Consultatie over naming & shaming in het financiële recht | de eerste reacties

Eerder kondigde ik de internetconsultatie over ‘transparantie’ in het financiële recht aan. Anders dan de aankondiging suggereert, gaat deze consultatie over naming & shaming van ondernemingen die onder financieel toezicht vallen. De consultatie loopt nog tot 14 augustus aanstaande. Op het moment van het schrijven van dit artikel waren er vier reacties, waarvan één van mij. Andere indieners zijn:

  • G.P.N. Moonen, Vereniging van financieringsondernemingen in Nederland (VFN) reactie
  • G.P. Roth, Stichting Waakzaamheid financieel toezicht, reactie
  • D van der Stam, Euronext Amsterdam, reactie

Vereniging van financieringsondernemingen in Nederland

VFN kan zich vinden in het derde en vierde wijzigingsvoorstel, maar is kritisch op de voorstellen die op naming & shaming betrekking hebben.

Stichting Waakzaamheid financieel toezicht

De Stichting Waakzaamheid financieel toezicht levert een lezenswaardige bijdrage. Daarin is de stichting kritisch over het voorstel en bespreekt onder meer de achtergebleven rechtsbescherming in het financiële recht:

Het is een gemiste kans dat het wetsvoorstel niet is aangegrepen om in meer algemene zin verbetering aan te brengen in de van toepassing zijnde spelregels en het niveau van rechtsbescherming waar het de waarschuwingsbevoegdheden van DNB en de AFM betreft. Uit niets blijkt dat ook maar acht is geslagen de te dezen aanzien al jarenlang bestaande fundamentele kritiek. Kennelijk is evenmin acht geslagen op de vele – elkaar soms ook tegensprekende – uitspraken van de Rechtbank Rotterdam en het College van Beroep voor het bedrijfsleven die er blijk van geven dat ook deze colleges nog steeds worstelen met (i) het ontbreken van adequate proces- en procedureregels in de Wft en (ii) de intèrpretatie van de spaarzame wel in de Wft opgenomen proces- en procedureregels.

Voorts maakt de stichting aanmerkingen op het ontbreken van criteria inzake het gebruik van de nieuwe bevoegdheden en bespreekt een aantal details uit het voorstel. De reactie besluit met de volgende tekst:

Het voorliggende wetsvoorstel voorziet in de toekenning van vergaande bevoegdheden aan DNB en de AFM. Bevoegdheden die forse financiële en reputationele schade kunnen toebrengen aan (onder toezicht staande) financiële instellingen. Dat noopt tot goed doordachte regelgeving met heldere en eenduidig geformuleerde bepalingen, waarbij voldoende aandacht is besteed aan rechtsbescherming en procedurele regels. In al die opzichten laat het wetsvoorstel echter te wensen over. Het wetsvoorstel verdient fundamentele heroverweging én een betere uitwerking.

Euronext

Namens Euronext worden opmerkingen gemaakt over eventuele publicaties van de toezichthouder, waarin namen van ondernemingen worden genoemd:

Een duidelijk vooraf overeengekomen raamwerk
• Als er consensus is om de toezichthouder rapporten te laten publiceren waarbij individuele instellingen worden genoemd dan is het van belang dat de toezichthouder – voordat het begint met een uitvraag – duidelijk met de instelling bespreekt wat het doel is van de onderzoeksvraag, op welke wettelijke bevoegdheid het is gebaseerd, welke andere soorten instellingen worden bevraagd, wat de grenzen van het onderzoek zijn (het kan geen open einde vragen lijst zijn) en binnen welk, vooraf geformuleerd, toezichtsthema dit past.

Opnieuw in overleg bij afwijkingen van het raamwerk
• Als tijdens het onderzoek blijkt dat de toezichthouder van het vooraf geformuleerde raamwerk afwijkt, dan zou dit moeten worden gemeld aan en besproken met de instelling zodat de instelling daar met de toezichthouder over in gesprek kan.

Inzage vooraf – hoor en wederhoor
• Het spreekt voor zich dat de onderzoeksresultaten vooraf met de instelling worden gedeeld waarbij de instelling de mogelijkheid moet hebben om te kunnen reageren op de concept tekst en er ruimte is voor overleg en aanpassingen (qua tijdspad en qua inhoud).

Bezwaar
• Duidelijk moet ook zijn of de instelling rechtsmiddelen kan aanwenden tegen een dergelijk rapport. Is het publiceren van een rapport een besluit in de zin van de AWB? Zo nee, wat kan een instelling dan voor middelen aanwenden indien er een verschil van mening bestaat tussen instelling en toezichthouder over de inhoud van het rapport? De 5 dagen wachttermijn voor publicatie is in dit verband onvoldoende.

Voorts vraagt Euronext zich af of voldoende rekening wordt gehouden met de regelgeving in andere Europese landen. Als de Nederlandse regelgeving teveel afwijkt, zou dat internationaal opererende partijen kopschuw kunnen maken.

Eigen deelname

Zelf heb ik ook nog meegedaan, met deze reactie:

Uit de consultatiedocumenten valt op te maken dat de zgn. transparantie hier uitsluitend betrekking heeft op het middel van ‘naming & shaming’ van banken, verzekeringsmaatschappijen en andere onder toezicht staande ondernemingen. De transparantie van de toezichthouders zelf wordt door middel van het voorstel niet bevorderd. Bovendien ontbreekt een bestuurskundige onderbouwing inzake het nut en de effectiviteit van meer ‘naming & shaming’ van financiële instellingen. Ik verwijs in dit verband naar de problemen die kunnen ontstaan als toezichthouders onjuiste of onvolledige informatie over organisaties publiceren.

Gelet op het feit dat ‘naming & shaming’ door ondernemingen de facto als een straf wordt ervaren, een straf die ook nooit meer kan worden teruggedraaid door middel van rectificatie, dient zeer voorzichtig met dit middel te worden omgegaan. Ook al kan ‘naming & shaming’ nuttig zijn, dat betekent nog niet dat dit middel zonder een goede bestuurskundige onderbouwing mag worden ingevoerd respectievelijk uitgebreid.
Ik ben van mening dat ‘naming & shaming’ als middel in het bestuursrecht veel beter moet worden aangepakt dan nu gebeurt. Het voorstel dat nu in consultatie is draagt daar niet aan bij.

N.B. Stand van zaken reacties tot 13:00 uur.


Aanvulling 9 augustus 2016

Inmiddels is er nog een reactie van het Verbond van Verzekeraars bij gekomen, kijk hier.

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Bestuurlijke sancties, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s