Vragen in de Tweede Kamer over slachtoffers van de VS | accidental Americans en FATCA

De Verenigde Staten betrekt in strijd met mensenrechtenprincipes de zgn. ‘accidental Americans‘ in de belastingheffing. Dit zijn mensen die een Amerikaanse ouder hebben maar nooit in de VS hebben gewoond, en mensen die in de VS zijn geboren (bijvoorbeeld uit Europese ouders) en daar kort hebben gewoond.

Accidental Americans hebben geen Amerikaans paspoort maar worden wel als Amerikaans staatsburger (‘US Person‘) aangemerkt en in de belastingheffing betrokken. Via de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) probeert de VS Amerikaanse belastingplichtigen tot belastingbetaling te verplichten, tot welke groep ook de accidental Americans behoren. Tot 2014 waren de accidental Americans niet op de hoogte van het feit dat zij US Person zijn. Door de verdragen die de VS sloot met onder meer Nederland en de rol die is opgelegd aan banken om informatie aan de Amerikaanse overheid te verschaffen, kwam de accidental Americans op onprettige wijze achter deze regelgeving. Lees daarover meer in dit bericht.

De praktijken van de VS, waarbij financiële mensenrechten worden geschonden, bezorgen de accidental Americans veel problemen. Op 23 september jl. zijn daarover vragen gesteld door een lid van de Tweede Kamer. De vragen aan de Staatssecretaris van Financiën zijn de volgende:

Vragen van het lid Lodders (VVD) aan de Staatssecretaris van Financiën over de berichten «Belastingproblemen Nederlandse Amerikanen nog niet de wereld uit» en «Snel vraagt banken om meer coulance voor Amerikaanse Nederlanders» (ingezonden 23 september 2019).

Vraag 1
Bent u bekend met de berichten «Belastingproblemen Nederlandse Amerikanen nog niet de wereld uit»1 en «Snel vraagt banken om meer coulance voor Amerikaanse Nederlanders»?2

Vraag 2
Is het juist dat naar aanleiding van uw brief van 17 september 2019 over fiscale moties en toezeggingen3 gesteld kan worden dat:
– de regeling het mogelijk maakt om afstand te doen van de Amerikaanse nationaliteit zonder dat eerst aan alle Amerikaanse fiscale aangifteverplichtingen is voldaan?
– het voor het afstand doen van de Amerikaanse nationaliteit het ook niet nodig is om een Amerikaans Taxpayer Identification Number (TIN) te hebben?
– Amerikaanse Nederlanders die afstand hebben gedaan van de Amerikaanse nationaliteit kunnen blijven bankieren bij Nederlandse banken ook als zij geen TIN hebben?
– deze procedure om afstand te doen van de Amerikaanse nationaliteit voor alle Nederlandse Amerikanen geldt, ongeacht de omvang van hun inkomen en vermogen? Kunt u deze vragen bevestigend beantwoorden? Zo nee, kunt u een uitgebreide toelichting geven?

Vraag 3
Kunt u een toelichting geven op de fiscale inkeerregeling van de Amerikaanse belastingdienst voor Amerikaanse Nederlanders die van toepassing wordt nadat zij afstand hebben gedaan van hun Amerikaanse nationaliteit?

Vraag 4
Deelt u de mening dat de fiscale inkeerregeling nog niet voldoende zekerheid biedt aan de duizenden Nederlandse Accidental Americans zonder TIN die nog steeds de zorg hebben na 12 oktober geen gebruik meer te kunnen maken van hun bankrekening? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5
Kunt u reageren op het bericht van de Accidental Americans dat de voorgestelde procedure kostbaar is voor de mensen die te maken hebben met deze problematiek aangezien die kosten in de eerste plaats bestaan uit de fee van 2.350 dollar die men moet betalen om afstand te kunnen doen van de Amerikaanse nationaliteit en daarna de kosten komen die samenhangen hangen met de fiscale aangifteverplichtingen zoals het inhuren van een adviseur (wat zomaar kan oplopen tot 5.000 euro) om deze problematiek op te lossen en de eventuele Amerikaanse belastingen? Deelt u de mening dat dit een forse last is voor deze mensen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6
Welke stappen moeten er door een Nederlandse Accidental American worden gezet alvorens deze de Amerikaanse nationaliteit definitief heeft opgezegd? Wat is op dit moment de verwachte looptijd waarbinnen dit geregeld kan worden? Klopt het signaal dat de duur van de procedure om afstand te doen van de Amerikaanse nationaliteit sterk oploopt en voor de mensen tot nog meer onzekerheden en stress leidt?

Vraag 7
Wat zijn de totale kosten als alle Nederlandse Accidental Americans met een spaarrekening van minder dan 50.000 dollar afstand willen doen van de Amerikaanse nationaliteit?

Vraag 8
Welke stappen zet u om Accidental Americans met een spaarrekening met minder dan 50.000 dollar bewust te maken van de gevolgen van het hebben van de Amerikaanse nationaliteit en de mogelijkheid om te besluiten hier wel/niet afstand van te doen?

Vraag 9
Op welke manier zorgt u ervoor dat ook mensen die nu nog niet de gevolgen ervaren wel op de hoogte gebracht worden van de verplichtingen volgend uit de Foreign Account Tax Compliance Act en fiscale verplichtingen die het gevolg zijn van het Amerikaans burgerschap?

Vraag 10
Kunt u toelichten waarom banken de rekeningen van Nederlandse Accidental Americans niet mogen opzeggen ondanks het feit dat deze mensen geen TIN hebben zoals u aangaf in het radioprogramma «Reporter Radio»?4

Vraag 11
Hoe verklaart u het verschil in inzicht wat betreft het sluiten van bankrekeningen tussen u5 (sluiten rekeningen is voorbarig) en de reactie van de banken6 (we kunnen geen garanties geven)? Waar komt dit verschil vandaan en op welke manier gaat u ervoor zorgen dat de inzichten overeenkomstig worden zodat er, samen met de banken, een definitieve oplossing gevonden kan worden voor de Nederlandse Accidental Americans?

Vraag 12
Kunt u, gezien het feit dat u in uw brief van 17 september 20197 aangeeft het voorbarig te vinden dat banken overgaan tot het sluiten of schorsen van bankrekeningen per 1 oktober 2019, reageren op de volgende passage die deze leden hebben ontvangen uit een verweerschrift van een niet nader te noemen bank bij een zaak die momenteel bij het Klachteninstituut Financiele Dienstverlening (Kifid) in behandeling is en duidelijk laat zien dat banken zelf het sluiten van rekeningen op korte termijn goed mogelijk achten en niet «voorbarig»:

«Naam bank» is van mening dat het voldoen aan plicht B – het voldoen aan de verplichtingen uit de Wwft en dus het niet openen van de betaalrekening – prevaleert boven plicht A – meewerken aan het openen van een betaalrekening. Dit komt omdat het belang om niet mee te werken aan (potentieel) witwassen of zelf schuldig te zijn aan potentieel witwassen prevaleert boven het belang om een basisbetaalrekening te openen voor een consument. Hierbij speelt ook mee dat een bank als gevolg van keuze voor plicht A door de Amerikaanse autoriteiten aangemerkt zou kunnen worden als «significant non compliant», met alle gevolgen van dien. Ook geldt dat als «Naam bank» de plicht om de rekening te openen niet naleeft (plicht A), dit geen strafbaar feit oplevert door «Naam bank». Dit is niet het geval voor de niet-naleving van plicht B (het niet-naleven van de Wwft). De sanctie op het overtreden van plicht B is bovendien hoger dan het overtreden van plicht A. De bovenstaande omstandigheden rechtvaardigen daarom dat een bank prioriteit geeft aan het naleven van plicht B en dus de bankrekening van de Klant opzegt.?

Hoe verklaart u de op korte termijn dreigende opzegging van de bankrekening van deze individuele klant en begrijpt u dat dit leidt tot grote onzekerheid en stress, zeker omdat de verschillende berichtgeving niet eensluidend is?

Vraag 13
U heeft aangegeven niet te kunnen spreken voor de banken, maar kunt u garanderen dat u er alles aan zult doen om ervoor te zorgen dat de Nederlandse Accidental Americans met een spaartegoed van minder dan omgerekend 50.000 dollar ook na 12 oktober nog terecht kunnen bij hun eigen rekening? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke mogelijkheden heeft u om dit te bewerkstelligen?

Vraag 14
Op welke manier staat u ook de Nederlandse banken bij om te voorkomen dat deze te maken krijgen met Amerikaanse sancties bij het verlenen van bancaire diensten aan Nederlandse Accidental Americans zonder TIN?

Vraag 15
Welke rol hebben de Fransen gespeeld bij het tot stand komen van de overgangsregeling en zijn er nog andere Europese lidstaten die zich hiervoor hebben ingezet?

Vraag 16
Kunt u de vragen één voor één beantwoorden?

1 https://fd.nl/economie-politiek/1316286/belastingproblemen-nederlandse-amerikanen-nog-niet-de-wereld-uit
2 https://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/20/snel-vraagt-banken-om-meer-coulance-voor-amerikaanse-nederlanders-a3974030
3 Kamerstukken II, vergaderjaar 2019–2020, 35 300-IX, nr. 4.
4 https://www.nporadio1.nl/reporter-radio/onderwerpen/512373-onjuiste-behandeling-amerikaanse-nederlanders
5 Kamerstukken II, vergaderjaar 2019–2020, 35 300-IX, nr. 4.
6 https://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/20/snel-vraagt-banken-om-meer-coulance-voor-amerikaanse-nederlanders-a3974030
7 Kamerstukken II, vergaderjaar 2019–2020, 35 300-IX, nr. 4.

 

Financiële mensenrechten
Mijn verwachting is dat landen in toenemende mate burgers buiten hun eigen grondgebied lastig zullen vallen (‘extraterritoriaal werkende regelgeving’) met onrechtmatige regelgeving en daaruit voortvloeiende lasten, belastingen en boetes.

De Verenigde Staten is één van de belangrijkste landen die zich aan dit soort praktijken schuldig maakt, niet alleen door middel van FATCA en de daarop gebaseerde verdragen, maar bijvoorbeeld ook door middel van veel te ver gaande sanctieregelgeving (die ook aan buitenlanders wordt opgelegd) en het niet-naleven van fiscale verdragen.

Het is hoog tijd dat Nederland en Europa zich krachtig te weer gaan stellen tegen onrechtmatige praktijken van landen, waardoor Nederlandse respectievelijk andere Europese burgers benadeeld worden. De financiële mensenrechten moeten internationaal op de kaart worden gezet.

Meer informatie op dit blog over accidental Americans en FATCA is onder de tag FATCA te vinden. Er is ook een tag extraterritoriaal werkende regelgeving.


Aanvulling 10 oktober 2019
Het blijft apart: terwijl accidental Americans afwillen van hun status als ‘US Person’ en de Amerikaanse belastingplicht, willen Nederlanders die buiten ons land wonen graag twee nationaliteiten kunnen hebben, lees het artikel Emigranten willen dubbele nationaliteit behouden in het FD van 10 oktober 2019.

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten, rechtsstaat e.d. en getagged met , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s