Wwft-voornemens, wetsvoorstellen en historie

De witwasbestrijding is ingewikkeld en wordt steeds ingewikkelder, onder meer door de wetgevende versnippering. Momenteel zijn er diverse wetsvoorstellen bij het parlement in behandeling en van alles in aantocht. In dit overzicht zijn gegevens vanaf 2017 opgenomen.

 

[1] Parlementaire behandeling

Op dit moment is het volgende in behandeling bij het parlement:

 

Wijziging Wwft [dossier 35440]
Officiële naam: Herstelwet financiële markten 2020

Korte inhoud: aanvulling omschrijving van de Wwft-plichtige diensten van juristen; verlaging van de contantendrempel voor handelaren  van EUR 15.000 naar EUR 10.000. Voorts wordt inzake de vergunningplicht van cryptopartijen toegevoegd dat personentoetsing van de uiteindelijk belanghebbende van de onderneming moet plaats vinden en wordt artikel 35 aangevuld met het doorlichten van dagelijks beleidsbepalers van Wwft-plichtige ondernemingen.

Status behandeling: het voorstel is op 17 april 2020 bij de Tweede Kamer ingediend.

Wetgevingsdossier: overheid.nl: nog niet bekend, Tweede Kamer, Eerste Kamer: nog niet bekend.
Berichten op dit blog: tag Wwft-voorstellen 2019-2020.

Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) 
Officiële naam: Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden.

Korte inhoud: deze wet moet mogelijk maken dat bepaalde groepen Wwft-plichtigen, zoals banken, strafrechtelijke gegevens mogen uitwisselen met overheidsinstanties.
Op de site van de Tweede Kamer staat de volgende intro: “Overheidsorganisaties hebben vaak behoefte om persoonsgegevens te delen en te combineren met elkaar en met private partijen (zoals banken). Zij hebben die gegevens nodig voor het bestrijden van uitkeringsfraude en ondermijnende criminaliteit en voor veel andere doelen. Maar zij weten niet altijd of deze gegevensverwerkingen zijn toegestaan. Het wetsvoorstel geeft een algemene wettelijke grondslag voor dit soort gegevensverwerking“.

Status behandeling: op 24 april 2020 bij de Tweede Kamer ingediend.

Wetgevingsdossier: Tweede Kamer, overheid.nl, Eerste Kamer.
Berichten op dit blog: WGS, tag Wwft-voorstellen 2019-2020.

Ubo-register en register van uitkeringen stichting
Officiële naam: Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten

Korte inhoud: wetsvoorstel op grond waarvan een ubo-register tot stand komt waarin een ruim gedefinieerde groep ‘uiteindelijk belanghebbenden’ wordt opgenomen. Er komt een apart wetsvoorstel inzake trusts en fondsen voor gemene rekening. Het voorstel heeft ingrijpende gevolgen voor de privacy van de in het register opgenomen burgers. Voorts komt een register van uitkeringen door stichtingen tot stand.

Status behandeling: Op 10 december 2019 door de Tweede Kamer aangenomen met alleen PVV en DENK tegen. Het is onbekend wanneer plenaire behandeling in de Eerste Kamer zal plaats vinden, aangezien de Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) in afwachting is van het antwoord van de Raad van State op een vraag om voorlichting bij brief van 12 maart 2020. De aanvraag van FIN betreft uitsluitend de opname van kerkgenootschappen in het ubo-register.

Wetgevingsdossier: overheid.nl, Eerste Kamer.
Berichten op dit blog: rubriek ubo-register, tag Wwft-voorstellen 2019-2020.

 

[2] Regelgevende voornemens en plannen

Binnenkort te verwachten:

 

Ubo-register trusts en fondsen voor gemene rekening
Officiële naam: Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies

Korte inhoud: aanvulling van de regels inzake het ubo-register met regels over de ubo van de trust en het fonds voor gemene rekening.

Consultatie: op 17 april 2020 is een internetconsultatie over het wetsvoorstel gestart, die loopt tot 15 mei 2020.

Status behandeling: het voorstel is nog niet bij de Tweede Kamer ingediend. Het staat samen met de drie in behandeling zijnde Wwft-voorstellen op de lijst van urgente wetsvoorstellen van 27 maart 2020 waarvan afhandeling door de Tweede Kamer binnen twee maanden wordt verzocht.

Wet plan van aanpak witwassen
Dit wetsvoorstel is aantocht. Er is een consultatie  gehouden, waarin ik heb deelgenomen. Berichten over de plannen zijn te vinden via deze tag.

 

[3] Aangenomen door de Eerste Kamer

 

Verwijzingsportaal bankgegevens
Officiële naam: Wet verwijzingsportaal bankgegevens

Korte inhoud: een tussenstation tussen overheid en de banken, waarmee de overheid bankgegevens kan opvragen.

Status: Op 10 december 2019 door de Tweede Kamer aangenomen met alleen PVV tegen. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 21 april 2020 aangenomen. De datum van inwerkingtreding is nog niet bekend.

Wetgevingsdossier: overheid.nl, Eerste Kamer.
Artikelen op dit blog: tag Verwijzingsportaal Bankgegevens, Wwft-voorstellen 2019-2020.

 

[4] In werking

Wijziging Wwft [dossier 35245]
Officiële naam: Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn

Korte inhoud: diverse wijzigingen, met als belangrijkste onderdeel de vergunningplicht voor aanbieders van virtuele valuta, die als ‘registratieplicht’ wordt aangeduid.

Status: Op 10 december 2019 door de Tweede Kamer aangenomen met alleen PVV tegen. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 21 april 2020 aangenomen. De wet is op 21 mei 2020 in werking getreden, behoudens één onderdeel dat op 10 juli 2020 in werking is getreden.

Wetgevingsdossier: overheid.nl, Eerste Kamer.
Berichten op dit blog: tags cryptovaluta, Wwft-voorstellen 2019-2020.

Wijziging uitvoeringsregelgeving in verband met wijziging Wwft [dossier 35245]

Het Implementatiebesluit wijziging vierde anti-witwasrichtlijn is op 20 mei 2020 bekend gemaakt en treedt tegelijk met de hiervoor genoemde wet in werking.

Wijziging Wwft [dossier 34808]
Officiële naam: Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

Korte inhoud: wet, gebaseerd op de 4e Europese anti-witwasrichtlijn (AMLD4), waarmee de Wwft ingrijpend wordt gewijzigd. Opmerkelijk aan deze wet is dat de definities van ‘uiteindelijk belanghebbende’ en ‘politiek prominente persoon’ niet in de wet staan, terwijl ze wel in AMLD4 zijn te vinden.

Status: de wet is in werking getreden op 25 juli 2018. De wet en het inwerkingtredingsbesluit zijn op 24 juli 2018 bekend gemaakt.

Uitvoeringsbesluit: Over het voorontwerp van het op de gewijzigde Wwft gebaseerde uitvoeringsbesluit is een internetconsultatie gehouden, waarna het voorontwerp ingrijpend is gewijzigd.

Wetgevingsdossier: overheid.nl, Eerste Kamer.
Artikelen op dit blog: tag Wwft.

Extra informatie: In het parlementaire dossier 31 477 Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering zit informatie die voor de Wwft van belang kan zijn, zoals de brief van de regering met reactie op het verzoek om informatie inzake afronding beleidsmonitoren witwassen en terrorismefinanciering, al lijkt dit meer iets voor superspecialisten.

 

Datum bijwerken

Dit overzicht is bijgewerkt tot en met 20 mei 2020.