Bijzondere aandachtspunten voor aandeelhouders en directie van kapitaalvennootschappen

Onderstaand enige bijzondere aandachtspunten voor aandeelhouders en directie van kapitaalvennootschappen naar Nederlands recht.

Schriftelijke berichtgeving door directie hoofdlijnen beleid aan raad van commissarissen

Bij de invoering van de wijzigingen in het structuurregime is ook een nieuwe bepaling geïntroduceerd die voor alle vennootschappen met een raad van commissarissen geldt, nl. artikel 2:251 Burgerlijk Wetboek. Dit artikel bepaalt niet alleen dat de directie de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens verschaft. Ook schrijft het artikel voor dat de directie ten minste een keer per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte stelt van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico’s en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap. Deze verplichting is bij vennootschappen weinig bekend. Het is aan te bevelen dat de directie van vennootschappen ook daadwerkelijk uitvoering geeft aan deze bepaling, om het risico van bestuurdersaansprakelijkheid wegens niet-naleving van regelgeving te voorkomen. Aan dit onderwerp besteedde ik al eerder aandacht.

Schriftelijke vastlegging rechtshandelingen met directeur-grootaandeelhouder

Boek 2 Burgerlijk Wetboek schrijft schriftelijke vastlegging voor van alle rechtshandelingen van de bv en nv jegens de houder van alle aandelen in het kapitaal van die vennootschap of jegens een deelgenoot in een huwelijksgemeenschap of in een gemeenschap van een geregistreerd partnerschap waartoe alle aandelen in het kapitaal van die vennootschap behoren, indien de vennootschap wordt vertegenwoordigd door deze aandeelhouder of door een van de deelgenoten. Aandelen gehouden door de vennootschap of haar dochtermaatschappijen worden in dit verband niet meegeteld.

De bepaling is niet van toepassing op rechtshandelingen die onder de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren.

Indien dit voorschrift niet in acht is genomen, kan de rechtshandeling ten behoeve van de vennootschap worden vernietigd door een (opvolgend) bestuurder of de curator.

Het is derhalve aan te bevelen zorg te dragen voor vastlegging van alle overeenkomsten tussen de directeur-grootaandeelhouder, diens partner en de vennootschap, dus met inbegrip van overeenkomsten van geldlening en rekening-courantovereenkomsten. Zie hierover ook mijn artikel.

Inschrijving enig aandeelhouderschap bij het handelsregister

De verplichting om de aandeelhouders in te schrijven in het handelsregister geldt niet alleen als er één aandeelhouder is, maar ook als echtgenoten samen alle aandelen in een besloten vennootschap houden. Op grond van het huidige handelsregisterbesluit dienen van een naamloze vennootschap, een Europese naamloze vennootschap of een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder meer worden ingeschreven: de persoonlijke gegevens van de houder van alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap of van een deelgenoot in een huwelijksgemeenschap dan wel gemeenschap van een geregistreerd partnerschap waartoe alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap behoren, de aandelen gehouden door de vennootschap of haar dochtermaatschappijen niet meegeteld. Zie hierover ook dit bericht.

Tegenstrijdig belang bepaling in de statuten

In statuten van vennootschappen dient te worden gelet op de aanwezigheid van een tegenstrijdig belang bepaling. Een voorbeeld daarvan is de bepaling dat de directie de vennootschap bij tegenstrijdig belang niet mag vertegenwoordigen en dat in plaats daarvan een door de raad van commissarissen aangewezen persoon de vennootschap vertegenwoordigt. Als een dergelijke bepaling in de statuten voorkomt dient er op te worden toegezien dat stipte naleving van de statutaire voorschriften plaats vindt, zodra er maar de theoretische mogelijkheid van tegenstrijdig belang bestaat. Als dat niet gebeurt is het risico dat alle rechtshandelingen waarbij mogelijkerwijs sprake is van tegenstrijdig belang ten behoeve van de vennootschap kunnen worden vernietigd door een later bestuur of door een faillissementscurator.

In situaties met een directeur-grootaandeelhouder is een dergelijke statutaire regeling niet aan te raden. Ook in situaties waarin de directie geen aandelen houdt of een beperkt pakket aandelen heeft, kan een slecht geformuleerde tegenstrijdig belang bepaling nadelig uitpakken.

Let er op dat de regelgeving inzake tegenstrijdig belang gaat veranderen vanwege de wet bestuur en toezicht die onlangs is aangenomen. Hieraan wil ik nog aandacht gaan besteden.

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Rechtspersonenrecht. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s