Wwft archief 2012 en eerder

Op deze pagina staan mijn Wwft-aantekeningen inzake 2012 en eerder. Zie voor actuele gegevens de hoofdpagina.
Houdt er rekening mee dat links naar internetpagina’s van derden onjuist kunnen zijn als die derden een dynamisch systeem van URL’s hebben. Dat is heel jammer, zeker als het overheidsinstanties betreft met een voorlichtende taak.

Deze Wwft-pagina’s werden bijgewerkt als ik er de gelegenheid voor heb en zijn niet compleet. Zie voor actuele berichten de hoofdpagina en de rubriek Fraude, witwasbestrijding, Wwft.

2012

 • FIU-Nederland heeft in december 2012 een Wwft-handleiding voor handelaren in zaken van grote waarde gepubliceerd, die hier te vinden is.
 • Dat bestrijding van witwassen volop in de aandacht is, ook in de wetenschappelijke wereld, blijkt uit alle promoties over witwasonderwerpen. J. Ferwerda promoveerde in 2012 met een proefschrift met als titel “The Multidisciplinary Economics of Money Laundering. Ik zag op de site van de rechtenfaculteit van de Erasmus Universiteit, tegenwoordig Erasmus School of Law geheten, de promotie van de heer Hanafi Amrani aangekondigd. Op vrijdag 15 november 2012 promoveert hij op het proefschrift: “The Development of Anti-Money Laundering Regime: Challenging issues to sovereignty, jurisdiction, law enforcement, and their implications on the effectiveness in countering money laundering“.
 • Internationale aspecten antiwitwaswetgeving. Conclusie in Europese zaak dat bank uit Gibraltar Wwft-informatie aan Spaanse FIU moet verstrekken.
 • Het wetgevend proces met betrekking tot wijziging van de Wwft is voortgezet. Onder meer worden nu specifieke bepalingen over cliëntenonderzoek bij personenvennootschappen geïntroduceerd, zie mijn bericht van 25 september 2012.
 • Reactie KNB op Europese witwasbestrijdingsvoorstellen (pdf), gepubliceerd op een EU site. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) maakt van de gelegenheid gebruik te reageren op het Verslag van de Europese Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de toepassing van Richtlijn 2005/60/EG tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.  De KNB gaat in op de volgende onderwerpen: CDD-maatregelen ; het beroepsgeheim van de notaris en gelijkwaardigheid van derde landen. Het document is ongedateerd maar zal waarschijnlijk uit 2011 of 2012 dateren.
 • Een Belgische student, Didier De Prins, schreef een scriptie over de juridische aspecten van de sanctielijsten, te vinden via de site allescripties.nl ‘Terrorismefinanciering: de blacklists met personen en organisaties’, om te downloaden is registratie nodig. In zijn conclusie schrijft hij onder meer “De blacklists en de gerelateerde bevriezing van tegoeden zijn een adequaat instrument voor de preventieve bestrijding van terreurdaden, desniettegenstaande bevinden ze zich in een conflictrelatie met het recht op een eerlijk proces.”
 • Het interview in De Accountant met mevrouw Stouten onder de titel ‘Toets naleving witwasmeldplicht’  is hier (pdf) te vinden. Een inleiding staat op Accountant.nl. Mevrouw Stouten promoveerde op een Wwft-onderwerp. (25 juli 2012) Dit artikel past in de Wwft-nalevingscampagne die thans gaande is. Ik mis nog steeds aandacht voor de bureaucratie waar de Wwft-naleving toe leidt en de verschillende positie van de verschillende Wwft-plichtigen (zie ook mijn eerdere berichten). Ik vrees dat ik een roepende in de woestijn ben.
 • FIU-Nederland is druk bezig de website uit te breiden. Er staat veel meer informatie op en er is ook een Engelstalige versie (juli 2012)
 • Op 22 juni 2012 heeft de CCBE, de Europese advocatenorganisatie, gereageerd op het rapport van de Europese Commissie over de Europese antiwitwaswetgeving, de titel van de reactie is “CCBE response to the April 2012 Commission report on the application of directive 2005/60/EC“. De reactie is hier te vinden (pdf bestand).
 • Op 5 juni 2012 organiseerde FIU-Nederland een relatiedag. Meer informatie: het nieuwsbericht, de pagina over de relatiedag met Hennie Verbeek-Kusters – Hoofd FIU-Nederland – Introductie FIU-Nederland, Lars van Mulligen – Virtueel bankieren, Esther Duijts – Jurisprudentie, misdaad mag en zal niet lonen en Anita van Dis-Setz – Uitgebreider JP overzicht m.b.t. witwassen en Ontwikkelingen witwasbestrijding.
 • FIU-Nederland heeft in april een informatieblad voor makelaars uitgebracht, te vinden via de FIU-Nederland website.
 • Op 23 april 2012 is een wetsvoorstel tot wijziging van de Wwft ingediend bij de Tweede Kamer, zie het dossier op overheid.nl. Het kabinet wil de Europese ontwikkelingen kennelijk niet afwachten, zo constateer ik in mijn artikel op dit weblog.
 • De CCBE meldt in de nieuwsbrief van januari 2012 dat de Europese Commissie druk bezig is met de voorbereiding van een nieuwe antiwitwasrichtlijn, “The European Commission aims to present a proposal for a new Anti-Money Laundering Directive between September and December 2012. The Commission is currently carrying out an impact assessment on the 3rd Money Laundering Directive. This impact assessment must be completed before any new legislation can be proposed. The Commission expects the impact assessment to be completed in Spring 2012, and following this, the Commission will present its proposal.
 • Het Financieel Expertise Centrum (FEC) heeft in januari 2012 een jaarplan voor 2012-2014 uitgebracht. Witwassen en vastgoedfraude in de pensioensector krijgen speciale aandacht.
 • In januari 2012 publiceerde FIU Nederland een “Informatieblad notarissen melden ABC transactie“. Dit informatieblad gaat over hoe je een ongebruikelijke transactie meldt. Over wanneer een ABC transactie ongebruikelijk is, is FIU Nederland heel summier. Zij schrijven:

“Een aantal voorbeelden waaruit kan blijken dat er sprake is van fraude:
• de waarde van de onroerende zaak is in een korte periode aanzienlijk in waarde gestegen;
• blijkens de verklaringen is in korte tijd zeer grondig verbouwd (nog voordat de eigendom daadwerkelijk op koper C is overgegaan);
• dezelfde koper (C) heeft binnen korte tijd meerdere onroerende zaken voor eigen bewoning aangeschaft.
Betreft het twee of meer opvolgende transacties waarbij, naar uw redelijke overtuiging, sprake lijkt van een onverklaarbare prijs- of waardeontwikkeling, dan bent u als (kandidaat)notaris op grond van de WWFT verplicht deze ongebruikelijke transactie te melden aan de FIU-Nederland.”

2011

 • Het Compliance Platform voor trustkantoren houdt op 15 december 2011 een bijeenkomst over de UK Bribery Act. Zie dit bericht.
 • Brief 29 november 2011 van de minister van financiën, FATF wil meer voorschriften inzake de uiteindelijk belanghebbende. Citaat: “Tijdens de plenaire vergadering van oktober jongstleden is een voorlopig akkoord bereikt over het onderdeel in de standaard dat betrekking heeft op transparantie van rechtspersonen en in het bijzonder de verplichtingen in relatie tot de UBO (de ultimate beneficial owner, ofwel de uiteindelijk belanghebbende) van rechtspersonen. Landen worden geacht systemen te hebben die de autoriteiten in staat stellen om de identiteit van de UBO van rechtspersonen ofwel op te vragen (bijvoorbeeld via een verplichting op bedrijven om deze informatie te allen tijde voorhanden te hebben) ofwel tijdig te kunnen bepalen via informatie waarover deze autoriteiten kunnen beschikken. Hoewel de algehele verplichting om over deze informatie te kunnen beschikken reeds bestond en niet is aangepast, wordt er in de nieuw overeengekomen tekst gedetailleerder voorgeschreven wat er van de landen wordt verwacht en via welke methoden dit doel zou kunnen worden bereikt.
 • Op 20 oktober 2011 hield Geert Corstens bij het symposium Witwassen in Willemstad en openingstoespraak onder de titel “Bestrijding van witwassen: ontwikkelingen en actuele thema’s” (html).
 • In de samenvatting van de notulen van de vergadering van de Committee on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing van 17 oktober 2011, staat het volgende inzake de herziening van de Derde Antiwitwasrichtlijn: “Review of the third anti money laundering directive. The CPMLTF discussed the outcome of a survey conducted among CPMLTF members on views with respect to priorities for the revision of the third Anti Money Laundering Directive. The Committee expressed general support for the Commission’s proposed timetable. The Commission will prepare a first draft application report by the next meeting on 14 December.
 • EU-mededeling over een Europees systeem voor het traceren van terrorismefinanciering COM(2011)429, bron: brief staatssecretaris Buitenlandse Zaken (html) 5 september 2011. In de mededeling worden de verschillende opties voor de opzet en werking van een EU-systeem voor het traceren van terrorismefinanciering (EU-TFTS) beschreven. Zie ook dit bericht over het Nederlandse standpunt.
 • Actualiteiten Wwft van de NIVRA, internetbericht van 28 september 2011, waarin worden genoemd: “De NBA heeft op 9 september 2011 gereageerd op de sinds 19 juli 2011 openbare internetconsultatie van de Wwft. In een afzonderlijke brief heeft de NBA op 16 september 2011 gereageerd op voornemens om de vormgeving van het toezicht op (onder anderen) accountants te wijzigen. Op 9 september 2010 reageerden het NIVRA en de NOvAA de toenmalige openbare internetconsultatie van de Wwft, na vóór de consultatievoorstellen op 6 juli 2010 een brief te hebben gewijd aan vraagpunten over onduidelijkheden in de wet. Laatstgenoemde brieven vulden het NIVRA en de NOvAA met de brief van 23 november 2010.”. Zie ook PleinPlus over de bezwaren van de NIVRA tegen de nieuwe toezichthouder.
 • Kabinet versterkt aanpak identiteitsfraude, persbericht rijksoverheid, 16 september 2011
 • “KPMG: Banken besteden minder aandacht aan maatregelen tegen witwassen“, bericht in AccountancyNieuws, website (21 september 2011).
 • De Wwft-consultatie is inmiddels gesloten. Ik heb er aan mee gedaan. (16 september 2011)
 • Brief minister naar aanleiding van FATF vergadering (15 september 2011). Het ministerie denkt toch niet dat alle Wwft-plichtigen dit soort brieven lezen, laat staan dat zij de onderliggende documenten raadplegen én begrijpen? Uit tekst op de site van DNB blijkt dat de Bank veronderstelt dat degenen die onder DNB-toezicht staan dit doen: “Van instellingen wordt verwacht de herziening van de FATF documenten te volgen en om in het kader van de te nemen AML/CFT-maatregelen, de specifieke omstandigheden, zoals hieronder uiteengezet, in acht te nemen. Elke plenaire vergadering (in februari, juni en oktober) zal de FATF de documenten herzien indien daar aanleiding voor is.” Van banken mag dit wel worden verwacht. Maar moeten administratiekantoren (die overigens niet onder toezicht van DNB staan) dit ook doen op grond van de Wwft?
 • De Europese Commissie bereidt een nieuwe antiwitwasrichtlijn voor, zie mijn bericht (augustus 2011).
 • Ik schreef een artikelAntiwitwaswetgeving en de praktijk van alledag: de weigerende notaris en de opzeggende bank” over de problemen bij de naleving van de antiwitwasregels, augustus 2011.
 • Sinds de zomer 2011 verstrekt de belastingdienst Wwft-voorlichting, met name gericht op makelaars in onroerende zaken en verkopers van goederen. Zie mijn bericht hierover op deze site. Nieuwsbericht: kijk hier.
 • Ongedateerd bericht FIU-Nederland, “Extra aandacht voor Politically Exposed Persons (PEP’s)“, naar aanleiding van situatie in Libië.
 • Ongedateerd bericht FIU-Nederland, “Personen en organisaties waarvan de tegoeden op grond van nationale en Europese regelgeving bevroren zijn”.
 • Uitspraak rechtbank Amsterdam 21 juli 2011, LJN: BR2619, uitspraak over bevriezing van tegoeden in het kader van Sanctieregeling terrorisme 2007 II. De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam heeft het besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken om de tegoeden van IHH-Nederland te bevriezen geschorst.
 • In juli 2011 publiceerde de belastingdienst een Wwft-leidraad voor makelaars (die ik overigens pas veel later ontdekte).
 • Accountants melden van alle vrijeberoepsbeoefenaren de meeste ongebruikelijke transacties.” aldus een bericht op accountant.nl dat verwijst naar een artikel (pdf) in De Accountant onder de titel “Voorkomen witwassen en vastgoedfraude” (juli 2011).
 • Wijziging van het besluit van de Minister van Financiën tot aanwijzing toezichthouders Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, zie overheid.nl. Deze wijziging is het gevolg van het toevoegen van domicilieverlening als Wwft-plichtige dienst. Toelichting bij het besluit: “Per 1 Juli 2011 zijn de domicilieverleners als aparte instelling benoemd onder de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme. Thans is De Nederlandsche Bank de aangewezen toezichthouder. Dit is niet de bedoeling. De Nederlandsche Bank blijft toezichthouder voor wat betreft de trustkantoren, maar met deze aanpassing is beoogd dat het toezicht op de natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap die beroeps- of bedrijfmatig een adres of postadres ter beschikking stelt, voor zover deze niet kwalificeert als trustkantoor, zal worden uitgevoerd door de controleambtenaren van de Belastingdienst Holland/Midden Unit MOT. ” (15 juli 2011)
 • Er is op 19 juli 2011 een internetconsultatie gestart inzake wijziging van de Wwft, zie mijn bericht.
 • Sinds 1 juli 2011 valt ook domicilieverlening onder de Wwft als zelfstandige dienst. Zie mijn bericht.
 • De minister van veiligheid en justitie stelt voor het toezicht op naleving van de Wwft door advocaten weg te halen bij het Bureau Financieel Toezicht en neer te leggen bij een nieuwe toezichthouder voor de advocatuur, zie hierover de internetconsultatie en het bericht op rijksoverheid.nl (juli 2011). De Nederlandse Orde van Advocaten is niet blij met het voorstel. Zie over het voorstel mijn bericht.
 • De antiwitwaswetgeving is ooit bedacht voor banken en vervolgens op een grote variëteit van ondernemingen van toepassing verklaard, waarbij niemand zich heeft afgevraagd of de ondernemingen er wel praktisch iets mee kunnen. Dat dit niet werkt, is te voorspellen (maar politiek natuurlijk niet bespreekbaar). Uit een proefschrift van mevrouw Liliya Gelemerova dat deze maand is verschenen, “The anti-money laundering system in the context of globalisation: a Panopticon built on quicksand?“, blijkt dat de customer due diligence van de antiwitwaswetgeving niet goed functioneert. Zie hierover het persbericht van de universiteit van Tilburg. Ik heb hierover ook een bericht gemaakt. Aanvulling 27 mei 2013: inmiddels is de pdf-versie van dit proefschrift bekend gemaakt.
 • Op 11 mei heeft de Duitse regering een wetsvoorstel inzake de Duitse antiwitwasregelgeving ingediend. Zie over de reactie van DIHK mijn bericht.
 • FIU-Nederland voert nieuw meldsysteem ongebruikelijke transacties in. Met ingang van 9 mei  2011 wordt bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) een nieuw systeem ingevoerd voor het melden en verwerken van ongebruikelijke transacties. Bestanden moeten in XML-formaat worden aangeleverd en voor het doen van meldingen is registratie van belang. Meer informatie over het nieuwe systeem is te vinden via de website van de FIU: www.fiu-nederland.nl. De meest frequente melders zijn inmiddels door FIU-Nederland op de hoogte gesteld van de gewijzigde procedure.
 • Brief van de staatssecretaris van veiligheid en justitie van 13 april 2011, waarin de evaluatie van het Bureau Financieel Toezicht, te Utrecht (BFT) aan de orde komt. Over onder meer deze brief is in april 2011 vergaderd, zie het verslag.
 • Het Bureau Financieel Toezicht moet de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) kunnen handhaven door zelf boetes op te leggen, bericht over de plannen van staatssecretaris Teeven, Advocatenblad nr. 6, 2011 (alleen voor abonnees).
 • De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) schrijft op de site over de nieuwe leidraden (1 april 2011). Op de NOB site is meer informatie over de Wwft te vinden.
 • Op 1 april 2011 (helaas geen aprilgrap) kwam BFT met specifieke Wwft-leidraden voor diverse groepen, onder meer (a) advocaten en juridisch dienstverleners en (b) accountants, belastingadviseurs, administratiekantoren en alle overige instellingen zoals genoemd in artikel 1 lid 1 letter a sub 11, 12 en 13 Wwft Deze leidraden zijn via de site van BFT te vinden.
 • Bericht FIU voor melders, extra aandacht voor Politically Exposed Persons (PEP’s) naar aanleiding van gebeurtenissen Noord-Afrika, omstreeks april 2011.
 • Deloitte publiceerde in opdracht van de EU een rapport over de witwasbestrijding in Europa, bericht NOVA, februari 2011. De pdf versie van het rapport is te vinden via de EU site.
 • In februari 2011 bracht het ministerie van financiën een algemene leidraad over de Wwft uit. Deze is onder meer via rijksoverheid.nl en de site van BFT te vinden. Zie over deze leidraad het bericht van de NOB.

2010

2009

 • M.L van Duijvenbode, artikel Het cliëntenonderzoek in de WWFT: een terugblik op het afgelopen jaar, Onderneming en Financiering 2009 (17) 4, pagina 39 en verder. Opmerking ET: de titel van dit artikel dekt niet de lading aangezien het geen terugblik op het afgelopen jaar is. In het artikel wordt wel de geldende regelgeving samengevat, vooral gericht op de doelgroep kredietinstellingen.

2008