De kwaliteitstoetsen van de Nederlandse Orde van Advocaten

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) heeft van het parlement de opdracht gekregen om in de Verordening op de advocatuur het woord ‘kwaliteitstoetsen’ op te nemen en is daarin geslaagd. Uit de pagina van de NOvA-site met de gelijknamige titel blijkt dat er een wijzigingsverordening is aangenomen waarin kwaliteitstoetsen worden geregeld

Een en ander zal waarschijnlijk per 1 januari 2018 in werking treden. De advocatenregelgeving wordt daarmee verrijkt met fraaie begrippen als ‘intervisie’, ‘peer review’, ‘gestructureerd intercollegiaal overleg’ en ‘hiërarchische gelijkwaardige professionals’.

Kwaliteitstoetsen

De kern van de wijziging van de verordening wordt gevormd door artikel 4.3a:

Artikel 4.3a Kwaliteitstoetsen

1. Een advocaat is verplicht ieder kalenderjaar deel te nemen aan kwaliteitstoetsen door:
a. intervisie onder begeleiding van een gespreksleider die is aangewezen als deskundige als bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de Advocatenwet, gedurende ten minste acht uur per jaar, met ten minste twee uur en ten hoogste vier uur aaneengesloten per dag; of
b. peer review door een reviewer die is aangewezen als deskundige als bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de Advocatenwet, gedurende ten minste vier uur per jaar, met ten minste twee uur en ten hoogste vier uur aaneengesloten per dag.

2. De algemene raad stelt nadere regels over:
a. de vereisten aan intervisie en peer review; en
b. de vereisten aan gespreksleiders en reviewers.

Twee begrippen worden gedefinieerd, nl.

  • ‘intervisie’, “een gestructureerde en periodieke bespreking in een kleine groep hiërarchische gelijkwaardige professionals waarin dilemma’s en vragen over het eigen functioneren, de praktijkvoering en praktijkuitoefening centraal staan“, en
  • ‘peer review’, dat betekent: “een gestructureerde inhoudelijke beoordeling van bij een advocaat in behandeling zijnde of behandelde dossiers door een reviewer, gevolgd door een gesprek tussen de advocaat en de reviewer“).

De lezer van de verordening wordt in het ongewisse gelaten wat ‘kwaliteitstoetsen‘ is, want het begrip is niet gedefinieerd en wordt ook niet verder toegelicht.

De toelichting op bovenstaande wijzigingen blinkt uit door vaagheid. Sommige begrippen worden uitgelegd, zoals ‘hiërarchische gelijkwaardige professionals‘:

Met ‘hiërarchisch gelijkwaardige professionals’ wordt bedoeld dat de groep zodanig wordt samengesteld dat iedere advocaat zich veilig voelt om aan het overleg mee te doen en zich niet beoordeeld voelt door een kantoorgenoot.

Intervisie

In de Regeling op de advocatuur, die eveneens is gewijzigd, wordt het onderwerp verder uitgewerkt. Over intervisie wordt het volgende vermeld:

Intervisie als bedoeld in artikel 4.3a, eerste lid, onderdeel a, van de Verordening voldoet aan de volgende vereisten:

a. intervisie vindt plaats in een groep van ten minste drie en ten hoogste tien advocaten;
b. de deelnemers zijn werkzaam op hetzelfde rechtsgebied of dezelfde rechtsgebieden;
c. deelnemende advocaten en de gespreksleider bespreken voorafgaand aan de intervisie de reikwijdte van de geheimhouding van hetgeen tijdens de intervisie wordt besproken;
d. de advocaten brengen ieder in één of meer dilemma’s of vragen over het eigen functioneren, de praktijkvoering of de praktijkuitoefening in; en
e. de gespreksleider bevestigt ieders deelname in een bewijs van deelname met een korte, niet inhoudelijke, omschrijving van hetgeen aan de orde is gekomen.

Heerlijk juristenproza. Maar worden we er wijzer van?

Gespreksleider, reviewer en begeleider

De reviewer en begeleider moeten volgens de regeling advocaat zijn. Die eis wordt aan de gespreksleider (intervisie) niet gesteld. Wel dient betrokkene academisch geschoold zijn, zodat het een advocaat kan zijn.

De gespreksleider en de reviewer moeten opleiding op het gebied van intervisie respectievelijk peer review hebben gevolgd, zodat de cursusindustrie zich in de handen kan wrijven. Als de regeling op 1 januari 2018 in werking zou moeten treden, is van belang dat die opleidingen al dit jaar worden aangeboden, anders dan zitten de kantoren in 2018 zonder gespreksleider of reviewer.

Zie artikel 13c van de regeling:

Artikel 13c Vereisten gespreksleider, reviewer en begeleider

1. De gespreksleider, bedoeld in artikel 4.3a, eerste lid, onderdeel a, van de Verordening, voldoet aan de volgende vereisten:
a. de gespreksleider is academisch geschoold;
b. de gespreksleider heeft een cursus gevolgd op het gebied van gespreksleiding voor intervisie bestaande uit ten minste twee dagdelen en een terugkombijeenkomst; en
c. de gespreksleider heeft zich als zodanig geregistreerd bij de algemene raad.

2. De reviewer, bedoeld in artikel 4.3a, eerste lid, onderdeel b, van de Verordening, voldoet aan de volgende vereisten:
a. de reviewer is meer dan zeven jaren als advocaat werkzaam;
b. de reviewer heeft aantoonbare specifieke deskundigheid op het rechtsgebied waarop hij de review doet;
c. de reviewer heeft een cursus gevolgd op het gebied van peer review bestaande uit ten minste twee dagdelen en een terugkombijeenkomst; en
d. de reviewer heeft zich als zodanig geregistreerd bij de algemene raad.

3. De begeleider, bedoeld in artikel 4.3b, eerste lid, van de Verordening, is een advocaat.

De reviewer en gespreksleider kunnen zelf opleidingspunten halen door middel van hun activiteiten.

Onbeantwoorde vragen

Na lezing van al dit moois blijven er nog veel vragen, zoals:

  • Wat wordt er getoetst tijdens de intervisie? Het valt op dat de nieuwe regels voornamelijk uit procedurebeschrijvingen en vastleggingsvoorschriften bestaan. Dit inhoud ontbreekt.
  • Wat wordt bij intervisie verstaan onder werkzaam zijn op hetzelfde rechtsgebied?  In de huidige advocatenregelgeving tref ik geen nadere uitwerking daarvan aan.
  • Wie bepaalt wat de uitkomst van de intervisie-toetsing is? De verordening, de regeling en de toelichting daarop zwijgen daarover. Of is dit geen toetsing? Daar lijkt de tekst in de regeling op de wijzen.
  • Wat houdt de beoordeling tijdens de peer review in. Welke gevolgen heeft het als de beoordeelde het niet eens is met de beoordeling?
  • Wat staat er in artikel 26 lid 1 Advocatenwet nieuw? Dit is kennelijk een nieuw artikel, want in de huidige tekst van artikel 26 staat alleen “De algemene raad en de raden van de orden in de arrondissementen bevorderen een behoorlijke uitoefening der praktijk en zijn bevoegd tot het nemen van alle maatregelen, die daartoe kunnen bijdragen. Zij komen op voor de rechten en belangen en zien toe op de naleving van de plichten van de advocaten als zodanig en vervullen de taken die hun bij verordeningen zijn opgedragen.“.
  • Wat verstaat de NOvA onder een ‘gestructureerde‘ bespreking of beoordeling? Waar is te vinden hoe structurering moet plaats vinden.
  • Welke concepten liggen aan het systeem ten grondslag? Waar is daarvan een beschrijving, toelichting en onderbouwing te vinden?

De sociale wetenschappers lijken in het advocatenkantoor te zijn doorgedrongen, dat is fijn voor ze.

Onderbouwing ontbreekt

Waarop dit systeem organisatiekundig / sociaal-wetenschappelijk is gebaseerd,wordt niet aangegeven. In mijn eerdere consultatiereactie heb ik gevraagd naar onderbouwing van de regelgevingsnoodzaak rondom het thema kwaliteit. Tot nu toe zie ik daar op de site van de NOvA niets over terug, in ieder geval niet in het dossier kwaliteit, wat alleen uit korte mededelingen over de eerder gehouden consultatie en de hierboven genoemde wijziging bestaat, plus een verwijzing naar de dilemma app.

Wat mij betreft is het hoog tijd dat er door de NOvA op een serieuze manier gewerkt wordt aan de onderbouwing van maatregelen. Pas daarna hoort een beslissing te worden genomen over de maatregelen zelf.

Verder zou het goed zijn als de NOvA zorgt voor uitvoerige documentatie op het gebied van kwaliteit en kwaliteitstoetsing, dus meer dan de magere informatie die nu is opgenomen in het dossier ‘kwaliteitstoetsen’ op de site van de NOvA. Als kantoren behoefte hebben aan organisatiekundige onderbouwing en informatie, hoort dat op eenvoudige manier via de site van de NOvA te vinden zijn.

Meer informatie:

Over Ellen Timmer

Weblog: https://ellentimmer.com/ ||| Microblog: https://mastodon.nl/@ellent ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Kantoororganisatie en getagged met , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s