De informatieverplichtingen voor ondernemers op grond van de Europese Dienstenrichtlijn

Al enige tijd geleden is de Nederlandse regelgeving aangepast naar aanleiding van de Europese Dienstenrichtlijn (Richtlijn 2006/123/EG). Één van de nieuwe verplichtingen die voortvloeit uit deze richtlijn, is een informatieplicht voor ondernemers die vallen onder de richtlijn. Die ondernemers worden ook als ‘dienstverrichters’ omschreven en omvatten degenen die zich bezighouden met allerlei vormen van dienstverlening, zoals advocaten, accountants, tekstschrijvers en vele anderen.

Uitzonderingen

Een aantal groepen zijn specifiek uitgezonderd. Zie de opsomming op deze pagina bij de rijksoverheid. Zo gelden de regels niet voor notarissen en ook niet voor vervoerders, uitzendbedrijven en ondernemingen in de gezondheidszorg. Een iets uitvoeriger overzicht van uitzonderingen is bij Europa Decentraal te vinden.

Informatieplicht

Ondernemers die wel onder de Dienstenrichtlijn vallen hebben een aantal extra verplichtingen. Deze verplichtingen worden in de Nederlandse wet als volgt omschreven:

De dienstverrichter die diensten verricht (…) stelt de afnemer van die diensten de volgende gegevens ter beschikking:

1.   zijn naam, rechtspositie en rechtsvorm, het geografisch adres waar hij is gevestigd, zijn adresgegevens, zodat de afnemers hem snel kunnen bereiken en rechtstreeks met hem kunnen communiceren, eventueel langs elektronische weg;

2.   wanneer de dienstverrichter in een handelsregister of in een vergelijkbaar openbaar register is ingeschreven, de naam van dat register en het nummer waaronder hij is ingeschreven, of gelijkwaardige gegevens uit dat register die ter identificatie dienen;

3.   wanneer voor de activiteit een vergunningstelsel geldt, de adresgegevens van de bevoegde instantie of van het centraal loket;

4.   wanneer de dienstverrichter een btw-plichtige activiteit uitoefent, het nummer bedoeld in artikel 214, eerste lid, onder a, van Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van de Europese Unie van 28 november 2006 betreffende het Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (PbEU L 347);

5.   voor gereglementeerde beroepen: elke beroepsorde of vergelijkbare organisatie waarbij de dienstverrichter is ingeschreven, alsmede de beroepstitel en de lidstaat waar die is verleend;

6.   in voorkomend geval, de algemene voorwaarden en bepalingen die de dienstverrichter hanteert;

7.   het eventuele bestaan van door de dienstverrichter gehanteerde contractuele bepalingen betreffende het op de overeenkomst toepasselijke recht of de bevoegde rechter;

8.   het eventuele bestaan van niet bij wet voorgeschreven garantie na verkoop;

9.   de prijs van de dienst wanneer de dienstverrichter de prijs van een bepaald soort dienst vooraf heeft vastgesteld;

10. de belangrijkste kenmerken van de dienst wanneer deze niet uit de context blijken;

11. de in artikel 23, lid 1 van de in de aanhef van dit artikel genoemde richtlijn, bedoelde verzekering of waarborgen, met name de adresgegevens van de verzekeraar of de borg en de geografische dekking;

12. adresgegevens, met name een postadres, faxnummer of e-mailadres en een telefoonnummer, waar alle afnemers, ook die die in andere lidstaten verblijven, een klacht kunnen indienen of informatie over de verrichte dienst kunnen vragen. Indien dit niet hun gebruikelijke correspondentieadres is, wordt hun wettelijke adres verstrekt. Op eventuele klachten wordt zo snel mogelijk gereageerd en alles wordt in het werk gesteld om een bevredigende oplossing te vinden;

13. wanneer een dienstverrichter gebonden is aan een gedragscode of lid is van een handelsvereniging of beroepsorde die voorziet in een regeling voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting, wordt dienaangaande informatie verstrekt. De dienstverrichter vermeldt dit in elk document waarin zijn diensten in detail worden beschreven en geeft daarbij aan hoe toegang kan worden verkregen tot gedetailleerde informatie over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling.

Over de toegankelijkheid van de informatie wordt in de wet ook iets gezegd. De hiervoor bedoelde informatie:

1.   wordt op eigen initiatief door de dienstverrichter verstrekt;

2.   is voor de afnemer gemakkelijk toegankelijk op de plaats waar de dienst wordt verricht of de overeenkomst wordt gesloten;

3.   is voor de afnemer gemakkelijk elektronisch toegankelijk op een door de dienstverrichter meegedeeld adres;

4.   is opgenomen in alle door de dienstverrichter aan de afnemer verstrekte documenten waarin deze diensten in detail worden beschreven.

De dienstverrichters verstrekken de afnemer van diensten op diens verzoek de volgende aanvullende informatie:

1.   wanneer de dienstverrichter de prijs van een bepaald soort dienst niet vooraf heeft vastgesteld, de prijs van de dienst of, indien de precieze prijs niet kan worden gegeven, de manier waarop de prijs wordt berekend, zodat de afnemer de prijs kan controleren, of een voldoende gedetailleerde kostenraming;

2.   voor gereglementeerde beroepen, een verwijzing naar de in de lidstaat van vestiging geldende beroepsregels en de wijze waarop hierin inzage kan worden verkregen;

3.   informatie over hun multidisciplinaire activiteiten en partnerschappen die rechtstreeks verband houden met de betrokken dienst, en over de maatregelen die zij ter voorkoming van belangenconflicten hebben genomen. Deze informatie is opgenomen in elk informatiedocument waarin dienstverrichters hun diensten in detail beschrijven;

4.   gedragscodes die op dienstverrichters van toepassing zijn, alsmede het adres waar zij elektronisch kunnen worden geraadpleegd en de beschikbare talen waarin deze codes kunnen worden geraadpleegd.

De informatie dient correct, helder en ondubbelzinnig te zijn en op tijd te worden verstrekt:

De informatie, bedoeld in deze afdeling, is correct, helder en ondubbelzinnig. De informatie wordt tijdig voor de sluiting van een schriftelijke overeenkomst of, indien er geen schriftelijke overeenkomst is, voor de verrichting van de dienst meegedeeld of beschikbaar gesteld.

Gevolgen

Het bovenstaande betekent dat ondernemers er goed aan doen hun website en hun bedrijfsinformatie aan het bovenstaande te toetsen. De advocaten van Pellicaan Advocaten N.V. kunnen daar bij assisteren.

Over Ellen Timmer

Weblog: https://ellentimmer.com/ ||| Microblog: https://mastodon.nl/@ellent ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Contractenrecht, privaatrecht algemeen, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Europa, Handelsrecht en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s