Wijzigingsvoorstellen inzake de Wwft in consultatievoorstel Wijzigingswet financiële markten 2015

Zoals ik al eerder constateerde is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) geen rustig bezit. Gelukkig dat er zo weinig ondernemingen compliance verplichtingen hebben op grond van deze wet.

Gisteren is de consultatie inzake de Wijzigingswet financiële markten 2015 van start gegaan. Er wordt voorgesteld om de reikwijdte van de Wwft verder uit te breiden, als hierna vermeld.

ARTIKEL V
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme wordt gewijzigd als volgt:

A
Artikel 1, eerste lid, onderdeel a, wordt gewijzigd als volgt:
1. In subonderdeel 14° wordt na “onroerende zaken en rechten waaraan onroerende zaken zijn onderworpen” ingevoegd: , of inzake koop en verkoop van voertuigen, schepen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, edelstenen, edele metalen, sieraden of juwelen.
2. Na subonderdeel 24° wordt een subonderdeel toegevoegd, luidende: 25°. pandhuis als bedoeld in artikel 131, onderdeel a, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;.

B
Artikel 19 wordt gewijzigd als volgt:
1. Onder vernummering van het derde lid tot vierde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:
3. Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op een beroeps- of bedrijfsmatig handelende verkoper van goederen, voor zover betaling van deze goederen in contanten plaatsvindt voor een bedrag van minder dan € 15 000, die bedoelde transactie uit eigen beweging meldt omdat hij aanleiding heeft om te veronderstellen dat de transactie verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme, indien hij deze melding onverwijld doet en de gegevens, bedoeld in artikel 16, tweede lid, verstrekt voor zover hij daarover beschikt.
2. In het vierde lid (nieuw) wordt na “een instelling” ingevoegd: of een beroeps- of bedrijfsmatig handelende verkoper van goederen in de situatie, bedoeld in het derde lid,.

C
Artikel 20 wordt gewijzigd als volgt:
1. Onder vernummering van het tweede lid tot derde lid, wordt een lid ingevoegd, luidende:
2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een beroeps- of bedrijfsmatig handelende verkoper van goederen, voor zover betaling van deze goederen in contanten plaatsvindt voor een bedrag van minder dan € 15 000, die bedoelde transactie uit eigen beweging meldt omdat hij aanleiding heeft om te veronderstellen dat de transactie verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme, indien hij deze melding onverwijld doet en de gegevens, bedoeld in artikel 16, tweede lid, verstrekt voor zover hij daarover beschikt.
2. In het derde lid (nieuw) wordt na “een instelling” ingevoegd: of een beroeps- of bedrijfsmatig handelende verkoper van goederen in de situatie, bedoeld in het tweede lid,.

De voorstellen worden als volgt toegelicht:

ARTIKEL V

A
Onderdeel A behelst twee wijzigingen met betrekking tot de normadressaten van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Allereerst worden door middel van een toevoeging aan artikel 1, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 14° tussenpersonen die bemiddelen bij de koop en verkoop van goederen waarbij een groter risico op witwassen bestaat, te weten voertuigen, schepen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, edelstenen, edele metalen, sieraden of juwelen, aangemerkt als instelling in de zin van de Wwft. Ten tweede wordt, door pandhuizen in het nieuw toe te voegen subonderdeel 25° in onderdeel a van het eerste lid van artikel 1 expliciet aan te wijzen als instelling in de zin van de Wwft, buiten twijfel gesteld dat pandhuizen rechten en plichten hebben op grond van de Wwft. In het algemene gedeelte van de toelichting zijn de redenen voor deze wijzigingen reeds uiteengezet.

B en C
De wijzigingen voorgesteld in onderdelen B en C geven uitvoering aan het beleidsvoornemen om handelaren in goederen alsmede personen die voor hen werkzaam zijn, die ongebruikelijke transacties onder het drempelbedrag van EUR 15.000 onverplicht willen melden, onder voorwaarden, de mogelijkheid van strafrechtelijke en civielrechtelijke vrijwaring te bieden. Een uiteenzetting van de redenen voor deze wijziging is te vinden in het algemene gedeelte van de toelichting.

Aanvulling 8 november 2013

De Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en de Nederlandse Orde van Advocaten heeft advies uitgebracht over het consultatievoorstel, te vinden via de site van de KNB.

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft en getagged met , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Wijzigingsvoorstellen inzake de Wwft in consultatievoorstel Wijzigingswet financiële markten 2015

  1. Pingback: Voorstellen tot wijziging Wtt en Wwft in consultatie Wijzigingswet financiële markten 2015 | Compliance Platform Trustkantoren

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s