Internetconsultatie Regeling eed of belofte financiële sector 2015

In het kader van de verhoging van de regeldruk dringt de bankensector bij monde van de NVB merkwaardig genoeg zelf aan op introductie van een eed of belofte die alle bankmedewerkers (een enkeling daar gelaten) zouden moeten afleggen. Zie hierover mijn eerdere artikel.

Op 30 september jl. is de rijksoverheid een internetconsultatie gestart over de Regeling eed of belofte financiële sector 2015. In de introductie wordt het doel van de regeling als volgt omschreven:

De voorgestelde regeling zal de bestaande Regeling eed of belofte financiële sector vervangen. De voorgestelde regeling brengt de reikwijdte in lijn met de groepen personen die op basis van de Wijzigingswet financiële markten 2015 een eed of belofte zullen dienen af te leggen.

Boeiend is dat de banken aan de ene kant aandringen op vermindering van de regeldruk, zie mijn eerdere artikel van vandaag, maar aan de andere kant menen dat verbreding van de bankierseed nodig is om naleving van wet- en regelgeving sectorbreed te bewerkstelligen. Bijzonder!

Conceptregeling

De conceptregeling luidt als volgt:

Artikel 1
1. Personen als bedoeld in de artikelen 3:8, eerste lid, 3:17b, eerste en tweede lid, 4:9, eerste lid, en 4:15a, eerste lid, van de wet, leggen binnen drie maanden na aanvang van hun werkzaamheden voor de onderneming een eed of belofte af, indien mogelijk ten overstaan van een persoon in een hogere functie en in tegenwoordigheid van een andere vertegenwoordiger van de onderneming.
2. Onder persoon in een hogere functie wordt verstaan:
a. een beleidsbepaler in een hogere functie, indien de persoon die de eed of belofte aflegt de functie van beleidsbepaler uitoefent;
b. de voorzitter van het orgaan dat belast is met het toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken van de onderneming, indien de persoon die de eed of belofte aflegt de hoogste functie binnen de onderneming uitoefent;
c. de voorzitter van het orgaan dat belast is met het toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken van de onderneming, indien de persoon die de eed of belofte aflegt een lid van dat orgaan is;
d. het langstzittende lid van het orgaan dat belast is met het toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken van de onderneming, indien de persoon die de eed of belofte aflegt de voorzitter van dit orgaan is;
e. een andere persoon werkzaam bij of onder verantwoordelijkheid van de onderneming, ten overstaan van wie de eed of belofte op betekenisvolle wijze kan worden afgelegd, indien de persoon die de eed of belofte aflegt een persoon als bedoeld in de artikelen 3:17b, eerste en tweede lid, en 4:15a, eerste lid, van de wet, is;
f. indien de onderdelen a tot en met e niet van toepassing zijn: een andere persoon werkzaam bij of onder verantwoordelijkheid van de onderneming.
3. In afwijking van het eerste lid kan, met instemming van de onderneming, de eed of belofte tevens ten overstaan van een bestuurslid van de betrokken branche- of beroepsorganisatie worden afgelegd, in tegenwoordigheid van een vertegenwoordiger van de onderneming of een andere vertegenwoordiger van de branche- of beroepsorganisatie.

Artikel 2
1. Voor de door een beleidsbepaler en een natuurlijk persoon als bedoeld in artikel 3:8, eerste lid, derde volzin, van de wet af te leggen eed of belofte wordt gebruik gemaakt van het formulier in bijlage 1 bij deze regeling.
2. Voor de door een lid van het orgaan dat belast is met het toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken van de onderneming af te leggen eed of belofte wordt gebruik gemaakt van het formulier in bijlage 2 bij deze regeling.
3. Voor de door een natuurlijk persoon als bedoeld in de artikelen 3:17b, eerste en tweede lid, en 4:15a, eerste lid, van de wet af te leggen eed of belofte wordt gebruik gemaakt van een door de onderneming vast te stellen formulier dat ten minste de volgende elementen bevat:
a. het integer en zorgvuldig uitoefenen van de functie;
b. het maken van een zorgvuldige afweging tussen de belangen van partijen die bij de onderneming betrokken zijn, in het bijzonder die van de klanten en de maatschappij;
c. het centraal stellen van het belang van de klant;
d. het naleven van wetten, reglementen en gedragscodes; en
e. het behouden en bevorderen van het vertrouwen in de financiële sector.
4. Het derde lid is niet van toepassing op natuurlijke personen als bedoeld in de artikelen 3:8 en 4:9 van de wet die reeds in het kader van de geschiktheid een eed of belofte afleggen.

Artikel 3
1. Het afleggen van de eed geschiedt door voorlezing van de tekst van het formulier bedoeld in artikel 2 door de persoon ten overstaan van wie de eed wordt afgelegd, waarna de persoon die de eed aflegt woordelijk uitspreekt: waarlijk helpe mij God Almachtig’.
2. Het afleggen van de belofte geschiedt door voorlezing van de tekst van het formulier bedoeld in artikel 2 door de persoon ten overstaan van wie de belofte wordt afgelegd, waarna de persoon die de belofte aflegt woordelijk uitspreekt: verklaar en beloof ik’.
3. Het eerste en tweede lid zijn, tenzij toepassing wordt gegeven aan artikel 1, derde lid, niet van toepassing op zelfstandigen zonder personeel.

Artikel 4
1. Na het afleggen van de eed of belofte wordt door de persoon die de eed of belofte heeft afgelegd en door de persoon ten overstaan van wie de eed of belofte is afgelegd in elkaars bijzijn het formulier ondertekend.
2. In afwijking van het eerste lid wordt, in het geval van een zelfstandige zonder personeel, volstaan met ondertekening van het formulier door de persoon die de eed of belofte aflegt, tenzij toepassing wordt gegeven aan artikel 1, derde lid.
3. De onderneming bewaart het ondertekende formulier op toegankelijke wijze.

De conceptregeling illustreert de gedetailleerdheid waarmee de rijksoverheid zich met dit soort kwesties bezig wil houden. Zo wordt in artikel 1 lid 2 de “persoon in hogere functie” gedefinieerd.

Van vermindering van regeldruk is hier zeker geen sprake…

Informatie

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s