De Wet Normering Topinkomens geldt niet voor DNB

Op 22 maart 2021 deed ik via dit blog een oproep aan de heer Maijoor om af te zien van een hogere bezoldiging dan het maximum van de Wet Normering Topinkomens (WNT). Het is een hoogst merkwaardige zaak dat deze functionaris, die in het kader van zijn functie verantwoordelijk is voor de beloningsregels in de financiële sector, zich niet aan de WNT houdt.

Nog erger is dat ik een onderzoekje deed naar de gehonoreerde uitzonderingsverzoeken WNT, zoals in de Staatscourant gepubliceerd, en dat daaruit blijkt dat DNB zich structureel aan de WNT onttrekt:

  1. 2021 de heer Maijoor
  2. 2018 de heer Knot, ook deze
  3. 2018 de heer Swank
  4. 2018 mevrouw Stolk-Luyten
  5. 2018 de heer Elderson
  6. 2017 mevrouw Gorter-Bos

Bij de AFM gebeurt hetzelfde, Van Vroonhoven (2018) en De Vries (2015) mochten eveneens meer dan het WNT-maximum verdienen. [*]

In de Staatscourant vond ik verder alleen uitzonderingen inzake de Luchtverkeersleiding (2021) en de Referendumcommissie (2015) [**].

Het lijkt er op dat de uitzondering in de WNT speciaal voor DNB in het leven is geroepen…

Maatschappelijk onbetamelijk
Het is hoog tijd dat zowel het Ministerie van Financiën als DNB onder handen worden genomen over deze maatschappelijk onbetamelijke praktijk. Want de prachtige beschrijving over de zwaarte van de functie, zoals bijvoorbeeld bij de heer Maijoor [***] wordt gegeven, kan ook worden gemaakt voor vele andere topfunctionarissen.

 

 

Noten

[*] Er zijn geen vermeldingen ouder dan 2015, wat er mee te maken zal hebben dat de WNT op 1 januari 2013 in werking is getreden. Waarschijnlijk verdienden eerdere DNB- en AFM-bestuurders ook meer dan het WNT-maximum maar vielen zij onder het overgangsrecht.

[**] Het kan natuurlijk zijn dat ik iets gemist heb. Het is overigens raadselachtig dat een functie bij de Referendumcommissie een overschrijding van de WNT-norm bij toekenning van een schadeloosstelling rechtvaardigt.

[***] Zie de toelichting:

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Topfunctionarissen bij DNB zijn onderworpen aan de maximale bezoldiging, bedoeld in artikel 2.3 WNT. Op grond van artikel 2.4 WNT is een hogere bezoldiging op individuele basis mogelijk. De Minister van Financiën en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben conform artikel 2.4, eerste lid, WNT, in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad, besloten dat de heer dr. S.J. Maijoor, in verband met de vervulling van de functie van directeur van DNB, op individuele basis in aanmerking komt voor een hogere bezoldiging dan de maximale bezoldiging, bedoeld in artikel 2.3 WNT.

DNB is de onafhankelijke centrale bank van Nederland en als zelfstandig bestuursorgaan tevens prudentieel toezichthouder en nationale resolutieautoriteit van Nederland. Haar nationale taken bestaan onder meer uit het uitoefenen van het prudentieel toezicht op financiële ondernemingen, het beslissen over toelating van financiële ondernemingen tot de financiële markten alsmede het – zo nodig – afwikkelen van bepaalde financiële ondernemingen. Ook bevordert DNB de goede werking van het betalingsverkeer en de stabiliteit van het financiële stelsel.

Naast deze nationale taken heeft DNB ook monetaire taken. DNB neemt als centrale bank deel aan het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB). Ter uitvoering van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (Verdrag) heeft DNB als doelstelling het handhaven van prijsstabiliteit en in dat kader ondersteunt zij het algemene economische beleid in de Europese Unie. De onafhankelijkheid van DNB voor deze taken is Europeesrechtelijk verankerd.

De directie van DNB dient op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) te bestaan uit personen wier betrouwbaarheid buiten twijfel staat en die geschikt zijn voor de uitoefening van hun functies. Overeenkomstig artikel 12, derde lid, van de Bankwet 1998 stelt de raad van commissarissen van DNB, de directie gehoord, een functieprofiel op ten behoeve van een vacature in de directie van DNB. Dit functieprofiel dient te passen in de profielschets van de directie als geheel (verplicht op grond van artikel 1:27a, derde lid, van de Wft) en bevat onder andere de benodigde deskundigheid, ervaring en vaardigheden. Gezien de bijzondere complexiteit van taken die bij DNB zijn belegd (centrale bank, toezichthouder, resolutieautoriteit) en de supranationale dimensie daarvan (Europees o.a. ESCB, Single Supervisory Mechanism, Single Resolution Mechanism, en mondiaal o.a. Bank for International Settlement en Internationaal Monetair Fonds), is het van belang dat de directie van DNB uit personen bestaat met kennis, gezag en ervaring in de sector.

De functie van de directeur Toezicht banken vereist onder andere actuele en aantoonbare kennis van de bancaire sector, alsmede op het gebied van prudentieel toezicht op financiële instellingen en het toezicht op de bestrijding van financiële criminaliteit. Tevens behoort de directeur Toezicht banken te beschikken over kennis van de verzekerings- en pensioensector en/of van financiële stabiliteit, de (internationale) financiële markten en van betalingsverkeer. Voorts is voor deze functie een brede oriëntatie en ervaring en een relevant nationaal en internationaal netwerk op de voor DNB relevante aandachtsvelden vereist. Hierbij behoort de directeur Toezicht banken inzicht te hebben in bestuurlijke en juridische vraagstukken, alsmede affiniteit met de publieke sector. Ook verwacht de raad van commissarissen management- en leidinggevende ervaring binnen een complexe organisatie. Bij dit alles dient de directeur Toezicht banken onafhankelijk en integer te zijn.

In het kader van de onderhavige vacature voor de functie directeur Toezicht banken heeft de raad van commissarissen van DNB gezocht naar personen met een zeer specifiek functieprofiel waarin specialistische, inhoudelijke kennis (over de sector) gepaard dient te gaan met een zeer ruime leidinggevende en/of bestuurlijke ervaring. Door deze hoge geschiktheids- en betrouwbaarheidseisen die aan het functieprofiel toezicht banken worden gesteld, zijn kandidaten die hieraan voldoen uiterst schaars. DNB concurreert voor deze functie voornamelijk met internationale marktpartijen, zoals banken, verzekeraars, pensioenfondsen alsook Europese financiële instellingen, waarbij de bezoldiging veelal veel hoger is dan de maximale bezoldiging onder de WNT.

De heer dr. S.J. Maijoor beheerst deze verscheidenheid aan kennisgebieden en eigenschappen, en is daarom bij uitstek geschikt voor de vervulling van de functie. Hij heeft een academische achtergrond als doctor in de bedrijfseconomie, waarbij hij promoveerde op regelgeving inzake accountancy. Betrokkene doceerde meer dan tien jaar accounting, control and audit als hoogleraar, onder meer aan de Universiteit Maastricht. De kandidaat beschikt over relevante bestuurlijke en inhoudelijke ervaring. Zo heeft hij als voorzitter van de European Securities and Markets Authority (ESMA) en als lid van het bestuur van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de afgelopen jaren zeer relevante en specifieke bestuurlijke en inhoudelijke kennis opgedaan. Als voorzitter van ESMA beschikt de heer dr. S.J. Maijoor over actuele en relevante kennis van de werking en regulering van de (Europese) financiële markten en het geïnternationaliseerde speelveld waarin toezichthouders opereren. Betrokkene begeleidde vanaf 2011 de succesvolle overgang van het Committee of European Securities Regulators tot ESMA. Als lid van het bestuur van de AFM heeft hij zich gericht op het toezicht op de financiële markten, toezicht op financiële verslaglegging en auditing, en integriteitstoezicht, wat ook in het bankentoezicht van DNB een speerpunt is. De ervaring die hij opdeed bij de versterking van de internationale coördinatie van het toezicht en bevordering van een gelijk speelveld, maakt hem een gerenommeerd speler op het sterk geïnternationaliseerde speelveld van DNB. Het toezicht op banken kent sinds 2014 in sterk toegenomen mate een internationale dimensie. Als beoogd vertegenwoordiger van DNB in de Supervisory Board van de ECB, zal de heer dr. S.J. Maijoor de gezaghebbende positie van DNB binnen het Single Supervisory Mechanism verder kunnen versterken. De voorgestelde bezoldiging is netto ruim lager dan de honorering die de kandidaat voor zijn huidige betrekking als voorzitter ESMA ontvangt.

De kennis en expertise en de mate van gezag, onbesproken gedrag en ervaring van de heer dr. S.J. Maijoor zijn voor DNB in haar verschillende hoedanigheden van groot belang. Gelet op de bijzondere omstandigheden van het geval, in het bijzonder de unieke combinatie van hoogwaardige kennis, expertise, gezag en ervaring waarover betrokkene beschikt, gepaard met de netto terugval in bezoldiging ten opzichte van zijn huidige functie, is een uitzondering op basis van artikel 2.4, eerste lid, WNT gerechtvaardigd.

Over Ellen Timmer

Weblog: https://ellentimmer.com/ ||| Microblog: https://mastodon.nl/@ellent ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Wet Normering Topinkomens en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op De Wet Normering Topinkomens geldt niet voor DNB

  1. paul duinkerken zegt:

    Het lijkt me tegenstrijdig dat “personen wier betrouwbaarheid buiten twijfel staat” de Wet NT schenden. Die personen ondermijnen de rechtstaat als ze democratisch aangenomen regels overtreden, in dit geval zelfs uit puur eigen belang namelijk persoonlijk inkomen. Dat tast hun betrouwbaarheid aan, en ook hun gezag. Is er echt geen wettelijke uitzondering waar dhr Maijoor (die ik overigens zeer waardeer) onder valt?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s