Wijziging Wwft aangenomen door Tweede Kamer

Onlangs het is het voorstel tot wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aangenomen door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel, zoals nu bij de Eerste Kamer ligt, is hier te vinden.

Onderstaand enkele highlights uit de wet:

  • ook forensische accountants vallen onder de Wwft, de tekst van de ‘accountantsbepaling’ komt te luiden: “natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap die als externe registeraccountant of externe accountant-administratieconsulent zelfstandig onafhankelijk beroepsactiviteiten waaronder forensische accountancy uitoefent, dan wel een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap, voor zover die anderszins zelfstandig onafhankelijk daarmee vergelijkbare activiteiten beroeps- of bedrijfsmatig verricht“;
  • de werking voor juridische beroepsbeoefenaren wordt uitgebreid naar alle registergoederen (was alleen onroerende zaken) en ook hypotheek wordt gerekend tot Wwft-plichtige diensten voor juristen;
  • fusie en overname, als relevante dienst voor juristen wordt nu omschreven als “het geheel of gedeeltelijk aan- of verkopen dan wel overnemen van een onderneming voor zover daardoor een persoon die niet als uiteindelijk belanghebbende van die onderneming kwalificeerde, uiteindelijk belanghebbende van die onderneming wordt“;
  • het begrip uiteindelijke belanghebbende wordt opnieuw gedefinieerd, zie hierna;
  • het begrip transactie krijgt een veel ruimere definitie, nl. “handeling of samenstel van handelingen van of ten behoeve van een cliënt waarvan de instelling ten behoeve van haar dienstverlening aan die cliënt heeft kennisgenomen”;
  • de Wwft-plichtige moet bijzondere aandacht besteden aan ongebruikelijke transactiepatronen en aan transacties die naar hun aard een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme met zich brengen;
  • nieuw is dat de Wwft-plichtige onderneming adequate maatregelen dient te treffen ter voorkoming van risico’s op witwassen en financieren van terrorisme die kunnen ontstaan door het gebruik van nieuwe technologieën in het economisch verkeer;
  • de Wwft-plichtige dient vast te stellen of de natuurlijke persoon die de cliënt vertegenwoordigt daartoe bevoegd is ([ECT] vreemde eis naar aanleiding van FATF kritiek, komt waarschijnlijk door onkunde FATF onderzoekers met betrekking tot het Nederlands rechtssysteem);
  • het wetsvoorstel bevat bijzondere bepalingen inzake het cliëntenonderzoek inzake personenvennootschappen, zie hierna;
  • bij ministeriële regeling kunnen bijzondere maatregelen worden voorgeschreven, zie hierna.

Liefhebbers van de moderne bureaucratie kunnen lezen en huiveren door middel van het lezen van het wetsvoorstel. Het wachten is op de volgende wijziging naar aanleiding van de aangekondigde nieuwe richtlijn van de Europese Commissie.

— EXTRA INFORMATIE —

De uiteindelijke belanghebbende

In de nieuwe definitie is de uiteindelijke belanghebbende de natuurlijke persoon die:
1°. een belang houdt van meer dan 25 procent in het kapitaal van een cliënt;
2°. meer dan 25 procent van de stemrechten kan uitoefenen in de algemene vergadering van een cliënt;
3°. feitelijk zeggenschap kan uitoefenen in een cliënt;
4°. begunstigde van 25 procent of meer van het vermogen van een cliënt of een trust is; of
5°. een bijzondere zeggenschap heeft over 25 procent of meer van het vermogen van een cliënt;
tenzij de cliënt een vennootschap is die is onderworpen aan openbaarmakingvereisten als bedoeld in Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2004 betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/334/EG van de Raad (PbEG 2001, L 390), of aan voorschriften van een internationale organisatie die gelijkwaardig zijn aan die richtlijn.

De personenvennootschap als cliënt

Onder personenvennootschap wordt verstaan: een maatschap als bedoeld in artikel 1655 van boek 7A van het Burgerlijk Wetboek, een vennootschap onder firma als bedoeld in artikel 16 van het Wetboek van Koophandel en een commanditaire vennootschap als bedoeld in artikel 19 van het Wetboek van Koophandel, alsmede een maatschap of vennootschap naar buitenlands recht die met deze rechtsvormen vergelijkbaar is.
De voorgestelde bepaling houdt in dat het cliëntenonderzoek, indien cliënten optreden als vennoten van een personenvennootschap, de Wwft-plichtige ondernemer in staat stelt om:
a. de vennoten en de personen bevoegd inzake het beheer van de personenvennootschap te identificeren en op risico gebaseerde en adequate maatregelen te nemen om, voor zover toepasselijk, hun hoedanigheid van vennoot te verifiëren;
b. de natuurlijke persoon te identificeren die:

1°. bij ontbinding van de personenvennootschap recht heeft op een aandeel in de gemeenschap van meer dan 25 procent;
2°. recht heeft op een aandeel in de winsten van de personenvennootschap van meer dan 25 procent;
3°. bij besluitvorming ter zake van wijziging van de overeenkomst die ten grondslag ligt aan de personenvennootschap of ter zake van de uitvoering van die overeenkomst anders dan door daden van beheer, meer dan 25 procent van de stemmen kan uitoefenen voor zover in die overeenkomst besluitvorming bij meerderheid van stemmen is bedongen; of
4°. feitelijk zeggenschap kan uitoefenen over de personenvennootschap;

c. op risico gebaseerde en adequate maatregelen te nemen om de identiteit van de natuurlijke persoon bedoeld in onderdeel b te verifiëren;
d. het doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie vast te stellen;
e. een voortdurende controle op de zakelijke relatie en de tijdens de duur van deze relatie verrichte transacties uit te oefenen, teneinde te verzekeren dat deze overeenkomen met de kennis die de instelling heeft van de personenvennootschap en haar risicoprofiel, met zo nodig een onderzoek naar de bron van de middelen die bij de zakelijke relatie of de transactie gebruikt worden;
f. vast te stellen of de natuurlijke persoon die de vennoten in de personenvennootschap vertegenwoordigt daartoe bevoegd is;
g. in voorkomend geval de natuurlijke persoon, bedoeld in onderdeel f, te identificeren en diens identiteit te verifiëren.

Bijzondere maatregelen

Bij ministeriële regeling kan worden bepaald dat bij die regeling aangewezen Wwft-plichtige ondernemers bijzondere maatregelen nemen met betrekking tot cliënten die woonachtig of gevestigd zijn of hun zetel hebben in bij die regeling aangewezen staten met strategische tekortkomingen in de preventie van witwassen en financieren van terrorisme of transacties, zakelijke relaties en correspondentbankrelaties gerelateerd aan die staten. In de regeling kan onderscheid worden gemaakt naar categorie instelling.
Als bijzondere maatregelen met betrekking tot cliënten die woonachtig of gevestigd zijn of hun zetel hebben in een ingevolge het eerste lid aangewezen staat en hun uiteindelijk belanghebbenden kunnen worden aangewezen:
a. verzamelen van aanvullende informatie over die cliënten en uiteindelijk belanghebbenden, waaronder informatie met betrekking tot het doel en de aard van de zakelijke relatie, de herkomst van de fondsen die bij de zakelijke relatie of de transactie gebruikt worden en de bron van het vermogen van die cliënten en van die uiteindelijk belanghebbenden;
b. verhoogde frequentie van actualiseringen van gegevens over die cliënten en die uiteindelijk belanghebbenden;
c. verscherpte controle op de zakelijke relatie met en de transacties van die cliënten;
d. verzamelen van aanvullende informatie over de achtergrond van en beweegredenen voor voorgenomen of verrichte transacties van die cliënten;
e. bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen maatregelen die strekken tot het beheersen of beperken van risico’s gerelateerd aan die cliënten en uiteindelijk belanghebbenden.

Als bijzondere maatregelen met betrekking tot transacties, zakelijke relaties en correspondentbankrelaties gerelateerd aan een hiervoor genoemde aangewezen staat kunnen worden aangewezen:
a. verscherpte controle op die transacties, zakelijke relaties en correspondentbankrelaties;
b. beperking van die transacties, zakelijke relaties en correspondentbankrelaties;
c. niet uitvoeren van die transacties en beëindiging van die zakelijke relaties en correspondentbankrelaties;
d. bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen maatregelen die strekken tot het beheersen of beperken van risico’s gerelateerd aan die transacties, zakelijke relaties en correspondentbankrelaties.

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s