Vraag en antwoord ubo-register | wie is de ubo?

De komende periode zal ik een aantal vragen en antwoorden inzake het ubo-register op deze site zetten. Mijn plan is de vragen & antwoorden ook op een of meerdere aparte pagina’s bij elkaar te zetten. Hier onder volgen vragen 1 en 2.


Vraag 1 – Wie is uiteindelijk belanghebbende (ubo) volgens de Europese richtlijn?

De Europese definitie van de ubo is ingewikkeld. Er worden drie categorieën onderscheiden, nl. [a] vennootschapsrechtelijke entiteiten, [b] trusts en [c] juridische entiteiten als stichtingen en juridische constructies die vergelijkbaar zijn met trusts.
In de Nederlandse vertaling staat:

„uiteindelijk begunstigde”: elke natuurlijke perso(o)n(en) die de uiteindelijke eigenaar is (zijn) van of zeggenschap heeft (hebben) over de cliënt en/of de natuurlijke perso(o)n(en) voor wiens/wier rekening een transactie of activiteit wordt verricht, en waaronder ten minste wordt verstaan:

a) in het geval van vennootschapsrechtelijke entiteiten:

i) de natuurlijke perso(o)n(en) die de uiteindelijke eigenaar is (zijn) van of zeggenschap heeft (hebben) over een juridische entiteit via het rechtstreeks of onrechtstreeks houden van een toereikend percentage van de aandelen of de stemrechten of van het eigendomsbelang in die entiteit met inbegrip van het houden van toonderaandelen, of via zeggenschap met andere middelen, waarbij het niet gaat om een op een gereglementeerde markt genoteerde vennootschap die is onderworpen aan openbaarmakingsvereisten overeenkomstig het recht van de Unie, of aan gelijkwaardige internationale standaarden die een toereikende transparantie van eigendomsinformatie waarborgen.
Voor de toepassing van punt i), zijn een aandelenpositie van 25 % plus één aandeel in de cliënt of een eigendomsbelang in de cliënt van meer dan 25 %, in handen van een natuurlijke persoon, een indicatie van directe eigendom. Een aandelenpositie van 25 % plus één aandeel in de cliënt of een eigendomsbelang in de cliënt van meer dan 25 %, in handen van een vennootschapsrechtelijke entiteit die onder zeggenschap staat van een natuurlijke persoon of natuurlijke personen, of van meerdere vennootschapsrechtelijke entiteiten die onder zeggenschap staan van dezelfde natuurlijke persoon of natuurlijke personen, gelden als indicatie van indirecte eigendom. Deze bepaling is van toepassing onverminderd het recht van de lidstaten om te bepalen dat een lager percentage een indicatie van eigendom of zeggenschap kan zijn. Zeggenschap via andere middelen kan onder meer worden vastgesteld volgens de criteria in artikel 22, leden 1 tot en met 5, van Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad (29);

ii) de natuurlijke persoon of personen die beho(o)rt(en) tot het hoger leidinggevend personeel, indien na uitputting van alle mogelijke middelen en op voorwaarde dat er geen gronden voor verdenking bestaan, geen van de personen als bedoeld onder i) is achterhaald, of indien er enige twijfel bestaat of de achterhaalde persoon of personen de uiteindelijk begunstigde(n) is, respectievelijk zijn, de meldingsplichtige entiteiten documenteren welke acties er zijn ondernomen om de uiteindelijk begunstigden als bedoeld onder i) en onder dit punt, te identificeren.

b) in het geval van trusts:

i) de oprichter;
ii) de trustee(s);
iii) de eventuele protector;
iv) de begunstigden, of voor zover de afzonderlijke personen die de begunstigden van de juridische entiteit of de juridische constructie zijn, nog niet zijn geïdentificeerd, de groep van personen in wier belang de juridische entiteit of de juridische constructie hoofdzakelijk werd opgericht of werkzaam is;
v) elke andere natuurlijke persoon die door directe of indirecte eigendom of via andere middelen, uiteindelijke zeggenschap over de trust uitoefent;

c) bij juridische entiteiten als stichtingen en bij juridische constructies die vergelijkbaar zijn met trusts, de natuurlijke persoon of personen die in het bezit is, respectievelijk zijn van gelijkwaardige of soortgelijke posities als onder b);

Deze definitie komt uit de Vierde Europese Antiwitwasrichtlijn.

Dit is informatie per 12 april 2017 en kan na deze datum wijzigen als gevolg van wijziging in de regelgeving of andere oorzaken.


Vraag 2 – Wie is ubo volgens de Nederlandse overheid?

Er ligt nu een consultatievoorstel waarin de Nederlandse overheid zich er van af maakt met de omschrijving “de natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een onderneming of rechtspersoon”. Vervolgens staat er “Bij algemene maatregel van bestuur worden categorieën natuurlijke personen aangewezen die in elk geval moeten worden aangemerkt als uiteindelijk belanghebbende”. In het consultatievoorstel wordt niet uitgelegd wie de ubo’s zullen zijn en wat daar de reden voor is. Voor de toelichting wordt verwezen naar een wetsvoorstel dat nog niet is ingediend.

In de toelichting op het consultatievoorstel wordt gezegd dat de volgende entiteiten een ubo zullen hebben:

 • besloten vennootschappen
 • naamloze vennootschappen
 • stichtingen
 • verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid
 • rederijen
 • maatschappen
 • vennootschappen onder firma
 • commanditaire vennootschappen
 • coöperaties
 • onderlinge waarborgmaatschappijen
 • Europees economisch samenwerkingsverbanden
 • Europese naamloze vennootschappen (SEs)
 • Europese coöperatieve vennootschappen (SCEs)
 • verenigingen zonder volledige rechtsbevoegdheid

Verder wordt overwogen een en ander ook voor het fonds voor gemene rekening te laten gelden.

Het lijkt er op dat de Nederlandse overheid voor een veel ruimere categorie entiteiten kiest waarvan een ubo moet worden vastgesteld, dan door Europa voorgeschreven. Meer informatie: zie het bericht over de consultatie.

Dit is informatie per 12 april 2017 en kan na deze datum wijzigen als gevolg van wijziging in de regelgeving of andere oorzaken.

 

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Vraag en antwoord ubo-register | wie is de ubo?

 1. dirkdelange zegt:

  Goed initiatief Ellen! Het blijft heel jammer dat onder het mom van criminaliteitsbestrijding van hele groepen burgers de persoonsgegevens openbaar worden gemaakt.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s