Verruiming reikwijdte Wet toezicht trustkantoren 2018

Een internetconsultatie is gestart, waarin de reikwijdte van de Wet toezicht trustkantoren 2018 flink wordt verruimd door het begrip ‘trustdienst’ (bestuurder zijn, domicilie verlenen) te verbreden.
Uiteraard negeert het Ministerie van Financiën dat het illegaal is om het zijn van bestuurder en verlenen van domicilie vergunningplichtig te maken.

Nieuwe definitie trustdiensten:

ARTIKEL II
De Wet toezicht trustkantoren 2018 wordt als volgt gewijzigd:

A
In artikel 1, eerste lid, wordt de begripsomschrijving van “trustdienst” als volgt  gewijzigd:
1. Onderdeel a komt te luiden:

a. het optreden als bestuurder van een rechtspersoon of vennoot van een  vennootschap ten behoeve van een cliënt;

2. De aanhef van onderdeel b komt te luiden:

b. natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen die een adres of  postadres ter beschikking stellen, als bedoeld in de artikelen 11, eerste lid,  onderdeel c, en 14, eerste lid, onderdeel c, van de Handelsregisterwet 2007,  aan een rechtspersoon of vennootschap die niet tot dezelfde groep behoort als  het trustkantoor, indien ten minste één van de volgende aanvullende  werkzaamheden wordt verricht ten behoeve van die rechtspersoon of  vennootschap of ten behoeve van een tot dezelfde groep als die rechtspersoon  of vennootschap behorende natuurlijke persoon, rechtspersoon of  vennootschap: (…)

 

Uit de concept toelichting:

§ 3. Wijzigingen Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018)
Artikel II van dit wetsvoorstel regelt een aantal wijzigingen van de Wtt 2018.  Het betreft aanscherpingen van de definities van trustdiensten om omzeiling  van de wet te voorkomen, het vervallen van de eis van voorafgaande  toestemming bij bepaalde wijzigingen door vergunninghoudende trustkantoren  en een aanscherping in relatie tot het uitvoering geven aan belastingadvies  door trustkantoren in verband met het verbod voor trustkantoren om aan  dezelfde cliënt zowel belastingadvies te geven als trustdiensten te verlenen.

3.1. Optreden als bestuurder
De trustdienst “optreden als bestuurder” (onderdeel a van de definitie van  trustdienst) wordt aangescherpt om onduidelijkheid en omzeiling van de wet  aan te pakken. Deze problematiek is onder meer aan de orde gekomen in het  onderzoek van SEO Economisch Onderzoek naar illegale trustkantoren.8 Het  probleem is gelegen in de formulering “in opdracht van” in de huidige definitie.  In de praktijk wordt deze bepaling door sommige partijen aldus uitgelegd dat  het om een opdrachtovereenkomst moet gaan. Het aangaan van een arbeidsovereenkomst zou er volgens deze lezing voor zorgen dat geen sprake  is van het aanbieden van deze dienst. Dit zou ertoe kunnen leiden (en leidt er  al toe) dat aanbieders met een veelvoud van vennootschappen arbeidsovereenkomsten aangaan om deze vennootschappen te beheren en  buiten het bereik van de Wtt 2018 te blijven. Materieel treedt een aanbieder  echter op als bestuurder ten behoeve van een derde. De wet heeft altijd beoogd om personen onder de Wtt 2018 te vatten die worden ingeschakeld om  het bestuur te voeren waarbij sprake is van een grote mate van administratieve taken ten behoeve van een cliënt. Het doet er daarbij niet toe of het optreden plaatsvindt op basis van een opdrachtovereenkomst of een  andere overeenkomst zoals een arbeidsovereenkomst – de kern is dat een  persoon of rechtspersoon diensten aanbiedt om rechtspersonen of  vennootschappen (vooral) administratief te besturen. Of hier sprake van is, kan onder meer blijken uit het karakter van de werkzaamheden die als  bestuurder verricht moeten worden, het type rechtspersonen of  vennootschappen waarvoor de bestuursactiviteiten worden verricht of het aantal rechtspersonen of vennootschappen waarvoor, al dan niet middels een  arbeidsovereenkomst, de bestuurlijke activiteiten worden verricht.
Daarnaast wordt de definitie van de dienst domicilieverlening plus aanvullende  werkzaamheden (onderdeel b van de definitie van trustdienst) aangescherpt.  Deze wordt in lijn gebracht met de definitie van domicilieverlening in de Wet  ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

 

Meer informatie: consultatie Wijzigingswet financiële markten 2024.

Over Ellen Timmer

Weblog: https://ellentimmer.com/ ||| Microblog: https://mastodon.nl/@ellent ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s