Framing | “Wet aanpak belastingontduiking” gaat niet over belastingontduiking

De moderne Nederlandse overheid is alleen nog bezig met overheidsmarketing.

Het triomfantelijk aangekondigde consultatievoorstel “Wet aanpak belastingontduiking” gaat namelijk helemaal niet over belastingontduiking. Het gaat over verbetering van de mogelijkheden tot incasso van vorderingen op belastingschuldigen en aansprakelijk gestelden, de zgn. invordering.

Openbaarmaking | Rotte appel of rotte beroepsgroep?

Het ministerie zegt dat juridische beroepsbeoefenaren moeten worden aangepakt door openbaarmaking van vergrijpboeten. Dat is al lang niet meer nodig want zij zitten doodsbang in een hoekje te huilen. De vraag of het om enkele rotte appels of om rotte beroepsgroepen gaat wordt niet beantwoord. De sterke suggestie is dat het laatste aan de orde is, maar het staat nergens.
En trouwens: de consultatie gaan niet over juridische beroepsbeoefenaren. Het voornemen is nl. “Openbaarmaking van vergrijpboeten aan deelnemers“. Het gaat om iedereen die “deelneemt” aan een “beboetbaar feit“, dus dat kan de administratieve medewerker, de manager en de bedrijfsfiscalist van het frauderende bedrijf zijn. Wat ‘deelnemers’ zijn wordt uitgelegd in het ‘beleidsdocument openbaarmaking boeten“, zie het citaat hier onder. Over de openbaarmaking worden geen voorstellen gedaan, er worden alleen vragen gesteld.

Alleen uit de aanhef van de vragen blijkt dat het om juristen gaat:

Ter zake van de vragen geldt de situatie waarin een juridische beroepsbeoefenaar vanwege een overtreding als deelnemer een vergrijpboete wordt opgelegd.

De gestelde vragen betreffen alle deelnemers aan beboetbare feiten. En er missen allerlei belangrijke vragen, zoals:

Vraag 6
Is gewenst dat de oplegging van vergrijpboetes en het besluit tot openbaarmaking door de rechter wordt genomen, vanwege het ‘criminal charge’ karakter?

Vraag 7 [zou eigenlijk de eerste vraag moeten zijn]
Is er reden om specifieke personen of beroepsgroepen op het punt van openbaarmaking anders te behandelen (bijvoorbeeld bedrijfsfiscalisten, statutair bestuurders, bedrijfscontrollers, administratief medewerkers, accountants, notarissen, advocaten, belastingadviseurs)? Zo ja, waarom? Dient die aparte behandeling ook tot uitdrukking te komen in de beroepsregelgeving van betrokken personen / beroepsgroepen?

Werk aan de winkel voor aansprakelijkheids- en invorderingsspecialisten!

Meer informatie:

Vergrijpboete

Uitleg in het ‘beleidsdocument openbaarmaking boeten” over de vergrijpboete

Op grond van artikel 5:1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 67o van de Algemene wet inzake rijksbelastingen wordt onder overtreder in de fiscaliteit en toeslagen niet alleen verstaan degene die de overtreding pleegt. Onder overtreder wordt mede verstaan degene die de overtreding medepleegt (medepleger), degene die tot het feit opdracht heeft gegeven (opdrachtgever) en die feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging (feitelijk leidinggever). Met ingang van 1 januari 2014 is, mede naar aanleiding van de zogenoemde “Bulgarenfraude”, de kring van potentiële overtreders in de toeslagen en fiscaliteit uitgebreid. Zo wordt sindsdien onder overtreder mede verstaan degene die de overtreding doet plegen (doen pleger), degene die door giften, beloften, misbruik van gezag, geweld, bedreiging, misleiding, of het verschaffen van gelegenheid, middelen of inlichtingen de overtreding opzettelijk uitlokt (uitlokker) en degene die als medeplichtige opzettelijk behulpzaam is bij of opzettelijk gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaft tot het plegen van de overtreding. Het betreft dan (rechts)personen die deelnemen aan het begaan van een overtreding. Die deelnemer kan een juridische beroepsbeoefenaar zijn. Met uitzondering van de medeplichtige kan aan alle genoemde overtreders een verzuimboete worden opgelegd.

Vergrijpboeten kunnen worden opgelegd indien bijvoorbeeld sprake is van opzettelijk of grofschuldig niet tijdig betalen. Opzet is het willens en wetens handelen of nalaten. Onder opzet wordt mede voorwaardelijk opzet verstaan. Daaronder wordt verstaan: het bewust aanvaarden van de aanmerkelijke kans dat een handelen of nalaten tot gevolg heeft dat de beboetbare gedraging wordt begaan. Onder grove schuld wordt verstaan: een in laakbaarheid aan opzet grenzende mate van onachtzaamheid. In de gevallen waarin een vergrijpboete kan worden opgelegd is doorgaans dus sprake van (een zekere mate van) bewustheid van de overtreder bij het begaan van de overtreding, terwijl daar bij verzuimboeten geen sprake van hoeft te zijn. Indien een overtreder een verzuim- of vergrijpboete wordt opgelegd, kan hij daartegen in bezwaar en (hoger) beroep. De boete is onherroepelijk wanneer niet binnen de bezwaartermijn of (hoger) beroepstermijn bezwaar of beroep wordt aangetekend of wanneer de boete in laatste rechterlijke instantie in stand blijft.

Ingevolge de Wet op het financieel toezicht (Wft) bestaat voor bepaalde toezichthouders al langer de mogelijkheid om bepaalde besluiten openbaar te maken. Zo kan de toezichthouder ingevolge de artikelen 1:97 en 1:98 van de Wft het besluit tot het opleggen van een bestuurlijke sanctie openbaar maken zodra het besluit onherroepelijk is geworden. Indien tegen het besluit bezwaar, beroep of hoger beroep is ingesteld, maakt de toezichthouder de uitkomst daarvan tezamen met het besluit openbaar. Ingevolge artikel 1:98, eerste lid, van de Wft wordt openbaarmaking echter uitgesteld of geschiedt deze in zodanige vorm dat de openbaar te maken gegevens niet herleidbaar zijn tot afzonderlijke personen, voor zover die gegevens anders herleidbaar zouden zijn tot een natuurlijk persoon en bekendmaking van zijn persoonsgegevens onevenredig zou zijn of betrokken partijen in onevenredige mate schade zou worden berokkend.

Een vergrijpboete kan worden opgelegd wegens het “opzettelijk of grofschuldig niet tijdig betalen”. Dat suggereert dat simpelweg te laat betalen tot een vergrijpboete kan leiden, wat iets anders lijkt te zijn dan het onjuist aangifte doen, maar misschien is de tekst niet helemaal volledig (iets om naar te kijken).

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Belastingrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s