Ongevraagde e-mail van de overheid | consultatie Wet elektronische publicatie algemene bekendmakingen en mededelingen

Eerder kondigde ik de consultatie Wet elektronische publicatie algemene bekendmakingen en mededelingen hier aan.

Ongevraagde e-mail van de overheid
Inmiddels heb ik het consultatiedocument kunnen lezen, mijn interesse werd met name gewekt door het voorstel voor artikel 10aa Bekendmakingswet:

Artikel 10aa
1. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kan een ieder een elektronisch bericht zenden over de bekendmakingen en mededelingen en kennisgevingen in de in de artikelen 1 en 2 genoemde publicatiebladen die betrekking hebben op de omgeving van het adres van inschrijving in de Basisregistratie personen. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld.
2. In aanvulling op het eerste lid kan een ieder verzoeken om een elektronisch bericht te ontvangen van bekendmakingen en mededelingen en kennisgevingen in de in de artikelen 1 en 2 genoemde publicatiebladen die betrekking hebben op een bepaalde locatie of een bepaald onderwerp.
3. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kan regels stellen over de wijze waarop om een elektronisch bericht kan worden verzocht, alsmede voor welke categorieën onderwerpen een dergelijk verzoek kan worden gedaan.

Uit de toelichting blijkt dat het gaat om ongevraagde e-mail van de overheid aan burgers, met als motivatie dat de huidige attenderingsservice niet goed zou werken.

Naar mijn mening is dit geen goed plan, daarom heb ik aan de consultatie mee gedaan, die aan het slot van dit bericht is te vinden, ook op de consultatiesite is te raadplegen en hier als pdf is te downloaden.

VNG: “sluit analoge media niet af”
Inmiddels zijn er ook andere reacties op het voorstel binnen, onder meer van de VNG. Over hun commentaar staat in Binnenlands Bestuur een bericht “VNG waarschuwt Knops: sluit analoge media niet af“. VNG eindigt in het commentaar met:

Samenvattend vragen wij u het volgende:
1. Niet via dit wetsvoorstel (impliciet) aan te sturen op het afsluiten van analoge mediakanalen om burgers te bereiken met publicaties. Om alle burgers te bereiken is een multikanaal benadering onontbeerlijk.
2. Bij de schets van de uitvoeringskosten van het wetsvoorstel het vervallen van de kosten van publicaties in huis-aan-huisbladen niet als uitgangspunt te nemen en de berekening van de kosten van het consolideren van beleidsregels te actualiseren.
3. De gemeenten zo nodig te compenseren voor de opnieuw berekende meerkosten.
4. De implementatie van het wetsvoorstel met middelen te ondersteunen, met name de opstelling van een stappenplan en handreiking voor het elektronisch terinzage leggen van documenten, maar ook op deelonderwerpen waaronder de omgang met persoonsgegevens bescherming en intellectueel eigendom en het toegankelijk en uniform omgaan met het plaatsen van bestanden op internet.
5. De implementatietermijn van het wetsvoorstel aan de hand van de handreiking te bepalen.
6. De start van de juridische termijn te koppelen aan één duidelijke variabele, bijvoorbeeld de publicatie.
7. Tot slot vragen wij om een goede afstemming met de Omgevingswet, in welk kader ook bekendmakingen aan de orde zijn.

De kritiek van VNG wordt besproken in Kritiek op schrappen bekendmakingen huis-aan-huisbladen, 10 augustus 2018


Mijn consultatiereactie op artikel 10aa

Betreft: internetconsultatie inzake het ontwerp voor de Wet elektronische publicatie algemene bekendmakingen en mededelingen

Graag wil ik gebruik maken van de mogelijkheid om te reageren op het ontwerp Wet elektronische publicatie algemene bekendmakingen en mededelingen.

Mijn reactie betreft het voorstel voor artikel 10aa Bekendmakingswet.

ARTIKEL I, ONDERDEEL O, ARTIKEL 10AA
In het voorstel is in artikel I, onderdeel O een nieuw artikel in de Bekendmakingswet opgenomen, dat als volgt luidt:

Artikel 10aa
1. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kan een ieder een elektronisch bericht zenden over de bekendmakingen en mededelingen en kennisgevingen in de in de artikelen 1 en 2 genoemde publicatiebladen die betrekking hebben op de omgeving van het adres van inschrijving in de Basisregistratie personen. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld.
2. In aanvulling op het eerste lid kan een ieder verzoeken om een elektronisch bericht te ontvangen van bekendmakingen en mededelingen en kennisgevingen in de in de artikelen 1 en 2 genoemde publicatiebladen die betrekking hebben op een bepaalde locatie of een bepaald onderwerp.
3. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kan regels stellen over de wijze waarop om een elektronisch bericht kan worden verzocht, alsmede voor welke categorieën onderwerpen een dergelijk verzoek kan worden gedaan.

Uit de toelichting leid ik af dat het hier gaat om het ongevraagd toezenden van elektronische berichten over de omgeving van een privé adres van een particulier, waarbij volgens het voorstel gebruik wordt gemaakt van e-mail.

Graag verzoek ik u van dit plan af te zien, om de volgende redenen:

[1] E-mail is een onveilig en achterhaald communicatiemiddel. Het is gewenst dat uw ministerie zich inzet voor een veilig alternatief.
[2] De rijksoverheid maakt via dit onveilige communicatiemiddel de woonomgeving van de geadresseerde bekend.
[3] Het is ongewenst dat het e-mail adres in het BRP wordt opgenomen, zeker als dit een e-mail adres betreft bij een provider die niet in de Europese Unie is gevestigd.
[4] De huidige attenderingsservices en communicatieomgevingen overheid-burger lenen zich voor verbetering.

TOELICHTING

AD [1] E-MAIL IS ONVEILIG EN DIENT VERVANGEN TE WORDEN
Het zal bij de rijksoverheid bekend zijn dat e-mail een uitermate onveilige communicatievorm is, ongeschikt voor vertrouwelijke communicatie. Niet voor niets schrijft de NOvA, geadviseerd door FOX-IT:

Wij moeten zo spoedig mogelijk van e-mail af.

Bovendien maken veel mensen gebruik van mailboxen van ‘gratis’ providers (zoals Google) die hun mailservers buiten Europa hebben staan en waarvan de vraag is of zij de gewenste databeschermings- en cybersecuritystandaarden naleven.

Het is dringend nodig dat op Nederlands of Europees niveau een beveiligd e-mail of messaging systeem wordt opgezet, waarmee burgers met elkaar en met de overheid kunnen communiceren. Ik roep uw ministerie op zich daar voor in te zetten.

Het via de Bekendmakingswet regelen dat burgers ongevraagd berichten via e-mail ontvangen is ongewenst, omdat daarmee het onveilige e-mail systeem worden bevorderd en het een ontwikkeling naar veilige communicatie hindert. De overheid dient het goede voorbeeld te geven, door onveilige communicatie niet te faciliteren.

AD [2] DE RIJKSOVERHEID MAAKT VIA DEZE WEG PERSOONSGEGEVENS OPENBAAR
Al zijn de mededelingen van de rijksoverheid waarschijnlijk van algemene aard, via die mededelingen wordt wel openbaar gemaakt waar de geadresseerde woont (niet het exacte adres maar wel de globale locatie).

Dat is ongewenst, niet proportioneel en niet nodig en daarmee ook in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het is altijd mogelijk om de burgers per post te informeren en bovendien biedt de rijksoverheid de gratis attenderingsservice aan, die ook in de ontwerp-toelichting wordt genoemd, zie ook hierna onder [4].

AD [3] HET IS ONGEWENST DAT HET E-MAIL ADRES IN DE BRP WORDT OPGENOMEN
Een e-mail adres hoort niet in de Basisregistratie Personen thuis, allereerst niet omdat onveilige communicatiemiddelen niet behoren te worden geregistreerd in het BRP. Voorts hoort bij het registreren van variabele persoonsgegevens, zoals e-mail adressen en telefoonnummers, dat deze op een veilige en gebruiksvriendelijke manier kunnen worden aangepast.

In het licht van de automatiseringsproblemen rondom het BRP en het feit dat de huidige systemen met onder andere DigiD, eID en MijnOverheid onvolkomen zijn, is het onverstandig deze nieuwe mogelijkheid te creëren.

AD [4] DE HUIDIGE ATTENDERINGSSERVICES LENEN ZICH VOOR VERBETERING
De rijksoverheid biedt een gratis attenderingsservice aan, die ook in de ontwerp-toelichting wordt genoemd. In de toelichting staat:

De noodzaak om zelf op overheid.nl een interesseprofiel in te vullen blijkt voor een substantieel deel van de geïnteresseerden een belangrijke drempel te vormen.

Mij is de service bekend en ik wijs er op dat de functionaliteit voor verbetering vatbaar is. Zo worden de signaleringsrubrieken onvoldoende toegelicht, alles is gebaseerd op ambtelijke begrippen. Het kan veel inzichtelijker worden gemaakt dan nu het geval is.
Het lijkt me een goede zaak als de attenderingsservice beter bekend wordt gemaakt en de functionaliteit en bediening sterk worden verbeterd.

Voorts merk ik op dat het huidige systeem met DigiD, MijnOverheid en berichtenbox uitermate rommelig en onoverzichtelijk is. Wat mij betreft dient hier ook een flinke herziening en opschoning plaats te vinden.

TOT SLOT
Hierbij verzoek ik u er van af te zien artikel 10aa in de Bekendmakingswet op te nemen. Voorts verzoek ik u te bevorderen dat er een veiliger alternatief voor e-mail tot stand wordt gebracht.


Aanvulling 1 november 2018
Op 30 oktober jl. stond op de site digitaleoverheid.nl het bericht “Meerderheid van burgers staat positief t.a.v. het centraal registreren van contactgegevens“. Zie mijn bericht hier over van november 2018.

Over Ellen Timmer

Weblog: https://ellentimmer.com/ ||| Microblog: https://mastodon.nl/@ellent ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Bestuursrecht, ICT, privacy, e-commerce en getagged met , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s