Algemene informatie Wwft

Een van de problemen van de Wwft is de veelsoortigheid van de ondernemingen die onder de Wwft vallen en de vele verschillende bronnen van informatie. De beroeps- en brancheorganisaties publiceren over de Wwft. Verder is er ook een groot aantal toezichthouders, variërend van De Nederlandsche Bank tot het Bureau Financieel Toezicht (toezichthouder voor notarissen, advocaten en accountants). De informatievoorziening is zeer versnipperd, waardoor het nauwelijks mogelijk is om links naar informatiebronnen up to date te houden.

Hierna volgt daarom een deels gedateerd en niet-compleet overzicht van organisaties en informatiebronnen.

Deel [A] is grotendeels verouderd. In deel [B] heb ik informatie met een datum opgenomen.

[A] Informatie bijgewerkt tot circa 2014

Het onderstaande is tot ca. begin 2014 bijgewerkt, tenzij anders vermeld. Er zijn vele aanpassingen nodig, onder meer vallen advocaten niet meer onder Bureau Financieel Toezicht.

Overheidsinformatie (Nederland)

Op 2 december 2013 keek ik op de site van FIU-Nederland en zag ik dat er nu pagina’s zijn per type melder, met op die pagina overheidsinformatie voor de desbetreffende ondernemingen bij elkaar gebracht. Kijk op de overzichtspagina voor de verschillende typen ondernemingen die onder de Wwft vallen. Op 2 december 2013 zijn er de volgende informatiepagina’s: accountants, administratiekantoren, advocaten, assurantietussenpersonen, banken, bedrijfseconomisch adviseurs, belastingadviseurs, beleggingsinstellingen, casino’s, creditcardmaatschappijen, effecteninstellingen, geldtransactiekantoren, handelaren in zaken van grote waarde, kredietinstellingen, levensverzekeraars,makelaars in onroerend goed, notarissen, onafhankelijk juridisch adviseurs, overige handelaren, providers voor geldtransactiekantoren, trustkantoren. Let er wel op dat aanbevelingen van beroepsorganisaties niet op deze pagina’s zijn vermeld. Met dergelijke aanbevelingen dienen beoefenaars van ‘gereguleerde’ ondernemingsactiviteiten ter dege rekening te houden.

Andere bronnen van overheidsinformatie (mogelijk met niet meer kloppende hyperlinks):

Internationale informatie

  • Europese Commissie, pagina over witwas- en terrorismefinancieringsbestrijding, met onder meer Agenda en Summary Record van de Committee Meetings over Money laundering and terrorist financing
  • Transparency International Nederland. Transparency International is een wereldomvattende niet-gouvernementele organisatie die leiding geeft aan de inspanning om integriteit, inzichtelijkheid en toerekenbaarheid te bevorderen in de meest brede samenleving en daarmee de corruptie in de wereld uit te bannen.
  • De FATF heeft een groot aantal documenten uitgebracht over allerlei soorten ondernemingen en de naleving van de AML/TF verplichtingen. FATF rapport over juristen van juni 2013, zie deze locatie.
  • A Lawyer’s Guide to Detecting and Preventing Money Laundering, A collaborative publication of the International Bar Association, the American Bar Association and the Council of Bars and Law Societies of Europe,  October 2014 (zie ook dit bericht) [5 november 2014]

Witwasbestrijding in andere landen

Nederlandse regelgeving inzake witwas- en terrorismefinancieringsbestrijding

LANDENLIJSTEN [maart 2015]
Een van de handicaps in de witwasbestrijding dat er er met allerlei landenlijsten wordt gewerkt die regelmatig worden aangepast. Een behoorlijke database met verwijzingen naar gegevens per land uit verschillende bronnen ontbreekt nog steeds.

  • Diverse partijen, onder meer de NOB, verwijzen naar de Corruption Perceived Index van Transparency ; index 2014. Volgens de Nederlandse Wikipedia is methodiek in Duitsland ontwikkeld maar kunnen toch wel enige vraagtekens bij de betrouwbaarheid worden gezet, “De index meet perceptie en is gebaseerd op enquêtes en niet op rekenwerk. Dit maakt de resultaten subjectief. Bovendien krijgt TI van sommige landen maar weinig informatie binnen, wat ten koste gaat van de betrouwbaarheid. Ook verschillen de regels per land, wat in het ene land als een geoorloofde fooi gezien wordt, kan in het andere land gelden als omkoping. En tegen politieke donaties wordt in verschillende landen anders aangekeken. Kortom: de poll geeft inderdaad eerder de perceptie aan en meet corruptie niet objectief.
  • Financial Action Task Force (FATF) publiceert periodiek lijsten met ‘besmette’ landen, zie voor een introductie deze pagina. FATF is een belangrijk geachte organisatie. Interessant is of hun onderzoeksmethoden juist zijn en of de rapporten kwalitief goed is. Dat is lastig te beoordelen zonder een uitputtend onderzoek. Wel viel me in hun rapport over Nederland op dat er bevindingen in voorkomen die niet aansluiten bij mijn kennis van het Nederlandse recht en de Nederlandse praktijk.
  • Op het gebied van sanctieregels zijn er internationale, Europese en Nederlandse regels en moet er soms ook nog met extraterritoriale werking van buitenlandse regels (bijvoorbeeld US, UK) worden rekening gehouden.

INFORMATIE PER MELDGROEP

Onderstaand inzake enkele meldgroepen wat informatie gerubriceerd naar die groep.

Handelaren in goederen

Zie de FIU-Nederland pagina voor handelaren in zaken van grote waarde en de FIU-Nederland pagina voor overige handelaren.

Onderstaand enige informatie voor “handelaren in goederen”, in de wet omschreven als

beroeps- of bedrijfsmatig handelende verkoper van goederen, voor zover betaling van deze goederen in contanten plaatsvindt voor een bedrag van € 15 000 of meer, ongeacht of de transactie plaatsvindt in een handeling of door middel van meer handelingen waartussen een verband bestaat

(tekst 2 oktober 2013). Zie voor de actuele wettekst deze locatie. Ik heb niet de indruk dat deze groep Wwft-plichtigen op de hoogte is gesteld van hun verplichtingen.

Accountants en belastingadviseurs

Zie de FIU-Nederland pagina voor accountants, administratiekantoren, belastingadviseurs.

Beroepsorganisaties

Overheidsinformatie

Advocaten, notarissen en onafhankelijke juridisch adviseurs

Zie de FIU-Nederland pagina voor advocaten, notarissen en onafhankelijk juridisch adviseurs.

De Nederlandse Orde van Advocaten heeft een speciale pagina over de Wwft. Via deze pagina kunnen een handleiding en richtsnoeren worden gevonden.

Internationaal: A Lawyer’s Guide to Detecting and Preventing Money Laundering, A collaborative publication of the International Bar Association, the American Bar Association and the Council of Bars and Law Societies of Europe,  October 2014 (zie ook dit bericht) [5 november 2014]

BFT [juli 2014]

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft in juli 2014 een update uitgebracht van de leidraden ten behoeve van de zakelijke dienstverleners die onder Wwft-toezicht door het BFT staan. Het betreft:

Bij deze leidraden horen twee bijlagen:

Verder heeft BFT een presentatie van 11 juli 2014 op de website gezet:

Financiële instellingen

Zie de FIU-Nederland pagina’s voor banken, beleggingsinstellingen, creditcardmaatschappijen, effecteninstellingen, geldtransactiekantoren, kredietinstellingen en providers voor geldtransactiekantoren.

Overige ondernemingen

Zie de FIU-Nederland pagina’s voor assurantietussenpersonencasino’s, levensverzekeraars, makelaars in onroerend goed en trustkantoren.


[B] Informatie 2018

Hierna volgt recentere informatie die ik van een plaatsingsdatum heb voorzien.

Cliëntenonderzoek door middel van de Offshore Leaks Database [januari 2018]

De Offshore Leaks Database, samengesteld door International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) kan worden gebruikt voor cliëntenonderzoek op grond van de Wwft en voor andere juridische onderzoeken.

In dat verband is het nuttig om de zoektips te lezen die onlangs op de site zijn gepubliceerd:

Let op:
Gebruik van de database is geheel voor eigen risico. Voor deze datahandelaar geldt, wat voor andere datahandelaren (zoals World-Check) ook geldt: de kwaliteit van de database is onbekend en op datahandelaren wordt geen integriteitstoezicht  uitgeoefend. Ook datahandelaren moeten zich aan de Europese en nationale gegevensbeschermingsregelgeving houden, maar of en in welke mate ze dat doen, weet niemand.
Voorts kunnen de gegevens uit dit soort databases illegaal verkregen zijn en kan het gebruik daarvan onder sommige jurisdicties eveneens illegaal zijn.