIU-Nederland.

Het doel van een Wwft-vergunning is om bij te dragen aan het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering. Er vindt geen prudentieel toezicht of gedragstoezicht plaats. Voor consumenten en investeerders kleven er nog steeds financiële risico’s aan virtuele valuta.

Verder wordt in het wetsvoorstel geregeld dat meer publieke partijen informatie kunnen uitwisselen, niet alleen binnen Nederland maar ook tussen lidstaten. Goede informatie en het kunnen delen daarvan is noodzakelijk voor het kunnen uitoefenen van effectief toezicht. Een voorbeeld is de nieuwe mogelijkheid om informatie uit te wisselen tussen Wwft-toezichthouders en prudentiële toezichthouders op banken en andere financiële ondernemingen. Daarnaast maakt het wetsvoorstel uitwisseling van informatie mogelijk tussen Wwft-toezichthouders en alle instanties binnen het Financieel Expertise Centrum (FEC), als ook met parlementaire enquêtecommissies en de Algemene Rekenkamer.

Daarnaast moeten Wwft-instellingen meer risicobeperkende maatregelen nemen als zij via hun cliënten te maken krijgen met een land buiten de Europese Unie dat door de Europese Commissie is aangewezen als een land met een hoog risico op witwassen of terrorismefinanciering. Tevens wordt de reikwijdte van de Wwft verder uitgebreid ten opzichte van de kunstsector en makelaars. Voor de kunstsector geldt dat ook de opslag van kunst en girale betalingen vanaf een bedrag van 10.000 euro onder de Wwft komen te vallen. Voor makelaars geldt dat zij onder de reikwijdte van de Wwft worden gebracht in het geval van verhuur van onroerend goed, vanaf een maandelijkse huurprijs van 10.000 euro of meer.

De bestedingslimieten en maximale bedragen van anonieme prepaidkaarten worden verlaagd en ook het gebruik van dergelijke kaarten voor online betalingen wordt beperkt. Ook worden er regels gesteld voor de acceptatie van anonieme prepaidkaarten die zijn uitgegeven in landen die geen lidstaat zijn.

De richtlijn verplicht lidstaten ook om een centraal register in te richten met informatie over uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) van vennootschappen en andere juridische constructies, alsmede van trusts en soortgelijke juridische constructies. Ook verplicht de richtlijn tot het oprichten van een verwijzingsportaal bankgegevens. Deze verplichtingen zullen in aparte wetsvoorstellen worden opgenomen.

Reageren
De termijn voor consultatie is vijf weken. Dat betekent dat reacties op het conceptwetsvoorstel tot en met 15 januari 2019 kunnen worden ingediend op de website https://www.internetconsultatie.nl/wijzigingamld4. Wie bezwaar heeft tegen openbaarheid van de consultatiereactie, kan anoniem reageren.

Over Ellen Timmer

Weblog: https://ellentimmer.com/ ||| Microblog: https://mastodon.nl/@ellent ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s