Fiche wijziging vierde anti-witwasrichtlijn

Op 9 september 2016 is een fiche aan de Tweede Kamer gezonden waarin de stand van zaken rondom de implementatie van de 4e Europese Antiwitwasrichtlijn (AMLD4) wordt samengevat.

Over het ubo-register wordt gezegd dat er ten opzichte van de eerdere tekst van AMLD4 het volgende wijzigt:

Wijzigingen met betrekking tot het UBO-register:
− een verruiming van de definitie van uiteindelijk belanghebbende (UBO) [2] , voor zover het «passieve niet-financiële entiteiten» betreft, zodat van dit type entiteiten meer uiteindelijk belanghebbenden moeten worden geregistreerd;
− een wijziging van de verplichting voor lidstaten om voor de UBO’s van trusts een centraal UBO-register in te richten: het land waar de trustee is gevestigd dient de UBO’s van de bijbehorende trust te registreren;
− een verruiming van de toegang tot het UBO-register. De informatie in het register met betrekking tot de UBO’s van vennootschappen, andere juridische entiteiten, trusts en soortgelijke constructies met een winstoogmerk wordt publiek toegankelijk;
− het aan elkaar koppelen van de UBO-registers van de verschillende lidstaten, zodat de informatie uit het UBO-register ook via dit systeem beschikbaar is.

[2] Een uiteindelijk belanghebbende (UBO) is kort gezegd de natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een entiteit. Een entiteit kan meer dan één UBO hebben.

De inzet van Nederland met betrekking tot dit onderwerp wordt als volgt beschreven:

6. Ten aanzien van de voorgestelde wijzigingen met betrekking tot het UBO-register, luidt de inzet als volgt:

UBO definitie: indicatie van meer dan 10%, in plaats van 25%, van aandelen of eigendomsbelang voor «passieve niet-financiële entiteiten»
Nederland is vooralsnog niet overtuigd van de noodzaak van de voorgestelde wijziging van de definitie van UBO, die ertoe strekt dat er een ruimer UBO-begrip gaat gelden voor instellingen die kwalificeren als «passieve niet-financiële entiteiten». Een lagere indicatieve drempelwaarde brengt met zich dat er meer personen kunnen worden aangemerkt als UBO, terwijl het hierbij niet noodzakelijkerwijs gaat om personen die daadwerkelijk UBO zijn. Dat brengt onnodige lasten met zich en leidt tot een vertekend beeld en draagt niet bij aan het doel om de personen die daadwerkelijk als UBO van deze entiteiten kwalificeren, in beeld te krijgen.

UBO-register voor trusts en soortgelijke constructies
De Commissie beoogt te verduidelijken in welke lidstaat de informatie over de UBO van een trust moet worden geregistreerd, om eventuele lacunes in de registratie van deze UBO’s weg te nemen. UBO-informatie van trusts zou geregistreerd moet worden in de lidstaat waar de trustee is gevestigd, in plaats van in de lidstaat door wiens recht de trust wordt beheerst. Met het oog op de te bereiken doelstelling om meer transparantie te betrachten ten aanzien van UBO’s van trusts en andere juridische constructies, is dit voorstel te begrijpen. Het voorstel komt evenwel niet overeen met de aanbevelingen van FATF. Omdat het Nederlands recht de juridische constructie «trust» niet kent, worden trusts op dit moment niet geregistreerd in Nederland. Om die reden moet in de Nederlandse situatie de vormgeving nader worden bezien.

Openbaarheid van het UBO-register en het onderscheid tussen wel en geen winstoogmerk
Nederland is een voorstander van een publiek toegankelijk UBO-register, waarbij tegelijkertijd rekening wordt gehouden met het belang van de bescherming van de privacy en persoonlijke levenssfeer van UBO’s.6 Het voorstel van de Commissie past binnen dit streven. Wel heeft Nederland vragen en punten van zorg ten aanzien van de wijze waarop de Commissie de openbaarheid van het UBO-register heeft vormgegeven. Zo is het van belang dat de openbaarheid van het UBO-register wordt gelimiteerd tot de beperkte set gegevens die op grond van de huidige richtlijn ten minste in het UBO-register moet worden opgenomen.
Voor zover de Commissie voorstelt om de openbaarheid van het UBO-register te beperken tot vennootschappen, juridische entiteiten, trusts en juridische constructies met een zakelijk karakter en met een winstoogmerk, vraagt Nederland zich af in hoeverre dit onderscheid zich verhoudt tot de FATF-aanbevelingen en het doel van de richtlijn (het voorkomen van het gebruik van het financieel stelsel voor witwassen en financieren van terrorisme). Nederland vraagt zich af op basis van welke afwegingen de Commissie is gekomen tot deze beperking van de openbaarheid van het UBO-register en welke gevolgen deze keuze heeft voor de uitvoeringslasten die zijn gemoeid met de instelling en het beheer van het UBO-register.
Tot slot is Nederland een voorstander van het behoud van de bepalingen ten aanzien van het UBO-register in de vierde anti-witwasrichtlijn, in plaats van deze – zoals wordt voorgesteld – te verdelen over twee richtlijnen. Dit geldt temeer nu de vierde anti-witwasrichtlijn en de richtlijn vennootschapsrecht een verschillend doel en een andere reikwijdte hebben.

Koppeling van Europese UBO-registers
Nederland is een voorstander van het koppelen van de UBO-registers die door de verschillende lidstaten worden opgericht. Dit draagt bij aan de taakuitoefening van de bevoegde autoriteiten en FIU’s. Het Nederlandse UBO-register zal deel uitmaken c.q. een uitbreiding zijn van het Nederlandse Handelsregister. De Handelsregisters van de EU-lidstaten worden eveneens aan elkaar gekoppeld, zodat de koppeling van de UBO-registers hierin mee kan lopen. Nederland zal oog houden voor de praktische uitvoerbaarheid van deze koppeling, mede gelet op de waarborgen ter voorkoming van ongeautoriseerde toegang.

[6] Zie ook de brief van de Ministers van Veiligheid en Justitie, Economische Zaken en Financiën aan de Tweede Kamer d.d. 10 februari 2016 inzake de contouren van het UBO-register , Kamerstuk 31 477, nr. 10.


De fiche is hier te vinden

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Fiche wijziging vierde anti-witwasrichtlijn

  1. Pingback: Fiche wijziging vierde anti-witwasrichtlijn | Ubo-register

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s